Пуснаха ОП за посредници при микрокредити

„Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ /ФМФИБ/ ЕАД откри процедура с 13 обособени позиции по възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.”.

Парите са предоставени по линията на Европейския съюз –  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и са общо  50 млн. лева. Финансовите посредници, които ФМФИБ избира, следва да осигурят необходимото частно съфинансиране в размер на минимум 20% или 30% от всеки кредит, предвид вида краен получател. Финансовите посредници ще предоставят средствата под формата на микрокредити в размер от 5 000 до 48 895 лева към целевите групи крайни получатели. По отношение на финансовия ресурс, предоставен от ФМФИБ, финансовите посредници ще прилагат лихва в размер на 0%. Така реално лихвата ще бъда значително по-малка, спрямо заемите, които се осигуряват изцяло от банките.

Подпомагане на младежката заетост, осигуряване на достъпно финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, включително на лица от определени уязвими групи и на социални предприятия, социално-отговорното банкиране, повишаване на интереса на частните финансови институции в сегменти с ограничен достъп до финансови услуги са сред основните цели на предлагания от Фонда инструмент. По този начин ще се подпомогне намирането на устойчиви решения на проблеми свързани със социалното включване, намаляването на безработицата, чрез осигуряване на устойчива заетост в най-уязвимите групи на обществото, както и адресирането на основни проблеми свързани с неравенство и етническа дискриминация.

Фондът упорито промотира финансовите инструменти, които предлага на пазара, и възможностите на малкия и средния бизнес да получи достъп до средствата. „МСП ще имат достъп до финансиране посредством пазарно ориентирани механизми, например чрез предоставянето на заеми, гаранции, капиталови инвестиции и други. Същевременно ще се мобилизира допълнителен ресурс и експертиза от частния сектор.“, е мнението на Валери Велчев, изпълнителен директор на фонда.

Финансов инженеринг е начина да работим с парите, така че да увеличаваме ефекта и влиянието от инвестицията, която правим. Фондовете дават възможност за финансиране на нови проекти. Също може да се съчетават грантове и финансови инструменти. Това е по-ефективна и устойчива алтернатива за допълване на традиционното финансиране чрез предоставянето на безвъзмездни средства. В допълнение ФМФИБ предвижда средства за гаранции, които да увеличат склонността на банките към поемане на риск. Очакванията са на пазара да излязат много иновативни и интересни проекти, заключава Валери Белчев.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *