Със 7% до 13,14 млрд. евро нараства брутният външен дълг към края на юли

Брутният външен дълг в края на юли 2005 г. възлиза на 13,138 млрд. евро (62% от БВП), като нараства с 892,4 млн. евро (7,3%) в сравнение с края на 2004 г. (12,245 млрд. евро, 63% от БВП), показват данните на Българска народна банка (БНБ).

Дългосрочните задължения на страната са в размер на 9,6 млрд. евро (73,2% от дълга), а краткосрочните – 3,5 млрд. евро (26,8% от дълга).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2005 г. е в размер на 4,77 млрд. евро (22,5% от БВП) при 5,8 млрд. евро (30% от БВП) в края на 2004 г. Намалението се дължи основно на извършените обратни изкупувания през януари 2005 г. на брейдиоблигациите тип IAB и през юли 2005 г. на последните брейдиоблигации (тип FLIRB).

В края на юли 2005 г. външните задължения на сектор Търговски банки възлизат на 1,89 млрд. евро при 1,7 млрд. евро в края на 2004 г. Външният дълг на Други сектори възлиза на 3,9 млрд. евро, като се увеличава спрямо края на 2004 г. с 39%. В края на наблюдавания период външните задължения по кредити, свързани с Преки инвестиции възлизат на 2,57 млрд. евро, което е с 35,4% повече спрямо края на 2004 г.

През януари – юли 2005 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 3,74 млрд. евро (17,7% от БВП) при 2,052 млрд. евро (10,6% от БВП) за същия период на 2004 г. По обслужването на дълга на сектор Държавно управление са извършени плащания за 1,687 млрд. евро. По обслужването на дълга на сектор Търговски банки са извършени плащания в размер на 1,009 млрд. евро.

По дълга на Други сектори са извършени плащания в размер на 572,1 млн. евро, а по задълженията по кредити, свързани с Преки инвестиции, през отчетния период на 2005 г. са изплатени общо 472,6 млн. евро при 405,5 млн. евро за същия период на 2004 г.

През януари – юли 2005 г. са получени кредити и депозити от нерезиденти в размер на 2,98 млрд. евро (14,1% от БВП) при 2,38 млрд. евро (12,2% от БВП) за същия период на 2004 г. От тях сектор Държавно управление е получил 105,5 млн. евро при 316,5 млн. евро за същия период на 2004 г. Сектор Търговски банки са получили кредити и депозити от нерезиденти в размер на 1,11 млрд. евро, което е с 505,7 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2004 г. Други сектори са получили кредити в размер на 537,1 млн. евро или с 516,3 млн. евро по-малко спрямо януари – юли 2004 г. Новите задължения по кредити, свързани с Преки инвестиции, възлизат на 1,2 млрд. евро, което е с 823 млн. евро повече спрямо същия период на 2004 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *