През 2018 г. БВП възлиза на 107 925 млн. лв.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП възлиза на 29 813 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 15 243 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 168 евро. Сезонно изгладените данни на НСИ показват растеж от 3.2% на БВП през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо третото тримесечие на 2018 година.

Резултат с изображение за бвп

През 2018 г. БВП възлиза на 107 925 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 55 181 млн. евро, като на човек се падат 7 829 евро. БВП за 2018 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.1% спрямо 2017 година.

По предварителни данни произведеният БВП  през четвъртото тримесечие на 2018 г. възлиза на 29 813 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 240 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.713595 лв. за щатски долар БВП възлиза на 17 398 млн. долара и съответно на 2 474 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е 15 243 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 168 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност  (БДС) през четвъртото тримесечие на 2018 г. възлиза на 25 785 млн. лв. по текущи цени. През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се понижава с 0.2 процентни пункта до 3.0%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.6 процентни пункта до 23.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, нараства до 73.5% при 70.7% през съответния период на предходната година.

Тримесечни изменения по сезонно изгладени данни

През четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП1 нараства с 0.8% спрямо третото тримесечие на 2018 г. Брутната добавена стойност в икономиката се увеличава също с 0.8%. По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2018 г. крайното потребление бележи спад от 0.1% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 2.8%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 3.1%, а вносът на стоки и услуги – с 2.4%.

Годишни изменения по сезонно изгладени данни

БВП нараства с 3.2% през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 2.9%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: Финансови и застрахователни дейности – със 7.5%, Операции с недвижими имоти – със 7.1%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – с 4.4%, Строителство – с 3.3%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с по 2.5%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – с 2.0%, Промишленост – с 1.7%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното увеличаване на БВП има нарастването на индивидуалното потребление с 5.7% и на колективното с 4.0%. Бруто образуването на основен капитал се повишава с 6.6%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно с 1.6 и 1.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

2018 година

БВП за 2018 г., получен като сума от тримесечни данни, нараства в реално изражение с 3.1% спрямо 2017 година. За 2018 г. БВП достига номинален стойностен обем от 107 925 млн. лв. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.65763 лв. за щатски долар, БВП възлиза на 65 108 млн. долара. На човек от населението се падат 15 311 лв. от обема на показателя, или 9 237 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 55 181 млн. евро, като на човек от населението се падат 7 829 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 93 513 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.0% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2017 година.

Индустриалният сектор създава 27.4% от добавената стойност на икономиката, което e намаление с 1.0 процентни пункта в сравнение с 2017 година. Секторът на услугите създава 68.4%, а аграрният сектор – 4.2% от добавената стойност, при съответно 66.9 и 4.7% през 2017 година.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *