Речник на банкови и финансови термини и жаргони: Р – С

 
Р
Работна заплата / Wage
Паричното възнаграждение за ползването на труда като производствен фактор, което приема формата на цена, установена с договор. При равни други условия работната заплата зависи от търсенето и предлагането на трудовия пазар. На практика обаче то е солно повлияно от монополистичната и монопсонична структура на този пазар.

Равнище на безработица / Unemployment Rate
Равнището на безработица изразява броя на безработните лица като процент от работоспособното население в една държава.

Равновесен валутен курс / Equilibrium rate of exchange
Валутен курс, получен от балансирането на търсенето и предлагането на валутния пазар.

Развиващи се страни / Developing nations/countries
Група държави в световното стопанство, отличаващи се със сравнително ниска степен на развитие и производство, с наличието на сложни проблеми на икономическия растеж и отвореността на икономиката. Критерии за типологизация на страните в две големи групи – развити и развиващи се, е брутния вътрешен продукт (национален доход) на глава от населението.

Разплащателна сметка
Банкова сметка за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от страна на клиентите на банката.

Разполагаем личен доход / Personal disposable income
Личният доход, коригиран с изплатените данъци.

Разходи по изваждане от употреба   /   Costs of disposal
Разходи по изваждане от употреба са допълнителните разходи, пряко свързани с изваждането от употреба даден актив с изключение на финансовите разходи и разходите за подоходни данъци.

Разчетна единица / Unit of account
Функция на парите, използването им за измерване и сравнение ценността на различни стоки и услуги.

Разширен кредит / Extended loan
Сконтов кредит, отпускан от централната банка за оздравяване на банка с трайни ликвидни проблеми.

Рамбурсен кредит
Краткосрочен кредит по външнотърговска операция, която се осъществява чрез трата, издадена от износители срещу чуждестранна банка, при която е открит акредитив.

Рамбурсиране
Възстановяване на предварително платена сума.

Рафт / RAFT
Кредитна сделка, вариант на RUF, при която в условията на публична подписка, с посредничеството на група банки, клиентът продава свои полици, по които банките – посредници дават възможност за определен лимит, обикновено до пълния размер на емисията, по продадените на подписката полици.

Реален БВП (БНП) / Real GDP(GNP)
Номиналният БВП (БНП) в постоянни цени на избрана базова година, към която се приравняват цените на всички останали години.

Реален валутен курс / Real exchange rate
Цената на една валута, изразена в цената на друга валута, но съобразена с индекса на инфлацията. Когато номиналният валутен курс бъде коригиран с темпа на инфлацията, се получава неговото реално изражение.

Реален лихвен процент / Real interest rate
Номиналният (пазарен) лихвен процент, коригиран с темпа на инфлацията.

Реализиране на печалба / Profit Taking
Затваряне на предварително заета позиция с цел реализиране на потенциалната печалба по текущия пазарен курс.

Реална лихва
Равнище на лихвите, изразено с паричен еквивалент, отразяващ ръста на инфлация в сравнение с минал период.

Реални пари / Real money
Количеството пари, мерено в постоянни цени. Пресмята се като частно от количеството номинални пари и равнището на цените.

Ревалвация / Revaluation
Официално увеличение на обменния курс на националната валута. Процес обратен на девалвацията. Често се използва при анализ на инфлацията на дадена държава.

Ревалоризация
Законно или официално увеличаване на паритета на съответната валута спрямо другите валути.

Револвиращ акредитив
Акредитив, чиито условия позволяват, след първото му усвояване, да се подновява автоматично за определен период и определена сума, като сумата може да се подновява с натрупване или без натрупване.

Револвиращ кредит
Автоматично възобновяем кредит, при който банката може да предоставя суми до определен размер след погасяването на дадена част от него, до достигането на определения общ лимит на кредита.

Регистрационен код на платежни операции
Уникален банков код, който се дава на всяка платежна операция от онази банка или банков клон, който инициира процеса на плащане.

Регистър   /   Ledgers
Регистърът е носител на хронологично систематизирана информация за стопански операции от първични и/или вторични счетоводни документи.

Регламент   /   Regulation
Регламентът е акт с общо приложение. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки. Регламентите на Съвета и на Комисията, а също така директивите на тези институции, които са адресирани до всички държави-членки се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила на датата, посочена в тях или при липса на такава дата, на двадесетия ден следващ този на тяхното публикуване.

Регрес
Правото на потребителя на ценна книга или по друго вземане да предяви и иска плащане или изпълнение в пълен размер и при условията, при които такова плащане или изпълнение е дължимо от номинален длъжник по придобитата ценна книга в случай, че номиналния длъжник по ценната книга не плати или не изпълни задължението си по нея в установените съгласно сделката уговорени размер, условия и срок, по които ценните книжа са възникнали.

Регулиращ кредит / Adjustment loan
Вид сконтов кредит, отпускан от централната банка на банка при временни проблеми с ликвидността.

Редица на Фибоначи
Редицата числа (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…), открита от италианския математик Леонардо де Пиза през 13 век, представляваща математическа основа на вълновата теория на Елиът, където първите два члена на редицата са 0 и 1, а всяко следващо число от редицата е сумата от предишните две числа. Технически, това е редица, не ред. Цените понякога имат тенденция да срещат подкрепа или отпор в точките, индикирани от този ред.

Реекспорт
Износ от страната на стоки, внесени преди това от чужбина.

Режим „Реално време”
Банкова компютърна комуникационна система, която осигурява едновременно въвеждане, обработване и осчетоводяване така, че изходните резултати отразяват реалните изменения с получаването им.

Резервен фонд
Законово изисквани натрупвания за търговските банки, получени чрез заделянето на 1/5 от печалбата след облагането й с данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата по фонда достигнат 1.25 на сто от сбора на активите, поетите гаранции и други обезпечения.

Резиденти
Частни лица, или организации, създадени съобразно закона, които се третират като местни лица според данъчното законодателство и законодателството за валутния контрол.

Реинвестиране / Reinvestment
Отнася се за финансови инструменти, процес, при който главницата плюс лихвата от предходния период стават нова главница за следващия (нов) период.

Реинвестиционен риск / Reinvestment risk
Несигурността за бъдещите лихвени проценти по реинвестиционните възможности. При кредитирането това е рискът, че банката няма да бъде в състояние де реинвестира лихвоносни активи по текущите пазарни лихвени проценти.

Рейндж / Range
Разликата между най-високата и най-ниската цена на даден инструмент, за определен период от време.

Ремитент
Получател на парични средства, фондове и пр.

Рента / Rent
Доход от производствената употреба на земята. Цената на земята е капитализирана поземлена рента.

Рентабилност Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.

РЕПО операции / Repurchase agreement, repo, RP, buyback agreement
Краткосрочен ликвиден финансов инструмент; договор за продажба на ценни книжа с уговорка за обратно изкупуване след определен срок по определени в договора цени.

Репутация   /   Goodwill
Бъдещи икономически ползи, възникващи от активи, които не могат да бъдат идентифицирани индивидуално и признати отделно.

Ререгулиране / Re-regulation
Възстановяване регулативната роля на държавата в икономиката и на пазара. Отнася се най-вече за финансовия сектор и се обяснява да се намалят рисковете в този сектор.

Ресконтиране / Re-discount
Операция на Централната банка по сконтирането на ценни книжа, предоставени й от търговските банки като залог по ломбардни кредити.

Рестрикция
Ограничаване, съкръщаване.

Рестриктивна фискална политика / Restrictive fiscal policy
Увеличаване на данъците върху доходите и съкращаване на бюджетните разходи с цел финансовата стабилизация на икономиката. Обикновено се прилага, когато икономиката е обхваната от инфлация.

Рефинансиране, рефундиране
Сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити.

Рецесия / Recession
Фаза на стопанския цикъл, характеризираща се със силно и относително бързо (но за не по-малко от две тримесечия) спадане на реалния брутен национален продукт.

РИНГС / RINGS
Наименованието е абривиетура от английското Real Time Interbank Gross Settlement System, т.е. система за брутен сетълмент в реално време. Това е система за плащания в лева на територията на страната, при която всяко нареждане за плащане се извършва индивидуално. За разлика от БИСЕРА, преводите през РИНГС се извършват незабавно и средствата постъпват веднага по сметката на получателя.

Риск / Risk
Възможността да се получи различна от очакваната възвръщаемост на инвестицията. Това включва вероятност от загуба част от инвестираните средства или на цялата инвестиция.

Риск  за доходността
Рискът на нетния доход за банката след облагането, който обикновено се отнася до акционерите.

Риск  за платежеспособност
Вероятността една банка да фалира.

Рисков капитал
Финансови дълготрайни активи, инвестирани в предприятия, изложени на голям риск, както и в малки нови рискови начинания.

Рискова експозиция
1) Всички кредити и други вземания на банка, отразени като балансови позиции, независимо от основанието за възникването им и използвания финансов инструмент, за които има риск от намаляване на балансовата им стойност; 2) Условните задължения на банката, отразени като задбалансови позиции, за които има вероятност да бъдат изплатени от банката.

Рискова премия / Risk premium
Надбавка в лихвения процент по рисков актив, сравнен с лихвения процент по безрисков или по-нискорисков актив.

Рискова структура на лихвените проценти / Risk structure of interest rates
Зависимост на доходността на облигациите (на финансовите инструменти) от платежоспособността на емитента, ликвидността на инструмента и данъчния режим на дохода от ценната книга.

Ройтер / Reuter
Информационна компания, която предлага чрез екран, телеграф и други комуникации котировки на обменните валутни курсове, финансова информация, дилърски услуги и др.

Rally
Възстановяване на цената, следващо период на понижение.
Rollover
На Форекс, пренасяне на отворена позиция за следващия ден от маркетмейкъра.

С
Салдо
Информация от дадена счетоводна сметка, която характеризира състоянието на отчитания обект в даден момент, изразено стойностно, а там, където е възможно, едновременно и натурално и стойностно.

Саниране
Оздравяване, система от мероприятия, която има за цел да предотврати фалита на фирми, институции и други чрез предоставяне на кредити от банки или от държавата.

Световна банка за реконструкция и развитие / IBRD
Международна банка за възстановяване и развитие, основана през 1944 година в Бретън Уудс с цел да подпомага развитието на страните чрез заеми на правителства или на гарантирани от тях юридически лица.

Свободен превод
Форма на плащане, при която се извършва електронен трансфер на средства от една клиентска сметка по друга клиентска сметка. Не е необходимо получателят на превода да представя документи на банката, за да получи средствата по своята сметка /за разлика от условния превод или акредитива/.

Свободна търговска зона / Free trade area
Съглашение между две или повече страни за премахване на всички ограничения във взаимното им търговия, като всяка запазва правото да установява митнически режим спрямо трети страни.

Свръхпокупки / Overbought
Свръхпокупки. Ситуация на пазара, за която се счита, че цените са се придвижили неоправдано високо предвид текущото състояние на техническите показатели. Следователно е възможно скоро да се наблюдава корекция надолу.

Свръхпродажби / Oversold
Свръхпродажби. Ситуация на пазара, за която се счита, че цените са се придвижили неоправдано ниско предвид текущото състояние на техническите показатели. Следователно е възможно скоро да се наблюдава корекция нагоре.

Свърхрезерви / Excess reserves
Превишаване на резервите, които търговските банки държат по сметки в централната банка, над изискуемите минимални (изискуеми) резерви.

Свързани лица
1) Лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 2) Лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 3) Лицата, които съвместно контролират трето лице; 4) Съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително.

Себестойност на продукцията
Общо разходите за производство и реализация на продукцията.

Сегментиране на пазара
Разделяне на банковия пазар на клиентови групи с различни нужди от финансови услуги и изготвяне на дизайн и реклами за всяка една от тези групи клиенти.

Сектор на държателите на парични средства / Money-holding sector
Включва всички резиденти на eурозоната, които са НПФИ, като се изключи централно държавно управление.

Секюритизация / Securitisation
Процес, чрез който могат да се наберат средства от външни инвеститори, като им се даде възможност да инвестират в пакети от конкретни финансови активи. Тази операция се състои или от продажбата от ПФИ на кредити на даден посредник и последващото или едновременно емитиране на ценни книжа от този посредник, обезпечени със кредити, или придобиване на ценни книжа, емитирани от длъжника, в замяна на кредита (без участието на посредник). И двата вида операции водят до един и същ резултат в счетоводния баланс на ПФИ.

Сеньораж / Seignior age
Разликата между номиналната стойност на парична емисия, пускана в обращение, и разходите по нея; присвоява се от държавата.

Сертификат
Удостоверение, издавано от търговски банки за потвърждаване собствеността върху ценни книжа и депозити в банките.

Сетълмент /Settlement
1) Окончателно прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес, с което се преразпределя ограничения паричен ресурс и с което плащането е действително завършено между банките, участващи в платежната транзакция; 2) Изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа за тяхното регистриране по сметка за ценни книжа на приобретателя в Централния депозитар и за тяхното заплащане. В България сетълментът приключва на деня T+2.

Сив рицар / Gray knight
Компания, която се намесва със своя оферта в придобиването на друга компания. Обикновено компаниите, отговарящи на термина се възползват от проблемните точки в преговорите между придобиващата компания и дружеството на прицел.

Синдикиран кредит
Кредит с голям размер, който няколко банки заедно отпускат на един клиент. Всяка банка се съгласява да отпусне част от кредита.

Сини чипове / Blue chips
Жаргон, използван за компании с много стабилни позиции в сектора си. Обикновенно сините чипове се характеризират с големи приходи и печалби, а дейността им е по-слабо зависима от цикличността на икономиката. Традиционно те са включени във водещите борсови индекси по света и са предпочитани от инвеститорите

Системно нарушение
Системно нарушение е налице, когато са извършени три или повече административни нарушения на закона или на актовете по прилагането му в срок до една година.

Сити
Централната част на Лондон, в която са съсредоточени управленията и офисите на най-големите банки, промишлени, търговски, застрахователни и пароходни компании, борсата. В преносен смисъл Ситито олицетворява английсата финансова индустрия и финансов капитал.

Скалпиране / Scalping
Търгуване в изключително кратки времеви интервали. Позициите се държат по няколко минути и се цели извличане на бързи печалби.

Сконтирана сума на активите
Намалената стойност на активите с размера на сконтовите проценти за ликвидност.
Сконтов кредит / Discount loan
Кредит, отпускан срещу лихва под формата на отстъпка от номинала на полицата, подписана или прехвърлена в полза на заемодателя; обикновено е краткосрочен.
Сконтов процент / Discount rate
Процентът, използван при сконтиране на ценни книжа, т.е. при отпускане на сконтов кредит.
Сконтово гише / Discount window
Специфичен термин за възможността за финансовите институции да получат сконтов заем от централната банка.

Скрита икономика / Underground economy
Разрешена от закона, но правно нерегламентирана стопанска дейност. Основен подбудителен мотив за такава икономика е да се избегне данъчното облагане.

Скрито закупуване
Скрито закупуване на акции на дадено дружество чрез името на довереник и други посредници. Тези действия са характерни, когато се планира поглъщане на дружество, без да се иска съгласието на акционерите и управителния му съвет.

Смарт банкова карта
Популярно наименование за чип банкова карта /вж. Чип банкова карта/.

Смесени фондове / Mixed funds
Инвестиционни фондове, инвестиращи както в капиталови, така и в дългови инструменти без преобладаваща политика с превес на единия или другия инструмент. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като смесени фондове, се получават от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно действие.

Сметка / Account
Брокерите откриват на своите клиенти следните видове сметки – cash /без предоставяне на брокерски кредит/, margin /с възможност за предоставяне на брокерски кредит/, option /за търговия с опции/, custody /с пълномощно – например, в полза на непълнолетни/, IRA /пенсионен/, joint /съвместен/ и т.н.

Сметки „ЛОРО”
Сметки, които се водят на клиента в чуждестранни банки-кореспонденти или на чуждестранни клиенти в баланса на банките.

Сметки „Ностро”
Сметки на дадена банка, които се водят в баланса на нейната банка кореспондент в чужбина.

Собствен капитал / Net worth
Част от пасива на баланса, показател за собствените източници на финансиране; включва основния и допълнителния капитал, законовите и допълнителните резерви, неразпределена печалба от предишни години и печалбата от текущата година.

Солидарен длъжник
Поръчител по дадено задължение.

СОФИКС / SOFIX
Индексът на БФБ–София представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден. Пазарната капитализация се определя като произведение от броя на емитираните акции и средно-претеглената им цена за деня. В индекса се включват най-ликвидните емисии, търгувани на регулирания пазар, отговарящи на следните условия: – Емисиите да са търгувани не по-малко от три месеца на регулиран пазар; – Пазарната капитализация на всяко от дружествата да не е по-малка от 2 милиона лева; – Броят на акционерите на всяко едно от дружествата да не е по-малък от 500 души; – Акциите на дружествата да са търгувани най-малко на 20 на сто от борсовите сесии през последните три месеца; Броят на дружествата, включени в базата за изчисляване на индекса, може да варира от 5 до 50.

Софтуерно базирани електронни пари / Software-based e-money
Продукти, представляващи електронни пари, които използват специализиран софтуер на персонален компютър и които могат, обикновено, да бъдат използвани за прехвърляне на електронна стойност чрез телекомуникационни мрежи като интернет например.

Социални плащания (трансфери) на правителството / Transfer payments
Парични плащания от правителството за пенсии помощи при безработица, майчинство, инвалидност и т. н. Това са бюджетни разходи, които по своето влияние върху съвкупното търсене и предлагане се различават значително от разходите на правителството за покупки на стоки и услуги.

Социалноосигурителни фондове / Social security funds
Дефинират се като централни, регионални и местни институционални единици, чиято основна дейност е да предоставят социални помощи.

Спекулант / Speculator
Спекулантът е лице, което обикновено поема по-висок инвестиционен риск, с цел получаване на по-висока възвръщаемост. Търгуваните инструменти обикновено са с висок левъридж и позициите се държат сравнително кратко време.

Спекулативен мотив / Speculative motive
Мотив за търсене на пари, според който то е в обратна връзка с лихвения процент.
Спекулативни валутни операции / Foreign exchange speculation
Покупко-продажба на конвертируеми валути с цел извличане на печалба от разликата във валутните курсове.

Спесимен
Документ, който удостоверява подписите на лицата, които имат право да представляват банката по сделките с трети лица, придружени с описание на обема на предоставената на тези лица представителна власт и начина на подписване на договорите от тези лица.

Спестовна институция / Thrift institution
Финансов посредник, приемащ депозити; в категорията се включват взаимно спестовните банки, спестивните и заемните асоциации и кредитните съюзи.

Спестовна сметка
Банкова сметка за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна книжка или друг аналогичен документ.

Спестовна облигация / Savings bond
Вид държавна ценна книга, не се търгува на финансовите пазари; в различните си варианти носи доход или под формата на отстъпка от номинала или под формата на купон.

Спестовни влогове
Парични суми, предназначени за натрупване, които са депозирани в банката без определен срок и могат да се изтеглят по всяко време от вложителя.

Спестовни депозити / Savings deposits
Депозити на виждане, носещи лихва и за чието изтегляне може да се изисква предизвестие; в България предизвестие не е необходимо, в тази категория се включват спестовните депозити на домакинствата, детските влогове и жилищноспестовните влогове.

Спестовни и заемни асоциации / Saving and loan associations
Вид спестовни институции в САЩ, приемащи депозити срещу дялове, по които плащат дивидент; първоначално активите им са били главно под формата на ипотеки.

Специални инвеститорски фондове / Special investors funds
Фондове при които дяловете/акциите са запазени за определени видове инвеститори.

Специалната събота вечер
Изненадващ опит за придобиване. Свързва се с факта, че много опити за поглъщане се обявяват през уикенда, за да се избегне прекалената публичност.

Специфична за предприятието стойност   /   Entity-specific value
Специфична за предприятието стойност е сегашната стойност на паричните потоци, които предприятието очаква да възникнат от продължаваща употреба на актив и от неговото освобождаване в края на полезния му живот или очаква да възникнат при уреждането на пасив.

Спот / Spot
Поръчка за покупка или продажба на даден актив, например валута, по текуща пазарна цена. Изпълнява се в срок от два работни дни от сключване на сделката. Котираната цена е спот цена. Противопоставя се на срочните (форуърдни) контакти.

Спот валутен курс / Spot exchange rate
Съотношение между покупателната способност на валутите, което се формира в резултат на текущите трансакции.

Спот курс /  Spot rate of exchange
Обменен курс на валутата, обслужваща търговски сделки, които се изпълняват незабавно, т.е. до 48 часа след сключване на договора (т. нар. Спот сделки, касови операции).

Спот лихвен процент / Spot interest rate
Лихвен процент за спот сделки (за незабавно изпълнение).

Справедлива стойност   /   Fair value
Справедлива стойност е сумата, за която един актив може да бъде разменен между осведомени и желаещи страни в пряка/честна сделка помежду им.

Справка-декларация по ЗДДС   /   VAT declaration
Декларация, съставена въз основа на дневника за покупките и дневника за продажбите.

Спред купува-продава / Bid-Offer Spread
1) Разликата между курс „купува” и курс „продава” на даден финансов инструмент. 2) При търговия с опции означава едновременна покупка и продажба на опции от един и същи вид (put или call) на един и същ актив с еднакъв срок, но с различна цена на упражняване, когато спредът е вертикален. При хоризонталния спред също се осъществява едновременна покупка и продажба, но на опции с еднаква цена на упражняване и различен срок.

Спящата красавица / Sleeping beauty
Компания, която е идеална цел за придобиване, но засега не е получавала оферти и запитвания. Такава компания се нарича спяща красавица, защото има големи парични запаси, подценена пазарна стойност и огромен потенциал, но все още чака своя принц.

Средно срочни кредити
Кредити със срок за погасяване от една до три години.

Средства / Funds
Пари в брой, пари по сметки и електронни пари, както са определени в Директива 2000/46/ЕО.

Средства за сетълмент, наричани още платежни средствa / Settlement media, also referred to as means of payment
Активи или вземания по отношение на активи, които се използват за плащания.

Средство за натрупване / Store of value
Функция на парите като средства за запазване стойността на богатството. В ролята на средство за натрупване могат да бъдат използвани златото, банкнотите, ценните книжа, банковите сметки. Правилата за използването на средствата за натрупване за запазване и умножаване на богатството са разработени детайлно от теорията на портфолиото.

Срок на валидност на карта
Периодът, през който банковата карта може да бъде използвана. Върху всяка банкова карта е посочен срокът на валидност. Той винаги е до последния ден на посочения месец от съответната година. При изтичането на срока на валидност следва картодържателят да получи своята подновена карта, която е с нов срок на валидност. Издаваните в България дебитни карти обикновено са със срок на валидност 2 или 3 години, а кредитните карти – 1 или 2 години.

Срок на валидност на чека

· Пътническите чекове са с неограничен срок на валидност.

· Поименни чекове – на някои чекове издателят изрично посочва валидността – 60 дни, 90 дни, 365 дни от датата на издаване /например: Void after 60 days, Not valid after 90 days/. В повечето случаи върху чековете няма обозначен срок на валидност. Банковата практика определя за такива чекове срок на валидност в рамките на 180 дни от дата на издаване за трансгранични транзакции.

Срок на лизинговия договор
Периодът от време, през който лизингополучателя използва актива – предмет на лизинговия договор и заплаща периодични лизингови вноски. Договаря се между лизингополучателя и лизингодателя.

Срочен депозит / Time deposits
Депозит с по-голяма лихва, при който парите са блокирани за определено време, обикновено един, три, шест или дванадесет месеца. Депозираните парични средства могат да се теглят след изтичане на определения с договор между банката и клиента срок.

Срочна структура на лихвените проценти / Term structure of interest rates
Доходността на облигациите (финансовите инструменти), различаваща се само по срока, представена като функция на този срок.

Срочни сделки
Cделки с опции, фючърси и други сделки с ценни книжа, които предвиждат отлагане на техния сетълмент до определен срок.

Стагнация
Спадане на промишленото производство.

Статично пазарно равновесие / Statical market equilibrium
Пазарно равновесие в определен момент и при предварително зададени условия.

Стенд бай акредитив
Акредитив-заместител на банковата гаранция. Използва се най-вече от американските банки, които по принцип не могат законово да издават банкови гаранции.

Стенд бай кредит
Гарантиран кредит, при който кредитополучателят издава поредица краткосрочни ценни книжа срещу банкова гаранция за целия срок, предоставена под формата на споразумения, че гарантира да се закупи или намери купувач за цялата емисия ценни книжа.

Стенд бай споразумение / Stand by agreement
Вид кредитно споразумение с МВФ за поддръжка на платежния баланс.

Стипулация
Устен отговор по силата на който задължението възниква в момента, в който клиентът се задължава пред кредитора. Типичен пример за стипулация са сделките на борсата.

Стойност и навло
При този термин се счита, че продавачът е осъществил доставка, когато стоката премине през борда на плавателния съд, намиращ се в договореното за разтоварване пристанище. Продавачът покрива разходите и навлото, но куповачът поема риска от загуба или повреда на стоката, както и всички допълнителни разходи, след като стоката е разтоварена. Следва продавачът да извърши процедурите по митническото изчистване на стоките за износ. За него няма задължение да застрахова стоката. Терминът се използва само при морски и вътрешно воден транспорт.

Стойност на портфейла
Сборът от стойностите на всички активи в портфейла към даден момент плюс паричните средства. Стойността на портфейла е динамична величина, тъй като цените на търгуемите финансови активи постоянно се променят.

Стойност на ценните книжа в портфейла
Сборът от стойностите на всички активи в портфейла към даден момент минус паричните средства.

Стоки с незначителна стойност   /   Goods with insignificant value
Стоки с незначителна стойност и услуги с незначителна стойност са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице.

Стокова борса
Специално организиран пазар, на който се продават и купуват стоки. На стоковата борса могат да се сключват сделки спот (доставка на стоката веднага или за много кратък срок), сделки за доставка на определено място и към определен срок в бъдеще (форуърд договори), както и фючърсни договори.

Стоково-материални запаси / Inventory
Суровините, материалите, международните продукти и непродаваемата крайна продукция на фирмите, т. нар. продукция на склад.

Стоп поръчка / Stop Loss Order
Вид лимитирана поръчка, която се изпълнява при достигане на определена цена. Обикновено се използва за ограничаване на евентуалната загуба от открити позиции.

Сторно
Счетоводен способ за отстраняване на допуснати грешки при счетоводните записвания.

Суаповете за защита от кредитен риск (CDS)
Суаповете за защита от кредитен риск (CDS) традиционно се използват като застраховка от инвеститорите. Това е двустранна договореност между купувач и продавач на кредитна защита, чрез която се прехвърля кредитен риск при продукти с фиксирана доходност (облигации). Купувачът е собственик на съответния актив и прехвърля кредитния риск по него на продавача. Той от своя страна гарантира за актива и обезщетява купувача при загуби, причинени от реализиране на определено в договора кредитно събитие. Суапите могат да се използват от банки, които купуват кредитна защита без знанието или съгласието на заемателите. Компаниите могат да купуват кредитна защита върху дължимите плащания от клиентите им. Продавачи на кредитна защита при този вид суап са инвеститори, които са склонни да поемат допълнителен риск срещу увеличаване на доходите.Инвеститорите използват CDS, за да хеджират риска от останалите си вложения, а търговията с този вид суапове става все по-актуална в условията на несигурност.

Субординарно задължение
Задължение, което се издължава след някое друго, което е с първа поредност.

Субсидии в социалното осигуряване / State subsidies
Трансфери от държавния бюджет към социалното осигуряване за сметка на данъчни източници.

Суифт /S.W.I.F.T./
Наименованието е абривиетура от английското Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunications. Суифт представлява глобална телекомуникационна система за обмен на финансови съобщения между финансовите институции по свободни преводи, документарни акредитиви, инкаса, банкови гаранции, чекове, операции и др. Системата се използва основно за извършване на валутни преводи.

Суифт-код на банка
Точното английско наименование е SWIFT BIC /SWIFT Bank Identifier Code/ – 8 или 11 – символен код, уникален за всяка една банка, участваща в глобалната комуникационна междубанкова мрежа SWIFT.

Суич / SWITCH
Сделка, при която един ефект(ценна книга, валута) се заменя срещу друг ефект, например обмяна на клирингова валута за конвертируема или обратното, като се отчита дизажиото на клиринговата валута по отношение на конвертируемата.

Сума за картови операции
Това е максималната сума, която може да се изразходва с картата. Ако по сметката има повече пари, отколкото е сумата за картови операции, то:

· чрез картата може да се използва само сумата, блокирана за картови операции;

· остатъкът от парите може да се изтегли на каса, да се използва за преводи и други банкови операции.

Чрез определянето на сума за картови операции картовата сметка става многофункционална – може да се използва едновременно не само за картови операции, но и за касови операции, преводи, спестяване и ползване на потребителски кредит – овърдрафт.

Счетоводен финансов резултат   /   Accounting financial result
Счетоводен финансов резултат е печалбата (загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период преди начисляването на разходите за данъци от печалбата.

Съвместен контрол   /   Joint control
Съвместен контрол — договорено споделяне на контрол върху дадена стопанска дейност и съществува, само когато вземането на стратегически финансови и оперативни решения, свързани със стопанската дейност, изискват единодушното съгласие на страните, споделящи контрола върху дейността (съдружници).

Съпротива, Ниво на съпротива / Resistance
Ценово ниво, при достигането на което според техническите анализатори съществува вероятност курсът на валутата или инструмента да смени посоката на движението си и да поеме надолу; а ако то бъде преодоляно, по всяка вероятност ще последва значително придвижване нагоре.

Съучастия
Инвестиции на банките (фирмите), които осигуряват участие в капитала на съвместното предприятие, в което са насочени и срещу което получават част от печалбата.
Sideways Market
Ситуация на пазара, при която за известно време движенията на цената нагоре и надолу са сравнително малки и тя остава ограничена в тесен рейндж.

Sterling
Неофициално название, отнасящо се до спот-курса на валутната двойка GBP/USD.

Swissy
Пазарен жаргон за швейцарския франк.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *