Проект на НОИ за контрол на експертизите

Проект на Националният осигурителен институт (НОИ) с наименование „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“ започна да се реализира по съвместни европейски програми и неговата стойност е за близо пет милиона лева.Той се реализира чрез договор за изпълнение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), приоритетна ос „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд“, финансирана на 100% от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 4 999 275,84 лв. (с ДДС), а продължителността му е 16 месеца.
Проектът е от ключово значение и представлява важен инструмент на реформата и въвеждането на нови мерки за развитието на държавното обществено осигуряване (ДОО). В тази връзка, част от дейностите по проекта ще бъдат адресирани към осъзнаването на необходимостта и предприемането на стъпки за извършване на необходимите изменения и допълнения на законодателни, стратегически и оперативни документи, с цел максимално пълноценното прилагане на реформата както на ниво осигурителен институт, така и в национален мащаб.
Основната цел на проекта е подобрението на качеството на експертизата на работоспособността чрез повишаване капацитета и ресурсното обезпечаване на НОИ посредством използването на дълбочинни количествени и качествени анализи, оптимизация на процесите, обучения и доставка на необходимото техническо оборудване. Сред задачите, които си поставя той, са още създаването на необходимия капацитет за анализ и идентифициране на рисковете при оценката на експертизата на работоспособността и за превенция на злоупотреби и грешки, както и подобряването на качеството на експертизата на работоспособността чрез оптимизиране на работните процеси и съкращаване на сроковете за контрол. Чрез него ще се търси също и повишаване на качеството и съкращаване на сроковете за обслужване на осигурените лица.
С реализацията на заложените в този проект действия за повишаване на качеството и ресурсното обезпечаване НОИ ще успее да оптимизира процесите по организиране и ръководене на дейността по оценка на работоспособността на лицата в работоспособна възраст и осъществяване на експертни, контролно-методически и консултативни функции. Институтът ще се стреми към подпомагане изграждането и поддържането на капацитет в системата за експертиза на работоспособността в структурата на института и обвързаните с дейността му партньорски организации и потребители на услуги.
Предложеният цялостен комплекс от мерки ще бъде разработен за цялата структура на НОИ и внедрен във всички териториални поделения. По този начин ще се осигури интеграция на методологии и практики на работа.
Благодарение на средствата, осигурени по ОПРЧР в този проект, НОИ ще оптимизира своите функции в съответствие с реформата на експертизата на работоспособността, ще подобри достъпа до услуги от страна на заинтересованите страни чрез оптимизация на ресурсите, ще надгради ефикасността си и ще развие редица инструменти за анализ на цялостния обществен контекст, чрез които да се повиши доверието на гражданите и партньорите в дейността на института.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *