Ръстът на българската икономика се забавя

Ръстът спрямо първото тримесечие на 2011 година е 0.1%, тоест на тримесечна база. Това е забавяне на възстановяването на икономиката, тъй като през първото тримесечие ръстът на годишна база (сезонно изгладен) бе 3.4%. Все пак обявените днес показатели са по експресни оценки, а официалните данни ще бъдат обявени на 6 септември.Вероятна е ревизия към повишение, тъй като през последните 4 тримесечия разликата между експресните и официалните данни е била от 0.1 до 0.9 процентни пункта подобрение.
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (76.4%), което в стойностно изражение възлиза на 14 301 млн. лв. През второто тримесечие на 2011 г. инвестициите (бруто капиталообразуването) имат дял 24.5% от БВП. Външнотърговското салдо (за разлика от търговското салдо по платежния баланс, тук се включват и услугите) е отрицателно.
На тримесечна база крайното потребление и бруто капиталообразуване в основен капитал бележат ръст съответно с 1.3 и 4.4%.
Износът на стоки и услуги през второто тримесечие намалява с 0.5% спрямо предходното. През същия период вносът на стоки и услуги се увеличава с 2.4% спрямо предходното тримесечие.
Спрямо същото тримесечие на предходната година (на годишна база) има ръстове в индустриалния сектор и сектора на услугите – съответно с 3.3 и 1.3%. Аграрният сектор има отрицателен принос в добавената стойност и отчита намаление със 7.4% за разглеждания период.
По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж има износът на стоки и услуги, който се увеличава с 11.6%.
Вносът на стоки и услуги нараства със 7.9%. Крайното потребление и бруто капиталообразуването в основен капитал отчитат ръст спрямо съответното тримесечие на предходната година съответно с 0.9 и 9.5%.Тези данни идват на фона на опасенията, че повишената несигурност на световните пазари, ще забави възстановяването на българската икономика. Вчера Райфайзенбанк разпространи доклад, според който има риск при отражение на кризата върху износа, страната да се върне в рецесия.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *