Прилагане на приетите от ЕС разпоредби за ДДС върху електронните услуги

Националният  комитетът по ДДС единодушно признава, че определението за електронно предоставяни услуги включва следните елементи. Съгласно регламентите на ЕС дадена услуга се предоставя чрез интернет или електронна мрежа; нейното естество се определя най-вече от това, че тя е по принцип автоматизирана и предполага минимална намеса на човешки фактор, и естеството е такова, че е невъзможно да бъде предоставена в отсъствието на информационни технологии.

Комитетът единодушно приема, че тъй като правото на приспадане е основно право на данъчно задължените лица и основен принцип на системата на ДДС в ЕС, едно данъчно задължено лице, установено в ЕС, но не и в държавата членка на потребление, и което доставя телекомуникации, радиоизлъчване или електронни услуги в държавата членка на потребление (по-нататък наричано „данъчно задълженото лице“), за което то е регистрирано по специалната схема, предвидена в член 369б от Директивата за ДДС, трябва да има право на възстановяване по силата на Директивата за възстановяване на ДДС по отношение на подлежащото на приспадане ДДС, начислено в държавата членка на потребление.

Що се отнася до ситуацията по-горе комитетът единодушно приема, че данъчно задълженото лице отбелязва клетката в заявлението за възстановяване на ДДС, за да потвърди, че не е доставило услуги в държавата членка на потребление и че това не засяга правото му да получава възстановяване от тази държава членка по силата на Директивата за възстановяване на ДДС.  Бонуси и кредити, дадени безплатно на играчите, трябва да бъдат разглеждани като отстъпки, които да не бъдат включвани в данъчната основа на доставката съгласно Директивата за ДДС.

Комитетът по ДДС единодушно одобрява, че с оглед да се изясни неговата специална позиция, на данъчно задълженото лице трябва да бъде позволено в празната клетка (ако има такава) на същата молба за възстановяване на ДДС да включи позоваване, което показва, че е регистрирано за съкратено обслужване на едно гише.

 

Публикацията подготви: Стефан ПРОНЧЕВ 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *