Увеличават се активите на инвестиционните фондове у нас

Ръстът на активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, ускорява темпото си за поредно тримесечие, което говори за подобрени инвестиционни условия и вероятно за нарастващо търсене от страна на клиентите.

Към края на юни активите се увеличават с 38,9% (869,7 млн. лева ) в сравнение с година по-рано и достигат 3,105 млрд. лева, разкрива актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, през първото тримесечие на тази година размерът на вложенията на фондовете на годишна база нарастна с 27,4%, припомня Investor.bg.

Така продължава тенденцията на ръст на активите на тези фондове, мениджмънтът на които осъществява основните вложения в акции.

Към края на второто тримесечие на 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават за една година с 51,6% до 463 млн. лева, а при балансираните фондове годишният ръст е 27,3% и те достигат 225,6 млн. лева.

Спрямо първото тримесечие на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват със 7% (30,2 млн. лева), а на балансираните фондове – с 3,2% (7 млн. лева ).

Продължава тенденцията инвестиционните фондове да инвестират все повече в акции, за да търсят по-голяма доходност, което показва, че се завръща апетитът за риск.

В края на юни средствата, управлявани от фондовете, които инвестират в облигации, се увеличават със 27% (101,3 млн. лева) до 477,1 млн. лева на годишна база и с 3,7% (16,9 млн. лева) на тримесечна.


Активите на фондовете с вложения в ценни книжа имат най-висок относителен дял – 40,9% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове в края на юни 2017 г., при 43,7% година по-рано, и 41,3% към 31 март тази година, изчисляват в централната банка.

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39,7% от общата сума на активите в края на второто тримесечие на тази година при относителен дял от 35,5% към юни миналата година и 38,9% към март 2017 г.

Тези ръстове са показателни за търсенето на алтернативна доходност, като се имат предвид ниските лихви по депозитите. Именно фондовете в акции и балансираните могат да предложат по-висока възвръщаемост на вложенията.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили със 155 и към 30 юни са 977. Но докато при чуждестранните ръстът е със 149 до 862, местните инвестиционни фондове са достигнали 115 броя – едва с шест повече за година.
                           

 

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към
юни 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 55,4% (159,3 млн. лева) до 446,7 млн. лева, депозитите нарастват с 28% (63,8 млн. лева) до 291,9 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 18,8% (43,9 млн. лева) до 277,2 млн. лева.

В сравнение с края на първото тримесечие на тази година инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 11,6% (46.4 млн. лева), депозитите нарастват с 0,8% (2,2 млн. лева), а тези в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 1% (2,7 млн. лева).

Към края на юни 2017 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 38.3%, следвани от депозитите – 25% и ценните книжа, различни от акции – 23.7%, при съответно 33.4%, 26.5% и 27.1% към края на юни 2016 г. Към март 2017 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат отново акции и други форми на собственост – 36%, следвани от депозитите – 26% и ценни книжа, различни от акции – 24.7%.


Към края на второто тримесечие на 2017 г. основно значение във валутната структура на активите на
местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 63,3% и в евро – 28,6%,
при съответно 61,7% и 30,6% към юни 2016 г. Към март 2017 г. активите, деноминирани в български лева, са
63,9%, а тези в евро – 28,2%.


Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че в края на юни вложенията в България на годишна база се увеличават  с 32,1% (139,5 млн. лева) до 574,7 млн. лева, а в страните от Европейския съюз нарастват с 60,3%ъс (75,9 млн. лева) до 201,7 млн. лева.

На тримесечна база инвестициите в България отбелязват 6% ръст (32,7 млн. лева), а в останалите страни вложенията от Европейския съюз нарастват с 8,5%1 (5,7 млн. лева).


Към края на юни привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни
фондове достигнаха 1,937 млрд. лева, като нарастват с 40,9% (562 млн. лева) на годишна база и с 0,7% на тримесечна.

По институционални сектори към края на първото тримесечие на 2017 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 34% (358,7 млн. лева) до 1,414 млрд. лева.

Пасивите към домакинствата и фирмите, които ги обслужват, в края на юни се увеличават с 51,9% (114 млн. лева) до 333,7 млн. лева към юни 2017 г.

Спрямо март 2017 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 2,3% (33,4 млн. лева), а задълженията към домакинствата се увеличават с 4,4% (14.2 млн. лева).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2017 г. са застрахователните
компании и пенсионните фондове (73%) и домакинствата (17,2%). За сравнение към края на юни миналата година относителните дялове на двата сектора са съответно 76,7% и 16%, а към март тази година съответно – 75,2% и 16,6%.


Към края на юни 2017 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните
инвестиционни фондове са резидентните Застрахователни компании и пенсионни фондове (43,1%), домакинствата и фирмите, които ги обслужват (33,6%) и  други парично-финансови институции (9,2%), информира investor.bg.

Техните дялове към юни 2016 г. са съответно 41,4%, 43,8% и 2,6%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3,1% от общия размер на собствения капитал към 30 юни при относителен дял 3,8% година по-рано и март 2017 г.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *