Увеличават се адвокатските такси

Поне 60 лв. ще струва писмената консултация, 300 лв. – делбата на земя

 

Адвокатите вдигат част от минималните си хонорари и въвеждат минимални прагове за поредица от дейности, за които досега нямаше такива. На 13 октомври Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще разгледа на извънредно заседание промените в Наредба №1 за минималните размери на възнагражденията. Това е тарифата, под която адвокатите не могат да слизат при договаряне за предоставяне на услугите си.

Промените са предложени от работна група и от председателя на ВАдС Ралица Негенцова. В мотивите им пише, че промените се налагали заради инфлацията, адекватното заплащане, достойнството на професията, предвидимостта на пазара на услуги, избягване на вредни практики в различните съдилища при определяне на адвокатски възнаграждения, настъпили изменения в националното и общностното законодателство, информира segabg.com.

Промените са основно в две части. В първата се предлага вдигане на част от досега действащи минимални адвокатски възнаграждения. За устен съвет и съдебна или административна справка минималният хонорар става от 20 на 30 лв. Същата сума ще се плаща и за консултация за медиация. Минималният хонорар за писмена консултация се вдига от 40 на 60 лв. За молба за отказ или възстановяване на българско гражданство ще се взима най-малко 300 лв. вместо досегашните 200 лв. Променя се и тарифата при съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт. Сега в тези случаи при интерес до 1000 лв. минимумът е 50 лв., а ще стане 70 лв. За учредяване на кооперативно сдружение хонорарът се променя от 250 на 400 лв., а за регистрация на фондации минимумът става от 350 на 400 лв. Правят се промени и при хонорарите за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията. При интерес между 100 000 и 1 000 000 лв. минималният хонорар е 3530 лв. плюс 2% за горницата над 100 000 лв. Ако интересът е над 10 млн. лв., минималното възнаграждение ще е 111 530 лв. плюс 0,5% за горницата над 10 млн. лв.

Въвеждат се и редица нови дейности, за които ще има минимален праг на цената им. Например най-малко 1500 лв. ще струва за изготвяне на документация за процедури по Закона за обществените поръчки, за тръжни и конкурсни документации по законите за държавната собственост, за общинската собственост, за концесиите. Въвежда се минимален хонорар за представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 500 лв., както и при производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв. Въвежда се и минимум и при делба на земеделска земя – 300 лв.

Като нова дейност с минимален хонорар е записано и процесуалното представителство, защитата и съдействието по дела за съществуване или унищожаване на договори, за сключване на окончателен договор – не по-малко от 600 лв. Пак нови са минималните възнаграждения по дела по български документи за самоличност – 400 лв., както и по дела по Закона за подпомагане на земеделските производители – 500 лв. Предвиден е минимум при процесуално представителство по производства по Закона за убежището и бежанците.

Предвижда се възнагражденията за процесуално представителство да се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане. Освен това хонорарите при няколко иска са за всеки един от тях поотделно. С промените е предвидено и да се взима отделен хонорар при всяка фаза на делбата – при процесуално представителство по такива дела.

Въвеждат се и минимални хонорари за изготвяне на жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург или до Съда на Европейския съюз в Люксембург – 1200 лв., като тук не се включва процесуалното представителство. Не по-малко от 300 лв. ще се плаща на адвокат за жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховен административен съд. Същата сума е и за изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми.

В действащия Закон за адвокатурата е записано, че адвокатът в кръга на работата си има право да заверява преписи от документи, които са му предоставени във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент. Пред съда и органите на досъдебното производство, както и пред всички други органи те имат силата на официално заверени документи. С промените в наредбата е предвидено да се плаща на адвоката за заверяване на преписи – 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща. В мотивите към промените изрично е посочено, че това заверяване не препятства достъпа до квалифицирана правна помощ и не ограничава хората сами или чрез лица, натоварени от държавата с удостоверителна функция, да заверяват преписи от документите и книжата. Когато го прави адвокат, трябва да се заплаща и трудът, и отговорността, смятат адвокатите.

С измененията за първи път се въвежда и възможността за слизане под минималните хонорари, когато става дума за клиенти като болници, социални домове за деца, хора с увреждания или възрастни хора. В тези случаи може да се договарят възнаграждения под минимума, заложен в наредбата.

 

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *