Речник на банкови и финансови термини и жаргони: Н-О

Н
Набирателна сметка
Банкова сметка за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на негово поделение, необособено като самостоятелно лице.

Надзорен съвет
Орган, представляващ дружеството само в отношенията му с управителния съвет. Надзорния съвет не може да участва в управлението на дружеството. Членовете му се избират от общото събрание на акционерите, като броят им може да бъде от 3 до 7 души. Надзорния съвет приема правила за работата си и избира председател и зам.председатетел от своите членове.

Наличност в процес на инкасиране / Items in process of collection
Все още несъбрани суми, съществуващи по документи, включени в процес на клиринг; актив (потенциален) на банката, обработваща документите.

Наличност по банкова сметка
Кредитният остатък по сметката, неизползваният овърдрафт, неусвоената част от кредит, кредитна липса или друго кредитно улеснение.

Настояща (сконтирана) стойност / Present discounted value
Приравняване на бъдеща към настояща стойност, отчитайки факта, че сега получената сума е по-ценна от получената в бъдеще, защото би донесла доход в периода между настоящия и бъдещия момент.

Натрупана лихва / Accrued interest
Лихвата, дължима на продавача на облигацията, която се изплаща от купувача – при покупко-продажба на облигацията в период между две купонни плащания.

Натрупани резерви
Всички резерви, независимо от вида и условията за наличното ползване, които са отчетени по счетоводните сметки на банката.

Национален доход / National income
Съвкупността от всички доходи, получени от гражданите и фирмите на дадена държава.

Национална лицензия
Разрешение, което се издава от Централната банка за извършване на банкови сделки в страната.

Начислена месечна лихва
Събираната от банката лихва от текущата сметка на клиента, при наличие на авоар по нея, изчислявана като отношение на лихвочислото към лихводелителя за определен период от време.

Неблагоприятен избор / Adverse selection
Частен случай на асиметричност в информацията, когато при финансова трансакция е по-вероятно да бъде избран най-неблагоприятния за партньор.

Невидими резерви
Сумата на евентуалното превишаване на пазарната стойност на имуществото и вземанията на банката над отчетната стойност на това имущество и вземания, сума която не може да бъде установена по баланса на банката. Тя може да бъде получена изцяло или отчасти посредством продажба на имущество, събиране или прехвърляне на вземания.

Негоцируем / Negotiable
Прехвърляем; качество на финансов инструмент, изразяващо се във възможността да се прехвърля от едно лице на друго при спазване на определени условия.

Негоциране на акредитив
Откупуването на вземането по акредитив от страна на банката и поемането на риска от събирането на това вземане, т.е. негоцирането е вид факторинг.

Недействащи активи
Активи, които не генерират доход, тъй като вноските по главницата или лихвата не са платени за 90 или повече дни. Обикновено вноските по лихвата, равни на дължимата лихва за 90 или повече дни се капитализират, рефинансират или покриват от нов заем.

Незабавно инкасо
Плащане, при което платецът дава предварително съгласие плащането да става незабавно от неговата сметка по искане на получателя.

Незаемна парична база / Non borrowed monetary base
Паричната база, редуцирана със сумата на сконтовите кредити.

Некомулативен привилегирован капитал
Сумата на капитала набрана чрез подписка на привилегировани акции, дивидентът по които не се натрупва в полза на притежателя на акцията.

Неконвертируема валута
Валута, която служи за разплащания само на националния пазар.

Некотирани акции, с изключение на акции на инвестиционни фондове / Unquoted shares, excluding investment fund shares
Акции, които не се търгуват на фондовата борса.

Нематериален актив   /   Intangible asset
Активи, които нямат физическа, осезаема форма. Например, защитата, получавана от застраховането, цената на фирмата (гудуил, реноме), търговска марка. Разграничим непаричен актив без физическо съдържание.

Необезпечен заем / Unsecured loan
Заем, предоставен без каквото и да било обезпечение.

Необслужваем кредит
Кредит или друг актив, дължимите лихви и погашения по който не са били платени изцяло или отчасти в период по-дълъг от 90 дни или по които лихва за период по дълъг от 90 дни е била капитализирана, рефинансирана или е била отсрочена, когато подобни действия не са били предвидени в оригиналния договор за сделката, по силата на която е отпуснат кредитът или е придобит аналогичния актив.

Неплатежоспособна банка / Insolvent bank
Банка, чиито задължения по депозити и заеми са по-големи от сумата на активите.

Нерезиденти
Частни или юридически лица, които се третират като чужденци по отношение на фискалния и валутния контрол или останалото законодателство.

Неселскостопански сектор / Nonfarm Sector
Работа в правителствения сектор или сектора на производството, услугите, строителството, транспорта и т.н.

Неснижаем остатък на депозитите
Остатък, който представлява отношение на най-ниската дневна наличност на приетите депозити за последните 12 месеца и наличността на депозитите към определен текущ момент.

Несъбираеми (Безнадеждни) вземания
Кредити, за които е налице едно от следните условия: 1) Длъжникът е обявен в несъстоятелност; 2) Длъжникът е в процес на ликвидация и съществува риск да останат неудовлетворени кредитори; 3) по кредита, включително по други вземания на банката от този длъжник на натрупани просрочени суми повече от 90 дни.

Несъбрани лихви
Лихви, дължими, но неплатени и капитализирани поради невъзможност на длъжника да плати лихвите от текущите постъпления по стопанската си дейност. Сумите по несъбрани лихви не представляват приход на банката, поради което се отчитат по специална пасивна сметка, предназначена за тяхното счетоводно отразяване извън сметката за печалби и загуби от текущата дейност.

Несъвършена конкуренция / Imperfect competition
Конкуренция, при която отделни фирми, поради своята пазарна мощ могат да влияят върху търсенето и предлаганато, а от там и върху цената.

Нетен доход
Чистия доход, който остава след изплащането на дължимите данъци към държавния бюджет.

Нетен износ / Net exports
Разликата между износа и вноса на стоки и услуги.

Нетен кредит
Разликата между доставна цена и встъпителна вноска при лизинг.

Нетен лихвен марж
Разликата между приходите от лихви и разходите за лихви на банката, разделена или на цялата сума на активите или на лихвоносните активи.

Нетна възвръщаемост от капитала / Net return on capital
Отношение между чистите приходи от капитала (общите приходи минус амортизацията) и разходите, направени за неговото закупуване (наемане).

Нетна стойност
Стойността, по която са изчислени активите чрез счетоводните сметки на банката, т.е. стойността им без амортизациите.

Нетна настояща стойност / Net present value
Един от често използваните методи за оценка на инвестиционни проекти при капиталовото бюджетиране. Определя се като разлика между настоящите стойности на входящите и изходящите парични потоци. За по-изгодни се приемат проектите с по-висока нетна настояща стойност.

Нетна стойност на активите / Net asset value (NAV)
Cумата от пазарната стойност, а когато такава не е налице – оценената съобразно одобрени от заместник-председателя принципи и методи стойност или балансовата стойност на ценните книжа в портфейла на инвестиционно дружество, вземанията за лихви и дивиденти от тези ценни книжа, паричните средства по банкови сметки и на каса и други активи, намалена с оценената съобразно одобрени от заместник-председателя принципи и методи стойност или балансовата стойност на задълженията за управление по получени заеми и други.

Нетни данъци / Net taxes
Разликата между бюджетните приходи, получени от данъци, и трансферните плащания.

Неуспех
Във вълновата теория на Елиът – петвълнов модел на движение, в който петата импулсна вълна не успява да излезе над края на третата, или в който петата вълна не съдържа петте подвълни.

Нефинансови дълготрайни активи
Активи на банките, вложени в сгради, имущество, техника и други.

Нефинансови предприятия / Non-financial corporations 
Предприятия и квази-корпорации, които са основно ангажирани с производството на пазарни стоки и нефинансови услуги, а не с финансово посредничество.

Ниво на подкрепа / Support level
Ценово ниво, което цената е тествала дълго или не е могла да премине. Нивата на подкрепа се срещат при низходящо движение, т.е. това са нива на които е възможно да се появят много купувачи.

Ниво на съпротива / Resistance level
Ценово ниво, което цената е тествала дълго или не е могла да премине. Нивата на съпротива се срещат при възходящо движение, т.е. това са нива на които е възможно да се появят много продавачи.

Нискорискови активи
Активи в балансите на банките, включени в рисковия им компонент с тегло равно на 1/5 от отчетната им стойност, като: депозити в банки в левове и чуждестранна валута; кредити в левове или валута с оригинален срок над една година, изцяло обезпечени с ДЦК на правителството, БНБ или ценни книжа на правителства и централни банки на базрискови страни и международни институции или със злато или депозити в чуждестранни валути, за които БНБ котира централен курс; и др.

НИФ / NIF – note issuance facility
Кредитна сделка, свързана с емитирането на ценни книжа от клиент с посредничеството и под управлението на банка, при която банката предосавя на клиента определен лимит, до който приема да изкупува обратно ценните книжа, емитирани от него по тази сделка.

Нови сгради   /   New buildings
Нови сгради са сградите:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“, или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.

Номинал / Par value, face value
Изписаната на лицевата страна на ценната книга стойност; това е сумата, която се изплаща на падежа на дълга, или сумата, с която акционерът участва в основния капитал на дружеството.

Номинален БВП/БНП / Nominal GDP
Стойността на БВП/БНП по текущи цени.

Номинална лихва
Лихвата по ценни книжа с твърда лихва, изразена като процент на номиналната стойност към пазарните цени.

Номинална стойност
Лицeвата стойност на ценните книжа, акции, облигации и т.н.

Норма на амортизация
Процент от стойността на основния капитал, който ежегодно се включва в себестойността на произведената продукция и/или услуги.

Норма на оборота
Показател, който изразява сътношението на общия брой на продадените акции към всички акции, котирани на борсата за една година.

О
Обезпечение / Collateral
Всяко право, предоставено от длъжника към кредитора, обезпачаващо погасяването на дълга; обезпечението трябва да притежава стойност, да може да бъде владяно от банката и да притежава ликвидност.
Обем / Volume
Изтъргуваното количество от даден актив за определен период. Използва се като средство за измерване на пазарната активност. 

Облигации / Bonds  
Вид лихвоносни дългосрочни ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции и фирми. Облигациите са форма на дългосрочни заеми, ползвани от емитента. Те могат да бъдат с фиксирана или плаваща лихва, която се начислява върху номиналната стойност на облигацията. Обикновено тези със срок 10 години се наричат notes, а над 10 г. bonds. Те са купон, но съществуват и сконтови облигации – така наречените zero-coupon bonds.

Обикновена акция
Акция, чието притежание не дава право на привилегировано изплащане на дивидентите или при разпределение на активите в случая на ликвидация на акционерното дружеството. Правата на притежателите на обикновени акции, по отношение на доходите или активите на акционерното дружество се удовлетворяват едва, след като бъдат удовлетворени всички искания на кредиторите и притежателите на привилегировани акции. Собствеността върху обикновена акция дава право на участие в управлението на дружеството по принципа: една акция – един глас.

Обикновена ревизия / Ordinary revision 
Ревизия на данни, отнасящи се за периода преди настоящия период.

Облигация с нулев купон / Zero-coupon bond
Характеристика на ценна книга, която се продава с отстъпка от номинала, няма плащания на лихви по време на срока й и лихвата от нея се получава като разлика между номиналната стойност, изплащана на падежа, и покупната цена.

Облигационни фондове / Bond funds 
Инвестиционни фондове, които инвестират предимно в ценни книжа различни от акции. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като облигационни фондове се извличат от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно действие.

Обратно изкупени акции в акционерни дружества / Redeemed shares in limited liability companies
Акции, чиито капитал е бил обратно изплатен, но които са задържани от държателите, които продължават да бъдат съвместни собственици и имат правото на дял от печалбата след като са изплатени дивидентите по останалия акционерен капитал, а също така и на дял от всякакъв излишък, който може да остане след ликвидацията.

Обратна РЕПО операция / Reverse repo
Договор за покупка и обратна продажба на ценни книжа след определен срок на определени в договора цени.

Обратно изкупуване
Обратна продажба на доставчика, на стока, която е била закупена от него. Използва се за намаляване на стоковия риск и оттук за намаляване на лизинговото оскъпяване.

Обременяващ договор   /   Onerous contract
Обременяващ договор е такъв договор, по силата на който разходите, направени за покриване на задълженията, превишават очакваните икономически ползи, произтичащи от договора.

Общи публични фондове / General public funds 
Фондове, чиито дялове/акции се продават на обществеността.

Общински ценни книжа / Municipal securities
Издадени от местните власти ценни книжа (облигации), обикновено освободени от данъка върху дохода.

Овца / Sheep
Инвеститор, който няма собствена стратегия за търговия. Доверява се основно на емоции си и на мнението на околните. В повечето случаи подобен инвеститор прави необмислени и непреценени инвестиции. Произлиза от приликата в поведението на овцата, която следва овчаря.

Овърдрафт / Overdraft
Овърдрафт е форма на кредит, при която клиентът има възможност да тегли суми в брой или да нарежда плащания за суми до определен лимит надвишаващ наличността по банковата сметка. Кредитът се погасява с всяко постъпване на средства по сметката (по правило няма определена месечна вноска) и лихвата, която се заплаща, се начислява само върху ползваната част и за времето, през което тя е ползвана.

Овърдрафт по картова сметка 
Потребителски кредит, предоставян на клиент по картовата му сметка. Чрез овърдрафта клиентът може до определен лимит да използва средства, с които не разполага по сметката си. За разлика от другите потребителски кредити, лихва се начислява само върху ползваната част от овърдрафта. При погасяване на част от задължението на клиента, банката автоматично подновява възможността овърдрафтът да се използа отново, без да е необходимо клиентът повторно да посещава банката. В повечето случаи условие за ползване на овърдрафт е клиентът да получава заплатата си по картова сметка в банката или да има паричен депозит, служещ като обезпечение.

Овърнайт / Overnight money
Пари, които се търгуват на междубанковия пазар и са дължими на кредитора в началото на следващия работен ден.

Овърнайт депозити / Overnight deposits 
Депозити, които са конвертируеми във валута и/или прехвърляеми при поискване с чек, банково нареждане, дебитни операции или подобни средства без значителна забава, ограничение или санкция. Тук се включват салда, представляващи предплатени суми за електронните пари или под формата на хардуерно базирани електронни пари (например предплатени карти) или софтуерно базирани електронни пари, издадени от ПФИ. Изключват се непрехвърляеми депозити, които, погледнато технически, могат да се теглят при поискване, но подлежат на значителни санкции.

Овърнайт депозити свързани чрез интернет/персонални компютри / Internet/PC-linked overnight deposits 
Сметки на овърнайт депозит, държани от НПФИ, до които титулярът на сметката може да има достъп и да ги използва по електронен път чрез интернет или с персонален компютър с банкови приложения със специален софтуер и специални телекомуникационни линии (например: за извършване на кредитен превод или плащане на сметки). Те често налагат разширяване на предмета на договора между титуляра на сметката и неговата ПФИ, за да обхване тези услуги и могат също да наложат на ПФИ да предостави на титуляра на сметката електронни идентификационни кодове (PIN-, TAN-кодове и други).

Одит / Audit
Професионално изследване и потвърждаване на счетоводните данни на фирмата.

Одит на изпълнението
Проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички управленски нива с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност: 1) Ефективност е степента на постигане на целите при съпоставяне на очаквания и действителния резултат от дейността;
2) Ефикасност е съотношението между действителния резултат и средствата, използвани за постигането му;
3) Икономичност е свеждането до минимум на разходите за придобиване на ресурси, необходими за осъществяването на дейността, при спазване на изискванията за качество.

Одит на информационните технологии
Оценката на компютърната среда, включваща софтуерни продукти и приложения и управленски системи.

Одитиран обект
Органът или лицето, програмата, дейността, функцията или проектът, които са обект на одит.
Одит на системите
Проверката на системите за финансово управление и контрол на одитирания обект с цел да се установят предимствата и недостатъците им и да се определят одитните дейности, които следва да се приложат.

Оживление / Recovery
Фаза на стопанския цикъл, която се характеризира със слабо и относително бавно нарастване на реалния брутен национален продукт след депресията.

Олигопол / Oligopoly
Обединение между големи фирми с цел повишаване на пазарната концентрация и моделиране на пазарните условия.

Он-лайн /свързан/ 
Режим на работа на банкоматите и ПОС терминалите, при който в реално време се осъществява достъп до базата данни за авторизация, справки и обмен на данни

Он-лайн терминал 
Терминал, който работи в реално време, т.е. веднага изпраща информацията за карти и транзакции. Он-лайн терминалът изисква авторизация за всяка транзакция.

ОПЕК / Organization of petroleum exporting contries
Международен картел от държави, производители на петрол, създаден за да поддържа сталибността на производството, цените и износа на нефт. 

Оперативна дейност   /   Operating activities
Основната дейност на предприятието, която генерира приходи, както и друга дейност, която не е инвестиционна или финансова.

Оперативен лизинг
Съгласно НСС 17 това е всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. Оперативният лизинг най-общо може да се определи като наемен договор, при който наемателят никога не може да стане собственик на лизинговото имущество.

Операции на открития пазар / Open market operations
Покупки и продажби на държавни ценни книжа от страна на централната банка с цел регулиране на платежното предлагане; главен инструмент за провеждане на паричната политика.

Опция / Option
Опцията представлява право, но не и задължение, за покупка или продажба на даден актив на фиксирана цена до определена дата (падеж). Call-опциите дават право на покупка, а рut-опциите – на продажба. Цената на упражняване наричана още „страйк” представлява фиксираната цена, по която може да се купи или продаде базовия актив. Цената, която купувачът на опцията плаща на нейният издадел за правото се нарича премия. Тя се определя от времето до падежа (времева стойност), цената на базовия актив, неговата волатилност и цената на упражняване на опцията. Ако една опция има смисъл да бъде упражнена (нейният „страйк” е по-нисък (при call опциите) или по-висок (при put опциите) от текущата цена на базовия актив) се казва, че опцията е „в пари”. Американският тип опции могат да бъдат упражнени по всяко време до падежа, а европейският тип – само на датата на падежа. 

Осигурителен доход / Reference income
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски.

Осигурителна ставка / Contribution rate
Процентът, с който се умножава съответната осигурителна база.

Осигурителни рискове / Social insurance risks
Събития довели до намаляване или загуба на трудовия доход на осигуреното лице.

Основен капитал
Частта от капитала, която се използва за формиране на основни производствени средства и участваща продължителен период от време в производството.

Оспорено плащане / Chargeback 
Финансова операция при която се оспорва определена транзакция с банкова карта. Оспорването се извършва от банката издател и в повечето случаи е по искане на картодържателя. Задължително условие е да има основателна причина за оспорване на транзакцията.

Остатъчна стойност   /   Residual value
Остатъчна стойност е приблизително оценената сума, която предприятието би получило понастоящем при освобождаването от един актив, след като се приспаднат очакваните разходи по освобождаването от него, ако активът вече е на възраст и в състоянието, в което се очаква да бъде в края на полезния му живот.

Осцилатор на Чайкин / Chaikin Oscillator
Осцилатор, създаден чрез изваждане на 10-дневната ЕМА /Exponential Moving Average/ от 3-дневната ЕМА на акумулационната дистрибутивна линия.

Отворена икономика / Open economy
Икономика, в която се осъществяват връзки с икономиките на други страни. 

Отворена позиция / Open Position
Дълга или къса позиция, която все още не е затворена посредством обратната сделка /т.е. посредством продажба при дълга и покупка при къса позиция/ със същия инструмент за същото количество.
Отложена наличност / Deferred credit items
Пасив на (централната) банка; инкасирани, но непреведени до получателя суми при разплащания. 

Отношение дълг към собствен капитал / Debt-to-Equity Ratio
Kоефициент, измерващ задлъжнялостта на компанията. Представлява отношението между дълга и собствения капитал на компанията. Може общата задлъжнялост да бъде заменена с дългосрочните заемни средства. Кредиторите предпочитат да отпускат заеми на фирми с ниска стойност на този показател. При висока стойност рискът за заемодателите се увеличава. Собствениците от своя страна често биха предпочели висока стойност на показателя за да се възползват от финансовия левъридж и да постигнат по-висока доходност. Това зависи в голяма степен от цената на заемния капитал.

Отношение на Фибоначи
Отношението между две последователни числа от редицата на Фибоначи, известно като „фи“ (ø). Отношението на всяко число към следващото по-високо е приблизително 0.618, известно като „Златната среда“ или като „Златното отношение“, а към по-ниското число приблизително 1.618 (обратното на „Златната среда“), след първите четири числа от реда. Трите важни отношения, които ни дава реда са: 0.618, 1.0 и 1.618.

Отровно хапче / Poison pill
Стратегия, чрез която компанията, която е получила враждебна оферта за поглъщане, отблъсква купувача си. Поглъщаните компании обезкуражават купувачите си чрез два вида „отровни хапчета” – като позволят на съществуващите акционери да купуват акциите й с отстъпка – като им продават акциите си по-евтино след сливането. Това прави опита за поглъщане по-труден и скъп.

ОТС / Over-The-Counter OTC
Пазар на търгуеми ценни книжа извън фондовата борса. Търговията се извършва от брокери-дилъри, които се свързват помежду си по телефона или чрез компютърни мрежи. Цените на пазара ОТС се определят не чрез аукциона на борсата, а чрез преговори между купуващите и продаващите брокери.

ОТС опция / OTC Option
Опция, която се търгува свободно, за разлика от тези, търгувани на борсите. Има директна връзка между купувач и продавач и няма стандартни условия за цени, падеж или количества.

Офис / Office 
Място на стопанска дейност, която представлява правно зависима част от (а) кредитна институция или банки установени извън ЕИП, (б) централна банка (в) друга институция, която предлага платежни услуги на НПФИ и изпълнява директно някои или всички от транзакциите, присъщи на дейността на кредитни институции.
Оф-лайн 
Режим на работа, при който достъпът до необходимата информация не се извършва в реално време, което означава, че обменът на информация за картата и сметката не се наблюдава по време на извършването на транзакцията

Оф-лайн терминал 
Търговски терминал, който прочита и съхранява информация за карти и транзакции. Тази информация се изпраща до банката на търговеца на определен период от време. При такъв терминал обменът на данни във връзка с картата и сметката често става в момент, различен от момента на извършване на транзакцията.

Офшорна зона / Offshore
Офшорните зони представляват държави, които прилагат по-малко регулации или поддържат по-ниски корпоративни данъчни ставки. Регистрирайки компанията си в офшорна зона инвеститорът би могъл да спести значителна сума, особено ако данъците в неговата страна са относително високи.

Оценка на риска
Методът за установяване на зони с потенциално високо ниво на риск с цел правилно планиране и осъществяване на контролната дейност.

Очаквания / Expectations
Концепция за несигурността на променливите величини, каквито са например лихвеният процент в бъдещи периоди, цените и данъците. Очакванията за тяхното бъдещо равнище влияят върх поведението на инвеститорите.

Финанси /следва продължение по азбучен ред/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *