Сравнителен анализ на застрахователния пазар в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г.

В процеса на развитие на икономиката своето важно място заема и застрахователната дейност. Добре развитият застрахователен сектор  е неделима част от всяка една съвременна  икономическа система, често пъти той е част от стабилния икономически растеж,  част от високия процент на заетост на трудоспособното население. Приносът на застрахователният сектор в икономиките на  страните е от изключителна важност.

Основната цел на изследването е да се очертае състоянието и тенденции в развитието на застрахователния пазар в нашата страна 10 години след финансово-икономическата интеграция на България в ЕС и страните от Общност на независимите държави (ОНД).

Изпълнението на основната цел е свързано с решаване на следните по-важни задачи:

– очертаване на състоянието и тенденции в развитието на брутния вътрешен продукт за периода 2008-2016г.

– очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на брутния премиен приход за периода 2008-2016г.

– очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на застрахователното проникване за периода 2008-2016г.

– очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на застрахователната плътност за периода 2008-2016г.

Обект на настоящото изследване е застрахователният пазар в България и страните в ОНД за периода 2008-2016г.

Анализът ще бъде ограничен само по отношение на най-съществените закономерности, свързани с премийния приход на застрахователния сектор като цяло,  както и развитието на показателите: застрахователно проникване и застрахователна плътност. Извън обсега на изследването остава състоянието и развитието на  активите и пасивите на застрахователните дружества,  структурата на инвестиционният портфейл на дружествата, границата на платежоспособност и застрахователно-техническите резерви. Извън обсега на изследването остава развитието на премийния приход реализиран от застрахователните посредници, както и развитие на структурата на застрахователния пазар по видове застраховки.ъдържание на въведението.

1. Състояние и тенденции в развитието на брутния вътрешен продукт на България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г.

Показателят брутен вътрешен продукт се изследва тъй като се използва при изчисляване на показателя застрахователното проникване. Той е един от най-важните показатели, определящ развитието на една икономика и представлява крайния резултат от производствената дейност на стопанските субекти. Системата на икономиката в една страна обхваща ,,всички сфери и дейности, свързани със задоволяване на човешките потребности, както и отношенията между хората, които възникват във връзка с това”[4]

Брутният вътрешен продукт е и един от показателите за измерване на икономическата активност. Най-съществено може да се определи, като крайния резултат от производствената дейност на стопанските субекти в страната. Въз основа на данните получени за брутния вътрешен продукт могат да се оценят доходите на населението, както и неговите покупателни способности.

Обикновено брутният вътрешен продукт се представя в номинално и реално изражение. Номиналният брутен вътрешен продукт представлява стойността на стоките и услугите, измерени по текущи цени, т.е. по цени на съответната година. Разбира се, според нас по-добър измерител на икономическото благосъстояние е реалния брутен вътрешен продукт. Той показва стойността на благата, ако количествата са се променили, но цените – не, т.е. при съпоставими (постоянни) цени.

Преобразуването на номиналния брутния вътрешен продукт в реален става чрез помощта на т.нар. дефлатор, които показва общото равнище на цените в една икономика. Функцията на дефлатора е да изчиства номиналния брутния вътрешен продукт от влиянието на цените и да го преобразува в реален. Ако той  е по-голям от 100, текущото равнище на цените е по-голямо от базисното и е на лице инфлация. Ако е по-малък от 100, текущото равнище е по-ниско от базисното и се наблюдава дефлация. [2]

Таблица 1 Брутен вътрешен продукт на България и страните от ОНД периода 2008-2016 г.  /евро млрд./ 

        Година                                        Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
България 36,5 36,0 36,8 44,2 41,9 42,0 42,7 45,3 47,3
Русия 996,04 894,6 1148,2 1343,1 1663,7 1579,2 1158,8 1044,4 1345,8
Казахстан 93,4 80,0 111,7 143,8 155,7 170,5 178,8 110,1 129,8
Узбекистан 17,05 22,15 28,6 33,3 36,9 39,5 48,8 55,7 58,0
Беларус 42,2 33,5 41,5 27,5 48,3 51,3 56,0 44,3 47,6
Азербайджан 33,7 30,9 40,2 50,3 52,0 53,5 61,9 31,9 32,2
Армения 8,2 5,79 7,19 7,58 8,02 8,14 8,36 9,52 9,83
Молдова 4,1 3,89 4,38 5,04 5,52 5,59 5,9 5,7 6,5
Киргизстан 3,39 3,17 3,57 4,8 4,96 5,25 5,59 5,19 6,29
Общо за региона 1313,8 1181,3 1517,0 1780,3 2152,7 2091,6 1662,5 1433,9 1772,6

 Източник: www.xprimm.com

Данните в таблица 1 показват, че през периода 2008-2016 г. ръстът на брутния вътрешен продукт в България се е увеличил значително. Непрекъснатият икономически растеж се наблюдава както през базовата година, така и във всяка следваща година на периода. Изключение е само през 2009 г., когато отрицателният процент на изменение (-0.3% в сравнение с предходната година) беше отбелязан в резултат на финансовата и икономическа криза. Бавният, но реален растеж на икономиката от 2009 г. до голяма степен се дължи на стабилната банкова система, паричния съвет и средствата на ЕС. Усвояването на средствата от ЕС имаше значително въздействие върху положителния растеж на икономиката. През 2016 г. българската икономика достигна най-високия си темп на растеж от 2008 г., като брутният вътрешен продукт в реално изражение се увеличи с 3,4%., което представлява над средния размер на този показател /2,9%/ за всички страни от ОНД. В заключение, за периода 2008-2016 г. темпът на нарастване на брутния вътрешен продукт в България е около 30%.

2. Състояние и тенденции в развитието на брутния премиен приход на застрахователните дружества в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г.

Застрахователният пазар се определя като съвкупност от потенциалните потребители на застрахователни услуги, застрахователните дружества, които предлагат тези услуги, и посредниците, които създават допълнителни предпоставки за осъществяване на процеса по покупко-продажбата. [3]

Отношенията между застрахователя и застрахования се регламентират чрез застрахователния договор. Той представлява ,,споразумение между застраховател, който срещу установена сума, наречена застрахователна премия, се задължава да изплати на застрахования определена парична сума (застрахователно обезщетение или застрахователна сума) при настъпване на застрахователен случай или друго условие, предвидено в договора”[1]. Според Мишева „застрахователния пазар съществува в тесен и широк смисъл. Той е свързан с икономическо пространство, където се сблъскват субективните интереси на участниците в него” [5].

Основен измерител на състоянието и развитието на застрахователния пазар брутният премиен приход. Икономическата същност на премийния приход се проявява във факта, че той формира част от националния доход (респективно част от брутния вътрешен продукт). Той се генерира от застрахованите с цел гарантиране на техните интереси от вредно въздействие на неблагоприятни събития.

Осигурената застрахователна защита срещу последиците от неблагоприятни събития дава възможност на фирмите и гражданите  да получат парична компенсация и да се справят с настъпилите затруднения. В този смисъл, застраховането подпомага постигането на стабилност в икономиките на отделните страни. Добре развитият застрахователен сектор  е неделима част от всяка една съвременна  икономическа система. В икономическото пространство на Европейският съюз, приносът на застрахователният сектор в икономиките на  страните-членки е от изключителна важност.

Таблица 2

Брутен премиен приход на застрахователните дружества в България и страните от ОНД периода 2008-2016 г.  /евро млрд./

        Година                                        Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
България 926 860 830 825 820 884 907 1,004 1,048
Русия 13317 11827 13814 15926 20112 20122 14453 12846 18502
Казахстан 877,8 622,4 786,3 1035,4 1191 1322 1399 776 1013
Беларус 305,4 271,6 337,8 219,1 383 508 505 405 475
Азербайджан 158,7 142, 147,3 209,3 330 376 451 260 261
Узбекистан 39,7 66,0 81,1 94,7 109 112 147 179 203
Молдова 54,7 52,6 55,8 61,6 68 67 63 57 64
Армения 15,1 15,0 17,2 44,9 67 62 52 59 64
Киргизстан 5,0 7,5 8,6 11,8 13 14 14 12 16
Общо за региона 17 138 14985 17643 20021 24550 25376 18410 15867 21976

Източник: www.xprimm.com

Данните в Таблица 2 показват, че през 2016 г. брутния премиен приход на всички застрахователни дружества на територията на страната надхвърля 1 млр. Евро или около 2,051 млр. лв. Забелязва се също така и трайна тенденция към нарастване на премийния приход за целия период на изследването. През 2016г. премийният приход на застрахователните дружества в България формират 3,34% от общия премиен приход по  застраховане в страните от Централна и Източна Европа. По отношение на премийния приход България се доближава до реализирания премиен приход от застрахователните дружества в Хърватска. От друга страна нашата страна изостава значително от страни като: Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия. Като положителна тенденция може да се посочи, че страната ни изпреварва всички страни от Западните Балкани, както и Прибалтийските републики. Темпът на приръст на премийния приход в нашата страна изостава от темпът на приръст на премийния приход на всички държави от ОНД.

Данните показват, че темпът на прираст на премийния прихов в България през 2016 година е 4,3%. Посочения по-горе темп на развитие е значително по-висок от темповете на макроикономическите показатели и на показателите за развитие на важни стопански отрасли. Постигнатите резултати се дължат на три главни фактора: макроикономическа стабилизация, базирана на принципите на валутния борд, които беше въведен през 1997 година; своевременно направените промени в законодателната нормативна база на застрахователната дейност, във връзка с приемането на България в Европейския съюз; добра контролна дейност върху застрахователния сектор, осъществявана от застрахователния надзор. Въпреки посочените добри резултати застрахователния пазар през този период остава със скромни възможности в сравнение с пазарите на развитите западни държави.

3. Състояние и тенденции в развитието на застрахователното проникване и застрахователната плътност в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г

Потенциалът за развитие на застрахователния пазар би могъл да се оцени посредством редица индикатори като например: брутен премиен приход; застрахователно проникване; застрахователна плътност. За разлика от брутния премиен приход, даващ единствено количествена представа за размера на начислените премии като абсолютни стойности, застрахователното проникване отчита изменението в ролята на застраховането за икономическото развитие.

Застрахователното проникване се изчислява като отношение на брутния премиен приход, спрямо брутния вътрешен продукт в процент. Той е един от най-важните показатели и отразява мястото на застраховането в общата икономическа активност на страната.

Таблица 3

Застрахователно проникване в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г.  /в %/

        Година            Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
България 2,54 2,38 2,26 2,06 1,96 2,1 2,12 2,22 2,21
Русия 1,34 1,32 1,2 1,12 1,21 1,27 1,25 1,23 1,37
Молдова 1,33 1,35 1,27 1,22 1,23 1,119 1,07 1,00 1,00
Беларус 0,72 0,81 0,82 0,80 0,79 0,99 0,9 0,92 1,00
Азербайджан 0,47 0,47 0,37 0,42 0,63 0,70 0,73 0,81 0,81
Казахстан 0,93 0,78 0,70 0,72 0,77 0,78 0,67 0,71 0,78
Армения 0,18 0,26 0,24 0,6 0,83 0,76 0,62 0,62 0,65
Узбекистан 0,23 0,3 0,28 0,28 0,30 0,28 0,30 0,32 0,35
Киргизстан 0,15 0,24 0,24 0,25 0,27 0,27 0,25 0,23 0,25
Средно за региона 1,3 1,27 1,16 1,12 1,14 1,21 1,11 1,11 1,24

Източник: www.xprimm.com

От данните в Таблица 3 се забелязва, че темпът на развитие на застрахователното проникване за периода 2008-2016 г., 10 години след приемането на България в Европейският съюз се движи в рамките от 1,96% до 2,54%. В периода 2008-2012 година се наблюдава непрекъснато намаление на застрахователното проникване, което се дължи на световната финансова криза. Най-силно намаление се наблюдава през 2012 година, чиито стойност достига около 2%. През последните 4 години застрахователното проникване се увеличава и запазва стойност от 2,2%, което означава че в близките години при очерталата се динамика в развитието на брутния приход този показател значително има възможност да се повиши.

Въпреки наблюдаваният темп на прираст на показателя „застрахователно проникване“, характеризиращ застраховането в България, той все още не е достатъчно развит в сравнение със застраховането в страните от Западна Европа. Страните с най-голямо застрахователно проникване са: Финландия, Нидерландия, Великобритания, Дания, Швейцария, Франция и Италия. Държавите с по-ниски от нашите стойности на показателя са Гърция, Естония, Румъния, Латвия и Турция.

По отношение на страните от ОНД нашата страна значително ги изпреварва по отношение на показателя застрахователно проникване. В сравнение със страни като Молдова и Беларус застрахователното проникване е над 2 пъти повече в България. Нещо повече в сравнение с останалите държави България ги изпреварва над 8-9 пъти.

Другият показател, които се използва в застрахователния сектор за измерване на мястото на застраховането в икономиката е „застрахователна плътност“.

Застрахователната плътност, показва приноса на всеки потребител на застрахователни услуги в нарастване обема на премийния приход, реализиран от застрахователните дружества. За разлика от премийния приход и застрахователното проникване тя се изчислява като съотношение между брутният премиен приход за определен период и броя на населението за същия период.

Таблица 4

Застрахователна плътност в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г. /в евро/

        Година            Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
България 121,71 113,66 110,60 112,61 112,63 122,17 125,9 140,39 147,38
Русия 93,3 82,8 96,67 111,37 140,36 140,35 100,77 89,55 128,99
Казахстан 55,64 38,43 47,84 62,1 70,43 77,04 68,62 43,90 58,43
Беларус 32,0 33,97 34,67 33,18 40,41 53,68 53,68 42,75 50,04
Азербайджан 18,1 15,96 16,37 22,97 35,9 40,6 18,25 27,59 27,47
Армения 4,68 4,6 5,3 13,7 22,47 20,70 17,44 19,81 21,48
Молдова 15,32 14,74 15,65 17,3 19,13 18,75 17,82 16,09 13,16
Узбекистан 1,44 2,36 2,84 3,25 3,67 3,69 4,80 5,79 6,46
Киргизстан 0,93 1,39 1,57 2,13 2,37 2,47 2,41 2,01 2,58
Средно за региона 61,32 53,39 62,63 70,75 86,90 89,28 65,10 55,92 77,13

Източник: www.xprimm.com

Данните в Таблица 4 показват, че застрахователната плътност достига 147,38 евро или около 282 лева. Забелязва се също така и трайна тенденция към нарастване на застрахователната плътност за целия период на изследването. За целия период 2008-2016 година темпът на развитие на застрахователната плътност е над 20%. В периода 2008-2010 година застрахователната плътност намалява, след което плавно се увеличава. Това означава, че жителите на страна заделят повече парична средства за застраховане. За целия период 2008-2016 година темпът на развитие на застрахователната плътност изпреварва темпът на развитие на застрахователния пазар. Това нарастване се дължи от една страна на увеличението на брутния премиен приход и от друга на намаление на населението.

Въпреки наблюдаваният темп на прираст на показателя „застрахователна плътност“, характеризиращ застраховането в България, той все още не е достатъчно развит в сравнение със застраховането в страните от Европейския съюз. Нещо повече, по този показател България изостава както от всички страни от Западна Европа, така и тези от Централна и Източна Европа. След нашата страна са само страни като: Румъния и страните от Западни Балкани. От друга страна България изпрерава всички страни от ОНД по отношение на развитието на показателя застрахователна плътност. В сравнение със страни като Казахстан и Беларус увеличението е близо 3 пъти, а страни като Узбекистан и Киргистан увеличението е 25 пъти.

Заключение

Очертаните тенденции дават основание да се направят следните изводи:

  1. Темпът на развитие на брутния премиен приход в България изостава от темпът на темпът на развитие на целият застрахователен пазар в ОНД.
  2. Застрахованелното проникване в България достига стойност 2,2%, като темпът му на развитие изпреварва всички страни от ОНД. По този показател България се доближава до средният показател в страните от Централна и Източна Европа.
  3. Застрахователната плътност в България непрекъснато се увеличава, достигайки 282 лева, като темпът и на развитие изпреварва темпът на развитие на брутния премиен приход. България е сред последните места от европейските страни, където в Западна Европа средно този показател 1843 евро, а за Централна и Източна Европа средния показател е 260 евро. От друга страна България значително изпреварва всички страни от ОНД.

За успешно развитие на застрахователен пазар и достигане на нивата в Западна Европа е необходимо увеличаване размера на брутния премиен приход. Всичко това може да се постигне посредством предлагането на нови застраховки и нов начин на предлагане на застрахователната услуга във връзка с увеличаващото се през последните години, развитие на информационните технологии. Един от начините е предлагане на онлайн застраховане, като по този начин би се увеличил прихода, както и значението на застраховането в развитието на икономиката като цяло.

Библиография

[1] Василев, В., Митков, М. (2016). Общо застраховане. В.Търново:Фабер.

[2] Василев, Й. (2014). Икономикс. Свищов:АИ “Ценов“

[3]Ерусалимов, Р., Василев, В., Панева, А., и др. (2015), Въведение в застраховането. В.Търново:Фабер.

[4] Йорданова, Е. (2009). Въведение в икономиката. София:Дионис.

 [5]Мишева, И. (2011). Застрахователен маркетинг. София

www.xprimm.com (27.04.2018)

 

 

 

гл.ас.д-р Милен МИТКОВ

Катедра „Застраховане и социално дело“

Стопанска академия „Д. А. Ценов“

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *