Стъпка към финансово укрепване на дребния и среден бизнес в България

Популяризирането и развитието на идеята за етично финансиране и ПРОЕКТА за създаването на етична банка в Пловдив с участието на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране” /БАККОМ/ , „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” /КЕФП/, „Атлас Финанс” АД , „Корпорация за технологии и иновации” АД е поредна организационна стъпка към утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ. Това е стъпка за финансово укрепване на дребния и среден бизнес, за разгръщане и развитие на предприемачеството като най-важна предпоставка за разкриване на нови работни места, повишаване на доходите и подобряване на качеството на живот.

Време е и в България да се пристъпи към създаването на банкова институция, Етична банка, която би поела функцията на кредитна централа на кредитните кооперации и създаването на която не би могла да бъде осуетена чрез никакви действия от страна на БНБ или изпълнителната власт, защото зад нея с много голяма вероятност ще застане една общност от хора и институции в Европа, чието влияние върху обществото и стопанството нараства и гласът на която не може да бъде просто пренебрегната. Става дума за сектора на „етичните инвестиции” и „етичното банкиране”.

В „етичните инвестиции” се отразява и своего рода укрепване на самочувствието на дребния спестител по отношение на банките. Ако досега той е разглеждал банките като единствено място за съхраняване на своите спестявания, то сега той все по-силно осъзнава, че не той, а банките са в крайна степен зависими от него, от готовността му да предостави на тях тези спестявания, както и това, че спестяванията могат да бъдат инвестирани така, че да бъдат от полза за цялото общество, а не да бъдат използвани от традиционните банки за постигане на техните тесни корпоративни интереси.

Това осъзнаване на „силата на кредитора” от страна на дребния спестител изменя радикално не само отношенията между спестителите и банките, но и поражда появяването на нови банки с коренно различни цели и нови бизнес-модели.
Под „етично банкиране” следва да се разбира целия спектър на банкова дейност, подчинена на формирането на парични средства и тяхното въвличане в стопански оборот на основата на спазването на ясно формулирани етични критерии. Неговото развитие през последните години е също така резултат на протестна реакция на обществото, на протестно движение срещу етаблираните банки, използващи една значителна част от спестяванията на населението за финансови спекулации с цел реализация на високи печалби.

„Етичните инвестиции” имат за цел насочването на паричния ресурс, формиран под формата на спестявания на населението към финансирането на стопанска дейност, съответстваща на ценностна система, в центъра на която стои човекът с неговите материални и духовни потребности.

Към „етичните инвестиции” се отнасят следните финансови инструменти: заеми на лица и фирми, заети в етично-екологични сфери на стопанството, затворени и отворени инвестиционни фондове, инвестиращи в соларни паркове и вятърни електроцентрали, инвестиционни фондове, инвестиращи в микрофинансиращи организации, акции и облигации на фирми в сферата на възобновяемите източници на енергия, инвестиции в етично-екологични индекси на акции, рисков капитал в етично-екологични фирми, инвестиции в колективен жилищен фонд. От всички изброени финансови инструменти за нас от най-голям интерес е кредитирането на микрофинансиращи организации, каквито са кредитните кооперации.
Етичното финансиране на предприемачеството има невероятния шанс както никога до сега, разчитайки на развитието и приложението на дигиталните технологии да достигне до всеки потребител на финансите и всеки предприемач в света чрез смартфона и да минимизира транзакционните разходи на процесите на финансирането, както налага ЕТИКАТА.

Дигиталните технологии също имат своя шанс на съвремието. Те са мостът, чрез който ще бъдат усвоени бързо от всички възрасти , заради ежедневната човешка необходимост от финансиране на всяка нужда и дейност от съвременния „паричен“ живот, както и нуждата от финансово и технологично образование. Ще допринесат за достигане на „етичното финансиране“ до всеки млад предприечач и всяка точка на света , като единствен начин за участие в „глобаризираната“ икономика.

Международната Конференция „Етични финанси и дигитални технологии” добива особено значение със специалното участие на Индийската делегация от БАНГАЛОРУ – технологичната столица на Новия свят. Организаторите разчитат на тяхния дългосрочен интерес към България и Европа, на изграждането на символичен мост с Индия, чрез присъствието в Пловдив на ИНДИЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ХАРДУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ. На 28.09.2016 г. от 13 часа в Техпарк Оптела – Пловдив ще се открие „Учебен център ИИХТ – България“, на което ще присъства и Индийския посланик – Негово превъзходителство – Rajesh K. Sachdeva.

Събитието обещава да бъде интересно и много полезно. Заповядайте!

www.baccom.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *