Сметната палата напомни на партиите за отчетите

Сметната палата напомня, че срокът, в който всички регистрирани политически партии трябва да подадат финансовите си отчети за календарната 2008 г., е 31 март 2009 г.

В посочения срок политическите партии, трябва да подадат в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2008 г. и декларация по чл. 34, ал. 4 от ЗПП (списък на физическите и юридически лица, направили дарения на политическата партия през 2008 г.).

При подготовка на финансовите отчети и декларацията, политическите партии трябва да използват новите образци, публикувани на интернет страницата на Сметната палата на адрес: www.bulnao.government.bg, които са съобразени с изискванията на закона.

Финасовите отчети и декларацията трябва да се представят на хартиен и елекронен носител, придружени с декларация за идентичност на данните между хартиения и електронен носител.
Финансовите отчети на политическите партии, които през 2008 г. са получили или разходвали средства и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., преди представянето им в Сметната палата, трябва да бъдат заверени от независим финансов одитор.

Голяма част от постъпилите в Сметната палата финансови отчети на политически партии за 2007 г. не отговарят на изискванията на Закон за политическите партии. Съгласно последните промени в ЗПП годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, се смята за неподаден.

Последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларацията по чл. 34, ал. 4 от ЗПП, които се предвиждат с последните промени в закона са:

• налагане на имуществена санкция на политическата партия в размер от 5000 до 10 000 лв.
• загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;
• възможност Софийският градски съд да постанови разпускане на политическа партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.

Сметната палата призовава да не се изчаква последният срок за подаване на отчетите.
Източник: Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *