Трудов договор с условия за стажуване – възможност или ограничение?

Една новост от 2014 г. в трудовото законодателство най-накрая ми позволява да стажувам на трудов договор, специално създаден с тази цел. Вече няма да се чудя дали подписването на граждански договор е цяло постижение за мен, още повече дали след това някой ще ми обърне внимание в практическото ми обучение. Най-накрая ще имам задължително определен наставник и щесключатрудов договор!

Трудовият договор с условие за обучение по време на работа е типичен трудов договор с малко по-широко регламентирани задължения за работодателя ми.

Какво законодателят счита за „стажуване“?

Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя ми или на определен от него наставник с цел усвояване на практически уменияпо придобита професия или специалност.

Самиятнаставникможе да бъде лице от същото предприятие, което притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването, и не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия.

Особености на самия трудов договор с условие за стажуване.

За да мога да полагам труд въз основа на трудов договор с условие на стажуване следва:

Да съм навъзрастдо 29 години;
Да съм завършил средно или висшеучилище;
Да съм без трудов стаж или професионален опит по придобитата от мен професия или специалност.

Договорът се сключва за работа на длъжност, която съответства на придобита от мен квалификация.

Трудов договор с условие за стажуване с едно и също лице може да се сключва само веднъж.

Извънизискванията,които законодателят поставя за всеки трудов договор, струдовия договор с условие за стажуванесе определят:

начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения,
името и длъжността на наставника,
времетраенето на договора,което не може да бъде по-малко от 6 и повече от 12 месеца,
други условия, свързани със стажуването.

Удостоверяване на резултатите от обучението.

В 14-дневен срок отпрекратяванетона договора работодателят ми издава препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да ми послужи при кандидатстване за работа при друг работодател.

Всички останали изисквания, свързани със сключването и прекратяването на трудовия договор,трудова ми книжка,отпускикакто и за всички други отношенията между страните по трудовия договор с условие за обучение по време на работа се прилага действащото трудово законодателство.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор:
Петър Кьосев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *