Предвидените в наредбата формули за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост се базират на утвърдени положения в актюерската наука и практика. Посредством определянето на единни формули за пенсиите от универсалните пенсионни фондове се осигурява еднакъв начин на изчисляването на пенсиите на всички лица, независимо от фонда, в който се осигуряват, посочват от комисията, информира pariteni.bg.

Те дават възможност при определяне на пенсията да се гарантира нейният размер на база преведените брутни вноски или въз основа по-високия размер средства по индивидуалната партида съобразно предвидените в закона възможности. Независимо от избрания вид гаранция за определянето на първоначалния размер на пенсията се вземат предвид всички средства по индивидуалната партида на лицето към момента на сключване на пенсионния договор.

Също така формулите позволяват в зависимост от договореното между пенсионера и пенсионноосигурителното дружество пенсията да бъде определена както към момента на сключване на пенсионния договор, така и от по-ранен или по-късен момент (напр. от момента на придобиване на право на пенсия или от по-късен момент, ако пенсионерът желае да продължи да работи след сключване на пенсионния договор), обясняват от КФН.

istock
istock

Според тях регламентирането на формулите в нормативен акт осигурява яснота и правна сигурност в отношенията между пенсионноосигурителните дружества и пенсионерите, улеснява бъдещите пенсионери при планиране на доходите си след пенсиониране и повишава прозрачността и доверието в дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

При изчисляването на размера на пенсиите се използва технически лихвен процент, който отразява очакванията за доходността от инвестиране на средствата на пенсионерите. Конкретният размер на техническия лихвен процент се определя от всяко пенсионноосигурително дружество при спазване на предвидените нормативни изисквания и се одобрява от Комисията за финансов надзор.

istock
istock

С наредбата се изисква при определянето на конкретните размери на техническите лихвени проценти пенсионноосигурителните дружества да спазват принципа на предпазливост с оглед намаляване на риска от недостиг на средства за извършване на бъдещите плащания. Уредени са и максималните размери на техническите лихвени проценти.

Предвижда се, че лихвеният процент за определяне на допълнителната пожизнена пенсия за старост не може да бъде по-висок от дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция, публикуван от Българската народна банка (усреднен за последните седем години).

istock
istock

При пенсиите от професионалните пенсионни фондове за максималния размер на лихвения процент е използван същият показател, като се залага по-широк диапазон (150 на сто от дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция) предвид разликите в тяхната дейност и инвестиции. И в двата случая техническият лихвен процент не може да бъде по-малък от нула.