С 4 млн. лв. се увеличават евросредствата за укрепване на структурите на гражданското общество

Общата стойност на първата процедура за набиране на проектни предложения по ОПАК се увеличава от 3 млн. на 7 млн. лв. Процедурата „Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система“ предизвика силен интерес от страна на структурите на гражданското общество. Министерството на държавната администрация и административната реформа ще приема проекти за безвъзмездна финансова помощ до 16:00 часа на 20 ноември 2007 г.Първата процедура е в рамките на приоритетна ос ІІ на ОПАК: „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.3. „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество“. По този подприоритет ще бъдат реализирани проекти за подобряване на знанията и уменията на представителите на гражданското общество и постигане на ефективно сътрудничество с администрацията и съдебната система.Бенефициенти са неправителствени организации и социално-икономически партньори (представителните организации на работодателите и служителите на национално равнище).Продължителността на изпълнение на проектите е до 18 месеца, а дейностите, за които кандидатите ще получат финансова помощ от Европейския социален фонд, са разработване на анализи (функционални, организационни и др.); разработване на стратегии за развитие; създаване и обновяване на информационни ресурси (наръчници, интернет сайтове, онлайн библиотеки, бази данни, регистри и др.); провеждане на семинари, конференции, кръгли маси и др.; популяризиране на добри практики в дейността на структурите на гражданското общество и разработване и прилагане на системи за анализ на нуждите от обучение;Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки проект е 100 000 лв., а максималният – 400 000 лв. За тази процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите. След изтичането на срока за кандидатстване управляващият орган на ОПАК – дирекция „Управление на проекти и програми“ в МДААР – ще направи оценка на получените проекти и до края на 2007 г. ще бъдат сключени първите договори с одобрените бенефициенти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *