Строги правила за борба с изпирането на пари налага ЕК

Европейската комисия предложи допълнително засилване на надзора върху финансовите институции в ЕС за по-успешна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с изпирането на пари, скорошни случаи на изпиране на пари в банки в ЕС дадоха повод за тревоги и подсказаха, че тези правила не винаги се следят и прилагат ефективно на цялата територия на ЕС, се посочва в съобщение на ЕК. Това не само представлява заплаха за почтеността и репутацията на европейския финансов сектор като цяло, но може също така да има последици за финансовата стабилност на отделни банки. Поради това, като част от по-общите усилия за завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, Европейската комисия днес предлага да бъде изменен.

Регламентът за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) с цел да се засили ролята на Европейския банков орган в надзора върху финансовия сектор за борба с изпирането на пари. Това е част от общата стратегия за укрепване на нормативната уредба на ЕС за пруденциален надзор върху финансовите институции и надзор върху финансовите институции за борба с изпирането на пари, която Комисията излага в свое съобщение.

Тези мерки ще допринесат за насърчаване на почтеността на финансовата система на ЕС, за осигуряване на финансова стабилност и за защита от финансови престъпления.

Регламентът за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) с цел да се засили ролята на Европейския банков орган в надзора върху финансовия сектор за борба с изпирането на пари. Това е част от общата стратегия за укрепване на нормативната уредба на ЕС за пруденциален надзор върху финансовите институции и надзор върху финансовите институции за борба с изпирането на пари, която Комисията излага в свое съобщение.

Комисията предлага правомощията за борба с изпирането на пари по отношение на финансовия сектор да бъдат съсредоточени в рамките на Европейския банков орган и неговите пълномощия да бъдат подсилени, с цел да се гарантира извършването на ефективен и последователен надзор от всички съответни органи за риска от изпиране на пари, както и сътрудничеството и обменът на информация между съответните компетентни органи.

Промененият регламент:

– ще помогне нарушенията на правилата за борба с изпирането на пари да се разследват последователно: ЕБО ще може да изисква от националните надзорни власти за борба с изпирането на пари да разследват предполагаеми тежки нарушения и да предприемат целенасочени действия, като например наказания;

– ще предвижда, че националните надзорни власти за борба с изпирането на пари се съобразяват с правилата на ЕС в тази област и си сътрудничат по подходящ начин с властите за пруденциален надзор. Съществуващите правомощия на ЕБО ще бъдат подсилени, така че в краен случай, когато националните власти не предприемат действия, ЕБО да може да приема решения, чиито непосредствени адресати са отделни оператори от финансовия сектор;

– ще подобри качеството на надзора чрез общи стандарти, периодични прегледи на националните надзорни органи и оценки на риска;

– ще направи възможно събирането на информация относно рисковете и тенденциите във връзка с борбата с изпирането на пари и ще насърчи обмена на такава информация между националните надзорни органи (т.нар. центрове за данни);

– ще улесни сътрудничеството с държави извън ЕС по презгранични случаи;

– ще създаде нов постоянен комитет, който обединява националните надзорни органи за борба с изпирането на пари.

Пълноценно използване на съществуващите средства за надзор

ЕК представя стратегия за подобряване на обмена на информация и сътрудничеството между органите за пруденциален надзор и органите за борба с изпирането на пари. Тя приканва европейските надзорни власти, особено ЕБО, да приемат насоки, които подпомагат властите за пруденциален надзор да включват аспектите на борбата с изпирането на пари в различните си инструменти и да осигурят сближаване на надзора.

Комисията приканва Европейската централна банка най-късно до 10 януари 2019 г. да сключи с надзорните власти за борба с изпирането на пари многостранен меморандум за разбирателство по обмена на информация.

Следващи стъпки

Внесеното днес предложение за укрепване на ролята на Европейския банков орган ще бъде подложено на обсъждане в Европейския парламент и в Съвета на ЕС. Тези целенасочени изменения ще бъдат включени в обсъжданията на предложението на ЕК за преглед на регламентите за европейските надзорни органи (ЕНО), прието от комисията през септември 2017 година.

Контекст: ЕК иска по строг надзор срещу прането на пари

Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е приоритет на Комисията „Юнкер“ и е неразделна част от програмата за намаляване на рисковете в рамките на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. Приемането на Четвъртата (в сила от юни 2017 г.) и Петата директива относно борбата с изпирането на пари (в сила от 9 юли 2018 година, предстоящо транспониране до януари 2020 г.) значително укрепи нормативната уредба на ЕС. С тези директиви в нея бяха включени правила за сътрудничество между надзорните органи за борба с изпирането на пари и органите за пруденциален надзор. Комисията следи отблизо за правилното изпълнение на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари, включително чрез откриване на процедури при нарушение, когато това е необходимо.

Въпреки това укрепване на законодателната уредба, някои неотдавнашни случаи на изпиране на пари в европейски банки предизвикаха загриженост относно взаимодействието между пруденциалните изисквания и правилата за борба с изпирането на пари, които се прилагат по отношение на финансовите институции.

Тези опасения бяха потвърдени от Съвета, от министрите на финансите, а наскоро и от председателя на Еврогрупата Марио Сентену, в неговото писмо от 25 юни 2018 г. до председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Във френско-германската декларация и пътна карта от Мезеберг, издадени на 19 юни 2018 г., също се набляга на този въпрос.

През май 2018 г. година Европейската комисия създаде работна група, обединяваща европейските надзорни органи, Европейската централна банка и председателя на Комитета за борба с изпирането на пари, в рамките на която да бъдат обмислени възможни действия за осигуряване на безпроблемно сътрудничество между надзорните органи за борба с изпирането на пари и органите за пруденциален надзор в Европейския съюз.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *