Свиква се ОСА на „Орфей Клуб уелнес“ АД

  Общото събрание ще се проведе на 27.06.2012 г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А при следния дневен ред:
 1. Отчет за дейността на Дружеството през 2011 година.
 Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2011 година;
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 година.
 Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 година;
 4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
 Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година;
 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011година.
 Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2011 г. поради липса на такава.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2011 година.
 Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2011г.
            7. Промяна на фирмата на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на дружеството от «Орфей Клуб Уелнес» АД на «Орфей Болкан Груп» АД.
            8. Промяна в предмета на дейност на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение предмета на дейност на Дружеството да е: “Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и приложение на програми за здравословен начин на живот;  развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина.”

            9. Промяна в системата на управление на Дружеството.
          Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преминаване от двустепенна система на управление (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите).
          10. Определяне броя на членове и състава на Съвета на директорите на Дружеството.
      Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно броя на членовете и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения.
11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
            12. Приемане на нов Устав на Дружеството.
            Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството.
13. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2012 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира  Ганка Маринова Бъчварова, рег. одитор № 411 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2012 година;
            14. Разни.

Общият брой акции на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) безналични поименни акции с номинал от 1 (един) лев, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Акциите са от един клас – обикновени. Притежанието на акции от капитала на дружеството дава на всеки акционер право да участва в Общото събрание, право да се запознае с материалите по дневния ред, право да включва въпроси в дневния ред на събранието (ако притежава 5 % или повече процента от капитала, като искането се отправя до Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието), право да прави предложения по всяка от точките на дневния ред, право да задава въпроси по дневния ред.
Право на глас имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 13.06.2012 г.
Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 27.06.2012г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.
Съгласно Устава на Дружеството ОС на акционерите включва всички акционери. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;  6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образеца на пълномощното може да бъде открит на сайта на дружеството www.orpheusclub.com
Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството office@orpheusclub.com, като пълномощното трябва да е подписано с валиден електронен подпис на акционера и да е със съдържание на писменото пълномощно.
Преупълномощаването с правата по предоставянето на пълномощно е нищожно.
Членовете на Надзорния и Управителния съвети участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на Надзорния и Управителния съвети могат да представляват акционер на ОС, когато са законни представители на акционери – юридически лица или, ако при упълномощаването им акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.
Уставът нас дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, а също така и на интернет страницата на Дружеството www.orpheusclub.com
Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното Годишно Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 11.07.2012г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:……………………………………….     / Николинка Бояджиева /
 

Изпълнителен директор:………………………………………. /Маргарита Лозанова/

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *