Спечелих обществена поръчка. Какво предстои?

Участвал съм в конкурс за изпълнение наобществена поръчка.След обявяването на резултатите, вече знам, че съм спечелил. Сега пред мен стои въпросът по какъв точно ред ще мога да се заема с фактическото изпълнение напоръчката.Тук ще намеря общата информация, важаща за всеки един случай, независимо от конкретната сфера, в която се осъществява поръчката.

Трябва да знам, чеслед обявяване на решението за избор на изпълнител, започва да течесрок заобжалванетому пред Кoмисия за защита на конкуренцията от всеки заинтересуван кандидат.Ако се подаде жалба, тя оказва значително въздействие върху по-нататъшното развитие на процедурата. По-подробнаинформацияза това как протича обжалването и какви са последиците от него, предстои да бъде публикувана в pravatami.bg.

Предварително изпълнение

Докато тече обжалване на решението, налице са няколко случая, в които се допуска предварителното му изпълнение:

– когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите (например при доставка на храни за дом за деца);

– когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността;

– ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда (например, когато поръчката е свързана с доставка на медикаменти залечебно заведение,които са необходими за спешни манипулации);

– във всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната.

Сключване на договор за обществена поръчка

На мен, като избран изпълнител, възложителят изпраща покана за сключване на договор за обществена поръчка. Трябва да представя документите, посочени в поканата и да внеса гаранция за изпълнение, ако такава е предвидена за съответната поръчка. Едва след това се сключва самият договор и се започва изпълнение по него.

Има няколко особености, които трябва да знам, във връзка съссрока, в който се сключва договора. Възложителят може да сключи договора си с менедва след изтичане на 14 дни от момента, в който е уведомил всички заинтересовани кандидатиза своето решение за определяне на изпълнител. Освен това, сключването е ограничено и по още един начин – то трябва задължително да се извърши до един месец от влизането в силана решението за определяне на изпълнител/на определението, с което е допуснато предварително изълнение на това решение.

Сключеният веднъж договорне може да се изменянито от мен, нито от възложителя.Изменение се допуска само по изключение чрез допълнително споразумение към договора и то единствено в точно изброени в закона случаи (например):

1. Когатов резултат на непредвидени обстоятелствасе налага промяна в сроковете на договора, или частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга (например, наложило се е изменение на проекта за строяща се сграда, с оглед откриването на археологически ценности при строителните работи).

2. Когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца – и тази цена бъде изменена законово.

3. Когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт – закон или наредба, уреждащи този вид цени.

4. При удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

– не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

– срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

– прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

Прекратяване на договора за обществена поръчка

На първо място, договорът за обществена поръчка се прекратява, когато и двете страни изпълним задълженията си коректно.

На следващи място, прекратяването може да бъде извършено от моя възложител, ако той не е в състояние да изпълни задълженията си в резултат на непредвидени задължения – например производствени затруднения или пък обявяване в несъстоятелност, ако възложителят ми е търговец. В такива случаи обаче той ми дължи обезщетение за претърпените вреди.

На последно място, прекратяването може да се случи и по взаимно съгласие, но по условия и ред, определени в самия договор, който сме сключили.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *