Финансов речник

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

РЕЧНИК НА БАНКОВИ И ФИНАНСОВИ ТЕРМИНИ И ЖАРГОНИ

А

Авал

Менителнично поръчителство по търговското право, което се дава на трето лице, често банка за цялата или част от номиналната стойност на менителницата. Авал се дава от лице с доказана платежоспособност, с което се увеличава надеждността на менителницата и се улеснява нейното обръщение. След като една менителница е приета и подписана от длъжника, банката прибавя подпис, придружен с думите „per aval“, с което става солидарен длъжник по нея.

Авален Кредит

Вид банкова гаранция, при която банката поема ангажимент за плащане в случай, че длъжникът, за когото тя гарантира, не извърши плащането по задължението си към получателя. За авалирането банката събира такса за обработка на документите и комисионна върху сумата, която авалира.

Авалист

Лицето, което дава авал (поръчителство) по менителница, поемайки солидарна отговорност за изпълнението на менителничния дълг.

Авансово плащане в брой на терминални устройства ПОС / Cash advance at POS terminals

Транзакция, при която картодържателят получава пари в брой от терминално устройство ПОС, заедно с плащания за стоки и услуги чрез терминално устройство ПОС.

Авизо

Писменно уведомление, което банките изпращат до клиентите си за настъпили изменения по сметките им, вследствие постъпления или плащания по тях.

Авизиране на акредитив

Уведомлението на бенефициента от страна на неговата банка, че има издаден акредитив в негова полза.

ABC / ABC formation

Вълнова терминология на Елиът за тривълново движение на цените срещу тенденцията. Вълна А е първата ценова вълна срещу пазарната тенденция, вълна В е корективна вълна към вълна А, вълна С е окончателното движение на цената за завършване на процеса. Изследователите на вълните на Елиът изучават вълните А и С за ценови съотношения, базирани на числа от реда на Фибоначи.

Австрийска школа / Austrian School

Субективна икономическа школа, изучаваща стопанството поставяйки отделния индивид в центъра на икономическия анализ. Школата извежда основните икономическикатегории от от нуждата за удовлетворяване на потребностите на индивида.Тези категории са нужда, полезност, благо, ценност, стопанска дейност. Австрийската школа се обявява за ограничена държавна намеса в икономиката, предпазване на частната собственост и насърчаване на личната инициатива.Последователи на австрийската школа са Карл Менгер, Фридрих фон Визер, Ойген фон Бьом-Баверк, Фридрих Хайек, Джоузеф Шумпетер и други.

Автоматични стабилизатори / Аutomatic stabilizers

Концепция за изграждане на системата на данъците и правителствените разходи, според която е необходимо да се притъпява (смекчава) неблагоприятното влияние на промените в дохода върху съвкупното търсене. Типичен „вграден стабилизатор” са плащанията от бюджета на безработните и личният подоходен данък.

Автономни разходи / Аutonomous expenditures

Разходи, които на са зависими от нивото на дохода (не са негова функция).

Автономно потребление / Аutonomous consumption

Политика на увеличаване на съвкупното търсене с цел поддържане на висока заетост; съвкупното търсене може до бъде увеличено чрез експанзионистична фискална и парична политика.

Автономни пенсионни фондове / Autonomous pension funds

Отделни институционални единици, чиято основна дейност е пенсионно финансиране. Те не са застрахователните дружества.

Авторизация на транзакция с банкова карта

Авторизацията е процес, при който се проверява възможността за извършване на транзакция с банкова карта. Искането за авторизация се одобрява или отхвърля след проверка на данни за картата:

валидност на картата
наличие на достатъчна сума по сметката при дебитни карти или разрешен кредитен лимит при кредитните карти
размер на заложените по картата дневни и седмични лимити
верността на ПИН кода – ако за транзакцията се изисква въвеждане на ПИН код.

Агрегиран лимит /Aggregate limit

Общият обем от всички неликвидирани контракти, останали неприключени към всеки един момент.

Адаптивен филтър

Изглаждане или прогнозиране на цени чрез постоянно актуализирано претегляне на предходни такива.

Администриране на ценни книжа

Администриране на ценни книжа е извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови ценни книжа за тяхна сметка на действия, свързани с упражняване на правата по ценни книжа, като разпределяне на дивиденти, лихви, главници, права, безплатни ценни книжа, осъществяване или контролиране на плащания във връзка с ценните книжа, разпространяване на отчети и информация за общи събрания и други действия, свързани с гореизброените.

Администрирани цени / Administered prices

Понятие за обозначаване на ценообразуване, при което цените се поддържат постоянни през дълъг период от време.

Ажио

Разликата между паритета(номиналната стойност) и по-високата номинална пазарна стойност на ценните книжа, изразена като процент от паритета.

Айсберг поръчка / Iceberg Order

Голяма по обем поръчка структурирана на по-малки лотове с цел да да се прикрие реалното количество ценни книжа. Обикновено се използва от големи институционални инвеститори, които трябва да купят/продадат по-голям обем книжа. Чрез тази поръчка обаче останалите инвеститори виждат само част от реалния й обем или т. нар. връх на айсберга. Това помага да се ограничат по-драстични движения в цената на една ценна книга при драснични промени в търсенето и предлагането й.

Акомодационна политика / Accommodating policy

Политика на увеличаване на съвкупното търсене с цел поддържане на висока заетост. Съвукпното търсене може да бъде увеличено чрез експанзионистична фискална и монетарна политика.

Акредитив / Letter of Credit

Форма на безналично плащане, при която банката може да гарантира за свой клиент, който е длъжник на друга институция.

Акредитив с червена или зелена клауза

Акредитивно условие, позволяващо бенефициентът да бъде финансиран авансово, преди да експедира стоката.

Акредитивна сметка

Банкова сметка за разплащане на клиента с трето лице, което има право да получи средствата при изпълнение на условията, поставени при откриване на акредитива.

Акредитивни операции

Операции, които обхващат откриването, промяната в условията на акредитиви, извършване на плащания от акредитивните сметки и закриването им.

Акредитивно плащане

Плащане, при което платецът упълномощава банката, обслужваща неговата сметка, да открие акредитив в полза на получателя срещу покритие от сметката на платеца. Банката предварително поставя условията, при които получателят може да получи сумата по акредитива.

Акселератор / Accelerator

Изместване на инвестиционното търсене в резултат на промени в равнището на реалния БВП. Намира се в тясно взаимодействие с мултипликатора. Увеличаването на инвестициите в макроикономиката при равни други условия води до нарастване на брутния продукт, което от своя страна предизвиква нарастване на инвестициите.

Актив / Asset

1) Ресурс с икономическа стойност, притежаван от компания, държава или индивид с цел получаване на бъдещи приходи. 2) Частта от счетоводния баланс, която показва какво притежава дадена фирма.

Активен пазар / Active market

Пазар, в който съществуват всички от следните условия:

а) обектите, търгувани на пазара, са еднородни;

б) във всеки един момент могат да бъдат намерени желаещи купувачи и продавачи; и

в) цените са обществено достояние.

Активен портфейл

В контекста на модела Трейнър-Блек (Treynor-Black) това е портфейл, образуван от смесване на анализирани акции с предполагаеми ненулеви алфа стойности. Този портфейл след това се смесва с пасивния портфейл на пазарния индекс.

Активна банкова карта

Карта, която е в състояние, позволяващо да се извършват транзакции с нея, т.е. картата е въведена в системата на националния оператор БОРИКА и не е блокирана.

Активни операции

Банкови операции, свързани с влагането (инвестирането) на придобитите чрез пасивните операции привлечени средства с цел реализиране на печалба за банката. Значителна част от активните операции на търговските банки се покриват с кредити, ценни книжа, финансови дълготрайни активи и други.

Активно управление на портфейл

При активното управление на портфейла инвеститорът търси формиране на доходност чрез извършване на чести покупко-продажби на акции, чиято цел е да хванат определени нива на цените на акциите, при които да се продаде или купи. Често хората, които структурират подобен портфейл, търсят по-рискови ценни книжа, които са с по-голям потенциал за поскъпване, но и с такъв за поевтиняване.

Актюер

Специалист по оценка на застрахователни рискове.

Актюерски предположения / Actuarial assumptions

Актюерските предположения представляват за предприятието най-добрата приблизителна оценка на променливите, които определят крайната стойност на осигуряваните доходи след напускане. Актюерските предположения обхващат демографски предположения и финансови предположения. Актюерските предположения следва да бъдат непредубедени и взаимно съвместими.

Акумулация

Допълнение към първоначалната пазарна позиция на трейдъра. Първата от трите разграничени фази в мажорна тенденция на покупка от инвеститорите.

Акцепт

Изразено съгласие (разрешение) за изплащане на парични или стокови документи или поемане на гаранции за тяхното изплащане.

Акцептант

Платец, който нарежда да се задължи сметката му в банката, за да се извърши плащане.

Акцептен Кредит

Кредит, при който банката акцептира полица, при условие, че издателят притежава реална възможност да покрие полицата до падежа й. Най-често той се използва за финансиране на краткосрочно изпълнявани сделки на стоки в голям обем, при които срокът на плащане отговаря на срока на действие на банковия акцепт, така че полиците се погасяват от прихода на продажбата на финансираните стоки.

Акции / Shares Common stock

Титул на собственост, удостоверяващ, че техният собственик или приносител участва в акционерния капитал на дружеството и има право на част от неговата печалба. Акциите дават право на глас в общото събрание и на дивидент съразмерно с номиналната им стойност

Акции и други капиталови инструменти, с изключение на акциите на инвестиционните фондове / Shares and other equity, excluding investment fund shares

Притежавани ценни книжа, които представляват права на собственост в предприятия или квази-корпорации. Тези ценни книжа по принцип дават право на държателите им на дял от печалбите на предприятията или квази-корпорациите и на дял от техните собствени средства в случай на ликвидация.

Акции, емитирани от акционерни дружества / Capital shares issued by limited liability companies

Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи, че техният собственик притежава част от дружеството. Известни са и като дялови ценни книжа. Дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял. Всички дружества, които се търгуват на борсата, са акционерни, но там не се извършва търговия с всичките им акции, а обикновено с тези, които са извън основния собственик – т.нар. фрий флоут.

Акции с право на дивидент емитирани от акционерни дружества / Dividend shares issued by limited liability companies

Ценни книжа, които в зависимост от държавата и обстоятелствата при които са възникнали, имат различни имена, като например акции на учредителите, акции носещи печалба, акции, даващи право на дивидент и пр. Тези ценни книжа:

а) не са част от акционерния капитал;

б) не дават на държателите статут на съвместни собственици в тесен смисъл, и

в) не дават на държателите право на пропорционална част от печалбата, останала след изплащане на дивиденти за акционерния капитал, и на дял от всеки излишък останал след ликвидация.

Акционер / Shareholder

Притежател на акции в акционерно дружество.

Акционерен капитал / Equity stock

Статия в баланса, показваща номиналната стойност на всички пуснати в обръщение акции на фирмата.

Акционерно дружество

Фирма, чийто капитал се образува от вноските на акционерите. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно броя на притежаваните от тях акции. Всяка обикновена акция дава право на един глас. Всяка привилигерована акция дава право на твърд годишен дивидент. Привилигерованата акция се превръща в обикновена, при неизплащане на дължимия дивидент.

Акция на преносител / Bearer share

Акция, за чието притежание доказателството е сертификат. Емитента не води книга на акционерите. Акциите могат да се прехвърлят, като се джиросват.

Але-Ретур операция

Вид експортно финансиране, обменна операция по разплащания във външната търговия.

Алокиране / Allocation

Разпределяне на ценни книжа. Например може да става дума за разпределяне между участници в публично предлагане, или определяне на дяловете на акции в даден портфейл.

Алонж

Прикрепван към полицата допълнителен лист, върху който се поставя поръчителската гаранция.

Алтернативни разходи / Opportunity costs

Разходи по държането на конкретен актив, изразени като пропуснат доход, който би се получил при държане на друг, алтернативен актив.

Алфа

Извънредната норма на възвръщаемост на една ценна книга, надхвърляща тази, която може да се предвиди чрез равновесен модел, като CAPM или APT.

Американски депозитарни разписки

Търгувани в САЩ ценни книжа, които представляват права върху акции от чуждестранни емисии

Американска опция / American Option

Американската опция може да се упражни както преди, така и на нейната дата на изтичане (падеж).

Американска хазна (министерство на финансите) / USTreasury

За американското финансово министерство е характерно, че не може пряко да определя монетарната политика, но изказванията на министъра на финансите/ в момента Джон Сноу/ оказват голямо влияние върху движението на долара. То се занимава се с управление на вътрешното търсене, бюджета, платежния баланс, приходите на правителството и емитирането и обратното изкупуване на държавни ценни книжа

Амортизационен фонд

Парични средства, предназначени за финансиране на простото и разширено възпроизводство на основните средства.

Амортизация / Depreciation

Начин за възстановяване на капитала, изразходван за създаване и закупуване на амортизируеми активи по пътя на постепенно пренасяне на стойността на основните средства в произвежданата продукция.

Амортизируема сума / Depreciable amount

Амортизируема сума е цената на придобиване на актива или друга стойност, заменяща я във финансовите отчети, намалена с остатъчната стойност.

Антиципирана инфлация / Anticipated inflation

Състояние на икономиката, при което темпът на инфлацията може да се прогнозира и отчете предварително и да се вземе под внимание при сключването на стопанските договори. При нея не се извършва преразпределение на доходите.

Анюитет / Annuity

Актив носещ на собственика си периодични, равни по размер парични постъпления. „Вечните” анюитети се наричат конзоли или перпетюитети.

Анюитетен заем / Annuity loan

Заем, който се погасява в определен срок с фиксирани периодични вноски-например ипотеките.

Апликант

Наредителят /вносителят/ по един акредитив.

Арбитраж / Arbitrage

Реализиране на печалба, чрез покупка на някакъв актив на по-ниска цена на един пазар и едновременната му продажба на друг пазар при по-висока цена. Арбитражистът е заемател на един пазар и кредитор на друг. Ефектът от арбитража се изразява в намаляване на разликите в цените между различните пазари.

Асет / Asset

1) Ресурс с икономическа стойност, притежаван от компания, държава или индивид с цел получаване на бъдещи приходи. 2) Частта от счетоводния баланс, която показва какво притежава дадена фирма.

Асимитрична информация / Аsymetric information

Неравенство в информацията, достъпна за участниците в транзакция, пораждащо например проблема с нежелания избор (adverse selection) и проблема с нечестното поведение (moral hazard).

Асоциирано предприятие / Associate

Асоциирано предприятие — предприятие, включително некорпоративно предприятие, каквото е съдружието, в което инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито съвместно предприятие на инвеститора.

Атрибути / Attributes

Статистически понятия, които предоставят на потребителите допълнителна кодирана (например: единицата) и некодирана (например: методът на съставянето) информация за обменяните данни. „Задължителни“ се отнася за атрибути, които трябва да приемат стойност, тъй като в противен случай съответните наблюдения, за които се отнасят, се считат за незначими. „Условни“ се отнася за атрибути, които са дефинират само ако са известни на отчитащата институция (например идентификатори на местни редове) или ако са релевантни (например: обобщаване, прекъсвания), и могат да приемат празни стойности.

Аукцион на БНБ

Система на търгуване на ценни книжа, емитирани от правителството, предлагани на първичните дилъри на ценни книжа (по списък одобряван от БНБ). Първични дилъри могат да бъдат търговски банки и инвестиционни посредници. Купувачите могат да въвеждат състезателни и несъстезателни поръчки, които се класират по правилата на аукциона (търга). Министерството на финансите може да отмени търга или отделни поръчки, ако реши, че не го удовлетворяват.

After Hour Trading

Търговия с определена акция или индекс, състояща се след часа на приключването на официалната борсова сесия.

Aussie

Дилърски жаргон за австралийския долар.

Averaging

Стратегия за оптимизация средната цена на ценните книжа в портфейла на трейдъра по пътя на допълнителна покупка на вече намиращи се в портфейла ценни книжа в случай на понижение /averaging down/ или повишение /averaging up/ на тяхната стойност. Нарича се още усредняване.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Б

Базисен лихвен процент / Prime rate

Лихвен процент по заемите, отпускани от най-големите банки на първокласни заематели (т.е. когато рискът е минимален).

Базисен пункт / Basis point

Най-малката мярка при обявяване (котиране) на доходността на облигации и други финансови инструменти, равна на 1/1000 от един процентен пункт или 0,01 процент. За облигация, чиято доходност до падежа се променя от 5,90 процента на 6,15 процента, се казва, че доходността й е нараснала с 25 базисни точки.

Базова, основна валута / Base Currency

Валутата, спрямо която се котира другата валута от дадена валутна двойка. Например при USD/CHF основната валута е щатският долар, тъй като котировката се дава във франк за един долар.

Баланс / Balance sheet

Счетоводен документ, съставен към определен момент. Показва салдата по водените сметки, като активните сметки си записват отляво (или отгоре), а пасивните отдясно (или отдолу). Сборът от салдата по активните сметки (сумата на активите) е равен на сбора от салдата по пасивните (сумата на пасивите).

Баланс по текущите операции / Current account balance, Balance of payments on current account

Съставен блок на платежния баланс, включващ търговския баланс, нетния доход от инвестиции, нетните услуги и нетните едностранни тренсфери.

Балансирана инфлация / Balanced inflation

Инфлация при сравнително умерено и пропорционално увеличаване цените на стоките, което се придружава с нарастване на номиналния лихвен процент, запазващ равнището на реалния. Икономиката може успешно да се приспособява към балансираната инфлация.

Балансирани иновации / Balanced innovations

Нововъведения в производството, които не променят относителното търсене на факторите за тяхната възвращаемост.

Балансова стойност / Carrying amount

Балансова стойност е сумата, с която един актив се признава в баланса, след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации, както и натрупаната загуба от обезценка.

Балансова стойност на една акция

Съотношението между стойността на собствения капитал по счетоводния баланс и броя на издадените акции.

Балансови позиции

Всяка позиция на банката, чийто размер, наличие, срок и условия на изискуемост са известни към момента и не са поставени в пряка зависимост с настъпването на бъдещо несигурно събитие, както са отчетени по счетоводните сметки на баланса на банката.

Банки, търговски / Bank, commercial

Финансови посредници, чиято най-важна отличителна черта са операциите по формирането на чекови депозити. Те поддържат също и срочни депозити, издават транспортно-туристически чекове и извършват други финансови услуги. Предоставят заеми на физически и юридически лица.

Банка кореспондент

Банка, която извършва услуги по банкови сделки и операции в страната и в чужбина, където ответната страна(банката, която ползва тези услуги) няма свои клонове, представителства или офиси.

Банка на бенефициента по поименен чек / Payee's bank

Банката, която осребрява чека в полза на бенефициента.

Банка на издателя на поименен чек (Банка-платец) / Drawee Bank

Банката, в която е открита сметката на издателя на чека.

Банка на притежателя на картата

Банката, издала карта на дадено лице. Банка-издател.

Банка на търговеца

Акцептираща банка, която е предоставила ПОС терминал или Им-принтер на търговец, за да може търговецът да приема плащания с карти.

Банкиране

Процесът на управление на банка, най-общо на нейните активни и пасивни операции с оглед реализиране на печалба и укрепване доверието на клиентите и акционерите й. Основни функции при банкирането са: приемане на депозити от клиенти; осигуряване на разплащанията между банките и техните клиенти; предоставяне на кредити и други финансови услуги.

Банков акцепт / Banker’s acceptance

Форма на краткосрочно кредитиране на вносител, при което неговата банка акцептира менителница (става длъжник по нея) и по този начин гарантира вземане срещу него; инструмент на паричния пазар.

Банков кредит

Заем, отпуснат от банка за определен период от време с конкретна цел срещу договорена лихва и съответно обезпечение.

Банков маркетинг

Пазарна стратегия от банка за определен период от време с конкретна цел срещу договорена лихва и съответно обезпечение.

Банков надзор

Контрол, упражняван от Централната банка върху дейността на търговските банки, както и върху дейността на клоновете на чуждестранните банки у нас. Централната банка изисква от тях да й предоставят всички счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, извършва ревизии и други целеви проверки за предприемане на необходимите действия по отстраняване на нарушения в банковата дейност, които застрашават сигурността на поверените на банките парични средства и други ценности, затрудняват правилното осъществяване на банковите сделки или могат да причинят съществени вреди на националната икономика.

Банкова печалба

Разликата между получените приходи от лихви, такси, комисиони и други приходи от активните операции и разходите по привличане на средства, свързани с пасивните операции на банката.

Банкова система на България

Система от банки, която включва БНБ, търговските банки и банкови клонове, както и всички лица, получили лиценз за банкови сделки, който позволява водене на банкови сметки в полза на трети лица и извършване на посреднически операции по плащанията.

Банкова сметка

Сметката, която банката води за отчитане на пари и други ценности, вложени при нея от клиенти.

Банкова тайна

Професионална тайна, която не могат да разпространяват служителите на банките, членовете на управителните съвети и контролните органи на банката, длъжностните лица на Централната банка, ликвидаторите, както и всички лица, работещи за банката, освен ако са оправомощени за това. Те не могат да ползват за лично или за членовете на семействата им облагодетелстване с факти и обстоятелства, засягащи авоарите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, които те са узнали при изпълнение на служебните си задължения.

Банкови дни

Сроковете в акредитивите често се определят в „банкови дни“. Банковите дни не включват неработните дни за банката в конкретната държава.

Банкови комисиони по валутни преводи

По стандартите на SWIFT са дефинирани три възможности за разпределяне на банковите комисиони при парични преводи между банките, участващи в операцията.

OUR – всички банкови комисиони са за сметка на наредителя. Това включва комисионите на банката на наредителя, на банката – посредник /кореспондент/ и на банката на бенефициента.
SHA – комисионите на банката на наредителя са за сметка на наредителя. Комисионите на банката – посредник /кореспондент/ и тези на банката на бенефициента са за сметка на бенефициента.
BEN – всички банкови комисиони са за сметка на бенефициента. В този случай банката на наредителя приспада своите комисиони от сумата на превода.

Банкови облигации

Облигации, които се емитират от банките. Търсенето им зависи от стабилността и ликвидността на банката – емитент. Лихвите по тях се изплащат в сравнително кратки срокове. При ликвидация на банката притежателите им имат с предимство право на ликвидационна квота преди акционерите на дружеството.

Банкови резерви / Reserves funds or assets banks

Част от депозитите, които банките задържат за посрещане на исканията на вложителите. Банковите резерви биват действителни (реално наличните), желателни (които банката се стреми да поддържа съобразно своята стратегия) и задължителни (минимално необходимите, определяни от централните банки).

Банкови сделки

Операции, извършвани от търговските банки като: приемане на пари от други лица на влог; предоставяне на парични заеми и акцептни кредити; покупката на менителници и записи на заповед; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на влог за управление на ценности на други лица; покупката и продажбата на ценни книжа; поемане на поръчителство, гаранции и други обезпечения; извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица; комисионни и посреднически сделки по управлението на фондове за инвестиране на капитал и подпомагане и придобиване на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове; придобиването на права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемането на риска от евентуалното им неплащане.

Банково регулиране

Процес, при който се регулира дейността на търговските банки въз основа на прилагания от Централната банка инструментариум за осъществяване на целите на провежданата от нея парично – кредитна политика.

Банкомат

Автоматично електронно устройство, от което чрез банкова карта могат да се извършват следните операции:

теглене на пари в брой
плащане на услуги /като плащане на сметки към Глобул, М-Тел, Електроразпределение, БТК, Топлофикация, Софийска вода и други/
регистрация на банкова карта за използване в Интернет чрез системата ePay.bg
регистрация на банкова карта за извършване на плащания на периодични сметки по цифров телефон чрез системата ePayVoice
извършване на превод между сметки на един и същ клиент в една и съща банка
справки за състоянието на сметка
смяна на ПИН код.

Банкрут

Обявяване от съда, че физическо лице или фирма са неплатежеспособни, т.е., че не са в състояние да плащат задълженията си.

Бариран чек / Сrossed cheque

Понятието „бариран чек” идва от двете успоредни диагонални линии, положени от издателя върху лицевата част на чека /бараж/. Аналогични на барирането са изписаните текстове като „account payee”, „a/c payee only”, „Nur zur Verrechnung” /т.е. „само по сметка”/. Барираният чек е непрехвърляем и може да се плати само по банковата сметка на бенефициента. Смисълът на барирането е, че ограничава риска при опити за измама в случай на загуба или кражба на чековете.

Бартер / Barter

Размяна на стоки и услуги без посредничеството на пари.

Безвъзмездна доставка / Free of charge delivery

Безвъзмездна е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото.

Безкасови плащания

Плащания, извършвани без налични пари, чрез чекове или с платежни нареждания за прехвърляне на съответни суми от сметката на платеца в дадена банка по сметката на получателя в същата или друга банка.

Безнадеждни вземания

Необслужвани (несъбираеми кредити), по които длъжникът е обявен в неплатежеспособност, ликвидация, или практически се намира в такова състояние.

Безработица / Unemployment

Състояние на икономическата система, при което част от желаещите и можещите да работят при конкретните условия на трудовия пазар не са в състояние да си намерят работа. Измерва се с разликата между предлагането и търсенето на труд. Нейното нарастване води до намаляване на реалния брутен национален продукт и понижава жизненото равнище на населението.

Безрискови активи

Активи, които не се включват в рисковия компонент на банките. Безрисковите активи обхващат: паричните суми в брой или по сметки в БНБ, разплащателни сметки в банки, пътнически чекове, чекове за инкасиране и други, които без риск и незабавно могат да бъдат инкасирани в парични суми; вземания срещу правителството на България или БНБ; вземания срещу правителствата или централните банки на страните, установени като безрискови от БНБ; вземания срещу международни институции, установени от БНБ като безрискови.

Безрискови международни институции

Финансови и други институции, вземанията от които не носят риск за правителството и търговските банки на Република България. Според акт на БНБ такива институции са: Банката за международни плащания (БМП), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Комисията на Евросъюза, Международния валутен фонд (МВФ), Световната банка, и институциите от групата на Световната банка.

Безсрочни депозити / Demand deposits

Депозити, които по всяко време могат да бъдат изтеглени от сметката, по която се държат. Служат за издаване на чекове и извършване на преводи, обикновено не носят лихва.

Безупречен платец

Лице, вземанията срещу което са безрискови; банка или друго лице, което няма към банката просрочени суми, необслужени или реструктурирани кредити, нито е известно да дължи такива суми или кредити на други банки или на трети лица, не е обявено или обявявано в неплатежеспособност, срещу него или срещу негови имущества не е провеждано принудително изпълнение, а негови полици се приемат за рефинансиране от БНБ.

Бейлаут / Bailout

Финансова политика по окрупняване под шапката на държавата на финансови учреждения, основно банки имащи т.н. „токсични активи” (несъбираеми кредити), с цел недопускане на масов банкрут и колапс на финансовата система

Бек ту бек акредитив / Back to back letter of credit

Вторичен акредитив, който се издава на основата на друг първичен акредитив /master credit/. Бенефициентът по първичния акредитив става наредител /апликант/ по вторичния акредитив, с което прехвърля своите права по акредитива в полза на трето лице /бенефициента по вторичния акредитив/.

Бенефициент

Трета страна, в полза на която се сключва договор или възникват права по банкова сделка (превод, чек, акредитив).

Бенефициент по поименен чек / Payee

Лицето или организацията, в чиято полза е наредено плащането по издадения чек.

Бенефициент по превод

Лицето-получател на паричния превод. В банковата практика се посочва и номера на банковата сметка на това лице.

Бета / Beta

Мярката на систематичния риск на една ценна книга. Тенденцията възвръщаемостите на една ценна книга да реагират на общите пазарни колебания.

Бизнес / Business

Взаимосвързан набор от дейности и активи, извършвани и управлявани с цел осигуряване на: а) възвръщаемост на инвеститорите; или б) по-ниски разходи или други икономически ползи пряко и пропорционално на държателите на полици или на участниците; Бизнесът основно се състои от входящи елементи, процеси, прилагани към тези входящи елементи, и изходящи елементи или продукти, които се или ще бъдат използвани за генериране на приходи. Ако в прехвърляния набор от дейности и активи присъства репутация, този прехвърлен набор от дейности и активи се счита за бизнес.

Бизнес комбинация / Business combination

Обединяването на отделни предприятия или бизнеси в една отчетна стопанска единица.

Бизнес план

Финансов план за развитие на дадена фирма като израз на стратегията, главните цели и мисията й. Основава се на предварителен анализ на вътрешната и външната среда (силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие) на фирмата.

БИСЕРА

Банкова интегрирана система за електронни разплащания, организирана и регулирана от БНБ. Участници в разплащанията на територията на страната са всички български банки и техните клонове.

Бик / Bull

Инвеститор, който вярва, че даден пазар, акция или индустрия ще се повишат. Този тип инвеститори са оптимисти и смятат, че пазарът ще се развива във възходящ тренд. Целта им е да печелят от този тренд. Биковете са точно противоположни на мечките в настроението си към пазара.

Бичи пазар / Bull market

Ситуация на пазара, при която цените на акциите нарастват или се очаква да се повишат. Инвеститорите са оптимистично настроени по отношение на развитието на пазара. Обикновено в този случай преобладават купувачите, което води до поскъпването на акциите. Никои пазар не може да е вечно бичи настроен, затова винаги след рязко поскъпване следва период на мечи пазар.

Бланково джиро

Джиро, при което джирантът не посочва лицето, на което прехвърля правата си /джиратаря/. Обикновено се изразява само с печат и подпис на гърба на менителница или коносамент.

Блокираща квота

Участие на държавата или общината в капитала на дружеството в размер не по-малко от 34 на сто или такова участие, което им осигурява възможността да осуетят неприемливи за тях решения относно увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, изменение или допълнение на устава.

Бордеро

Служебен документ, издаван от банките на техните клиенти за отчитане на сделките и операциите им.

БОРИКА

Банкова организация за разплащания с използване на карти, създадена през 1993 година от УС на БНБ с цел изграждане на единна национална инфраструктура за обслужване на авторизацията и дейностите, свързани с плащания, инициирани чрез карти.

Борса / Stock Exchange

Специален пазар, на който се извършват сделки: покупко-продажба на стандартизирани масови стоки (стокова борса) или на акции, облигации и други ценни книжа (фондова борса).

Борсов курс

Продажната цена на ценна книга на фондовата борса.

Борсов посредник

Лице, което по трудов или по граждански договор с член на борсата извършва непосредствено сделки с ценни книжа на борсата.

Брокер / Broker

Борсов посредник, който купува и продава ценни книжа за чужда сметка. За да оперира като такъв в България, брокерът трябва да има издаден лиценз от Комисията за финансов надзор.

Брокерска къща

Фирма, която извършва сделки срещу комисионна с финансови активи и инструменти.

Брутен вътрешен продукт (БВП) / Gross Domestic Product (GDP)

Брутният вътрешен продукт измерва стойността на всички стоки и услуги произведени в страната за определен период от време. Включва личното потребление, държавните поръчки, инвестициите, запасите и нетния износ. БВП е един от най-широко използваните индикатори за оценка и анализ на състоянието на икономиката. Използват се три основни метода за неговото измерване. Производственият метод показва създаването на добавена стойност при производството на стоки и услуги. Методът на доходите показва създаването на първични доходи на участниците в производствения процес. Методът на крайните разходи показва стойността на стоките и услугите използвани за индивидуални и колективни потребности на домакинствата и обществото, за инвестиции и запаси, за външна търговия. Пазарната стойност на БВП се получава директно по метода на крайните разходи, а по производствения метод и по метода на доходите се добавя показателят „Корективи”.

Брутен национален продукт / Gross national product – GNP

Сумата на стоките и услугите, произведени в течение на определен период (обикновено една година) и измерени по текущи пазарни цени плюс нетния експорт. Той маже да се определи и като сума от брутния вътрешен продукт и чистия външен доход.

Брутна възвращаемост на капитала / Gross return of capital

Отношение между общия приход от функционирането на капитала и разходите, направени за неговото закупуване (наемане).

Брутни инвестиции / Gross investment

Разходите на фирмите за капиталово оборудване, изменението на стоково-материалните ценности и запаси плюс разходите на домакинствата за новопроизведени жилища.

Брутна продукция

Цялата маса от материални ценности в стойностно изражение, произведени през определен интервал от време в дадено предприятие, фирма, отрасъл.

БУС

Банкови унифицирани стандарти, прилагани от българските банки по техните сделки и операции.

Буферни запаси / Buffer stocks

Образуване на международни фондове за закупуване и съхранение на първични суровини съгласно статута на международните стокови съглашения. Предназначението им е да стабилизират техните цени и оттам да направят по-устойчиви екпортните приходи на страните, които са техни основни производители.

Бъдеща волатилност

Предсказание за характера на волатилността в бъдеще.

Българска народна банка (БНБ)

Българска народна банка, централната банка на България. Основната й задача е да поддържа стабилността на националната парична единица посредством провеждане на адекватната за целта политика. Банката се грижи и за функционирането на ефективна платежна система. БНБ има изключителното право да емитира банкноти и монети на територията на България. Тя изпълнява функциите на финансов агент на правителството. Българска народна банка регулира и упражнява надзор върху банковия сектор с цел поддържане стабилността на банковата система. Банката издава банкови лицензи, провежда инспекции на място и събира данни от търговските банки. Небанкови финансови институции като финансовите къщи също са предмет на лицензиране и надзор от страна на банката. БНБ осъществява контрол върху търговията с ДЦК на търговските банки и сетълмента на ДЦК. Банката администрира Депозитара за ДЦК и следи дейността на Централния депозитар.

Българска Фондова Борса (БФБ) / BSE

Българска фондова борса е организира търговията с ценни книжа в България. Първият Закон за борсата у нас е приет през 1907 г., а през 1914 г. с царски указ се учредява и първата истинска фондова борса в България. Съвремената и структура се оформя след промените през 1991 г. www.bse-sofia.bg

Бърз пазар

Декларация, че пазарните условия в отдела на фючърсите са толкова разстройващо временни, че брокерите на подиума не носят отговорност за изпълнение на ордерите.

Бюджетен дефицит / Budget deficit

Състояние на бюджета, при което разходите са по-големи то приходите.

Бюджетен излишък / Budget surplus

Състояние на бюджета, при което приходите са по-големи то разходите.

Бюджетно ограничение / Budget equation

Уравнение, което отразява всички възможни комбинации на благата, закупувани от потребителя при текущи пазарни цени и зададен доход.

Бюджетно финансиране

Безвъзмездно предоставяне на бюджетни юридически лица на финансови средства за пълно или частично покриване на разходите им.

Бял рицар / White knight

Компания, която отправя оферта за придобиване на друга компания, към която вече има направено враждебно предложение за придобиване. Идва от приликата с рицаря, който препуска да спаси любимата си.

Бял слон / White Elephant

Инвестиция, която никой не иска, защото не е печеливша. Изразът произлиза от Тайланд, където слоновете албиноси са били давани от краля на противниците му. Тъй като белите слонове са свещени животни и не трябва да работят, те са просто тежест за собствениците им.

Bar Chart

Тип графика, която показва движението на цената на даден финансов инструмент за определен период посредством т.нар. bar. Най-високата му точка съответства на максималната достигната цена за периода, докато най-ниската му точка обозначава най-ниската достигана цена за периода. Лявата хоризонтална черта отбелязва нивото на отваряне, а дясната – нивото на затваряне.

Breakout

Рязко движение на курса през дадена условна граница /предходен връх или дъно, равнище на консолидация/.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

В

Валута / Currency

Парична единица, която стои в основата на паричната система (златна, сребърна, книжна и пр.). Обикновено под валута се разбират парите на една или друга страна.

Валута в обращение / Currency in circulation

Обхващат банкноти и монети в обращение, които се използват обичайно за извършване на плащания.

Валута на емисията / Currency of issuance

Дефинира се като валутата, в която е деноминирана ценната книга.

Валутен арбитраж / Exchange arbitrage

Сделки на валутния пазар, при които се извършва едновременна покупка и продажба на една валута. Спекулативна операция без поемане на риск. Целта на арбитража е да се купи на един пазар валутата по-евтино и да се продаде веднага на друг, където тя се котира по-високо. Подобни сделки се извършват и на стоковите борси. Арбитражът има голямо значение за изчистване на пазарното неравновесие и прави пазара да функционира по-ефективно.

Валутен (паричен) борд / Currency board

Парична система, при която валутният курс на националната валута се фиксира към определено съотношение чуждестранна валута или кошница от валути.Валутният борд се прилага при невъзможността на дадена страна да се справи с обезценката на своята валута, както и невъзможността за упражняване контрол върху паричната маса.

Валутен контрол

Метод, чрез който Централната банка контролира обменния курс на лева спрямо чуждите валути от основния и допълнителен списък котировки и запазва националните си резерви в чужда валута, например чрез налагане на ограничения за износ на валута извън страната.

Валутен курс / Currency Rate / Exchange rate

Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.

Това съотношение може да бъде фиксирано, свободно плаващо или да се определя от централната банка.

Валутен пазар

Съвкупността от валутни операции на даден пазар или пазарна зона, извършвани в определен интервал от време.

Валутен риск / Currency risk

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

Валутен СУАП / Currency swap

Покупката (продажбата) на една валута на спот пазара и едновременната продажба (покупка) на същия обем от същата валута на форуърд пазара.

Валутен фючърс / Currency futures

Договор между купувач и продавач на чуждестранни валути, който осигурява предаване на дадената валута на определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период.

Валутна зона / Currency area

Икономически регион, в който се използват една или повече валути, функциониращи като единно покупателно и платежно средство.

Валутна конвертируемост / Convertability

Способността на една национална валута свободно да се обменя срещу други валути. Конвертабилността може да бъде пълна или частично ограничена. Българският лев е частично конвертируем, защото не се обменя срещу други валути на международния валутен пазар.

Валутна обмяна

Дейността на банките, финансовите институции, брокерските къщи, т.е. на тези институции, които имат лиценз от Централната банка за обмяна на валута чрез покупка и продажба на вътрешните и международните пазари.

Валутна операция

Споразумение между продавач и купувач за размяна на определена сума валута по договорен курс на фиксирана цена.

Валутна опция / Currency option

Договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да предостави или вземе определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на срока.

Валутна система / Exchange rate system

Организация на разплащанията в световното стопанство, дефинирана като съвкупност от правила, принципи и институции, които уреждат валутните взаимоотношения между държавите. На тях се подчиняват и търговските агенти в своето международно общуване.

Валутни резерви

Наличните средства в чуждестранна валута, съхранявана по сметки в чуждестранни банки или по сметки в местни банки, както и централните златни запаси на дадена страна.

Вальор /датата на получаване на средствата/

при валутни преводи – Различаваме кореспондентски вальор и клиентски вальор. Кореспондентският вальор е ефективната дата на изпълнение на превода по банковата кореспондентска сметка. Клиентският вальор е ефективната дата на изпълнение /заверка/ на сметката на бенефициента. Обичайно клиентският вальор е работният ден, следващ кореспондентския вальор.
при левови преводи – вальорът за банката и за клиента е една и съща дата.

Варант / Warrant

Ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок. Варантите са гарантирани от компанията издател.

Варантен кредит

Краткосрочен кредит, предоставян от банките на техните клиенти срещу залог на стока.

Вариращ марджин / Variation Margin

Сумата, с която варира марджинът на дневна база в резултат на колебанията в цената на инструмента.

Вероятно / Probable

Повече възможно, отколкото не.

Вертикално изравняване на дохода / Vertical equity

Преразпределяне на дохода между групите с по-ниски и групите с по-високи доходи.

Взаимен фонд / Mutual fund

Финансова институция, набираща капитал чрез продажба на собствени акции дялове обикновено на дребни спестители и инвестираща “на едро” в диверсифициран портфейл от ценни книжа, намалявайки по този начин риска и същевременно разходите по управление; негова модификация са взаимните фондове на паричния пазар, чиито активи са високоликвидни краткосрочни инструменти.

Взаимни предприятия / Mutual entity

Предприятие, различно от предприятие, притежавано от инвеститор, (като взаимно застрахователно дружество или взаимно кооперативно предприятие), което осигурява по-ниски разходи или други икономически ползи пряко и пропорционално на своите държатели на полици или участници.

Взаимни търговски преференции / Mutually beneficial preferences

Съглашение между две и повече страни за взаимно изгодна търговия. Изгодата обикновено е свързано с намаляване на вносните мита. На многостранна основа такова съглашение функционира по отношение на търговията с изделия от текстилни влакна.

Взаимно-спестовна банка / Mutual saving bank

Спестовна институция, приемаща депозити срещу лихва; първоначално активите се формирали главно чрез ипотеки.

Вземания от клиенти

Част от актива на търговските банки, обхващаща предоставените краткосрочни и дългосрочни кредити, в т.ч. и на бюджета, държавни ценни книжа, облигации в левове и валута, както и някои други активи.

Вземания от финансови институции

Част от активите на банката, която обхваща предоставените на финансовите институции депозити и кредити в левове и валута.

Вирмент (Директен превод)

Форма на плащане по нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в нареждането по сметката на получателя.

Високорискови активи

Активи на банките включени в рисковия компонент на балансовите позиции с пълния размер на отчетната им стойност като: вземания и кредити със срок над една година за клиенти, чиито полици, менителници, записи на заповед не се рефинансират от БНБ; облигациите и другите ценни книжа със срок над една година; акциите, деловите участия, дългово-капиталовите инструменти и подчиненият срочен дълг на търговци и на свързани дружества; откритите валутни позиции и други.

Водещ индикатор / Leading indicator

Икономически измерител, който променя стойността си преди да настъпи промяна в икономиката като цяло. Обикновено се използва за прогнозиране на бъдещи икономически процеси.

Военно ковчеже

Жаргонен израз за паричните резерви, които компанията заделя, за да се предпази от враждебна оферта за поглъщане.

Волатилност / Volatility

Измерител на степента, в която цената на даден актив се очаква да варира в рамките на определен период. Обикновено се измерва чрез годишното стандартно отклонение на промените на цените на дневна база /исторически начин на определяне/. Възможно и да бъде определяна въз основа на цените на фючърсите /имплицирана волатилност/.

Враждебно отстъпление / Adverse Excursion

Загубата, приписвана на движение на цените срещу позицията във всеки един трейд.

Враждебно придобиване / Hostile takeover

Опит за придобиване, когато целта не е съгласна с придобиването си от дадения желаещ. Враждебните придобивания обикновено не се приемат добре, тъй като служителите на компанията на прицел може да не одобряват придобиващата компания.

Всичко или нищо / All or None

Тип поръчка, при която не се допуска частично изпълнение.

Вторичен документ / Secondary document

Вторичният документ е носител на преобразувана (обобщена или диференцирана) информация, получена от първичните счетоводни документи.

Вторичен ефект / Externality

Разход или изгода, възникваща от стопанска дейност, която не се включва в пазарната оценка на нейните резултати. Типичен пример са токсичните отпадъци от индустриалното производство или повишаването на производителността на работниците в следствие на по-високата им квалификация, за които фирмата не е правила разходи.

Вторичен пазар / Secondary market

Пазар, на който инвеститорите купуват и продават съществуващите ценни книжа: държавни съкровищни бонове, облигации и други.

Вторични резерви / Secondary reserves

Банкови активи, които лесно могат да се превърнат в ликвидни средства, например краткосрочни държавни ценни книжа.

Входна точка

Точката, в която един пазарен участник влиза в позиция на пазара.

Възвращаемост на активите / Return on assets (ROA)

Финансов коефициент показващ колко е печеливша една компаня с активите, които притежава т.е. каква печалба е реализирала компанията от инвестирания капитал (активите). Изчислява се чрез формулата нетна печалба/среднопретеглени активи за периода. Представя се в проценти.

Възвръщаемост на инвестициите

Доходът от дивидентите или лихвите, които банката получава за своите инвестиции, изчислен като процент от пазарната цена на акциите, дяловете в съучастия и други

Възвръщаемост на основния капитал

Показател за оценка на капитала, инвестиран от акционерите, измерен като отношение на печалбата след облагането й с данъци към сумата на основния капитал.

Възвръщаемост на собствения капитал / Return on equity (ROE)

Финансов коефициент показващ какво печалба е реализирала компанията със средствата, предоставени от нейните акционери. Изчислява се чрез формулата нетна печалба/среднопретеглен собствен капитал. Представя се в проценти.

Възстановима сума / Recoverable amount

Възстановима сума е по-високата от нетната продажна цена на актива и неговата стойност в употреба.

Вълнова терия на Елиът / Elliott Wave Theory

Техника за разпознаване на модели, публикувана от Елиът през 1939 год., поддържаща схващането, че капиталовият пазар следва ритъма или модел от 5 възходящи и 3 низходящи вълни, за да формират пълен цикъл от 8 вълни. Трите низходящи вълни се възприемат като коректив на предшестващите 5 възходящи вълни.

Външни икономии / External economies

Благоприятни технологични и парични външни ефекти, които водят до намаляване на средните издръжки на фирмата при нарастване на отрасловото производство.

Вътрешен доход / Internal income

Съвкупността от доходите на гражданите и фирмите в националната икономика.

Вътрешен одит

Проверка извършвана от орган на изпълнителната власт, независим от одитираните обекти.

Вътрешна кредитна експанзия / Domestic credit expansion

Специфичен показател за кредитната експанзия, равен на разликата между прираста на паричната маса и прираста на валутните резерви. Често се включва като критерий за поведение в програми, финансирани от МВФ.

Вътрешни икономии / Internal economies

Намаляване на средните издръжки на фирмата в резултат на нарастване на мащаба на производството под въздействие на фактори, намиращи се под неин контрол.

Вътрешни плащания

Плащания, извършвани между клиенти, които имат сметки в една и съща банка, респективно банков клон или банкова адресируема единица.

Вътрешнобанков превод

Паричен превод, при който сметките на наредителя и бенефициента са в различни клонове на една и съща банка.

Вътрешноклонов превод

Паричен превод, при който сметките на наредителя и бенефициента са в един и същ банков клон.

Вътреобщностна доставка / Inter-community delivery

Вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Вътреобщностно придобиване / Inter-community acquisition

Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

VIES декларация / VIES declaration

Обобщена декларация, използвана за целите на контрола и обмена на информация между държавите членки. VIES – Value Added Tax Information Exchange System – информационна система за обмяна на информация по ДДС

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Г

ГАП Мениджмънт

Техники, които изискват предоставянето на компютърен анализ на сроковете и преоценяването на възможностите, свързани с доходоносните(лихвоносните) активи, пасиви, задължения на паричния пазар с цел да се определи лихвеният риск за банката.

Гаранция

Всяка писмена стипулация на някое лице (гарант), която съдържа безусловен ангажимент за плащане на задължение на трето лице (длъжник в полза на банката). Гаранцията задължава гаранта да плати незабавно всяка част от сумата, която длъжникът не плати или се окаже в невъзможност да плати при условията и в сроковете, при които същата сума става дължима и изискуема от него. Гарантът поема задължението на трето лице – агент, да плати предварително установената сума в полза на банката в случай, че контрагентът по гарантираната сделка не изпълни или се откаже да изпълни някое поето от него задължение към банката.

Глава и рамене

Фигура на техническия анализ, напомняща рамене, линия на шия и глава на човек.

Главница

Чистия размер на дълга по кредит, разрешен от банка, без сумата на дължимите лихви.

Глобалните облигации / Global bonds

Облигации, които са емитирани едновременно на вътрешния пазар и на еуропазара.

Годишен доход от дивиденти

Годишен доход от дивиденти или лихви от дадена ценна книга, изразени като процент от пазарната ѝ цена. Напр. дадена дългова облигация с номинална стойност $ 100, лихвен купон от 10% и пазарна цена $ 50 носи приход от 2%.

Годишен ефективен лихвен процент

Фактическият лихвен процент, който търговските банки получават по активните си операции или плащат по пасивните си операции за период от една година, като се вземе предвид капитализацията на лихвите по тях.

Годишен процент на разходите (ГПР)

Годишният процент на разходите представлява оскъпяването на кредита, което включва не само дължимите лихви, но и таксите и комисионните, които заплащат кредитополучателите. Поради тази причина, той е по-висок от обявеният от банката лихвен процент по кредита. Изчислява се по единна методология, препоръчана от Европейския съюз и приета от 23 български банки. Чрез годишния процент на разходите можете да сравнявате лесно офертите на различни банки за потребителски кредити. Колкото по-нисък е годишният процент на разходите, толкова по-изгоден е кредита. За да са коректни резултатите, винаги сравнявайте годишният процент на разходите на кредити с еднакви условия – еднаква сума, срок и валута.

Годишен отчет

Независимо одитиран отчет, който се изготвя от търговските банки и се представя на техните акционери след приключването на всяка финансова година. Той отразява годишните резултати и финансовата позиция на банката към 31 декември на отчетната година.

Годишно изменение на печалбата

Историческото изменение на печалбата между последната отчетена финансова година и предходната.

Годишен марджин на чистата печалба

Процентът печалба на компанията от бруто продажби за последната отчетена финансова година.

Голям кредит

Отделен кредит, както и сумата от всички отделно отпуснати на едно и също лице или на група икономически свързани лица кредити, която по размер надвишава 15 % от размера на собствения капитал.

Група на седемте / G-7

Седемте най-големи промишлено развити страни: САЩ, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Канада. На техните срещи на най-високо равнище обикновено се решават глобалните въпроси в развитието на световната икономика.

Групиране на активите и пасивите по срочност

Дейност при, която банките групират ликвидните си активи и краткосрочните си пасиви съобразно с остатъчния срок до падежите в шест групи с определена продължителност: на виждане – активи/пасиви, изискуеми със срок от 7 дни до 1 месец; активи/пасиви изискуеми със срок от един месец до три месеца; активи/пасиви изискуеми със срок от три месеца до шест месеца; активи/пасиви изискуеми със срок от шест месеца до девет месеца; активи/пасиви, изискуеми със срок от девет месеца до една година.

Гудуил /Goodwill

„Цена на фирмата”. Възниква при купуване на предприятие по пазарна цена и представлява превишения на покупната стойност на предприятието над балансовата стойност на активите му, която се отчита в баланса като нематериален актив.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Д

Давност

Период от време, определен по нормативен ред, след изтичането на който се погасяват определени права и задължения.

Данъчна политика

Използването на правителствените разходи и данъчното облагане конкретно за стабилизиране на икономиката.

Дата на сетълмент

Датата, на която трябва да се извърши фактическото плащане от купувача и доставката на от страна на продавача на съответния финансов инструмент. На международните стокови борси сетълментът е финалната дата за извършване на плащания та по сметките. Датата на сетълмент е позната в разговорния борсов език и като дата за плащане.

Дата Спот

Денят, в който партньорите (икономическите агенти) плащат и получават валута, която се купува или се продава.

Дау Джоунс / Dow Jones Industrial Average

Индекс за следене на състоянието на промишлените предприятия на американския фондов пазар. Създаден е от редактора на вестник Wall Street Journal и основателя на компанията Dow Jones&Company Charles Dow. Индексът Дау Джоунс се явява най-старият в средите на съществуващите американски пазарни индекси. Обхваща цените на 30 от най-големите и стабилни публични компании в САЩ. Често се счита за индикатор за състоянието на американската икономика.

Двоен връх / Double Top

Фигура при техническия анализ, когато курсът два пъти се е вдигал до някакво ниво, а след това отново е падал.

Двойна котировка

Обичайният начин за представяне на банкови котировки чрез едновременно котиране на курс „купува” и „продава”. Курсът „купува” се показва пръв. Двойната котировка се посочва като ПРОДАВА/КУПУВА.

Двойно дъно / Double Bottom

Фигура при техническия анализ, когато курсът два пъти е падал на някакво ниво, а след това отново се е вдигал.

Дебитор
Лице, получило продукт или услуга, но което все още не ги е заплатило.

Дебитиране от сметка чрез обикновено счетоводно записване / Debits from the account by simple book entry

Дебитна транзакция, инициирана от ПФИ без конкретно нареждане, и изпълнена чрез обикновено счетоводно записване, т.е. дебитиране на сметката/ите на клиента, т.е. не се използва традиционен платежен инструмент.

Дебиторска задлъжнялост

Сметки за получаване на сума, която предприятието трябва да получи от купувачите за стоки и услуги, продадени на кредит. В баланса на предприятието се записват като краткотрайни активи.

Девалвация / Devaluation

Официално намаляване на курса на националната валута; при плаващи валутни курсове загубва смисъла си.

Девизи

Платежни средства, издадени в чуждестранна валута и платими в чужбина – банкови преводи, чекове, акредитиви, менителници и други.

Дезинтермедиация / Desintermediation

Процес на намаляване на паричните средства, преминали през системата на финансовите посредници и съответно увеличаване на прякото финансиране; т.е. намаляване на депозитите в банките и нарастване на покупките на финансовите инструменти.

Дезинфлация / Desinflation

Рязко намаляване на темпа на инфлация.

Декурзивна лихва

Лихва, която се плаща от длъжника на кредитора след изтичане на срока на кредита или едновременно с връщането на заетата сума. Лихвата се плаща върху действително заетата сума или на определени интервали от време.

Деноминация

Изменение на номиналната стойност на дадена парична единица, с цел опростяване на отчетната дейност. През 1999 година в България бе извърешна деноминация на лева в съотношение 1000:1.

Депозит / Bank deposit

Парични средства или ценни книжа, оставени на съхранение в кредитните учреждения и подлежащи на възстановяване на внеслото ги лице при предварително уговорени условия. Част от пасивите на банката.

Депозитар
Централизирано хранилище на различни видове ценни книги, позволяващо извършване на търговски операции без физическо преместване на ценните книги, само с помощта на компютърни системи и сертификати.

Депозитарни разписки

Емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата по други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа.

Депозитен мултипликатор / Deposit multiplier

Коефициент, показващ максимума, до който може да се мултиплицира (нарасне) първоначалната промяна на депозитите в банковата система. Неговата величина е реципрочна на коефициента на задължителните резерви.

Депозитен сертификат

Издава се от банките за големи депозити, които не могат да бъдат теглени „до поискване” . Депозитните сертификати могат да се търгуват на пазара, докато последният купувач получи пълната сума по депозита плюс дължимата лихва от банката в края на договорения срок.

Депозити на виждане (До поискване)

Парични средства на фирми и граждани, вложени по текущи сметки в банката, които могат да се теглят в брой или се превеждат по другите сметки без специално, предварително известие.

Депозити на паричния пазар

Парични средства, обект на покупко-продажба между банките и другите финансови институции, поддържащи ликвидността на търговската банка.

Депозити, договорени за ползване след предизвестие / Deposits redeemable at notice

Непрехвърляеми депозити без договорен матуритет, които не могат да бъдат конвертирани във валута без предизвестие, преди изтичането на което конвертирането във валута не е възможно или е възможно само с налагане на санкция. Тук се включват депозити, които макар и да могат да бъдат теглени при поискване, подлежат на санкции и ограничения съгласно националните практики (класифицирани в матуритетния интервал „до и включително три месеца“), и инвестиционни сметки без период на предизвестие или договорен матуритет, но които съдържат ограничителни клаузи за теглене (класифицирани в матуритетния интервал „над три месеца“).

Депозити с договорен матуритет / Deposits with agreed maturity

Непрехвърляеми депозити, които не могат да бъдат конвертирани във валута преди договорения фиксиран срок или които могат да бъдат конвертирани във валута преди договорения срок, но титулярът се санкционира. Финансовите продукти с възможности за автоматично предоговаряне („роловър“) трябва да бъдат класифицирани в съответствие с най-ранния им матуритет. Макар че депозитите с договорен матуритет могат да позволят по-ранно изплащане след предизвестие, или могат да бъдат платими при поискване при определени санкции, тези характеристики не се считат за подходящи за целите на класификацията.

Депозитна сметка

Банкова сметка за съхранение на пари, платими със срок за предизвестие от клиентите до банката или при други предварително договорени условия за плащане срещу издаване на депозитен сертификат.

Депозитни институции / Depository institutions

Финансови институции, приемащи депозити от населението; включват търговските банки и спестовните учреждения.

Депресия / Depression

Фаза от икономическия цикъл, която се характеризира със застой на производството, слабо търсене на стоки и услуги, нисък или отрицателен икономически растеж

Деривати / Derivatives

Финансови инструменти, съставени на база стандартните финансови инструменти. Дериватите биват опции, фючърси, форуърди и други. Използват се от инвеститорите като застраховка срещу валутни, лихвени и други рискове или просто за търсене на по-висока доходност.

Деспестяване / Dissaving

Изразходване на повече парични средства, отколкото е величината на дохода.

Детерминант на отчетността

Белег, по който банките са задължени да класифицират всеки единичен елемент на счетоводната отчетност, съгласно изискванията на действащия счетоводен стандарт на банките.

Детски влог

Спестовен влог, който се открива на името на малолетни и непълнолетни граждани.

Дефицит

1) Недостиг, липса на нещо; 2) превишение на разходите над приходите по бюджета на държавата.

Дефлация / Deflation

Намаляване количеството на книжните пари и банкнотите, които не могат да бъдат обменени срещу злато, намиращи се в обръщение в период на инфлация.

Джирант

Лицето, което джиросва /прехвърля/ вземането по чек, менителница или права по коносамент.

Джиратар

Лицето, на което се джиросва /прехвърля/ вземането по чек, менителница или права по коносамент.

Джиро

Способ за прехвърляне правото на вземане по чек, менителница или права по коносамент.

Джойнт Венчър / Joint venture

Джойнт венчър (обединяване на риска) е комбиниране на ресурсите на две или повече различни организации за определена цел или задача. Джойнт венчърът включва обединяване на активите или комбиниране на знанията и обединенията на отделните организации и хората в тях.

Дивергенция

Ситуация, в която две или повече графики на индекси са в противоречие с ценовите графики.

Диверсификация / Diversification

Инвестиционна стратегия за намаляване на риска чрез включването в даден портфейл на различни видове активи – акции, облигации, валута, недвижими имоти и т.н. В това число влизат и ценни книжа от различни по сектор или географско разположение емитенти.

Дивидент / Dividend

а) доход от акции;

б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;

в) скрито разпределение на печалбата.

Дизажио

Разликата между паритета (номиналната стойност) и по-ниската пазарна стойност на ценните книжа, изразена в процент от паритета.

Дилинг

1) Валутна сделка; 2) Специално оборудвана стая, в която дилърите сключват своите сделки.

Дилър

Лице, което купува и продава за своя сметка, срещу комисиона или процент от сделката.

Дилъри на ценни книжа и деривати / Security and derivative dealers (SDDs)

Класифицирани като други финансови посредници, са финансови предприятия, които се занимават предимно със следните дейности за финансово посредничество:

(а) търгуване с ценни книжа за тяхна собствена сметка чрез придобиването и продажбата на тези ценни книжа за сметка и за риск на посредника, с изключителната цел получаване на изгода от маржа между цената на придобиването и продажната цена; и

(б) търгуване за тяхна собствена сметка чрез финансов посредник, лицензиран да оперира на фондовия пазар, или на други организирани пазари.

Директен дебит / Direct debits

Платежен инструмент разрешаващ дебитиране на банковата сметка на платеца, иницииран от получателя въз основа на дадено от платеца разрешение.

Директива / Directive

Директивата е акт, който обвързва по отношение на постигането на даден резултат от държавите-членки, до която е адресиран, като оставя на националните власти свобода при избора на формата исредствата за постигане на този резултат.

Директно котиране / Direct Quotation

Директното котиране показва колко на брой единици от местната валута са необходими за закупуване на една единица от чуждата валута. Например в България по този начин се котира USD/BGN.

Дисконт

Отстъпката или намалението, което може да бъде направено от номинала на ценните книжа при тяхната продажба.

Дисконтиране на парични потоци / Discounted cash flow

Метод за изчисляване на настоящата стойност на бъдещи парични потоци, при който номиналната стойност на потока се коригира (дисконтира) с определена изискуема норма на възвръщаемост.

Диференциация на услугите

Внушаване на клиентите на банката, че нейните услуги са с добро качество, много по-добри или различни в нещо особено важно, в сравнение със същите услуги, предлагани от банките-конкуренти.

Дневна търговия / Day Trading

Отваряне и затваряне на една и съща позиция/и в рамките на търговията за даден ден.

Дневник за покупките / Purchase record

Отчетен регистър, съдържащ информацията за всички получени данъчни документи.

Дневник за продажбите / Sales record

Отчетен регистър, съдържащ информацията за всички издадени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на ЗДДС или Правилника за прилагане на ЗДДС.

Добре обезпечено вземанe

Кредит или друг, актив, по който банката разполага с обезпечение, достатъчно за покриване на сумата на главницата, дължимите лихви и други суми, евентуално дължими на банката съгласно условията на сделката;вземане, което е добре документирано, обезпечението по кредита е изключително и срещу него няма други учредени залози или искове с приоритет по-висок или равен на този по съответното вземане и които биха могли да попречат на банките да съберат вземането си срещу постъпленията от обезпечението.

Добър вальор

Предварително регламентиран период от време, необходим за техническо осъществяване на междубанков превод, за който нито една от засегнатите страни не дължи и не получава лихви.

Доверително управление / Trust

Доверителното управление се осъществява от лицензирани инвестиционни посредници, ползващи услугите на инвестиционни консултанти, издържали изпит пред Комисията за финансов надзор. Доверителното управление е една от формите за инвестиране с помощта на професионален мениджмънт, заедно с инвестиционните дружества, пенсионните фондове и инвестиционните животозастраховки. Управляващият (посредникът) взима процент от дохода , за определен срок или при предсрочни прекратяване на договора. Инвеститора има право да избере вида на ценните книжа (акции, облигации, валута, компенасторни инструменти (записи, бонове)), в които ще се инвестира. Доверителното управление е много подходящо за инвеститори, които желаят портфейл по-различен от този на инвестиционните дружества. При доверителното управление довереника може да поиска много по-рисково управлениe от балансираните портфейли на инвестиционните фондове и пенсионните фондове. Подписва се договор за доверително управление с лицензиран инвестиционен посредник, в който са описани всички подробности. Инвестиционният посредник изпраща веднъж месечно отчет за извършените операции с активите на довереника. Сделките на БФБ-София се извършват при заплащатане на комисионна в полза на инвестиционния посредник, отделно от таксата за доверителното управление. При реализиране на загуба от управлението, цялата загуба е за сметка на инвеститора. Инвестиционните посредници не могат да гарантират запазването на първоначално инвестираната сума.

Договор за разлика / Contract for Difference (CFD)

Ценна книга, която изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа и предварително фиксираната им в договора цена.

Договорен лихвен процент

Лихвен процент, договорен между банката и клиентите й по предоставяните кредити и приеманите депозити въз основа на определения от Централната банка основен лихвен процент, конюнктурата на пазара на кредити и депозити, сроковете и риска по тях, както и други обстоятелства.

Доджи

Сесия, в която цените на отваряне и на затвaряне са едни и същи (или почти). Различните вариации на доджи-линиите, като „Надгробен камък“ или „Дългокрако доджи“, зависят от това, къде отварянето и затварянето са съотносими спрямо цялостния ценови диапазон. Доджи-линиите са едни от най-важните индивидуални свещи. Те също така са компонента от по-важните свещови модели.

Доктрина за взаимоотношения с клиента

Банкова стратегия, чийто първи приоритет е предоставянето на заеми за всички клиенти, които отговарят на качествените стандарти и изисквания, предявени от банката, и от които банката очаква да реализира положителни финансови резултати.

Документарен кредит

Кредит, който се отпуска от търговските банки при определени условия за купувач на стоки. Банката се ангажира и изплаща стойността на закупените от клиента й стоки, като получава парите си от него след определен период от време при представянето на комплект от документи (товарителници).

Домакинствата / Households

Съставени от физически лица или групи от физически лица като потребители и производители на стоки и нефинансови услуги, предназначени изключително за тяхна собствена крайна употреба, и производители на пазарни стоки и нефинансови и финансови услуги, при условие че техните дейности не са тези на квази-корпорации. Тук се включват НТООД и които се занимават главно с производството на непазарни стоки и услуги за конкретна група домакинства.

Допълнителен капитал

Сумата от резерви, натрупани в банката с общо предназначение, в резултат от разпределението на печалбата след облагането й с данъци. Тази сума се отчита като допълнителен капитал по счетоводните сметки на банката, служи за покриване на загуби от текущата дейност и отписване на несъбираеми вземания. Настъпилите загуби не могат да бъдат отнасяни пряко срещу нея, а единствено по решение на компетентния орган на банката и в случай, че текущата година завърши със загуба или някое вземане се окаже несъбираемо според критериите на действащите нормативни актове.

Доставна цена

Покупната цена на актива при плащане в брой с включени всички данъци, мита, такси и други.

Доставчик на платежни услуги / Payment services provider

Физическо или юридическо лице, чието редовно занятие или стопанска дейност включва предоставяне на платежни услуги на потребителите на платежни услуги.

Доходи на наети лица / Employee benefits

Доходи на наети лица — всички форми на възнаграждение, предоставени от предприятието в замяна на положения от наетите лица труд.

Доходи след напускане / Post-employment benefits

Доходи след напускане — тези доходи на наети лица (различни от доходите при прекратяване), които са платими след приключване на трудовото правоотношение.

Доход от съкровищни бонове

Доходът, който инвеститорът в съкровищни бонове получава в абсолютна сума. Изчислява се като разлика между покупната и продажната цена на краткосрочните държавни ценни книжа. Размерът му зависи от отстъпката, при която инвеститорите купуват съкровищните бонове и продължителността на времето, през което ще бъдат притежавани преди техния падеж, при положение, че не бъдат предложени от притежателя им за вторична продажба.

Доходност на падежа / Yield of maturity

Показател за оценка на инвестициите в държавни съкровищни бонове, изчислен на база инвестирани средства, който представлява съотношение между отстъпката и покупната цена.

Доходност на сконтова база / Yield on a discount basis

Разликата между номинал и покупна цена на сконтова облигация (инструмент), разделена на номинала и умножена по 360/n, където n е срокът до падежа.

Друг ценови риск / Other price risk

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени (различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск), независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Други депозити / Other deposits

Всички притежавани депозити, различни от прехвърляеми депозити. Другите депозити не могат да бъдат използвани за извършване на плащания по всяко време и са конвертируеми във валута или в прехвърляеми депозити, подлежащи на някакъв вид значително ограничение или санкция. Тази подкатегория обхваща срочни депозити, спестовни депозити и пр.

Други капиталови инструменти / Other equity

Обхваща всички транзакции с други капиталови инструменти, които не са обхванати от котираните и некотираните акции.

Други категории на ДФП / Other categories of OFIs

Остатъчна категория, съставена от финансови предприятия, които не са специализирани в някоя от областите на дейности, които се прилагат за другите три категории други финансови посредници (инвестиционни фондове, дилъри на ценни книжа и деривативи и финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране). Например в тази категория се включват такива предприятия като финансови холдингови предприятия, дружества за рисково инвестиране или развойни капиталови предприятия.

Други финансови посредници (ДФП) / Other financial intermediaries (OFI)

Непарични финансови предприятия и квази-корпорации (с изключение на застрахователни дружества и пенсионни фондове), които се занимават основно с финансово посредничество чрез поемане на задължения под форма, различна от валута, депозити и/или близки заместители на депозити от институционални единици, различни от ПФИ.

Други фондове / Other funds

Инвестиционни фондове, различни от облигационни фондове, фондове, инвестиращи в капиталови инструменти, смесени фондове, фондове, инвестиращи в недвижими имоти или хедж фондове.

Дружество емитент

Акционерно дружество, което емитира ценни книжа – акции, облигации и други.

Дружество с ограничена отговорност ООД

ООД се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Дружества със специална инвестиционна цел, ДСИЦ, наричани още дружества/образувания със специална цел или специални институции за финансиране / Financial Vehicle Corporations, FVCs

Създадени за да държат секюритизирани активи.

Дълг

Сума пари или друга собственост, която се дължи от едно лица (физическо или юридическо). В по-тесен смисъл означава остатък от кредит, който банката е предоставила на свой клиент.

Дълга позиция / Long Position

Позиция, възникваща вследствие на нетна покупка на финансов инструмент в очакване цената/курсът му да се покачи

Дългови ценни книжа / Debt securities

Т.е. ценни книжа, различни от акции, с изключение на финансови деривативи, се състоят от всички финансови активи, които са инструменти на приносител, обикновено са прехвърляеми и търгуеми на вторичните пазари, и не дават на притежателя право на собственост върху институционалната единица, която ги е емитирала. Тази категория обхваща финансови активи, чиито типични представители са документи в обращение, чиято номинална стойност се определя при емитирането. Тя включва емисии на краткосрочни и дългосрочни ценни книжа (bills, bonds, notes, debentures), и подобни инструменти, които обикновено се търгуват на финансовите пазари. Включените в тази категория инструменти се характеризират с това, че дават на държателя безусловно право на фиксиран или договорно определен променлив паричен доход под формата на купонни плащания (лихва) и/или обявена фиксирана сума, платима на конкретна дата или дати, или чието плащане започва от дата, определяна в момента на емисията. Доколкото това е възможно се обхващат частното предлаганите ценни книжа.

Дългово финансиране / Debt finance

Паричните средства, които една фирма получава срещу обещание, изявено в законово определена форма, че ще ги върне с определена лихва в определено време, извършвайки плащани по определен график или в края на периода.

Дългосрочни кредити

Кредити със срок за погасяване над три години.

Дългосрочни ценни книжа / Long-term debt securities

Обхваща всички емисии на дългови ценни книжа с дългосрочен първоначален матуритет от повече от една година; дългосрочните ценни книжа обикновено се емитират с купон.

Дългосрочно равновесие / Long-run equilibrium

Състояние на равновесие след приспособяване на всички икономически променливи към потенциалното ниво на производство; това е равновесното ниво при пълна заетост.

Държавен дълг / Goverment debt / National debt

Задължения на държавата по вътрешните и външните заеми и по други кредитни операции.

Държавни заеми

Заемите, сключвани от държавата вътре в страната или в чужбина, за да се увеличат приходите в държавния бюджет.

Държавни облигационни заеми

Привлечени средства срещу облигации, емитирани от държавата с твърдо установен падеж, с твърда или плаваща лихва. Това са едни от най-безрисковите и гарантирани ценни книжа.

Държавни ценни книжа / Government securities

Те се делят на няколко групи:

ДЦК емитирани за управление на вътрешния държавен дълг, които от своя страна се делят на:

съкровищни бонове – краткосрочни ДЦК с падеж до една година.
съкровищни билети – средносрочни ДЦК. Те имат падеж до 5 години.
съкровищни облигации – падежът им настъпва след повече от 5 години.

Държавни дългосрочни облигации за покриване на загуби във финансовия сектор по време на структурните реформи. Към тях се отнасят:

ЗУНК – облигации,емитирани по Закона за уреждане на необслужвани кредити договорени до 31.12.1990 г.
ДЦК емитирани по Закона за защита на влоговете.

ДЦК издавани във връзка с преструктурирането на външния държавен дълг или още брейди облигации. Те се делят на:

облигации първоначално намалени лихвени плащания
облигации с отстъпка
облигации заменили просрочените лихви

Дъщерно дружество / Subsidiary

Отделно учредено лице, в което холдингово дружество притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет

Дюрация / Duration

Дюрацията измерва чувствителността на цената на даден актив с фиксирана доходност (облигация). Определя се като средно претеглен срок до падежа на паричните потоци на облигацията. Обикновено колкото по-дълъг е срокът до падежа, толкова по-големи са дюрацията и променливостта в цената, а колкото по-голям е купона, толкова по-малки са дюрацията и съответно променливостта в цената.

Дюрейшън ГАП /Duration GAP

Разликата между дюрейшъна на банковите активи и дюрейшъна на банковите пасиви.

Дял на заемите в актива

Отношение на общата сума на всички отпуснати заеми и лизинговото финансиране от банката и общата балансова сума на активите. С този показател се оценява рискът за загуба на ликвидност поради изпадане на длъжника в просрочие, класифицирането на заема като съмнителен или безнадежден, ниска, намаляваща ликвидност на заемите, лизинга и други.

Дялов дивидент

Плащане на определен дял от капитала вместо паричен дивидент. Ако е гласуван 5% дялов дивидент, това означава, че всеки акционер ще получи по няколко нови акции за всеки сто, които вече притежава, под формата на дивидент. Ако това са акции от нови емисии, дяловия дивидент всъщност не дава нищо на акционера, а повече наподобява на свободната емисия бонус.

Дялова опция

Част от пакета инструменти, които се дават като възнаграждение на служители от работодателя с цел задържането им на работа.

Дяловите опции дават на служителите право да закупят акции на фирмата на дадена бъдеща дата при фиксирана цена. Правото по тази опция е гарантирано от работодателя и е благоприятно за служителите в момента на даването на това право. С течение на времето то може да не е вече в полза на служителите, тъй като се отнася за бъдеща дата и няма гаранция, че акциите на фирмата няма да паднат или финансовото ѝ състояние да се влоши рязко.

Дялове в свързани предприятия

Инвестиции под формата на дялове, т.е. участие в капитала на съвместното предприятие, срещу които фирмите получават част от печалбата под формата на дивиденти.

Datafeed

Поток от данни, например котировки и/или новини от фондовия пазар.

Dead Cat Bounce

Обрат на пазара, при който цените се възстановяват и дори малко се повишават.

Discount Rate

Лихвен процент, при който централната банка отпуска кредити на финансовите учреждения на страната.

Downtick

Движение на цените надолу.

Downtrend

Тенденция на пазара към понижение на цените.

Drawdown

Намалението в капитала по сметка, като резултат от една сделка или серия такива.

Due diligence

Сбор информация с цел проверка на определен проект на физическо или юридическо лице. Например, преди първото пускане на акции на корпорацията в обръщение, банката-инвеститор или брокерската компания, подготвящи това пласиране, са длъжни да проверят достоверността на данните за договорите на корпорацията, нейните патенти, длъжностни лица и т.н. При публикуване на „таблото за обяви“ (message board) съобщение със събраната информация за компаниите и техните акции, участниците в дискусиите ги отбелязват с техните съкращения (DD).

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Е

Евроакции / Euroequity

Акции, емитирани в чужда валута и продавани извън страната на издателя.

Евробанкноти и монети, държани от централното държавно управление / Eurobanknotes and coins held by the central government

Банкноти и монети емитирани от Европейската централна банка, от национални централни банки и централните държавни управления от еурозоната и държани от централното държавно управление.

Евродолари / Еurodollars

Деноминирани в долари депозити в неамерикански банки или в клонове на американски банки извън САЩ.

Еврооблигации / Eurobonds

Облигации, които се продават едновременно на пазарите в поне две страни и са деноминирани във валута, за която не е задължително валутата на някоя от страните, обикновено чрез международен консорциум от финансови предприятия от няколко страни.

Европейска опция / European Option

Опция, която може да бъде упражнена единствено на датата на падежа.

Единица, генерираща входящи парични потоци / Cash-generating unit

Най-малката разграничима група активи, генерираща парични потоци от използване на активите, които са в значителна степен независими от паричните потоци от други активи или групи от активи.

Еднолична фирма / Individual proprietorship

Физическо лице, което упражнява стопанска дайност, упомената в Търговския закон на съответната страна, за която носи неограничена отговорност.

Еднородна група банки

Обединение от банки, които по еднаквостта на профила на извършените операции и размера на дейността си могат да се смятат за съпоставими с избрана банка по отношение на изискванията за управление на ликвидността.

Едрови депозити

Големи депозити, по които лихвените проценти се доближават близко до лихвените проценти на паричния пазар. Тези депозити се формират главно от големи фирми, финансови институции, държавни организации, правителството.

Еквилибриум

Появява се, когато икономическите сили балансират състоянието на икономиката по начин, в който то нито се развива, нито отбелязва застой.

Експанзивна фискална политика / Expansive fiscal policy

Фискална политика, насочена към стимулиране на икономическия растеж чрез данъчни облекчения и увеличаване на правителствените разходи.

Експанзия / Expansion

Относително продължителна фаза на стопанския цикъл, характеризираща се с нарастване на Реалния брутен национален продукт, следваща депресията, респективно оживлението.

Експозиция

Всяко вземане, задължение или имущество на банката (фирмата), независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риск.

Експортно ориентиран икономически растеж / Outward orientation of growth

Модел на икономическия растеж, който извежда на приоритетно място отраслите, произвеждащи високотехнологични стоки, способни да конкурират продукцията на развитите държави.

Еластичност на валутното търсене / Elasticity of demand on foreign exchange market

Зависимост между търсенето на една валута и нейната покупателна стойност. Измерва се като отношение между процентната промяна в търсеното количество от валута и процентното изменение на найната цена.

Еластичност на предлагането / Price elasticity of supply

Зависимостта на количеството на предлаганата продукция от пазарната цена. Измерва се с отношението на промените в предлаганото количество стоки към промените в техните цени, изразено в процент.

Еластичност на търсенето / Elasticity of demand

Отношението между процентното изменение на търсеното количество към процентното изменение на цената или дохода.

Еластичност на търсенето на труд / Demand elasticity of labour

Степен на изменение на търсенето на труд под въздействието на един или друг фактор

Електронни съобщителни услуги / Electronic communication services

Електронни съобщителни услуги са електронни съобщителни услуги по смисъла на Закона за електронните съобщения. Електронните съобщителни услуги включват и прехвърляне или отстъпване на правото да се използва капацитетът за пренасяне, излъчване, предаване или приемане или предоставянето на достъп до глобални информационни мрежи.

Exponential Moving Average / Експоненциална пълзяща средна

Вариация на пълзящата средна, ЕМА прибавя допълнително тегло върху последната цена на затваряне. Формулата за изчисляване е: ЕМА = (Днешна цена на затваряне * k) + (Вчерашна пълзяща средна * (1-k)), където k=2/(n+1); n = брой периоди.

Експорт

Износ на стоки или капитали.

Електронни пари / E-money

Означава парична стойност, която представлява вземане към издателя, която (а) се съхранява на електронно устройство; (б) е издадена при получаване на средства на стойност не по-малка от издадената парична стойност; (в) се приема като платежно средство от предприятия различни от издателя.

Eмисии на нови акции чрез делене / Split share issues

Емисии акции, при които едно предприятие или квазикорпорация увеличава броя на акциите си, като ги умножи с коефициент или мултипликатор.

Емисиите с променлив лихвен процент / Variable rate issues

Всички емисии с купонни плащания, при които купонът или главницата се фиксират периодично на ново ниво в съответствие с независим лихвен процент или индекс.

Емисии с фиксиран лихвен процент / Fixed rate issues

Всички емисии, при които няма изменение на купонното плащане, основаващо се на лихвата по основния купон на ценната книга, до падежа на емисиите. Включвани са и ценни книжа, които не са емитирани на определен фиксиран или определен променлив лихвен процент, т.е. емисии със смесени лихвен проценти (напр. емисии първоначално с фиксиран, а след това с променлив лихвен процент, емисии първоначално с променлив, а след това с фиксиран лихвен процент, емисии, които нямат същото купонно плащане до матуритета на ценната книга и ценни книжа, лихвите по които се увеличават или намаляват (step-up securities and step-down securities).

Емисионен резултат

Разликата между сумата на плащанията и сумата на постъпленията в касата на банката.

Емисионна банка

Банка, основната дейност на която е свързана с емисионни операции – издаване на банкноти, книжни пари, ценни книжа. Обикновенно тази дейност се осъществява от Централната банка на дадена страна.

Емисионно-Касови операции

Дейността на Централната банка по отпечатването на банкноти, сеченето на монети, пускане и изтегляне на парични знаци от обръщение, изкупуване, съхраняване и продажба на злато, сребро, платина в кюлчета и монети, приемане и изплащане на налични пари, покупко-продажба на чуждестранни банкноти и монети.

Емитенти на ценни книжа / Issuers of securities

Лицето, задължено по ценните книжа: а) които издава или е издало чрез първично публично предлагане, включително при учредяване на дружеството; б) които са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емитентите нерезиденти / Non-resident issuers

Състоят от единици, които: (а) са разположени на икономическата територия на отчитащата страна, но не се занимават и не възнамеряват да се занимават с икономически дейности или транзакции за период от една година или повече на територията на отчитащата страна; или (б) се намират извън икономическата територия на отчитащата страна.

Емитиране

Издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции.

Емисии от бонусни акции / Issue of bonus shares

Емитиране на нови акции за акционерите, пропорционално на съществуващото им участие в капитала.

Ескалираща митническа защита / Tariff escalation effect

Нарастване на ефекта от приложението на митата, поради ограничаване на вноса на крайни продукти и стимулиране на вноса на суровини.

Eскроу-сметка

Разплащателна сметка, открита при Банката, със специално предназначение, определено като такова от страните по договора и непротиворечащо на приложимия закон, с режим на използване, посочен в договора и допълнителните споразумения и приложения към него.

Естествена норма на безработица / Natural rate of unemployment

Съответства на равнище, при което равновестният продукт е изравнен с потенциалния, а продуктовият и трудовият пазар са балансирани. Това е нормата на безработица при пълна заетост и отговаря на текущата и структурната безработица взети заедно.

Ефективен валутен курс

Курс, с помощта на който се измерва стойността на дадена валута, сравнена с „кошницата” от други валути към основния курс, изчислен като претеглена средна стойност на валутния курс, представен като индекс.

Ефективен лихвен процент (ЕГЛ)

Лихвата, която би била платена, ако депозитът (кредита)се олихвява веднъж годишно.

Ефективна годишна доходност

Отразява периода на реинвестиране при еднакви условия и дава възможност различните по срок съкровищни бонове да се съпоставят на единна база. Тя зависи не само от размера на инвестираната сума, но и от срока, за който са издадени съкровищните бонове, т.е. възможността да се реинвестира в рамките на една година. Периодът на реинвестиране в числова стойност показва възможностите за покупка през същата година (считана от датата на първоначалната покупка) на същите по вид съкровищни бонове.

Ефективна диверсификация

Организационният принцип на съвременната теория за портфейлите, който твърди, че всеки избягващ риска инвеститор ще се стреми да постигне най-високата очаквана възвръщаемост за произволно ниво на портфейлния риск.

Ефективна лихва

Прибавяне на съответните начислени лихви към гланицата на кредита, което се извършва в края на отделните лихвени периоди. Тогава прибавената лихва се олихвява заедно с главницата през следващите периоди и капитализацията на лихвата води до така наречената ефективна лихва.

Ефективна субсидия на конверсията

Разликата за чуждестранния инвеститор между разходите за конверсия на външен дълг в капитал и по типична сделка по пряко инвестиране в дадена страна.

Ефект на реалното богатство / Real wealth effect

Намаляване на богатството при увеличаване на ценовото ниво и последващото намаляване на автономните разходи.

Ефективен пазар / Еfficient market

Според теорията на ефективния пазар (която е частен случай на теорията на рационалните очаквания) финансовите пазари отразяват цялата публично налична информация. От тази теория следва, че платените днес цени ще бъдат корелирани с пазарните цени, които инвеститорите очакват да се установят в бъдеще.

Ефективна годишна доходност / Еffective annual yield

Доходността по финансов инсткрумент, например срочен депозит, получена, ако паричните средства, инвестирани за по-кратък срок от една година, останат по сметката цяла календарна година. Тази доходност може да нацени фактическата доходност със срок под една година, тъй като при изчисленията се приема, че средствата автоматично се реинвестират при първаначалния лихвен процент.

Ефективна митническа защита / Effective tariff protection

Показател за функционалността на митническата тарифа, дефиниран като процентно изменение на добавената стойност в резултат на прилагането на митническата система.

Ефективност на капитала / Efficiency of capital

Измерител на рентабилността на инвестициите, който съпоставя обема на производството и изразходвания за него капитал.

EMU / European Monetary Unit

Европейски Валутен Съюз

EMS / European Monetary System

Европейска Валутна Система

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Ж

Жилищно-ипотечни заеми

Заеми, отпускани за закупуване или строеж на ново жилище срещу ипотекиране на самото жилище.

Жилищно-спестовен влог

Вид влог, по който внесените средства са предназначени за покупка или строеж на ново жилище.

Жълти страници

Ежедневна публикация в САЩ, която дава информация за дълговите инструменти, емитирани от различни корпорации. Информацията съдържа цените и фирмите емитенти на дълговите облигации, които се търгуват на пазарите на гише.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

З

Загуба

Имуществена вреда, която се изразява в намаление на капитала на банката поради отчетен отрицателен финансов резултат от дейността й. Загубите за банките произтичат главно от наличието на несъбираеми и незначими като стойност активи, поддържането на които не е гарантирано. Обикновено обхващат кредити на предприятия и фирми, които не са способни да обслужват кредита си, освен при масирани субсидии от страна на държавата или други финансови институции.

Загуба от обезценка / Impairment loss

Загуба от обезценка е сумата, с която балансовата стойност на актива надвишава неговата възстановима стойност.

Загуби от мащаба / Diseconomies of scale

Намаляваща възвръщаемост от мащаба, вследствие на което при нарастване на производството се увеличават и дългосрочните средни общи разходи.

Задбалансови позиции

Всяка позиция на банката, както е отчетена по счетоводните сметки зад баланса на банката и която ще възникне или ще стане изискиуема след настъпване на бъдещо несигурно събитие.

Задължаващо събитие / Obligating event

Задължаващо събитие е събитие, което поражда правно или конструктивно задължение, което има за резултат липсата на реална алтернатива за уреждане на задължението.

Задължителни резерви / Required reserves

Изискуеми по сметка в централната банка или в касите на търговските банки резерви, определяни от централната банка като процент от депозитите в търговските банки.

Задържащ ефект / Ratchet effect

Ефект от повишаването на цените на стоките, независимо от начина на формиране и поддържане на валутния курс.

Заем

Предоставена от заемодателя на заемоискателя договорена сума или вещ за определен срок от време срещу лихва. Заемите могат да се реализират под формата на менителници, записи на заповед и други търговски ефекти, които имат характер на ценни книжа.

Заемно участие

Договор, според който банката ще продаде част от голям заем за период от време, равен на матуритета на заема така, че продажбата завършва, когато приключва срокът на заема.

Заетост / Employment

Процентно отношение на броя на заетите към трудоспособното население в страната.

Закон за търсенето / Law of demand

Зависимост между цената на стоката и търсеното количество. Колкото по-ниска е цената на даден продукт или услуга, толкова по-голямо е нейното търсене за единица време.

Закон на предлагането / Law of supply

Зависимост между цената на стоката и предлаганото количество. С повишаване на цената предлагането расте и обратно – с нейното понижаване предлаганото количество намалява.

Законови провизии

Провизии срещу загуби от несъбиране на вземанията за покриване на кредитен риск или загуби от преоценка на активите, образувани преди облагането на печалбата с данъци и други аналогични финансови сборове, заделяни от банките по силата на действащите нормативни актове за образуването на такива провизии.

Закъснение

Количеството време, което изминава между една промяна във входящо събитие и резултатната такава в съответстващо изходящо събитие или времеви ред.

Залог / Pledge

Обезпечение на заем, прехвърлено за съхранение или на името на кредитора; собствеността остава на заемателя, но правото на разпореждане се прехвърля като гаранция за връщане на заема. След изплащане на дълга залогът се връща на кредитополучателя.

Записване

Безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност.

Запис на заповед / Promissory note IOU (I owe you)

Вид полица, при която издателят и сам се задължава да брои фиксираната в нея сума на посочения падеж, т.е. издателят едновременно е и длъжник, който се задължава да изплати дълга по документа. При записа на заповед участват две страни: издател (длъжник) и бенефициент (получател на сумата).

Застраховка / Insurance

Парично обезщетение, което се изплаща на застрахованото лице от застрахователя при настъпване на застрахователно събитие, например смърт, болест, пожар, наводнение, земетресение, кражби, разрушения и т.н. Застрахованото лице внася застрахователна премия, която се изчислява като процент от стойността на застрахованото имущество. В замяна получава правото, в случай на настъпване на застрахователно събитие, да му бъде изплатена цялата сума или част от сумата, на която е оценено имуществото.

Застрахователни дружества / Insurance companies

Определят се като предприятия, които са получили официално разрешитерно в съответствие с член 6 от Първа директива на Съвета 73/239/EИО относно консолидирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане или член 6 от Първа директива на Съвета 79/267/EИО относно консолидирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка животозастрахователна дейност. Презастрахователната дейност е изключена.

Застрахователни дружества и пенсионни фондове / Insurance corporations and pension funds

Състоят се от непарични финансови предприятия и квази-корпорации, които се занимават главно с финансово посредничество, като резултат от групирането на рискове.

Затворена икономика / Closed economy

Икономика, която няма връзка с икономиките на други страни, т.е. няма външен сектор.

Затворена позиция / Closed Position

Нетна нулева позиция по отношение на дадена валута или финансов инструмент.

Затваряне на позиция / Closing a Position/Position Squaring

Транзакция, вследствие на която търговецът остава в нетна нулева позиция по отношение на дадена валута или финансов инструмент.

Земя / Land

Поземлена площ заедно с разположените върху нея и в нейните недра естествени ресурси в качеството им на първичен фактор за производство.

Златен резерв

Резерв от злато в кюлчета и монети, намиращ се в централните емисионни банки или в държавното съкровище.

Златен стандарт / Gold standard

Валутна система, която възприема златото като основно разпращателно и разменно средство в международните икономически отношения.

Значително влияние / Significant influence

Значително влияние — право на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е инвестирано, но не е контрол или съвместен контрол върху тази политика.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

И

Извънредна ревизия / Exceptional revision

Ревизия на данни, отнасящи се за периоди преди предходния, референтен период.

Извънстандартни активи

Активи, с ясно проявени слабости, които могат да станат опастност за изплащането на кредита. Обикновено те не са защитени от платежоспособността на кредитоискателя. Характеризират се с наличието на голям риск от загуби за банката, ако слабостите на кредита не се отстранят.

Издаване и продажба на чек

Поименните чекове се издават, а пътническите чекове се продават. При издаването на поименния чек се посочва в полза на кого се издава, от кого, каква е стойността на чека, дата и място на издаване, име и подпис /подписи/ на издателя на чека. При пътническите чекове стойността е предварително определена /обикновено е 5, 10, 20, 50, 100 или 200/ и единствено се полага първи подпис.

Издател на карти / Card issuer

При четиристранни системи е кредитна институция (или по-рядко, друго предприятие), която е член на картова система и има договорни отношения с картодържателя, което води до предоставянето и използването на карта от тази картова система. При тристранни системи (примерно American Express, Diners Club International и др.) издателят на карти е самата картовата система.

Издател на опция

Лицето, което издава опцията, се задължава да изкупи (продаде) съответните активи, предмет на правото на опцията, ако закупилият това право желае да го упражни.

Издател на поименен чек / Issuer, Drawer

Лицето /физическо или юридическо – фирма, организация или банка/, което поема чековото задължение. Когато това лице е банка, тогава става дума за банков чек.

Изземвания / Leakage

Понятие, използвано в макроикономическия анализ за обозначаване на чистите данъци, спестяването и износа. Смисълът му е противоположен на добавките, в които се включват инвестициите и правителствените покупки. И двете се използват като аналитичен инструмент, когато Брутния национален продукт се разглежда като циркулационен поток.

Изискуем кредит

Банков кредит, който поради неизпълнение на задълженията от страна на длъжника, се събира по съдебен път.

Изкупуване от външен мениджмънт / Management Buy-In (MBI)

Изкупуване на дадена компания от външен за нея мениджърски екип. Обикновено новите собственици сменят настоящия мениджмънт. Този тип изкупувания се наблюдават, когато една компания в подценена или управленският и екип не се справя добре с работата си.

Изкупуване от управляващите / Management buyout (MBO)

Икзупуване на една компания от собствените и управляващи.

Изкупуване със заемен капитал / Leveraged Buyout (LBO)

Изкупуване на една компания с използването на значително количество заемен капитал (кредит или облигации). Обикновено при такива изкупувания активите на изкупуваната компания като обезпечения за заемни капитал, заедно с активите на изкупуващата.

Износ на капитал / Capital outflows

Нетна величина, сбор от кредитите, отпускани на чуждестранни заематели и средствата, използвани за покупка на чужди реални или финансови активи.

Използване на активите

Отношение на банковите постъпления към общата сума на активите й, отразяващо средния доход от всички активи.

Изпратени трансгранични транзакции / Cross-border transactions sent

Транзакции с платежни инструменти, в които участват НПФИ, които са изпратени от някъде извън отчитащата държава, т.е. страната, която получава транзакцията, се намира извън отчитащата държава.

Източници на икономически растеж / Sources of economic growth

Съвкупност от макропроменливи величини, които стават основа на даден тип икономически растеж и определят неговата динамика. Приз призмата на този подход икономическият растеж може да бъде капиталоемък, трудоемък, технологоемък и т.н.

Изчистващи се пазари / Clear markets

Пазари, на които цените са достатъчно еластични (гъвкави), за да могат да осигурят много бързо равновесие между търсенето и предлагането. На изчистващите се пазари не съществува разпределение, неизползвани ресурси, излишно търсене или предлагане. Към такъв тип пазар се приближават фондовата или стоковата борса. Но това не се отнася до пазара на труда.

Изход

Точката, в която един трейдер излиза от сделка.

Икономии от мащаба / Economies of scale

Нарастване на производителността или намаляване на средните производствени разходи като резултат от увеличаване на обема на всички производствени фактори, използвани при неизменна количествена пропорция.

Икономика / Economy

Понятие, с което се обозначава цялостната стопанска дейност в дадена страна. Това е съвкупността от знания на законите и механизмите на националното и световното стопанство.

Икономическа интеграция / Economic integration

Процес на сближаване и взаимообвързване на националните икономики, в резултат на който те функционират по-ефективно.

Икономическа печалба / Economic profit

Печалба над нормалната, която се полага като доход за предприемачество. разлика между приходите и издръжките на фирмата.

Икономически агент / Economy agent

Фирма, индивид или домакинство, извършващи икономическа дейност (покупка, продажба и др.).

Икономически показател / Economic Indicator

Икономическите показатели играят ролята на барометри на ръста на икономиката. Пример за подобни показатели са брутният вътрешен продукт (БВП), индексът на потребителските цени, паричното предлагане, търговският баланс, равнището на безработица и др.

Икономически растеж / Economic growth

Нарастване на съвкупния продукт в националното стопанство. Икономическият растеж обикновено се измерва като годишен прираст на реалния Брутен вътрешен (национален) продукт. Може да се изрази и като прираст на потенциалния БВП/БНП. Естествен резултат на този процес е нарастване и на жизненото равнище на населението.

Икономически свързани лица

Група лица, едно от които пряко или непряко притежава повече от 50 % от капитала на други лица или има такова участие, което осигурява мнозинство при вземане на решения или възпрепятства вземането на решения.

Икономически (делови) цикъл / Business cycle

Повтарящо се колебание на съвкупното производство. Всеки цикъл се състои от пик (достигнато най-високо ниво на производството и заетостта преди започването на спад), рецесия или контракция (спадане на производството в течение най-малко на две тримесечия), дъно (най-ниска точка на производството) и оживление или експанзия (нарастване на производството).

Имплицирана волатилност / Implied Volatility

Измерител на очакванията на пазара относно рейнджа на цените на базовата валута, базирани на опционните премии.

Импорт

Внасяне на капитали в предприятия, ценни книжа и други активи.

Имунизация / Immunization

Действия за предпазване на даден портфейл от риск. Всеки портфейл може да бъде имунизиран с цел да се получи желаната доходност независимо от промените в лихвените проценти или цените на облигациите. Един портфейл с облигации е имунизиран, когато дюрацията съвпада с периода на държане от инвеститора. Банките могат да имунизират баланса си, като поддържат приблизително еднаква по срочност величина на активите и пасивите.

Им-принтер

Устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги при търговец или се получават пари в брой при използване на банкова карта в режим оф-лайн. За разлика от ПОС терминала, при плащанията чрез им-принтер не се чете информацията от магнитната лента на банковата карта, а се снема релефен отпечатък от картата.

Инвеститор

1) Лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит за това (непрофесионален инвеститор); 2) Лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, което поради своята професия, служба или друга причина притежава квалификация и опит за това (професионален инвеститор); 3) Банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа (институционален инвеститор).

Инвестиции / Investments

Парични средства, предназначени за закупуване на активи, а в обикновения език покупка на някакъв актив; инвестициите биват фиксирани (fixed), когато са за покупка на дълготрайни активи, и за записи (inventory investments), когато са за покупка на краткотрайни активи (запаси), които ще се вложат в производството.

Инвестиционен имот / Investment property

Инвестиционен имот е имотът (земята или сградата или части от сграда, или и двете), държан (от собственика или лизингополучателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, или и за двете, отколкото за:

а) използване при производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели;

или

б) продажба в рамките на обичайната икономическа дейност.

Инвестиционен клас (облигации) / Investment grade

Корпоративни или муниципални облигации с високо качество, чийто рейтинг е от ААА до ВВВ по Standart and Poors и по Fitch’s Investors Service и от Ааа до Ваа по Moody’s Investors Service.

Инвестиционна банка / Investment bank

Финансов посредник, занимаващ се с продажба и пласиране на нови емисии ценни книжа. Тя купува ценните книжа от емтента и поема риска по пласирането (продажбата) им на инвеститори. Процесът на покупката и пласирането е известен като underwriting. Обикновено в операцията участват няколко инвестиционни банки, всяка от които се ангажира да продаде част от предложения за продажба пакет, като в замяна получава част от комисионната или спреда в цената.

Инвестиционна дейност / Investing activities

Инвестиционна дейност – придобиването и продажбата на дълготрайни активи и други инвестиции, които не са включени в паричните еквиваленти.

Инвестирана сума

Първоначалната сума, инвестирана във финансовите активи. Тази величина не се променя, ако за периода на инвестицията не се извършват продажби на вече притежаваните книжа или покупка на нови.

Инвестиране в „акции на растежа“

Технология на инвестиране, основаваща се на съставяне на портфейл от акции на бързо разрастващи се (по правило високотехнологични) компании, с разчет на това, че бъдещият бърз растеж на печалбите им ще възвърне с лихвите цената на покупката, дори тя да изглежда в момента на инвестирането твърде висока. Противоположно на инвестиренето в акции на недооценени компании (value investing).

Инвестиране в индекс

Подход за инвестиране, който произлиза от теорията за „ефективност на пазара.“ Основан на извода, че нито професионалният, още по-малко индивидуалният инвеститор не може да състави такъв портфейл от ценни книжа, който в дългосрочна перспектива да му осигури голям доход, както пазара като цяло. Съответно, привържениците на този подход правят само дългосрочни вложения и само в композитни книжа или акции на така наречените индексни фондове, чиито портфейли представляват точно такива „кошници“ с ценни книжа, като моделирания от тях индекс (например DJ 30 или S&P 500).

Инвестиционна компания

Разновидност на кредитно-финансовите институти, акумулираща парични средства на инвеститорите чрез емитиране на собствени ценни книжа.

Инвестиционна консултация

Инвестиционна консултация относно ценни книжа е предоставяне на съвети чрез устни изявления, документи или по друг начин относно стойността на ценните книжа или преценка за инвестиране в ценни книжа, в това число преценка относно вида, позициите и цената на ценните книжа, които ще представляват обект на инвестиране, с изключение на съвети, които се предоставят чрез публикации, адресирани до неопределен кръг от лица.

Инвестиционен фонд

Имущество, обособено или необособено като юридическо лице, създадено чрез емисия и продажби на ценни книжа и управлявано от банка, небанкова институция или поне две лица, получили личен лиценз за извършване на банкови сделки по правила, регламентирани в неговия устав.

Инвестиционни кредити

Кредити, предоставяни от търговските банки за реконструкция, модернизация, ново строителство, разширение и изменение на съществуващ сграден фонд, за закупуване на оборудване.

Инвестиционни тръстове

Компании, чиято дейност е влагането на капитал в широк кръг ценни книжа. Обикновено те емитират акции и дялове и използват капитала си за закупуване на акции в други компании.

Инвестиционни фондове от затворен тип / Closed-end investment funds

Инвестиционни фондове, които имат определен брой издадени акции и чиито акционери трябва да купят или продадат съществуващи акции при включването или излизането от фонда.

Инвестиционни фондове от отворен тип / Open-end investment funds

Инвестиционни фондове, чиито дялове или акции по искане на държателите се изкупуват обратно или изплащат директно или индиректно чрез активите на предприятието.

Индекс

Борсов индикатор, отчитащ движението в цените на акциите на определен брой компании, негови компоненти. Борсови индекси в България са SOFIX, BG40, BGREIT, BGTR30 и „Дневник 20“.

Индекс на цените / Price index

Процентно изразеният растеж на средното равнище на цените на всички продукти към определена година, наричана базисна.

Индекс на цените на потребителските стоки / Consumer price index

Процентно изразеното движение на средното равнище на цените на стоките, включени в потребителската кошница. Измерва влиянието на инфлацията върху доходите на домакинствата.

Индексация

Процес на изравняване на паричните задължения с нивото на цените.

Индексен фонд

Взаимен фонд, който държи акции пропорционално на представянето им в някой пазарен индекс като, например, S&P 500.

Индивидуални финансови отчети / Separate financial statements

Индивидуални финансови отчети — отчети, представени от предприятието майка, инвеститор в асоциираното предприятие или съдружник в съвместно предприятие, в които инвестициите се отчитат на база пряко участие в собствения капитал, отколкото на базата на отчетените резултати и нетни активи на предприятието, в което е инвестирано.

Индиректно котиране / Indirect Quotation

Индиректната или обратната котировка дава броят единици чужда валута необходими за закупуване на една единица от местната валута. Този тип котиране се използва например при EUR/USD.

Индосамент
Предавателен подпис върху обратната страна на документ. Индосирането на разчетен документ представлява акт на преотстъпване на правото на собственост върху документа и покриваните от него стоково-материални ценности или парични средства.

Индустриални облигации

Емитират се от фирми, свързани с производството на някакви продукти или извършване на услуги. Обикновено се емитират във връзка с изпълнението на по-дългосрочни програми на дадена фирма с цел привличане на дългосрочни капитали.

Индустрия за финансови услуги

Формира се от тази група институции, които осигуряват четири категории услуги: осигуряване на средства за тези, които желаят да инвестират, включително инвестиционни банкови услуги, брокерски услуги, провизии за заеми; осигуряват доход и печалби за притежателите на ресурси чрез кредитиране или инвестиране на тези средства, включително депозитни услуги, брокерски дейности, ресурс на паричния пазар, застраховка „Живот” и други; услуги за плащания, включително традиционните плащания в брой, по сметка и т.н.; съвети за най-добрия начин за извършване на услуга по първите три категории.

Инкасо

Банкова операция, при която обслужващата банка събира суми по платежни документи, с които заверява или задължава сметките на своите клиенти. Банките инкасират също и парични средства в брой.

Инкасиране на чек

Изплащане на стойността на чека на бенефициента или приносителя. В България пътническите чекове обикновено се осребряват веднага, докато поименните чекове се изплащат след няколко седмици.

Инкасови операции

Събиране на вземания и извършване на плащания по нареждане на клиентите-титуляри на банковите сметки.

Иновационна дейност

Дейност, основана на създаването и използването на научно-техническа продукция и интелектуален потенциал.

Инсолвенти

Клиенти на банката, които са изпаднали в състояние на неплатежеспособност.

Институция за електронни пари / E-money institution

Институция или друго юридическо лице, различно от кредитна институция, както е определено в член 4, точка 1, буква а) от Директива 2006/48/ЕО, която издава средства за плащане под формата на електронни пари.

Инструментариум

Система от финансови средства и техники, свързани с прилагането на определена политика в областта на финансите, например съкровищни бонове, записи на заповед, секюритизация и други.

Интензивност на конкуренцията

Измерва се чрез действието на следните фактори: брой на равностойните по балансови данни конкуренти; бързината на развитие на индустрията за финансови услуги; нивото на цените за обслужване и съхранение; липса на диференциране или спиране растежа на цените; разнообразни конкуренти; силни стратегически трусове в развитието на индустрията за финансови услуги; високи бариери за навлизане.

Инфлация / Inflation

Всеобщо (в рамките на цялата икономика) и относително дълготрайно нарастване на цените на стоките, което намалява покупателната способност на паричната единица и повишава стойността на живота.

Ипотека / Mortgage

Залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва.

Ипотекарно базирана ценна книга / Mortgage-backed security

Ценна книга, обикновено облигация, обслужването на която се осигурява от ипотечни заеми. Обезпеченията по нея са застраховани и учредени в полза на трето лице ипотеки.

Ипотечна ценна книга / Mortgage debenture

Обезпечена с ипотека, учредена в полза на кредитора ценна книга за дългосрочен дълг, носеща фиксиран доход.

Ипотечно обезпечена облигация

Облигация, обезпечена от портфейл ипотеки и предполагаща предварително съставен план на плащанията, които инвеститорът-собственик на облигацията получава независимо от подлежащата дейност по ипотеките. Такава облигация може да бъде погасена на траншове или серии с различни дати на падеж.

Иърлинг

Едногодишна облигация, издавана от органите на местното управление в Англия.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

К

Капитал / Capital

Вторичен производствен фактор. Стойност, включвана в дейността за получаване на печалба. Капиталът може да бъде физически (овеществен) и финансов (паричен).

Капитализация

Сделка между кредитора и кредитополучателя, според условията на която дължимите несъбрани лихви по кредит или друго вземане се добавят към неплатената и неиздължена главница по вземането към датата на падежа.

Капиталов баланс / Balance of capital account

Сделките с финансови активи, сключвани между чуждестранни и местни за една страна икономически агенти за определен период от време.

Капиталов пазар

Пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови средства – акции, облигации, бонове и други ценни книжа.

Капиталова база

Формира се от първичния капитал, допълнителните капиталови резерви и отбивите от капитала на банката.

Капиталова емисия

Емитиране на ценни книжа за разпределение между потенциалните инвеститори с цел финансиране на инвестиционни разходи (капиталовложения).

Капиталова печалба/загуба / Capital gain/loss

Разликата между продажната и покупна цена на актив, разделена с покупната му цена.

Капиталови пазари / Capital markets

Пазари, на които се търгуват финансови инструменти със срок над 1 година.

Капиталово бюджетиране / Capital Budgeting

Процесът на вземане на решения относно инвестиционната политика на фирмата. Оценка на инвестиционни проекти, определяне на рентабилността. Някои от често използваните методи са дисконтиране на парични потоци, определяне на нетна настояща стойност, период на изплащане и т.н.

Картел / Cartel

Съглашение – устно или писмено, между две или повече фирми за подялба на пазара.

Карти / Cards

По смисъла на статистиката на плащанията са пластмасови устройства, които могат да се използват от държателите им за заплащане на стоки и услуги или за теглене на пари.

Картова система / Card scheme

Техническа и търговска договореност, която е установена, за да обслужва един или повече видове карти и която предвижда организационните, правните и рамковите правила, необходими за осъществяването на услугите, предлагани от съответния вид карта.

Картово плащане, с изключение на операция с електронни пари / Card payment, except with an e-money function

Платежна транзакция, за която се използва дебитна или кредитна карта, или карта със забавена дебитна операция, на терминално устройство или по друг канал.

Касов дефицит

Недостиг на касова наличностза покриване на текущите плащания.

Качество на активите

Един от основните индикатори за оценка на банките, отразяващ темпа на нарастване на общия размер на отпусканите заеми в интервала между два отчета. Определя се чрез следните показатели: сумата на резервите за загуби по кредити като процент от общата сума на тези кредити; нетната стойност на глобите и неустойките, като процент към общата сума на кредитите; „недействащи“ и съмнителни кредити към общите стойности на кредитите.

Квази пари / Quasy money

Паричен резерв или потенциални пари, които са извън сферата на обръщението и се намират в трезорите на емисионната банка. Елемент на паричната маса, включващ срочни, спестовни и други депозити.

Квази-бюджетен дефицит / Quasy fiscal deficit

Загуби (дефицит), натрупани в държавния сектор на икономиката, които не се отчитат като част от дефицита на държавния бюджет.

Квотни акции

Акции, които нямат номинална стойност, а процентен дял върху основния капитал на акционерното дружество.

Кеш / Cache

Пари в наличност, в брой (монети и банкноти) за разлика от банковите чекове, разплащателни сметки, влогове и депозити.

Кеш флоу / Cash flow

Нетен паричен поток. Във фирмените финанси означава разликата между приходите на фирмата и всички разходи, включително платените данъци.

Класическа безработица / Classical unemployment

Поражда се от неуравновесения трудов пазар, при който преобладаващата реална работна заплата е над своето пазарно равнище.

Клауза за обратно изкупуване / Call privileges

Клауза в договорите за емисия на ценни книжа. Позволява на емитента (заемателя) да изкупи обратно дадена емисия или част от нея преди падежа.

Клиент

Всяко физическо или юридическо лице, гражданско дружество или друго сдружение на такива лица, което няма самостоятелна правосубектност; държавата или нейни органи, които се проявяват като самостоятелни носители на задължения към банката и по отношение на които банката име експозиция.

Клиринг / Clearing

Начин на плащане чрез взаимно погасяване на непрекъснато възникващи насрещни вземания и задължения, без употребата на налични пари.

Клирингова валута

Парична единица, договорена за водене на клирингови сметки, между две или повече страни, например щатски долари, английски лири, евро и пр. за осъществяване на разплащанията между тях.

Клонове / Branches

Подразделения, без самостоятелен правен статут, които са изцяло собственост на дружеството-майка.

Клон на кредитна институция / Branch of a credit institution

Място на дейност, различно от главно управление, което се намира в отчитащата държава и е създадено от кредитна институция, правно учредена в друга държава. Всички места на дейност, създадени в отчитащата държава от същата институция, която е правно учредена в друга държава, представляват един единствен клон. Всяко едно място на дейност се счита за отделен офис (вж. офис).

Клонова мрежа

Общият брой на собствени клонове, представителства, офиси и други структурни единици, чрез които една банка осъществява дейността си в страната и в чужбина.

Ключов ръководен персонал / Key management personnel

Лицата, които имат правомощия и отговорност за планирането, управлението и контрола върху дейността на предприятието, пряко или непряко, в т. ч. всеки директор (изпълнителен или друг) на това предприятие.

Коефициент на високоликвидните активи

Показател, който измерва частта от задълженията за плащане със срок до една година, покрити от касови наличности и други високоликвидни активи.

Коефициент на касова ликвидност

Показател, който изразява съотношението на оценените по левовата им равностойност по централния курс на деня, котиран от БНБ, сума на касовите наличности в банкноти и по текущи сметки в левове и валута, депозити и резерви при БНБ, благородни метали към сумата на всички активи с остатъчен срок до падежа до една година включително.

Коефициент на обща ликвидност

Съотношението на оценените по левовата им равностойност по централния курс на деня, котиран от БНБ, сума на касовата наличност в банкноти по разплащателните (текущи) сметки в левове и валута, депозити и резерви при БНБ, благородни метали, държавни ценни книжа на българското правителство, БНБ, правителства и централни банки на страни, определени от БНБ като безрискови, към сумата на всички активи с остътъчен срок до падежа до една година включително.

Коефициент на платежеспособност

Показател, който изразява съотношението на собствения капитал към общата сума на пасивите.

Коефициент на трансформация

Показател, който се изчислява като сборът на разликата между сумата на пасивите и сконтираната сума на активите, групирани в интервал с равен остатъчен срок до падежа, се отнесе към разликата между сумата на активите със срок над една година и сумата на задължителните специални резерви (провизии), образувани срещу тези активи.

Колективна инвестиционна схема

Предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което инвестира в ценни книжа парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции или дялове, и което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите му.

Кол опция / Call Option

Опция, даваща правото /но не и задължението/, да се закупи базовия инструмент на определена цена, наречена цена на упражняване, на или преди определена дата.

Командитно дружество

Дружество, образувано с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска.

Командитно дружество с акции

Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Командитно дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3.

Комисион

Определено възнаграждение или заплащане на търговец или посредник при сделки, обикновено определяна като процент от сумата или стойността на сделката.

Комисия за финансов надзор (КФН)

Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България. Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и контролиране на финансовата система, в който се съсредоточават надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава Държавна комисия по ценните книжа, Държавна агенция за осигурителен надзор и Агенция за застрахователен надзор. Определяща функция на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар. Дейността на КФН като регулаторна и надзорна институция основно се реализира от трите специализирани управления: „Надзор на инвестиционната дейност”, „Застрахователен надзор” и „Осигурителен надзор”.

Компания майка / Parent

Предприятие, което притежава едно или повече дъщерни предприятия.

Конверсионен фактор

Коефициент, с който се приравняват задбалансовите към балансовите позиции на банката с оглед оценката на риска.

Конверсия

Изменение на условията на пуснати по-рано заеми. Конверсията представлява намаляване на лихвения процент, увеличение на срока за погасяване на заемите или намаляване на задълженията на държавата по заемите, т.е. на сумата на държавния дълг. Тя може да се придружава от отменяне на облигациите от по-рано отпуснати заеми срещу облигации на нов конверсионен заем.

Конвертиреума валута / Convertible Currency

Валута, която се търгува свободно срещу други валути. Такива са валутите на държави приели чл.5 от устава на МВФ.

Конвертируемa облигация / Convertible Bond / Convertible debenture

1) Облигация, която може да бъде конвертирана в акции. 2) Облигация, която е конвертируема (по желание на притежателя) в определен брой обикновени акции на емитиращана компания.

Конгломерат / Conglomerate

Големи корпорации, които произвеждат или продават технологично несвързани стоки.

Конкордат

Предпазна процедура по фалит.

Консолидация / Consolidation

Обединяване на две или повече предприятия (активи, задължения, капитал и т.н.). В счетоводството терминът „консолидиран финансов отчет” се използва, когато финансовите реузлтати на дъщерните предприятия се включват в тези на компанията – майка.

Консолидиран баланс

Обобщен балан, отразяващ финансовото състояние на търговските банки, включително техните клонове, представителства, офиси и други сателитни структури.

Консолидирани финансови отчети / Consolidated financial statements

Консолидирани финансови отчети — отчети на групата, представени като финансов отчет на едно предприятие.

Консорциум / Consortium

Асоциация на компании или физически лица, обикновено свързани с един и същ бранш или имащи общи интереси. Обикновено консорциумите се създават за постигане на общи цели, които не могат да бъдат постигнати от отделните членове.

Конструктивно задължение / Constructive obligation

Конструктивно задължение е задължение, което произлиза от действията на предприятието, където:

(а) на базата на установена тенденция на предходна практика, публикувани политики или достатъчно специфично текущо твърдение предприятието е показало на други страни, че е готово да приеме определени отговорности; и

(б) като резултат, предприятието създава у другите страни определено очакване, че ще изпълни тези отговорности.

Контокорентен кредит

Лимитиран вид кредит, отпускан за кратки срокове, например шест месеца, за първокласни клиенти на банката по разплащателната им сметка за покриване на текущите им плащания.

Контрагент

Страна по договор.

Контрациклична (защитна) индустрия

Индустрия, която се представя най-добре при рецесия, а не до там добре, когато икономиката се развива благоприятно.

Контрол / Control

Контрол — властта да се ръководи финансовата и оперативната политика на дадено предприятие така че да се извличат изгоди от дейността му.

Контрол е налице, когато едно лице: 1) Притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или 2) Може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 3) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Контролен пакет акции

Количеството акции, което осигурява на техния собственик решаващо влияние върху дейността на акционерното дружество.

Кооперация / Cooperative

Доброволни сдружения на физически лица за стопанска дейност с променлив капитал и еднакви права, независимо от дяловото им участие в активите на сдружението.

Корелация / Correlation

Във финансовата терминология, корелацията изразява степента, в която два актива или показателя се изменят един спрямо друг. Обикновено се изчислява посредством коефициент на корелация, който варира в границите —1 и +1. Абсолютна позитивна корелация (+1) , означава че изменението на единия показател, ще бъде точно толкова колкото и на другия (на процентна основа). Абсолютна негативна корелация (-1), означава че изменението на единия показател ще бъде равно на това на другия (на процента основа), но в обратна посока. Корелацията е равна на 0, ако измененията на двата показателя, не се влияят едно от друго.

Кореспондентска банка

Банка в една страна, която действа като агент на банка в друга страна, например при парични преводи.

Кореспондентски банки при валутни преводи

Банки, които имат разменени телексни шифри или SWIFT- ключове /SAK – SWIFT Authenticator Key/, позволяващи обмен на съобщения по преводи, акредитиви, инкаса, гаранции и др. По-висше ниво на кореспондентски банкови отношения е нивото на сметните отношения, т.е. разкриването на банкови кореспондентски сметки /„ностро” или „лоро” сметки/.

Кореспондентски отношения

Система от формални и неформални отношения между големи и малки банки, основани на базата на размяна на банкови услуги като извършването на разплащания, обработка на чекове и пр.

Кореспондентски сметки

Сметки, чрез които банките отчитат и уреждат платежните отношения помежду си. Те могат да бъдат кореспондентски сметки в местни или чужди банки.

Корпоративни активи / Corporate assets

Активи, различни от положителната репутация, които допринасят за генерирането на бъдещи парични потоци както от разглежданите единици, генериращи парични потоци, така и от други единици, генериращи парични потоци.

Корпоративни облигации / Corporate bonds

Облигации емитирани от търговски дружества. Обикновено носят по-висока доходност от държавните ценни книжа със сходен матуритет. Корпоративните облигации могат да бъдат регистрирани за търговия на фондовата борса. По правило, колкото по-стабилна и платежоспособна е дадена компания, толкова по-ниска е лихвата, която тя изплаща на облигационерите. Това е така заради по-малкия риск от евентуална невъзможност за изплащане на задълженията.

Корпоративни ценни книжа / Corporate securities

Емитирани от фирми ценни книжа, например облигации.

Косвени данъци / Indirect taxes

Включените в цените на стоките и услугите данъци. Бремето на косвените данъци се поема предимно от потребителите.

Косвено финансиране / Indirect financing

Свързването на кредитори и заематели, опосредствано от финансова институция (финансов посредник).

Котиране

1) Установяване на цената (курса) на ценни книжа, стоки, която се образува на борсата; 2) Официална публикация на борсовите курсове на ценните книжа, чуждата валута, стоките.

Котирани акции, наричани още акции, търгувани на фондова борса, с изключение на акции/дялове на инвестиционни фондове / Quoted shares, also referred to as listed shares, excluding investment fund’s shares/units

Всички акции с цени, които се котирани на призната фондова борса или друга форма на регулиран пазар. Котираните акции се оценяват и отчитат по пазарни стойности.

Котирана валута / Quoted Currency

Валутата, която се котира спрямо базовата валута за дадена валутна двойка. Например при USD/BGN котираната валута е левът, тъй като котировката се дава в лева за един долар.

Крайна дата / Expiration Date

Денят, в който изтича правото на купувача на опция да уведоми продавача за намерението да упражни правата си по опцията.

Крайни стоки и услуги / Final goods and services

Стоките и услугите, които са преминали окончателно стадиите на производство и са достигнали крайния потребител.

Краткосрочен актив

Актив, който има остатъчен срок до падежа, по-малък или равен на една година.

Краткосрочен кредит

Кредит със срок за издължаване до една година.

Краткосрочен пасив

Пасив, който има остатъчен срок до падежа, по-малък или равен на една година.

Краткосрочна търговска ценна книга / Commercial paper

Негарантирано задължение (полица) с издател първокласна търговска фирма или финансова институция и обичаен срок от 2 до 270 дни.

Краткосрочни дългови ценни книжа / Short-term debt securities

Състои се от всички емисии ценни книжа с краткосрочен първоначален матуритет от една година или по-малко; краткосрочните ценни книжа обикновено се емитират с отстъпка. Този подпозиция не включва ценни книжа, чиято прехвърляемост, макар и теоретически възможна, е много ограничена на практика.

Краткосрочно равновесие / Short-run equilibrium

Равновесие на съвкупното търсене и предлагане; на него отговаря равновесното нива на цените и на съвкупното производство.

Кредибилност / Credibility

Степен, до която участниците на пазара вярват, че полисимейкърите ще поддържат избраната насока на политиката, например вярата в ангажимента на централната банка, че ще провежда антиинфлационна политика.

Кредит / Credit

Отпускане на средства срещу лихва за определен срок.

Кредит в рамките на деня от централната банка / Intraday borrowing from the central bank

Общата сума на кредитите, които са били отпуснати от централната банка на кредитните институции и изплатени в срок по-кратък от един работен ден.

Кредит „До поискване”

Банков кредит, който трябва да се издължи при поискване от страна на кредитодателя. Най-широко е разпространен на междубанковия паричен пазар.

Кредит на открито

Кредит, предоставян от банките на първокласни клиенти, без да е покрит с някакво обезпечение, гаранция или застраховка в полза на банките.

Кредитен еквивалент на задбалансова позиция

Сумата, на задбалансовата позиция, приравнена към балансовия актив чрез използване на позицията на конверсионния фактор.

Кредитен превод / Credit transfer

Платежен инструмент, който позволява на платеца да нареди на институцията, в която има сметка, да преведе средства на бенефициера. Това е платежно нареждане, или поредица от платежни нареждания, направени с цел предоставяне на средства на разположение на бенефициера. Платежното нареждане и посочените в него средства, се предават от кредитната институция на платеца на кредитната институция на получателя (бенефициера), възможно посредством няколко посреднически кредитни институции и/или една или няколко платежни системи и системи за сетълмент.

Кредитен ресурс

Паричните ресурси, които банките взаимно си предоставят на междубанковия паричен пазар срещу договорена лихва, за фиксиран период от време и при определени условия.

Кредитен риск / Credit risk

Рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението.

Кредитен съюз / Credit union

Финансова институция на САЩ, организирана като акционерно дружество от хора с общ интерес (например работещите в една фирма), държащи акциите й и имащи право да получават заеми от нея

Кредитен таван

Инструмент на рестриктивна политика на Централна банка, изразяващ най-голямото допустимо увеличение или на необходимото най-малко намаление на общия дълг на кредитите в лева на фирмите и другите организации към съответните търговски банки.

Кредити за оборотни средства

Заеми, които се разрешават със срок до една година за формиране на оборотни средства на фирмите(стоки, суровини, материали, горива и пр.).

Кредитиране на сметка чрез обикновено счетоводно записване / Credits to the accounts by simple book entry

Кредитна транзакция, която е инициирана от ПФИ без конкретно нареждане и е изпълнена чрез обикновено счетоводно записване, т.е. кредитиране на сметката/ите на клиента, т.е. без да се използва традиционен платежен инструмент.

Кредитна карта

Банкова карта, чрез която клиентът може да използва средствата от сметката си или кредитния си лимит. Чрез кредитната карта могат да се извършват както он-лайн, така и оф-лайн транзакции, което е основното различие от дебитната карта. Кредитните карти се издават от българските банки въз основа на договори с международни картови асоциации като MasterCard International и Visa International. Кредитни са например картите MasterCard и Visa. Чрез кредитните карти могат да се извършват следните операции:

• теглене на пари в брой от банкомат

• плащане на стоки и услуги чрез ПОС устройство

• плащане на стоки и услуги чрез Им-принтер

• получаване на пари в брой чрез ПОС устройство или Им-принтер

• плащане на стоки и услуги по телефон или по пощата

• плащане на стоки и услуги в Интернет

• резервиране на самолетен билет, хотел и други

• вземане на кола под наем

• плащане на услуги от банкомат

• превод между сметки от банкомат

• справка за състоянието на сметка

• смяна на ПИН код.

Кредитен лимит

Размерът на кредитната линия, определена от банката за притежателя на кредитна карта. Кредитният лимит има същата роля при кредитните карти, както овърдрафтът при дебитните карти – картодържателят може да използва картата си, без да има средства по сметката си. Аналогично, след изтичане на определен период клиентът е длъжен да внесе сумата, която е изразходвал, т.е. да погаси задължението си. За разлика от овърдрафта по дебитните карти, обаче, кредитният лимит не се добавя към салдото по сметката. Дори и да има средства по картовата сметка, клиентът не може да използва сума, превишаваща определения кредитен лимит.

Кредитна линия / Line of credit

Размер на кредит, договорен между търговските банки и техните клиенти, който се усвоява на части за определен период от време и при определени в договора условия.

Кредитни тавани / Credit ceilings

Административен инструмент на паричната политика, ограничаващ общия размер на отпусканите от банките кредити.

Кредитор от последна инстанция / Lender of last resort

Роля на централната банка като финансова институция, от която банките могат да получат кредит, когато друг не би им отпуснал; целта в случая е запазване на стабилността на банковата и финансовата система.

Кредитоспособност

Състояние, което изразява способността на клиента на банката да върне получения заем според условията на сключения договор.

Крива на доходността / Yield Curve

Графика, на която по вертикалната ос е изобразена доходността на облигации, а по хоризонталната ос – времето до падежа. Кривата на доходността се нарича положителна, когато облигациите с по-дълъг срок до падежа имат по-голяма доходност.

Криза / Crisis

Относително продължителна фаза на икономическия цикъл. Характеризира се със спадане на реалния БНП/БВП.

Криминален риск

Опасността от кражби, измами, злоупотреби или други криминални престъпления, които биха донесли загуби на банката.

Критична точка / Break-Even Point

Нивото, при което дадена позиция е на “нулата” /не е нито печеливша, нито губеща/.

Крос курсове / Cross Rate

Съотношението между две валути, което произтича от техния курс по отношение на трета базова валута. Изчислява се като отношение на курсовете на еквивалентната и котираната спрямо базовата валута. На практика на Форекс, кросове се наричат всички валутни двойки в които долара не участва.

Купон / Coupon

Лихва по облигация.

Купува / Bid

Курс купува за съответния финансов инструмент.

Купюр

Номиналната стойност, означена цифром и словом върху банкноти, монети или ценни книжа.

Курс

Цена, по която в даден момент се купуват или продават на борсата ценни книжа. Курсът на ценните книжа се определя с оглед предполагаемия доход от тези книжа и на средния лихвен процент. Курсът се изменя от борсовата игра, зависи от общата икономическа и политическа обстановка.

Курс „Купува”

1) Курсът, по който банките изкупуват чуждестранна валута срещу националната валута; 2) Курсът, по който може да се продаде дадена акция. Когато инвеститорът иска да продаде дадена акция, отсреща трябва да има купувач, който предлага своя цена, на която да купи – курс купува.

Курс „Продава”

1) Курсът, по който банките продават чуждестранни парични средства срещу националната валута.Обикновено курс“продава“ е по-висок от базисния курс и курс „купува; 2) Курсът, по който може да се закупи дадена акция. Когато инвеститорът иска да закупи дадена акция, отсреща трябва да има продавач, който предлага своя цена, на която да продаде – курс продава.

Курсова разлика

Разликата между базисния курс, определен от Централната банка и действителния курс на една валута.

Къса позиция / Short Position

Позиция, възникваща вследствие на нетна продажба на финансов инструмент в очакване цената/курсът му да се понижи.

Къси продажи / Short selling

Това е продажбата на ценна книга, която инвеститора на практика не притежава или всяка продажба, която се изпълнява чрез представянето на взети на заем от продавача книжа. Инвеститорите продаващи на късо вярват, че ще могат да купят акциите на по-ниска цена от тази, на която са продали. Късите продажби са обратното на дългите позиции. Инвеститорите продаващи на късо печелят от спад в цените на ценните книжа. Това е начин на търговия свързан със значителен риск, заради което обикновено на ново-инвеститорите се препоръчва да избягват подобни стратегии.

Kiwi

Дилърски жаргон за новозеландския долар.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Л

Левъридж / Leverage

Съотношението дълг/акционерен капитал. Нарича се още лостов ефект. Използване на заемен капитал с цел увеличаване на нормата на възвръщаемост. Използването на лостовия ефект е свързано с поемане на допълнителен риск, тъй като се увеличава не само печалбата, но и евентуалната загуба. Типични левъридж инструменти са опциите, фючърсите и марджин търговията.

Лендинг

Предоставяне на обекти (машини, съоръжения и други) под наем, без право за наемателя да ги закупи.

Лизинг / Leasing

Съглашение със собственика на имущество да предостави на другата страна ползването му за определен срок на определена цена. Лизингът по резултатите си може да бъде покупка на кредит, защото собствеността върху актива би могла в края на наемния срок да бъде прехвърлена на наемателя. За статистически цели се дефинира като финансов лизинг, когато лизинговият период обхваща целия или по-голямата част от икономическия живот на стока за дълготрайна употреба. В края на лизинговия период лизингополучателят има опцията да закупи стоката на номинална цена.

Лизингова цена

Сумата от встъпителната вноска, всички месечни вноски и остатъчната стойност по лизингов договор.

Лизингодател
Собственикът на лизинговия обект и страна по договор за лизинг.

Лизингополучател
Ползвателят на лизинговия обект и страна по договора за лизинг.

Лизингова такса

Такси, платими съгласно тарифата на лизингодателя, произтичащи от извършването на различни услуги по лизинговите договори.

Лизингов обект

Лизинговите стоки трябва да отговарят на четири изисквания: да са ДМА, да имат трайна номерация, да има развит вторичен пазар на същите и да има възможност за демонтаж. Орел-лизинг е специализиран в следните основни стокови групи: офис оборудване, изчислителна техника, инвестиционно оборудване, автомобили, медицинско и стоматологично оборудване.

Ликвидационна сметка

Банкова сметка за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация

Ликвидация / Liquidation

Процес на превръщане на имуществото, ценните книжа, дяловете в съучастия и други финансови дълготрайни активи в пари в брой или по сметка, с което става издължаването към кредиторите. Остатъкът от активите, след задоволяването на претенциите на кредиторите се разпределя между акционерите.

Ликвиден актив

Всеки актив от баланса на търговските банки, който отговаря на условията за стабилна цена, пазарна реализация и възвръщаемост.

Ликвиден ефект / Liquidity effect

Спадане на лихвените проценти като резултат от нарастване на паричната маса.

Ликвиден риск / Liquidity risk

Рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви.

Ликвидност / Liquidity

Ликвидността показва колко бързо даден актив може да продаден и превърнат в пари. Обикновено по-ликвидните активи се смятат за по-сигурни, тъй като инвеститорът може при необходимост да се освободи от тях по-бързо. С висока ликвидност се отличават инструментите на паричния пазар и така наречените сини чипове (акции, които се отличават със значително по-висок среден търгуван обем).

Ликвидност на акция

Определя се от броя на сключените сделки с акциите на дадена компания за определен период – ден, седмица, месец, година. Колкото броят на сключените сделки е по-голям, толкова ликвидността на акциите на дружеството е по-висока. Високата ликвидност дава възможност на инвеститора много по-лесно да купи или продаде една акция. Обикновено ликвидността зависи и от свободно търгуемия обем акции като дял от общия капитал – free float, както и от самия брой на свободните акции. Колкото последните са по-големи, толкова и ликвидността е по-висока. В класическото си значение ликвидността показва колко бързо един актив може да се обърне в пари.

Лимит

Предел, ограничение, пределно количество, пределна норма, граница.

Лимитирана поръчка / Limit order

Поръчка за покупка или продажба на определено количество от даден финансов актив при достигане на определена цена. Може да бъде зададен и определен период от време, в който поръчката да бъде активна.

Листвана компания

Aкциите на която са приети да бъдат търгувани на определена регулирана фондова борса. Компанията трябва да отговори на определени изисквания за да бъде листвана.

Лихва / Interest

Лихва е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации.

Лихвен процент / Interest rate

Процентното отношение между лихва и главница.

Лихвен риск / Interest rate risk

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

Лихводелител

Счетоводно число, което се получава като броят на дните на лихвената година (360) се раздели на договорения годишен лихвен процент.

Лихвочисло

Счетоводно число, на база на което се изчислява месечната лихва по дебитните/кредитните сметки на клиента, при условие, че една лихвена година се състои от 360 дни, а един лихвен месец от 30 дни. Месечното лихвочисло по предоставен кредит се получава, например като се натрупат (съберат) ежедневните салда по ползвания кредит от 20-то до 20-то число на следващия месец. За всеки от почивните дни се взема салдото по кредита от последния работен ден. Когато месецът има 31 дни, се пропуска салдото с дата 30. Сборът от така натрупаните салда по ползвания кредит представлява лихвочислото.

Лична лицензия

Разрешение, издадено от Централната банка за извършване на банкови сделки от физически лица с необходимата квалификация и опит в банкирането. Лицата, получили лична лицензия, имат право да управляват и представляват банки и небанкови институции, да извършват сделки, които са посочени в текста на лицензията.

Ломбарден кредит / Lombard loan

Кредит, отпуснат срещу залог на движими вещи (ценни книжа, взимания и др.); форма за рефинансиране на търговските банки от централната банка.

Ломбардна лихва

Лихвения процент, при който БНБ разрешава кредити на търговските банки срещу ценни книжа (съкровищни бонове, емитирани от Министерството на финансите).

Лондонски Междубанков Лихвен Процент (ЛИБОР) / LIBOR

LIBOR или London Interbank Offered Rate е лихвата, на която банките в Лондон са склонни да си заемат средства. Тя се определя ежедневно от Британската банкова асоциация. Това е едно от най-широко разпространените референтни нива за краткосрочни ливхвени нива.

Лот / Lot

Най-малък, неделим обем единици от даден актив (валута, акции, облигации и т.н.), които са предмет на търговия.

Лош кредит / Bad loan

Кредит (дълг), който вероятно няма да бъде изплатен и ще донесе загуба на кредитора; класифицира се като вероятна загуба и няма икономическа стойност.

Лъжлив пробив

Краткосрочно движение на курса през дадена условна граница (предходен връх или дъно, ниво на консолидация), а след това връщане и движение в противоположна посока.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

М

M-плащане / M-payment

Плащане, при което за издаване на платежното нареждане и за възможно прехвърляне на платежните средства се използва мобилен телефон.

Макаронена защита / Macaroni defense

Тип защита, която една компания използва, за да се защити от евентуално враждебни придобиване. Компанията издава значителен облигационен заем с условието той да бъде изплатен в случай, че компанията бъде придобита от друга. Изразът идва от значителното набъбване на макароните, когато водата ври и олицетворява значителния ръст на цената на дълговите книжа в сличай на придобиване.

Марж

Излишък, разлика. Най-общото му значение във финансите е разликата в цената, по която е купено нещо и цената, по която е продадено. В банковото дело означава разликата между средния лихвен процент на актива(цената на актива) и средния лихвен процент на пасива (цената на пасива). Наличието на положителен марж е предпоставка за реализиране на печалба за банката при положение, че балансът й не е обременен прекомерно с „лоши кредити”.

Марджин – първоначален / Initial Margin

Възвръщаем депозит, предоставян на брокера или маркетмейкъра за откриване на позиция.

Марджин / Margin

Марджинът представлява гаранционна сума предоставена от клиента при откриване на сметка за търговия. Тя служи за обезпечение по открити позиции и дава възможност да се търгува със средства неколкократно превишаващи вложената сума.

Марджин кол / Margin call

Изискване за допълнително внасяне на средства по сметка за търговия. Отправя се, когато вследствие на неблагоприятното движение на цената/курса сумата по марджина е станала недостатъчна, за да покрие минималните изисквания. Кошмарът на трейдъра! В трейдърския фооклор има закачка “Маргините идват”.

Марж на печалбата

Отношение на печалбата на банката след облагането й с данъци към общата сума на приходите й.

Марджин търговия / Margin account

Марджин търговията се осъществява чрез заемен капитал. Клиентът открива марджин сметка при брокер, който му предоставя назаем парични средства за търговия. Обикновено заемният капитал е в определено съотношение към депозирания, например 1:10. Това означава, че със сметка в размер на 1000 лв. клиентът ще може да открие позиция на стойност 10 000 лв. Върху сметката се начислява печалбата или загубата от финансовите операции. Ако загубата достигне определен размер от сметката и клиентът не внесе допълнителни средства, позицията се закрива автоматично.

Маркет-мейкър / Market maker

Инвестиционен посредник или банка, които имат задължението да поддържат оферти купува/продава за дадена ценна книга, като са в готовност да купуват и продават на пазарни цени. По този начин поддържат ликвидността на дадена позиция. Посредниците трябва да разграничават маркет мейкинг бизнеса си от брокерските си услуги за индивидуални клиенти, за да не се изпада в ситуация да препоръчат дадена ценна книга само защото са и маркет мейкър.

Маркетинг / Marketing

Маркетингът включва дейностите на компаниите свързани с пласирането на техните продукти на пазара. Такива са рекламата, пазарните проучвания, промоциите, поддържането на връзка с клиентите и т.н. Целта на маркетинговите специалисти е да разберат от какво се нуждае пазара и да открият кои са потенциалните потребители на фирмените продукти.

Матуритет / Maturity

Остатъчен срок до падежа на даден финансов инструмент или задължение.

Междубанков депозит / Interbank deposit

Депозит на една банка в друга банка.

Междубанков паричен пазар

Пазар на краткосрочни междубанкови кредити и депозити, извършван за големи количества ресурси с цел регулиране ликвиднтостта на банката във всеки един момент чрез поддържане на оптимален размер на средствата по текущата и сметка в БНБ. Сделките, които осигуряват необходимите парични ресурси се сключват между банки или други финансови институции.

Междубанкови системи за прехвърляне на средства (МСПС) / Interbankfunds transfer systems, IFTS

Формални договорености, които се основават на частноправни договори или на закони, с множество участници, общи правила и стандартизирани споразумения за прехвърляне и сетълмент на възникващи между членовете парични задължения, в които повечето или всички директни участници са кредитни институции и които се използват главно за обработване на безналични плащания.

Международен валутен фонд / IMF

Основан пред 1944 година в Бретън Уудс с цел финансиране на временни затруднения в платежните баланси на страните, след представяне от страна на правителствата на съответни стабилизационни програми. МВФ играе важна роля за стабилизиране на международната ликвидност.

Международна дебитна карта

Дебитна карта, която може да се използва както в страната, така и в чужбина. Международните дебитни карти се издават от българските банки въз основа на договори с международни картови организации като MasterCard International и Visa International. Международни са например картите Maestro и Visa Electron. Използването на картите Maestro в България е свързано с плащане на същите такси и комисиони, както по местни дебитни карти.

Международна лицензия

Разрешение, което се издава от Централната банка за извършване на банкови сделки в страната и в чужбина.

Международните институции / International institutions

Обхващат наднационални и международни организации, като Европейската инвестиционна банка, МВФ и Световната банка.

Мемориален ордер

Счетоводен документ, чрез който, на базата на първични документи се записват в хронологичен ред търговските сделки и произтичащите от тях банкови операции.

Менителница (Трата) / Bill of exchange

Писмено нареждане в определена от закона форма, по силата на което издателят нарежда на платеца да поеме задължение да плати посочената парична сума на трето лице /поемател/ или на негова заповед.

Местна дебитна карта /национална/

Дебитна карта, която може да се използва само в България. Тези карти са популярни с названието карти „БОРИКА“.

Метод на басейна от парични ресурси

Допускането, предположението, че всички банкови ресурси идват от един източник, чиято цена и срок могат да бъдат определени чрез управлението им.

Метод на разделянето на паричните ресурси

Изискване за детерминиране и разграничаване на специфичните източници на парични ресурси с оглед да се определят точно сроковете и цените им.

Метод на собствения капитал / Equity method

Метод на собствения капитал — метод на отчитане, според който инвестицията първоначално се вписва по своята себестойност, а впоследствие се преизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетните активи на предприятието, в което е инвестирано. Печалбата или загубата на инвеститора включва дела на инвеститора в печалбата или загубата на предприятието, в което е инвестирано.

Мецанин финансиране / Mezzanine finance

Схема на финансиране, при която заемодателят получава правото да придобие дялово участие в дружеството на заемоискателя, в слуачай че последният не успее да изплати задълженията си. Обикновено такъв тип финансиране е възможен за компании, които вече имат добре развит бизнес и се нуждаят от допълнителни средства.

Мечка / Bear

Инвеститор, който вярва, че определни акции или пазар ще се понижат. Такъв тип инвеститори се опитват да спечелят при падащ пазар и обикновено са песимистично настроени за развитието на даден пазар.

Мечи пазар / Bear market

Ситуация на пазара, при която цените на акциите се понижават или се очаква да се понижат. Още такъв пазарът, при които повече инвеститори за песимистично настроени за развитието му. При мечи пазар преобладават продавачите, които „настискат” цените в низходяща посока.

Миноритарно участие / Minority interest

Тази част от печалбата или загубата и нетните активи на дъщерно предприятие, подлежащи на разпределение към дялове в собствения капитал, които не са притежание, пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, на компанията майка.

Мита / Tariffs

Данък върху вноса на чуждестранни стоки, който за производителя (вносителя) има характер на добавка към разходите, която се покрива чрез увеличаване на крайната цена и следователно се поема от потребителите.

Митнически съюз / Customs union

Етап на икономическата интеграция, при който са премахнати търговските ограничения между страните – участнички в общността, и е изградена единна тарифа за вноса от трети страни.

Монетарна политика / Monetary policy

Монетарната политика се провежда от централните банки. Целта е да се контролират инфлационните процеси чрез увеличение или намаление на паричното предлагане.

Монетизиран дълг / Monetized debt

Частта от бюджетния дефицит, която пряко или непряко се финансира от централната банка.

Монопол / Monopoly

Пазарно разпределение, при което една компания владее целия пазар на даден продукт или услуга.

Монопсон / Monopsony

Огледално отражение на монопола, което за разлика от производството се отгася за потреблението. При монопсона обикновено става дума за един купувач.

Морален риск / Moral hazard

Частен случай на асиметричност на информацията, когато след финансова транзакция партньорът може да извърши действия, нежелани от другата страна, участвала в трансакцията.

Морално убеждаване / Moral suasion

Убеждаване чрез устен или неформален натиск от страна на централната банка или шефове на държавни органи с цел да бъдат накарани банките да предприемат определено действие или да се въздържат от него. Това е средство на селективния кредитен контрол и понякога може да бъде много ефективно поради своя сигнален ефект.

Мораториум

Отсрочка на плащанията, установявана от правителството за определен срок, поради настъпили извънредни обстоятелства – война, криза, стихийно бедствие и други.

Мултинационални корпорации / Multinational corporation

Големи компании, свързани с интензивно трансгранично движение на производствени фактори, генерирано от интересите на частния бизнес в развитите държави. Те управляват повече от половината на световното промишлено производство и на международния стокообмен.

Мултипликатор на разходите / Expenditure multiplier

Числово отношение между промяната на БНП (investment multiplier) или в нивото на заетостта (employment multiplier) към промяната на даден вид разходи (инвестиционни или търговски).

Муниципални (общински) облигации / Municipal bonds

Oбщинските облигации се издават от общините и доходите получени като лихва или капиталова печалба са необлагаеми.

Mark-to-Market

Процес, при който отворените позиции във финансови инструменти се преоценяват всекидневно по цени на затваряне, за да се определи текущата печалба или загуба.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Н

Набирателна сметка

Банкова сметка за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на негово поделение, необособено като самостоятелно лице.

Надзорен съвет

Орган, представляващ дружеството само в отношенията му с управителния съвет. Надзорния съвет не може да участва в управлението на дружеството. Членовете му се избират от общото събрание на акционерите, като броят им може да бъде от 3 до 7 души. Надзорния съвет приема правила за работата си и избира председател и зам.председатетел от своите членове.

Наличност в процес на инкасиране / Items in process of collection

Все още несъбрани суми, съществуващи по документи, включени в процес на клиринг; актив (потенциален) на банката, обработваща документите.

Наличност по банкова сметка

Кредитният остатък по сметката, неизползваният овърдрафт, неусвоената част от кредит, кредитна липса или друго кредитно улеснение.

Настояща (сконтирана) стойност / Present discounted value

Приравняване на бъдеща към настояща стойност, отчитайки факта, че сега получената сума е по-ценна от получената в бъдеще, защото би донесла доход в периода между настоящия и бъдещия момент.

Натрупана лихва / Accrued interest

Лихвата, дължима на продавача на облигацията, която се изплаща от купувача – при покупко-продажба на облигацията в период между две купонни плащания.

Натрупани резерви

Всички резерви, независимо от вида и условията за наличното ползване, които са отчетени по счетоводните сметки на банката.

Национален доход / National income

Съвкупността от всички доходи, получени от гражданите и фирмите на дадена държава.

Национална лицензия

Разрешение, което се издава от Централната банка за извършване на банкови сделки в страната.

Начислена месечна лихва

Събираната от банката лихва от текущата сметка на клиента, при наличие на авоар по нея, изчислявана като отношение на лихвочислото към лихводелителя за определен период от време.

Неблагоприятен избор / Adverse selection

Частен случай на асиметричност в информацията, когато при финансова трансакция е по-вероятно да бъде избран най-неблагоприятния за партньор.

Невидими резерви

Сумата на евентуалното превишаване на пазарната стойност на имуществото и вземанията на банката над отчетната стойност на това имущество и вземания, сума която не може да бъде установена по баланса на банката. Тя може да бъде получена изцяло или отчасти посредством продажба на имущество, събиране или прехвърляне на вземания.

Негоцируем / Negotiable

Прехвърляем; качество на финансов инструмент, изразяващо се във възможността да се прехвърля от едно лице на друго при спазване на определени условия.

Негоциране на акредитив

Откупуването на вземането по акредитив от страна на банката и поемането на риска от събирането на това вземане, т.е. негоцирането е вид факторинг.

Недействащи активи

Активи, които не генерират доход, тъй като вноските по главницата или лихвата не са платени за 90 или повече дни. Обикновено вноските по лихвата, равни на дължимата лихва за 90 или повече дни се капитализират, рефинансират или покриват от нов заем.

Незабавно инкасо

Плащане, при което платецът дава предварително съгласие плащането да става незабавно от неговата сметка по искане на получателя.

Незаемна парична база / Non borrowed monetary base

Паричната база, редуцирана със сумата на сконтовите кредити.

Некомулативен привилегирован капитал

Сумата на капитала набрана чрез подписка на привилегировани акции, дивидентът по които не се натрупва в полза на притежателя на акцията.

Неконвертируема валута

Валута, която служи за разплащания само на националния пазар.

Некотирани акции, с изключение на акции на инвестиционни фондове / Unquoted shares, excluding investment fund shares

Акции, които не се търгуват на фондовата борса.

Нематериален актив / Intangible asset

Активи, които нямат физическа, осезаема форма. Например, защитата, получавана от застраховането, цената на фирмата (гудуил, реноме), търговска марка. Разграничим непаричен актив без физическо съдържание.

Необезпечен заем / Unsecured loan

Заем, предоставен без каквото и да било обезпечение.

Необслужваем кредит

Кредит или друг актив, дължимите лихви и погашения по който не са били платени изцяло или отчасти в период по-дълъг от 90 дни или по които лихва за период по дълъг от 90 дни е била капитализирана, рефинансирана или е била отсрочена, когато подобни действия не са били предвидени в оригиналния договор за сделката, по силата на която е отпуснат кредитът или е придобит аналогичния актив.

Неплатежоспособна банка / Insolvent bank

Банка, чиито задължения по депозити и заеми са по-големи от сумата на активите.

Нерезиденти

Частни или юридически лица, които се третират като чужденци по отношение на фискалния и валутния контрол или останалото законодателство.

Неселскостопански сектор / Nonfarm Sector

Работа в правителствения сектор или сектора на производството, услугите, строителството, транспорта и т.н.

Неснижаем остатък на депозитите

Остатък, който представлява отношение на най-ниската дневна наличност на приетите депозити за последните 12 месеца и наличността на депозитите към определен текущ момент.

Несъбираеми (Безнадеждни) вземания

Кредити, за които е налице едно от следните условия: 1) Длъжникът е обявен в несъстоятелност; 2) Длъжникът е в процес на ликвидация и съществува риск да останат неудовлетворени кредитори; 3) по кредита, включително по други вземания на банката от този длъжник на натрупани просрочени суми повече от 90 дни.

Несъбрани лихви

Лихви, дължими, но неплатени и капитализирани поради невъзможност на длъжника да плати лихвите от текущите постъпления по стопанската си дейност. Сумите по несъбрани лихви не представляват приход на банката, поради което се отчитат по специална пасивна сметка, предназначена за тяхното счетоводно отразяване извън сметката за печалби и загуби от текущата дейност.

Несъвършена конкуренция / Imperfect competition

Конкуренция, при която отделни фирми, поради своята пазарна мощ могат да влияят върху търсенето и предлаганато, а от там и върху цената.

Нетен доход

Чистия доход, който остава след изплащането на дължимите данъци към държавния бюджет.

Нетен износ / Net exports

Разликата между износа и вноса на стоки и услуги.

Нетен кредит

Разликата между доставна цена и встъпителна вноска при лизинг.

Нетен лихвен марж

Разликата между приходите от лихви и разходите за лихви на банката, разделена или на цялата сума на активите или на лихвоносните активи.

Нетна възвръщаемост от капитала / Net return on capital

Отношение между чистите приходи от капитала (общите приходи минус амортизацията) и разходите, направени за неговото закупуване (наемане).

Нетна стойност

Стойността, по която са изчислени активите чрез счетоводните сметки на банката, т.е. стойността им без амортизациите.

Нетна настояща стойност / Net present value

Един от често използваните методи за оценка на инвестиционни проекти при капиталовото бюджетиране. Определя се като разлика между настоящите стойности на входящите и изходящите парични потоци. За по-изгодни се приемат проектите с по-висока нетна настояща стойност.

Нетна стойност на активите / Net asset value (NAV)

Cумата от пазарната стойност, а когато такава не е налице – оценената съобразно одобрени от заместник-председателя принципи и методи стойност или балансовата стойност на ценните книжа в портфейла на инвестиционно дружество, вземанията за лихви и дивиденти от тези ценни книжа, паричните средства по банкови сметки и на каса и други активи, намалена с оценената съобразно одобрени от заместник-председателя принципи и методи стойност или балансовата стойност на задълженията за управление по получени заеми и други.

Нетни данъци / Net taxes

Разликата между бюджетните приходи, получени от данъци, и трансферните плащания.

Неуспех

Във вълновата теория на Елиът – петвълнов модел на движение, в който петата импулсна вълна не успява да излезе над края на третата, или в който петата вълна не съдържа петте подвълни.

Нефинансови дълготрайни активи

Активи на банките, вложени в сгради, имущество, техника и други.

Нефинансови предприятия / Non-financial corporations

Предприятия и квази-корпорации, които са основно ангажирани с производството на пазарни стоки и нефинансови услуги, а не с финансово посредничество.

Ниво на подкрепа / Support level

Ценово ниво, което цената е тествала дълго или не е могла да премине. Нивата на подкрепа се срещат при низходящо движение, т.е. това са нива на които е възможно да се появят много купувачи.

Ниво на съпротива / Resistance level

Ценово ниво, което цената е тествала дълго или не е могла да премине. Нивата на съпротива се срещат при възходящо движение, т.е. това са нива на които е възможно да се появят много продавачи.

Нискорискови активи

Активи в балансите на банките, включени в рисковия им компонент с тегло равно на 1/5 от отчетната им стойност, като: депозити в банки в левове и чуждестранна валута; кредити в левове или валута с оригинален срок над една година, изцяло обезпечени с ДЦК на правителството, БНБ или ценни книжа на правителства и централни банки на базрискови страни и международни институции или със злато или депозити в чуждестранни валути, за които БНБ котира централен курс; и др.

НИФ / NIF – note issuance facility

Кредитна сделка, свързана с емитирането на ценни книжа от клиент с посредничеството и под управлението на банка, при която банката предосавя на клиента определен лимит, до който приема да изкупува обратно ценните книжа, емитирани от него по тази сделка.

Нови сгради / New buildings

Нови сгради са сградите:

а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“, или

б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.

Номинал / Par value, face value

Изписаната на лицевата страна на ценната книга стойност; това е сумата, която се изплаща на падежа на дълга, или сумата, с която акционерът участва в основния капитал на дружеството.

Номинален БВП/БНП / Nominal GDP

Стойността на БВП/БНП по текущи цени.

Номинална лихва

Лихвата по ценни книжа с твърда лихва, изразена като процент на номиналната стойност към пазарните цени.

Номинална стойност

Лицeвата стойност на ценните книжа, акции, облигации и т.н.

Норма на амортизация

Процент от стойността на основния капитал, който ежегодно се включва в себестойността на произведената продукция и/или услуги.

Норма на оборота

Показател, който изразява сътношението на общия брой на продадените акции към всички акции, котирани на борсата за една година.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

О

Обезпечение / Collateral

Всяко право, предоставено от длъжника към кредитора, обезпачаващо погасяването на дълга; обезпечението трябва да притежава стойност, да може да бъде владяно от банката и да притежава ликвидност.

Обем / Volume

Изтъргуваното количество от даден актив за определен период. Използва се като средство за измерване на пазарната активност.

Облигации / Bonds

Вид лихвоносни дългосрочни ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции и фирми. Облигациите са форма на дългосрочни заеми, ползвани от емитента. Те могат да бъдат с фиксирана или плаваща лихва, която се начислява върху номиналната стойност на облигацията. Обикновено тези със срок 10 години се наричат notes, а над 10 г. bonds. Те са купон, но съществуват и сконтови облигации – така наречените zero-coupon bonds.

Обикновена акция

Акция, чието притежание не дава право на привилегировано изплащане на дивидентите или при разпределение на активите в случая на ликвидация на акционерното дружеството. Правата на притежателите на обикновени акции, по отношение на доходите или активите на акционерното дружество се удовлетворяват едва, след като бъдат удовлетворени всички искания на кредиторите и притежателите на привилегировани акции. Собствеността върху обикновена акция дава право на участие в управлението на дружеството по принципа: една акция – един глас.

Обикновена ревизия / Ordinary revision

Ревизия на данни, отнасящи се за периода преди настоящия период.

Облигация с нулев купон / Zero-coupon bond

Характеристика на ценна книга, която се продава с отстъпка от номинала, няма плащания на лихви по време на срока й и лихвата от нея се получава като разлика между номиналната стойност, изплащана на падежа, и покупната цена.

Облигационни фондове / Bond funds

Инвестиционни фондове, които инвестират предимно в ценни книжа различни от акции. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като облигационни фондове се извличат от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно действие.

Обратно изкупени акции в акционерни дружества / Redeemed shares in limited liability companies

Акции, чиито капитал е бил обратно изплатен, но които са задържани от държателите, които продължават да бъдат съвместни собственици и имат правото на дял от печалбата след като са изплатени дивидентите по останалия акционерен капитал, а също така и на дял от всякакъв излишък, който може да остане след ликвидацията.

Обратна РЕПО операция / Reverse repo

Договор за покупка и обратна продажба на ценни книжа след определен срок на определени в договора цени.

Обратно изкупуване

Обратна продажба на доставчика, на стока, която е била закупена от него. Използва се за намаляване на стоковия риск и оттук за намаляване на лизинговото оскъпяване.

Обременяващ договор / Onerous contract

Обременяващ договор е такъв договор, по силата на който разходите, направени за покриване на задълженията, превишават очакваните икономически ползи, произтичащи от договора.

Общи публични фондове / General public funds

Фондове, чиито дялове/акции се продават на обществеността.

Общински ценни книжа / Municipal securities

Издадени от местните власти ценни книжа (облигации), обикновено освободени от данъка върху дохода.

Овца / Sheep

Инвеститор, който няма собствена стратегия за търговия. Доверява се основно на емоции си и на мнението на околните. В повечето случаи подобен инвеститор прави необмислени и непреценени инвестиции. Произлиза от приликата в поведението на овцата, която следва овчаря.

Овърдрафт / Overdraft

Овърдрафт е форма на кредит, при която клиентът има възможност да тегли суми в брой или да нарежда плащания за суми до определен лимит надвишаващ наличността по банковата сметка. Кредитът се погасява с всяко постъпване на средства по сметката (по правило няма определена месечна вноска) и лихвата, която се заплаща, се начислява само върху ползваната част и за времето, през което тя е ползвана.

Овърдрафт по картова сметка

Потребителски кредит, предоставян на клиент по картовата му сметка. Чрез овърдрафта клиентът може до определен лимит да използва средства, с които не разполага по сметката си. За разлика от другите потребителски кредити, лихва се начислява само върху ползваната част от овърдрафта. При погасяване на част от задължението на клиента, банката автоматично подновява възможността овърдрафтът да се използа отново, без да е необходимо клиентът повторно да посещава банката. В повечето случаи условие за ползване на овърдрафт е клиентът да получава заплатата си по картова сметка в банката или да има паричен депозит, служещ като обезпечение.

Овърнайт / Overnight money

Пари, които се търгуват на междубанковия пазар и са дължими на кредитора в началото на следващия работен ден.

Овърнайт депозити / Overnight deposits

Депозити, които са конвертируеми във валута и/или прехвърляеми при поискване с чек, банково нареждане, дебитни операции или подобни средства без значителна забава, ограничение или санкция. Тук се включват салда, представляващи предплатени суми за електронните пари или под формата на хардуерно базирани електронни пари (например предплатени карти) или софтуерно базирани електронни пари, издадени от ПФИ. Изключват се непрехвърляеми депозити, които, погледнато технически, могат да се теглят при поискване, но подлежат на значителни санкции.

Овърнайт депозити свързани чрез интернет/персонални компютри / Internet/PC-linked overnight deposits

Сметки на овърнайт депозит, държани от НПФИ, до които титулярът на сметката може да има достъп и да ги използва по електронен път чрез интернет или с персонален компютър с банкови приложения със специален софтуер и специални телекомуникационни линии (например: за извършване на кредитен превод или плащане на сметки). Те често налагат разширяване на предмета на договора между титуляра на сметката и неговата ПФИ, за да обхване тези услуги и могат също да наложат на ПФИ да предостави на титуляра на сметката електронни идентификационни кодове (PIN-, TAN-кодове и други).

Одит / Audit

Професионално изследване и потвърждаване на счетоводните данни на фирмата.

Одит на изпълнението

Проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички управленски нива с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
1) Ефективност е степента на постигане на целите при съпоставяне на очаквания и действителния резултат от дейността;

2) Ефикасност е съотношението между действителния резултат и средствата, използвани за постигането му;

3) Икономичност е свеждането до минимум на разходите за придобиване на ресурси, необходими за осъществяването на дейността, при спазване на изискванията за качество.

Одит на информационните технологии

Оценката на компютърната среда, включваща софтуерни продукти и приложения и управленски системи.

Одитиран обект

Органът или лицето, програмата, дейността, функцията или проектът, които са обект на одит.

Одит на системите

Проверката на системите за финансово управление и контрол на одитирания обект с цел да се установят предимствата и недостатъците им и да се определят одитните дейности, които следва да се приложат.

Оживление / Recovery

Фаза на стопанския цикъл, която се характеризира със слабо и относително бавно нарастване на реалния брутен национален продукт след депресията.

Олигопол / Oligopoly

Обединение между големи фирми с цел повишаване на пазарната концентрация и моделиране на пазарните условия.

Он-лайн /свързан/

Режим на работа на банкоматите и ПОС терминалите, при който в реално време се осъществява достъп до базата данни за авторизация, справки и обмен на данни

Он-лайн терминал

Терминал, който работи в реално време, т.е. веднага изпраща информацията за карти и транзакции. Он-лайн терминалът изисква авторизация за всяка транзакция.

ОПЕК / Organization of petroleum exporting contries

Международен картел от държави, производители на петрол, създаден за да поддържа сталибността на производството, цените и износа на нефт.

Оперативна дейност / Operating activities

Основната дейност на предприятието, която генерира приходи, както и друга дейност, която не е инвестиционна или финансова.

Оперативен лизинг

Съгласно НСС 17 това е всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. Оперативният лизинг най-общо може да се определи като наемен договор, при който наемателят никога не може да стане собственик на лизинговото имущество.

Операции на открития пазар / Open market operations

Покупки и продажби на държавни ценни книжа от страна на централната банка с цел регулиране на платежното предлагане; главен инструмент за провеждане на паричната политика.

Опция / Option

Опцията представлява право, но не и задължение, за покупка или продажба на даден актив на фиксирана цена до определена дата (падеж). Call-опциите дават право на покупка, а рut-опциите – на продажба. Цената на упражняване наричана още „страйк” представлява фиксираната цена, по която може да се купи или продаде базовия актив. Цената, която купувачът на опцията плаща на нейният издадел за правото се нарича премия. Тя се определя от времето до падежа (времева стойност), цената на базовия актив, неговата волатилност и цената на упражняване на опцията. Ако една опция има смисъл да бъде упражнена (нейният „страйк” е по-нисък (при call опциите) или по-висок (при put опциите) от текущата цена на базовия актив) се казва, че опцията е „в пари”. Американският тип опции могат да бъдат упражнени по всяко време до падежа, а европейският тип – само на датата на падежа.

Осигурителен доход / Reference income

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски.

Осигурителна ставка / Contribution rate

Процентът, с който се умножава съответната осигурителна база.

Осигурителни рискове / Social insurance risks

Събития довели до намаляване или загуба на трудовия доход на осигуреното лице.

Основен капитал

Частта от капитала, която се използва за формиране на основни производствени средства и участваща продължителен период от време в производството.

Оспорено плащане / Chargeback

Финансова операция при която се оспорва определена транзакция с банкова карта. Оспорването се извършва от банката издател и в повечето случаи е по искане на картодържателя. Задължително условие е да има основателна причина за оспорване на транзакцията.

Остатъчна стойност / Residual value

Остатъчна стойност е приблизително оценената сума, която предприятието би получило понастоящем при освобождаването от един актив, след като се приспаднат очакваните разходи по освобождаването от него, ако активът вече е на възраст и в състоянието, в което се очаква да бъде в края на полезния му живот.

Осцилатор на Чайкин / Chaikin Oscillator

Осцилатор, създаден чрез изваждане на 10-дневната ЕМА /Exponential Moving Average/ от 3-дневната ЕМА на акумулационната дистрибутивна линия.

Отворена икономика / Open economy

Икономика, в която се осъществяват връзки с икономиките на други страни.

Отворена позиция / Open Position

Дълга или къса позиция, която все още не е затворена посредством обратната сделка /т.е. посредством продажба при дълга и покупка при къса позиция/ със същия инструмент за същото количество.

Отложена наличност / Deferred credit items

Пасив на (централната) банка; инкасирани, но непреведени до получателя суми при разплащания.

Отношение дълг към собствен капитал / Debt-to-Equity Ratio

Kоефициент, измерващ задлъжнялостта на компанията. Представлява отношението между дълга и собствения капитал на компанията. Може общата задлъжнялост да бъде заменена с дългосрочните заемни средства. Кредиторите предпочитат да отпускат заеми на фирми с ниска стойност на този показател. При висока стойност рискът за заемодателите се увеличава. Собствениците от своя страна често биха предпочели висока стойност на показателя за да се възползват от финансовия левъридж и да постигнат по-висока доходност. Това зависи в голяма степен от цената на заемния капитал.

Отношение на Фибоначи

Отношението между две последователни числа от редицата на Фибоначи, известно като „фи“ (ø). Отношението на всяко число към следващото по-високо е приблизително 0.618, известно като „Златната среда“ или като „Златното отношение“, а към по-ниското число приблизително 1.618 (обратното на „Златната среда“), след първите четири числа от реда. Трите важни отношения, които ни дава реда са: 0.618, 1.0 и 1.618.

Отровно хапче / Poison pill

Стратегия, чрез която компанията, която е получила враждебна оферта за поглъщане, отблъсква купувача си. Поглъщаните компании обезкуражават купувачите си чрез два вида „отровни хапчета” – като позволят на съществуващите акционери да купуват акциите й с отстъпка – като им продават акциите си по-евтино след сливането. Това прави опита за поглъщане по-труден и скъп.

ОТС / Over-The-Counter OTC

Пазар на търгуеми ценни книжа извън фондовата борса. Търговията се извършва от брокери-дилъри, които се свързват помежду си по телефона или чрез компютърни мрежи. Цените на пазара ОТС се определят не чрез аукциона на борсата, а чрез преговори между купуващите и продаващите брокери.

ОТС опция / OTC Option

Опция, която се търгува свободно, за разлика от тези, търгувани на борсите. Има директна връзка между купувач и продавач и няма стандартни условия за цени, падеж или количества.

Офис / Office

Място на стопанска дейност, която представлява правно зависима част от (а) кредитна институция или банки установени извън ЕИП, (б) централна банка (в) друга институция, която предлага платежни услуги на НПФИ и изпълнява директно някои или всички от транзакциите, присъщи на дейността на кредитни институции.

Оф-лайн

Режим на работа, при който достъпът до необходимата информация не се извършва в реално време, което означава, че обменът на информация за картата и сметката не се наблюдава по време на извършването на транзакцията

Оф-лайн терминал

Търговски терминал, който прочита и съхранява информация за карти и транзакции. Тази информация се изпраща до банката на търговеца на определен период от време. При такъв терминал обменът на данни във връзка с картата и сметката често става в момент, различен от момента на извършване на транзакцията.

Офшорна зона / Offshore

Офшорните зони представляват държави, които прилагат по-малко регулации или поддържат по-ниски корпоративни данъчни ставки. Регистрирайки компанията си в офшорна зона инвеститорът би могъл да спести значителна сума, особено ако данъците в неговата страна са относително високи.

Оценка на риска

Методът за установяване на зони с потенциално високо ниво на риск с цел правилно планиране и осъществяване на контролната дейност.

Очаквания / Expectations

Концепция за несигурността на променливите величини, каквито са например лихвеният процент в бъдещи периоди, цените и данъците. Очакванията за тяхното бъдещо равнище влияят върх поведението на инвеститорите.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

П

Падеж, срок / Maturity date

Падеж: датата, на която следва за бъде извършено плащането. Срок: периода до падежа на дългова ценна книга.

Пазар на второкачествени кредити / Subprime market

Пазар на кредит, отдаден на хора с кратка или кредитна история под въпрос. Пазарът може да включва както второкачествени ипотечни кредтити, така и кредити за покупката на автомобили, кредитни карти и различни продукти, който са изтеглени от лица с несигурни доходи. Съответно този тип кредити са с по-високи лихви от традиционните за кредитополучателит с добър кредитен рейтинг. Това дава допълнителна доходност за инвеститорите в тях и продукти, базирани на тях, но същевременно и рискът от неплатежоспособност е по-висок. Сигурността на пазара силно зависи от здравето на цялата икономика. Докато лицават получават стабилни доходи те могат да изплащат за взетите кредити. При влошаване на икономическата конюктура обаче – загуба на работа, ограничаване в доходите и др., много бързо се влошават и пазарът на второкачествени ипотеки – кредитополучателите няма да могат да плащат, а кредитодателите избягват да поемат допълнител риск.

Пазар на гише / OTC /Over the counter

Пазар, при който търговията се осъществява директно между дилърите и доверителите посредством телефонна или компютърна връзка.

Пазар на труда / Labour market

Взаимоотношения между хората – работодателите и работниците при покупката и продажбата на труд.

Пазарен бум

Период, по време на който цените или пазарната активност рязко се увеличават.

Пазарен дефицит / Market deficit

Състояние на пазара, при което търсенето превишава предлагането.

Пазарен дял / Market share

Обемът на продажбите на дадена компания, изразен като процент от общите продажби за отрасъла.

Пазарен излишък / Market surplus

Състояние на пазара, при което предлагането превишава търсенето.

Пазарен риск / Market risk

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск: валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск.

Пазарна капитализация

Стойността на акциите на публична компания в определен момент. Изчислява се чрез броя издадени акции умножени по текущата им пазарна цена.

Пазарна концентрация / Market power concentration

Степен на монополизация на пазара. Отнася се както до пазарния дял на отделна фирма, така и до група фирми. В някои сектори като търговията с автомобили или металургични изделия има висока степен на пазарна (олигополистична) степен на концентрация.

Пазарна конюнктура / Market conjuncture

Текуща характеристика на пазарните условия, в това число: инфлация, безработица, платежоспособно търсене, конкуренция, данъчна система, лихван процент, фази на стопанския цикъл и др.

Пазарна лихва / Market interest

Пазарна лихва е лихвата, която би била платена при същите условия за предоставен или получен кредит под каквато и да е форма по сделка между лица, които не са свързани. Пазарната лихва се определя според условията на пазара, като се отчитат всички количествени и качествени характеристики на сделката – форма, размер и валута на предоставените средства, срок на предоставянето им, вид, размер и ликвидност на обезпечението, кредитният риск и други рискове, свързани със сделката, профил на кредитополучателя или лизингополучателя, както и всички други условия и обстоятелства, влияещи върху размера на лихвата.

Пазарна поръчка / Market order

Поръчка за покупка или продажба на даден финансов актив на пазарна цена.

Пазарна стойност

Сумата, която може да се получи, при продажбата на (собствените) активи на пазара.

Пазарна цена

Паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.

Пазарна стойност на ценни книжа

Стойност, която се определя от курса на борсата или пазара при закриване на операциите в края на работния ден.

Парадокс на спестовността / Thrift paradox

Парадоксът между интереса на индивида да спестява при предлагани високи лихвени проценти и загубата на общността като цяло; при високи лихвени проценти намаляват инвестициите, оттук пада производството, съответно доходите, затова в дългосрочен аспект високите лихви водят не до увеличаване, а до намаляване на спестяванията.

Пари в обръщение / Currency in circulation

Всички банкноти и монети извън касите на БНБ: парите в касите на търговските банки, спестовните каси, пощенските и застрахователни институции, в касите на фирмите и други организации и пари, намиращи се в населението.

Паритет / Parity

1) Установено законно съотношение между паричните единици на различните страни, изразено в злато. 2) Изравняване на цената на два финансови инструмента

Паричен пазар / Money market

Пазар на който се търгуват краткосрочни финансови инструменти. Те са с матуритет по-малък от една година и обикновено се използват за заемане на ликвидност.

Паричен поток / Cash Flow

Разликата между притока и изтичането на парични средства на компанията и техния еквивалент от счетоводна гледна точка (не само наличност!). Използва се за изчисляване стойността на компанията.

Парична база / Monetary base

Сума от банковите резерви и наличните пари.

Парична емисия

Превишението на плащанията над постъпленията по касовия план, което предполага пускането на пари в обръщение.

Парична маса / Money supply

Количество на всички функциониращи като пари средства, измервано с различни показатели. Съставни части на паричната маса са монетите, банкнотите и различните видове чекове.

Парична политика / Monetary policy

Политика на централната банка, която се формира чрез изменение на задължителните резерви, лихвения и сконтовия процент и операциите на открития паричен пазар с цел да бъде регулирано паричното предлагане.

Парична скорост / Money velocity

Число, показващо средно колко пъти през годината е бил използван един лев, за да се купи общото количество стоки и услуги с парите в обращение.

Парични агрегати

Чрез тях се осъществява установяването и регурирането на парите в обръщение. В икономиката на различните страни се приемат различни модели. Най-разпространени са следните парични агрегати: М1 – включващ наличните пари, безрочните влогове и депозити, акредитиви, издадени от небанкови институции и някои други депозити; М2 – включващ депозитите на виждане, срочните влогове и депозити, по които банките нямат интензивно движение и други задължения; М3 – включващ депозити на виждане, срочни влогове и депозити, срочни влогове над определен размер и някои други депозити.

Парични средства на търговските банки

Част от активите на търговските банки, която обхваща: касата в левове и валута; авоарите по текущите сметки в левове и валута; задължителните обезлихвени резерви в левове и валута; други специални сметки в левове и валута; благородни метали.

Парично нареждане / Money order

Инструмент, който е често използван от лица, които нямат разплащателна сметка във финансова институция, която се използва за превеждане на пари на определен получател на плащане, за плащане на сметки, или за превод на пари на друго лице или дружество. Пощенско нареждане е парично нареждане, при което платецът е пощенска институция.

Пасив / Liability / Net worth

Разликата между общата стойност на активите (това, което се притежава) и общата стойност на пасивите (това, което се дължи) на един човек или на една компания. Когато става дума за компания се използва също и stockholders’ equity (собствения капитал на предприятието).

Пасивно управление на портфейла

При пасивното управление на портфейла инвеститорът залага на дългосрочното поскъпване на акциите в него и определя един инвестиционен период, например 6 месеца, година или две, през който почти не променя структурата му. Подходящи за подобен тип стратегии са т. нар. сини чипове – компании, които са с голяма пазарна капитализация, имат голям брой инвеститори, силни позиции в икономиката и са включени във водещите борсови индекси. Пасивно управление често следват секторните фондове или портфейли – тези, които копират структурата на даден индекс или които инвестират в компании от определен сектор на икономиката.

Пени акции / Penny stock

Акции, които се търгуват на сравнително ниски цени и пазарна капитализация спрямо останалия пазар. Обикновени тези акции се считат се за високо спекулативни и рискови, заради ниската си ликвидност, широкият спред между поръчките купува-продава, нисък рейтинг на представяне на регулярна информация. Този тип акции обикновено се търгуват на алернативните борсови сегменти – OTC.

Пенсионен фонд

Резервирани суми във фонд, инвестиран в ценни книжа и други активи, от които се изплащат пенсиите.

Период на изплащане / Payback period

Определя се като съотношение между стойността на първоначалната инвестиция и годишните постъпления от нея. За по-изгодни се приемат проектите с по-кратък период на изплащане.

Перпетюитет / Perpetuity

Специфичен вид анюитетен заем; безсрочна облигация, която носи купоново плащане вечно, а изплащането на главницата (номинала) е отсрочено за неопределено бъдеще.

Печалба/загуба

Изчислява се към даден момент или в края на инвестиционния период. Това е разликата между стойността на ценните книжа в портфейла към даден момент минус инвестираната сума в началото на периода. Ако резултатът е положителен, портфейлът е на печалба, ако е отрицателен, той е на загуба. Получената печалба или загуба се дели на инвестираната сума и се умножава по 100 и по този начин се получава процентното изменение – за печалба – с положителен знак, а за загуба – с отрицателен.

Печалба на акция / Earnings per share (EPS)

Финансов коефициент, показващ каква част от реализираната нетна печалба може да се разпределя на издадените обикновени акции. EPS = (Нетна печалба – дивидент на привелигировани акции)/Среднопретеглен брой обикновени акции Показва се в лева. Ако една компания има издадени инструменти, които могат да се конвертират в акции се взима в предвид Diluted EPS. Такива инструменти са например конвертируемите облигации или варанти, като съответно трябва да се отчете и тяхното влияние върху, това което акционерите в обикновени акции биха взели при разпределянето на цялата нетна печалба.

Печалба преди данъци, лихви и амортизация / EBITDA

Печалба преди облагане с данъци, начисляване на лихви и амортизация. Показателят игнорира донякъде субективните решения на ръководството при управлението на компанията, които могат да повлияят върху окончателния финансов резултат. Изключва се влиянието на типа финансиране и метода на амортизация. Трябва да се има предвид, че мениджърските решения могат да влияят върху обектите, влизащи в изчислението.

Печалба от дейността

Разликата между приходите от продажби и разходите.

Пик / Peak

Краткотрайна фаза на икономическия цикъл, отбелязваща най-високото равнище на БНП.

ПИН код

Персонален идентификационен номер /ПИН/, секретен код, свързан с дадена банкова карта. Предоставя се на клиента заедно с банковата карта и служи за идентификация при използване на картата на банкомат или ПОС-терминал. ПИН кодът е най-малко четирицифрен, известен е само на клиента и има правната сила на електронен подпис. ПИН кодът се генерира от машина на принципа на случайните числа. Машината отпечатва кода на хартия, като фабрично го запечатва в плик. Банката-издател и БОРИКА нямат информацията за ПИН кода на картата. В случай, че клиентът забрави ПИН кода на своята дебитна карта, се налага издаване на нова карта.

Пипс / Pip/Points

Последната цифра след десетичната запетая при котировка, т.е. 0.0001 за основните валутни двойки като EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и др. и 0,01 от курса при валутни двойки, в които участва японската йена. Обикновено един пипс е долар или около долар при лот от 10 000 долара.

Плаващ валутен курс / Floating exchange rate

Валутна система, при която съотношенията между разменната стойност на валутите се колебаят свободно или частично са управлявани.

Плаващ лихвен процент

Лихвен процент, който се изменя от търсенето и предлагането на пазара на кредити.

Платежен баланс / Balance of international payments

Регистър, в който се отразяват източниците и величината на сумите, получени или платени при международни трансакции за определен период, обикновено една година.

Платежен документ

Документи за разплащания, които се съставят и подписват от клиентите на банките за извършване на желаните от тях операции и сделки, чрез които се осъществява процеса на плащане по банков път.

Платежен инструмент / Payment instrument

Средство или набор от процедури, които позволяват превод на средства от платеца на получателя.

Платежна транзакция / Payment transaction

Действие, инициирано от платеца или получателя, по депозиране, теглене или превод на средства от платеца към получателя, независимо от каквито и да е задължения по основното отношение между потребителите на платежни услуги. Вж. още средства и платежни средства.

Платежна услуга / Payment service

Стопанска дейност, която се състои от изпълнение на платежни транзакции от името на физически или юридически лица, при което поне един от доставчиците на платежни услуги се намира в Европейската общност. По смисъла на статистиката на плащанията, под платежна услуга се разбира приемането от дадено лице (например: кредитна институция) на платежна транзакция за по-нататъшно изпълнение (което може да е задача на друго лице) чрез безкасов клиринг и/или сетълмент. Платежната услуга не е свързана с предоставянето на техническа инфраструктура (например: телекомуникация или платежни терминали, инсталирани при търговците на дребно) или с предоставянето на сетълмента (например платежна система).

Платежно нареждане / Payment order

Всяка инструкция от платец или получател до неговия доставчик на платежни услуги, с която се иска изпълнение на платежна транзакция.

Платежно средство / Standart of deffered payments

Функция на парите, при която стоките и услугите не се заплащат при получаването, а чрез отложено или разсрочено плащане. типична проява на тази функция е покупката на стоки на кредит.

Платежни средства, наричани още средства за сетълмент / Means of payments, also referred to as settlement media

Активи или вземания по отношение на активи, които са приети от получателя на плащането, като изпълнение на задължение за плащане от платеца към получателя на плащането.

Платежоспособност
Способността на предприятието своевременно да погасява своите краткосрочни и дългосрочни парични задължения.

Плащане

Всяка операция между банка и неин клиент, свързана с прехвърляне на авоари в национална или чужда валута от една банкова сметка в друга.

Плъзгаща средна / Moving Average

Средна стойност за няколко периода назад. Когато се нанесе върху ценова графика, представлява крива с по-малки отклонения от тези на самата цена. Използва се за определяне на нива на съпротива и подкрепа, както и за установяване на тренд.

Повторно нарушение

Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

Подем / Boom

Друго наименование на икономическата експанзия, когато предхождащото я оживление се разглежда като самостоятелна циклична фаза.

Подкрепа, Ниво на подкрепа / Support

Ниво, при достигането на което техническите анализатори смятат, че валутата или инструментът ще поеме нагоре.

Подфондове / Sub-funds

Отделен клас или наименование на единица от фонд, който инвестира в отделен пул или портфолио от инвестиции. „Подфондовете“ са още известни като „отдели“. Всеки подфонд представлява независимо и специализирано образувание. Специализацията може да се отнася до определен финансов инструмент или даден пазар.

Подчинени облигации, често наричани подчинен дълг / Subordinated bonds, often referred to as subordinated debt

Предоставят субсидиарно вземане към емитиращата институция, което може да бъде упражнено само след като всички вземания с по-висок статут (например депозити/кредити или дългови ценни книжа от по-висок клас) са били удовлетворени, което им дава някои от характеристиките на „акции и други капиталови инструменти“.

Поемане

Поемане e налице, когато съгласно договор с емитента инвестиционен посредник записва или се задължава да запише за своя сметка част или цялата емисия от ценни книжа и да я предложи за първоначална публична продажба.

Поемането на дълг / Debt assumption

Операция, в която обикновено участва централното държавно управление замествайки публични предприятия (част от другите резидентни сектори) като длъжник по отношение на кредити, които първоначално са отпуснати от банки (сектора на парично-финансовите институции (ПФИ). Тази финансова операция може да се извърши и между други институционални сектори.

Позиция

Всеки обект на отчетност на банката, вземане, задължение или имущество, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява.

Поименни акции

Акции, които изискват легитимация с изрично посочване на името на собственика чрез вписване в книгата на акционерите на дружеството.

Поименен чек

Чек, който е издаден в полза на конкретно физическо или юридическо лице. До момента на изплащане средствата по чека са по сметка на издателя – физическо лице, юридическо лице или банка. Видовете чекове според издателя на чека са:

Лични чекове /personal cheques/: издателят е физическо лице, което има открита чекова сметка в дадена банка, и притежава лична чекова книжка. Обикновено по тези чекови сметки банките не допускат овърдрафт и когато стойността на чека надвишава наличността по чековата сметка, банката на издателя отказва плащане.
Фирмени чекове /commercial cheques/: издателят е юридическо лице /фирма/ или друг вид организация, която има открита чекова сметка и притежава съответна чекова книжка от обслужващата я банка. По тези сметки също не се допуска овърдрафт, освен ако не е договорен овърдрафтен кредит.
Банкови чекове /bank drafts, bank cheques, banker's cheques/: издателят е търговска банка. Тези чекове се считат за относително нискорискови, поради факта, че банките стриктно следят да покриват издадените от тях чекове с необходимите средства по сметките си при банките-кореспонденти.
В САЩ и Канада се среща и понятието „certified cheque” /сертифициран чек/, а във Великобритания – „marked cheque”. Това е банков чек, който се счита, че формално е деклариран от банката-издател за валиден, и че сумата на чека ще бъде изплатена от средства, които са специално заделени за покритието на чека.

Покрит кредит

Кредит, обезпечаван със залог на стоки, материали или други ценности, които кредитополучателя няма право да продава до издължаването на кредита и лихвите по него.

Полица / Promissory note

Безусловно, писмено, законово валидно задължение да се изплати определена сума пари при поискване или в определен бъдещ момент.

Получени трансгранични транзакции / Cross-border transactions received

Транзакции с платежни инструменти, в които участват НПФИ, които са получени от някъде извън отчитащата държава, т.е. страната, която изпраща транзакцията, се намира извън отчитащата държава.

Порто

Пощенски или телеграфни разноски за транспорт.

Портфейл

Обобщаващ термин, използван за изразяване на общата сума на инвестициите, направени от лице или институции.

Портфейл ценни книжа

Вложения в различни видове ценни книги с различен срок на действие и различна ликвидност, управлявани като едно цяло.

Поръчителство

Договор, при който поръчителят се задължава към кредитора на трета страна да отговаря за изпълнение на поетите от нея задължения.

Поръчка / Order

Твърда поръчка, дадена от клиента за изпълнение на транзакцията при определени условия. Съществуват няколко вида поръчки – пазарна поръчка, лимитирана поръчка, стоп-поръчка, ЕОД (едната отменя другата), поръчка до отмяна, поръчка за деня и др.

Поръчка с валидност „до отмяна“ / Good till Canceled (GTC)

Поръчката остава активна, докато не бъде изпълнена или изрично отменена.

Поръчка с валидност „за деня“ / Day Order

Поръчка с валидност до края на деня. Такива поръчки, в случай че не са изпълнени, в края на деня биват отменени автоматично.

Постоянни разходи / Fixed costs

Разходи, които са независими от обема на производството и са свързани с фиксирани фактори.

Постоянно пребиваване на емитента / Residency of issuer

Емитиращата единица се определя като местно лице/резидент на отчитащата държава тогава, когато тя има център на икономически интерес на икономическата територия на отчитащата държава — с други думи, когато се ангажира за продължителен период от време (една година, или повече) с икономическа дейност на тази територия.

ПОС терминал /терминално устройство ПОС/

Устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги при търговец или се получават пари в брой при използване на банкова карта в режим он-лайн. Чрез ПОС терминала се прочита информацията, съдържаща се в магнитната лента на картата и се изисква авторизация за извършване на плащането от националния картов оператор.

ПОС транзакция / POS transaction

Продажба, която се осъществява чрез терминали устройства ПОС, чрез карта с дебитна, кредитна или забавена дебитна операция.

Посреднически операции

Съхраняване, покупко-продажба на ценни книжа, благородни метали, ценности, чуждестранна валута и други.

Потвърден акредитив

Никой акредитив със самото си издаване не е потвърден! Акредитивът става потвърден едва когато избраната за това банка, упълномощена от издаващата банка, прибави своя неотменяем ангажимент към акредитива.

Потоци, наричани още (финансови) транзакции / Flows, alsoreferred to as (financial) transactions

Изчисляват се като се взема разликата между салдата в края на месеца и се изключат онези влияния, които не произтичат от транзакциите. Измененията, които не са свързани с транзакциите, се изключват чрез корекции на потоците.

Потребител на платежни услуги / Payment service user

Физическо или юридическо лице, което използва платежни услуги като платец и/или получател. Платецът е страната в платежната транзакция, която дава платежното нареждане или се съгласява с прехвърлянето на средства от платеца. Получател или бенефициера физическо или юридическо лице, което е целения краен получател на средствата предмет на платежна транзакция.

Потребителска кошница / Market basket of consumer

Набор от стоки, необходими за задоволяване на приетия минимум от социални потребности на населението. Включва няколкостотин вида най-необходими и предпочитани от населението стоки и услуги, разпределени в основни групи: храна, горива, транспортни услуги, медицинско обслужване и така нататък.

Потребителски заем / Consumer loan

Заем, взет от физическо лице за покупка на стоки за дълготрайно потребление и изплащан на части (installment loan).

Права / Right

Ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество. вж. „Варант”.

Правно задължение / Legal obligation

Правно задължение е задължение, което произлиза от:

а) договор (според неговите изрични клаузи и по подразбиране);

б) законодателството; или

в) друго действие на закона.

Праг на бедността / Poverty line

Измерител на бедността, основаващ се на оценката на дохода, необходим за съществуване на домакинството. Въз основа на тази оценка се изчислява и необходимият годишен доход за покриването на нуждите на домакинството. Тази граница се приема като линия (праг) на бедността.

Практическа неприложимост / Impracticable Applying

Дадено изискване е практически неприложимо, когато предприятието не може да го приложи, след като е направило всички разумни усилия за това.

Прасе / Pig

Инвеститор, който се счита за алчен и забравил първоначалната си инвестиционна сратегия. Този тип инвеститори имат твърде оптимистични очаквания за бъдещето. Терминът идва от сравнението между прасето, което преяжда редовно, и алчния инвеститор, който не би „излязъл” от инвестиция дори и след резки изменения заради очакването, че тя ще му донесе по-големи печалби.

Превантивен контрол

Предварителният контрол, осъществяван от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

Преводни операции

Осъществяване на разплащания по нареждане и за сметка на клиенти както в страната, така и в чужбина.

Пределен приход / Marginal revenue

Изменение на общия приход в резултат на допълнително продадена единица продукт.

Пределен приход от продукта на труда / Marginal revenue of labor

Допълнителният приход в парично изражение, получен от наемането на допълнителна единица труд при неизменност на другите фактори, които се използват.

Пределен приход от факторния продукт / Marginal revenue product of an input

Приход от употребата (приложението) на допълнителна единица производствен фактор.

Предприемачество

Умението да се развиват продукти, технологии, процеси и да се организира производството на стоки и услуги.

Презентмънт / Presentment

Финансово съобщение, свързано с международна транзакция с банкова карта. Чрез презентмънта банката, приемаща плащания с карти /акцептиращата банка/, изисква парите по дадена транзакция от банката, издател на банковата карта. При получаване на презентмънт банката издател задължава сметката на клиента и се разблокира сумата, блокирана чрез авторизацията /ако има авторизация/.

Премия / Option Premium

Цената на покупка на опцията, договорена между двете страни и платима от купувача със спот вальор.

Престация

Правото на кредитора да иска осъществяване на дължимия резултат. Престацията е това, което има да се дава.

Претенции

Право по задължения или вземания на търговските банки: кредити, ценни книжа, ДЦК, облигации.

Прехвърляем акредитив

За да е прехвърляем един акредитив трябва първоначално да се издаде като такъв. Бенефициентът може да нареди на своята банка да прехвърли неотменяемо такъв акредитив на един или няколко втори бенефициенти.

Прехвърляеми депозити / Transferable deposits

Депозити (в национална или чуждестранна валута), които са незабавно конвертируеми във валута или които са прехвърляеми с чек, банково нареждане, дебитиране или други подобни, без каквото и да е значително ограничение или санкция.

Прехвърляне /цедиране/ на вземане по акредитив

Съгласно неотменяемо нареждане на бенефициента, неговата банка може да издаде цесия в полза на трето лице, по силата на която му изплаща част от постъплението по акредитива.

Прехвърляне на кредит / Loan transfer

Операция, подобна на секюритизацията, при която ПФИ продава кредити на инвеститори в един процес, който не е свързан с емитирането на ценни книжа. Икономическата цел на тази операция и нейното статистическо третиране е обаче в някои отношения доста подобна на секюритизацията.

Привилегирована акция

Акция, която дава определено предимство на притежателя й – право на фиксиран дивидент или ликвидационна стойност.

Прилежащ терен / Adjacent terrain

Прилежащ терен е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.

Приносител на чек

Лицето, което представя чека за осребряване в банка или друга финансова институция.

Принципал
Лице, чиито заповеди изпълнява брокерът при търговията с ценни книжа.

Приобретател

Правоприемник. Означава и страна купувач или по даден договор.

Приход до падежа

Приход, който е изчислен, като се вземат предвид сконтото или премията съответно при цена на закупуване под или над номинала на дадена ценна книга, която е с фиксиран доход.

Проблематични активи

Активи, които освен характеристиката на нестандартни кредити имат и допълнителни недостатъци, свързани с обстоятелството, че слабости, обективни факти, условия и стойности правят издължаването на кредитите твърде невероятно.

Провизия / Provision

Провизия е задължение с неопределени срочност или сума.

Продава / Offer (Ask)

Курс продава за съответния финансов инструмент.

Прогноза

Оценка на бъдещата тенденция, с помощта на изследване и анализ на достъпната информация.

Прозорец / Gap

Ценови диапазон, в който не е имало котировки, образува разкъсване на ценовата графика.

Пролонгация

Продължение на срока на действие на даден договор или споразумение.

Просрочен кредит

Кредит, който не се погасява в срок. При забава на плащанията по главницата, дължимите суми се отнасят в просрочие, като се събират наказателни лихви съгласно сключения договор за кредит.

Просрочени лихви

Дължимите редовни лихви, които не са платени в срок от кредитополучателя.

Процент на заместване на дохода / Replacement rate

Съотношение между размера на обезщетението и възнаграждението (осигурителния доход) преди настъпване на осигурителния риск.

Процентни акции

Акции, които дават право на притежателя да получи процент от номиналната стойност на акцията, независимо дали акционерното дружество е реализирало печалба или загуба, както и дивидент, т.е. реализират се два вида права.

Пут опция / Put Option

Опция, даваща правото (но не и задължението), за продажба на валута или друг финансов инструмент, на цената на упражняване в рамките на предварително определен период или дата.

Първа входяща – първа изходяща (FIFO) / First-in, first-out (FIFO)

Според метода FIFO позициите от материалните запаси, които са закупени или произведени първи, се продават първи и следователно оставащите в запасите позиции в края на отчетния период са тези, които са закупени или произведени последни.

Първичен документ / Primary document

Първичният документ е носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция.

Първичен пазар / Primary market

Пазар, на който издателят на дългови инструменти ги продава директно на инвеститорите или пазар, на който се продават нови акции с цел набиране на капитал.

Първоначален марджин / Initial Margin

Възвръщаем депозит, предоставян на брокера или маркетмейкъра за откриване на позиция.

Първоначално плащане

Плащане от лизингополучателя на лизингодателя, което се извършва в началото на лизинговия договор и включва встъпителната вноска, лизингови такси и задължителни застраховки и други първоначални плащания, договорени между страните.

Първоначално публично предлагане / IPO (Initial Public Offering)

Първата емисия акции, която една компания предлага на пазара. Това е моментът, в който една фирма се превръща от частна в публична и нейните акции започват да се предлагат на фондовата борса.

Пътнически чек (травъл чек) / Travelers cheque

Пътническият чек е предплатен чек, т.е. за разлика от класическите чекове, той не се инкасира срещу разплащателна /checking/ сметка. Стойността на пътническия чек се депозира от лицето – купувач при банката – агент по продажбите на пътнически чекове. Най-големите издатели на пътнически чекове са: American Express Travel Related Services, Inc., Thomas Cook / MasterCard, Visa Interpayment и CitiCorp, Inc.

Points and Figures Chart

Графика на цените, при която не се държи сметка за времето и обема. Покачването на цените се обозначава посредством колона, състояща се от “X”-ове. Обратно – понижението на цените се обозначава посредством колона, състояща се от “О”-та.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Р

Работна заплата / Wage

Паричното възнаграждение за ползването на труда като производствен фактор, което приема формата на цена, установена с договор. При равни други условия работната заплата зависи от търсенето и предлагането на трудовия пазар. На практика обаче то е солно повлияно от монополистичната и монопсонична структура на този пазар.

Равнище на безработица / Unemployment Rate

Равнището на безработица изразява броя на безработните лица като процент от работоспособното население в една държава.

Равновесен валутен курс / Equilibrium rate of exchange

Валутен курс, получен от балансирането на търсенето и предлагането на валутния пазар.

Развиващи се страни / Developing nations/countries

Група държави в световното стопанство, отличаващи се със сравнително ниска степен на развитие и производство, с наличието на сложни проблеми на икономическия растеж и отвореността на икономиката. Критерии за типологизация на страните в две големи групи – развити и развиващи се, е брутния вътрешен продукт (национален доход) на глава от населението.

Разплащателна сметка

Банкова сметка за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от страна на клиентите на банката.

Разполагаем личен доход / Personal disposable income

Личният доход, коригиран с изплатените данъци.

Разходи по изваждане от употреба / Costs of disposal

Разходи по изваждане от употреба са допълнителните разходи, пряко свързани с изваждането от употреба даден актив с изключение на финансовите разходи и разходите за подоходни данъци.

Разчетна единица / Unit of account

Функция на парите, използването им за измерване и сравнение ценността на различни стоки и услуги.

Разширен кредит / Extended loan

Сконтов кредит, отпускан от централната банка за оздравяване на банка с трайни ликвидни проблеми.

Рамбурсен кредит

Краткосрочен кредит по външнотърговска операция, която се осъществява чрез трата, издадена от износители срещу чуждестранна банка, при която е открит акредитив.

Рамбурсиране

Възстановяване на предварително платена сума.

Рафт / RAFT

Кредитна сделка, вариант на RUF, при която в условията на публична подписка, с посредничеството на група банки, клиентът продава свои полици, по които банките – посредници дават възможност за определен лимит, обикновено до пълния размер на емисията, по продадените на подписката полици.

Реален БВП (БНП) / Real GDP(GNP)

Номиналният БВП (БНП) в постоянни цени на избрана базова година, към която се приравняват цените на всички останали години.

Реален валутен курс / Real exchange rate

Цената на една валута, изразена в цената на друга валута, но съобразена с индекса на инфлацията. Когато номиналният валутен курс бъде коригиран с темпа на инфлацията, се получава неговото реално изражение.

Реален лихвен процент / Real interest rate

Номиналният (пазарен) лихвен процент, коригиран с темпа на инфлацията.

Реализиране на печалба / Profit Taking

Затваряне на предварително заета позиция с цел реализиране на потенциалната печалба по текущия пазарен курс.

Реална лихва

Равнище на лихвите, изразено с паричен еквивалент, отразяващ ръста на инфлация в сравнение с минал период.

Реални пари / Real money

Количеството пари, мерено в постоянни цени. Пресмята се като частно от количеството номинални пари и равнището на цените.

Ревалвация / Revaluation

Официално увеличение на обменния курс на националната валута. Процес обратен на девалвацията. Често се използва при анализ на инфлацията на дадена държава.

Ревалоризация

Законно или официално увеличаване на паритета на съответната валута спрямо другите валути.

Револвиращ акредитив

Акредитив, чиито условия позволяват, след първото му усвояване, да се подновява автоматично за определен период и определена сума, като сумата може да се подновява с натрупване или без натрупване.

Револвиращ кредит

Автоматично възобновяем кредит, при който банката може да предоставя суми до определен размер след погасяването на дадена част от него, до достигането на определения общ лимит на кредита.

Регистрационен код на платежни операции

Уникален банков код, който се дава на всяка платежна операция от онази банка или банков клон, който инициира процеса на плащане.

Регистър / Ledgers

Регистърът е носител на хронологично систематизирана информация за стопански операции от първични и/или вторични счетоводни документи.

Регламент / Regulation

Регламентът е акт с общо приложение. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки. Регламентите на Съвета и на Комисията, а също така директивите на тези институции, които са адресирани до всички държави-членки се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила на датата, посочена в тях или при липса на такава дата, на двадесетия ден следващ този на тяхното публикуване.

Регрес

Правото на потребителя на ценна книга или по друго вземане да предяви и иска плащане или изпълнение в пълен размер и при условията, при които такова плащане или изпълнение е дължимо от номинален длъжник по придобитата ценна книга в случай, че номиналния длъжник по ценната книга не плати или не изпълни задължението си по нея в установените съгласно сделката уговорени размер, условия и срок, по които ценните книжа са възникнали.

Регулиращ кредит / Adjustment loan

Вид сконтов кредит, отпускан от централната банка на банка при временни проблеми с ликвидността.

Редица на Фибоначи

Редицата числа (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…), открита от италианския математик Леонардо де Пиза през 13 век, представляваща математическа основа на вълновата теория на Елиът, където първите два члена на редицата са 0 и 1, а всяко следващо число от редицата е сумата от предишните две числа. Технически, това е редица, не ред. Цените понякога имат тенденция да срещат подкрепа или отпор в точките, индикирани от този ред.

Реекспорт

Износ от страната на стоки, внесени преди това от чужбина.

Режим „Реално време”

Банкова компютърна комуникационна система, която осигурява едновременно въвеждане, обработване и осчетоводяване така, че изходните резултати отразяват реалните изменения с получаването им.

Резервен фонд

Законово изисквани натрупвания за търговските банки, получени чрез заделянето на 1/5 от печалбата след облагането й с данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата по фонда достигнат 1.25 на сто от сбора на активите, поетите гаранции и други обезпечения.

Резиденти

Частни лица, или организации, създадени съобразно закона, които се третират като местни лица според данъчното законодателство и законодателството за валутния контрол.

Реинвестиране / Reinvestment

Отнася се за финансови инструменти, процес, при който главницата плюс лихвата от предходния период стават нова главница за следващия (нов) период.

Реинвестиционен риск / Reinvestment risk

Несигурността за бъдещите лихвени проценти по реинвестиционните възможности. При кредитирането това е рискът, че банката няма да бъде в състояние де реинвестира лихвоносни активи по текущите пазарни лихвени проценти.

Рейндж / Range

Разликата между най-високата и най-ниската цена на даден инструмент, за определен период от време.

Ремитент

Получател на парични средства, фондове и пр.

Рента / Rent

Доход от производствената употреба на земята. Цената на земята е капитализирана поземлена рента.

Рентабилност
Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.

РЕПО операции / Repurchase agreement, repo, RP, buyback agreement

Краткосрочен ликвиден финансов инструмент; договор за продажба на ценни книжа с уговорка за обратно изкупуване след определен срок по определени в договора цени.

Репутация / Goodwill

Бъдещи икономически ползи, възникващи от активи, които не могат да бъдат идентифицирани индивидуално и признати отделно.

Ререгулиране / Re-regulation

Възстановяване регулативната роля на държавата в икономиката и на пазара. Отнася се най-вече за финансовия сектор и се обяснява да се намалят рисковете в този сектор.

Ресконтиране / Re-discount

Операция на Централната банка по сконтирането на ценни книжа, предоставени й от търговските банки като залог по ломбардни кредити.

Рестрикция

Ограничаване, съкръщаване.

Рестриктивна фискална политика / Restrictive fiscal policy

Увеличаване на данъците върху доходите и съкращаване на бюджетните разходи с цел финансовата стабилизация на икономиката. Обикновено се прилага, когато икономиката е обхваната от инфлация.

Рефинансиране, рефундиране

Сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити.

Рецесия / Recession

Фаза на стопанския цикъл, характеризираща се със силно и относително бързо (но за не по-малко от две тримесечия) спадане на реалния брутен национален продукт.

РИНГС / RINGS

Наименованието е абривиетура от английското Real Time Interbank Gross Settlement System, т.е. система за брутен сетълмент в реално време. Това е система за плащания в лева на територията на страната, при която всяко нареждане за плащане се извършва индивидуално. За разлика от БИСЕРА, преводите през РИНГС се извършват незабавно и средствата постъпват веднага по сметката на получателя.

Риск / Risk

Възможността да се получи различна от очакваната възвръщаемост на инвестицията. Това включва вероятност от загуба част от инвестираните средства или на цялата инвестиция.

Риск за доходността

Рискът на нетния доход за банката след облагането, който обикновено се отнася до акционерите.

Риск за платежеспособност

Вероятността една банка да фалира.

Рисков капитал

Финансови дълготрайни активи, инвестирани в предприятия, изложени на голям риск, както и в малки нови рискови начинания.

Рискова експозиция

1) Всички кредити и други вземания на банка, отразени като балансови позиции, независимо от основанието за възникването им и използвания финансов инструмент, за които има риск от намаляване на балансовата им стойност; 2) Условните задължения на банката, отразени като задбалансови позиции, за които има вероятност да бъдат изплатени от банката.

Рискова премия / Risk premium

Надбавка в лихвения процент по рисков актив, сравнен с лихвения процент по безрисков или по-нискорисков актив.

Рискова структура на лихвените проценти / Risk structure of interest rates

Зависимост на доходността на облигациите (на финансовите инструменти) от платежоспособността на емитента, ликвидността на инструмента и данъчния режим на дохода от ценната книга.

Ройтер / Reuter

Информационна компания, която предлага чрез екран, телеграф и други комуникации котировки на обменните валутни курсове, финансова информация, дилърски услуги и др.

Rally

Възстановяване на цената, следващо период на понижение.

Rollover

На Форекс, пренасяне на отворена позиция за следващия ден от маркетмейкъра.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

С

Салдо

Информация от дадена счетоводна сметка, която характеризира състоянието на отчитания обект в даден момент, изразено стойностно, а там, където е възможно, едновременно и натурално и стойностно.

Саниране

Оздравяване, система от мероприятия, която има за цел да предотврати фалита на фирми, институции и други чрез предоставяне на кредити от банки или от държавата.

Световна банка за реконструкция и развитие / IBRD

Международна банка за възстановяване и развитие, основана през 1944 година в Бретън Уудс с цел да подпомага развитието на страните чрез заеми на правителства или на гарантирани от тях юридически лица.

Свободен превод

Форма на плащане, при която се извършва електронен трансфер на средства от една клиентска сметка по друга клиентска сметка. Не е необходимо получателят на превода да представя документи на банката, за да получи средствата по своята сметка /за разлика от условния превод или акредитива/.

Свободна търговска зона / Free trade area

Съглашение между две или повече страни за премахване на всички ограничения във взаимното им търговия, като всяка запазва правото да установява митнически режим спрямо трети страни.

Свръхпокупки / Overbought

Свръхпокупки. Ситуация на пазара, за която се счита, че цените са се придвижили неоправдано високо предвид текущото състояние на техническите показатели. Следователно е възможно скоро да се наблюдава корекция надолу.

Свръхпродажби / Oversold

Свръхпродажби. Ситуация на пазара, за която се счита, че цените са се придвижили неоправдано ниско предвид текущото състояние на техническите показатели. Следователно е възможно скоро да се наблюдава корекция нагоре.

Свърхрезерви / Excess reserves

Превишаване на резервите, които търговските банки държат по сметки в централната банка, над изискуемите минимални (изискуеми) резерви.

Свързани лица

1) Лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 2) Лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 3) Лицата, които съвместно контролират трето лице; 4) Съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително.

Себестойност на продукцията

Общо разходите за производство и реализация на продукцията.

Сегментиране на пазара

Разделяне на банковия пазар на клиентови групи с различни нужди от финансови услуги и изготвяне на дизайн и реклами за всяка една от тези групи клиенти.

Сектор на държателите на парични средства / Money-holding sector

Включва всички резиденти на eурозоната, които са НПФИ, като се изключи централно държавно управление.

Секюритизация / Securitisation

Процес, чрез който могат да се наберат средства от външни инвеститори, като им се даде възможност да инвестират в пакети от конкретни финансови активи. Тази операция се състои или от продажбата от ПФИ на кредити на даден посредник и последващото или едновременно емитиране на ценни книжа от този посредник, обезпечени със кредити, или придобиване на ценни книжа, емитирани от длъжника, в замяна на кредита (без участието на посредник). И двата вида операции водят до един и същ резултат в счетоводния баланс на ПФИ.

Сеньораж / Seignior age

Разликата между номиналната стойност на парична емисия, пускана в обращение, и разходите по нея; присвоява се от държавата.

Сертификат

Удостоверение, издавано от търговски банки за потвърждаване собствеността върху ценни книжа и депозити в банките.

Сетълмент /Settlement

1) Окончателно прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес, с което се преразпределя ограничения паричен ресурс и с което плащането е действително завършено между банките, участващи в платежната транзакция; 2) Изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа за тяхното регистриране по сметка за ценни книжа на приобретателя в Централния депозитар и за тяхното заплащане. В България сетълментът приключва на деня T+2.

Сив рицар / Gray knight

Компания, която се намесва със своя оферта в придобиването на друга компания. Обикновено компаниите, отговарящи на термина се възползват от проблемните точки в преговорите между придобиващата компания и дружеството на прицел.

Синдикиран кредит

Кредит с голям размер, който няколко банки заедно отпускат на един клиент. Всяка банка се съгласява да отпусне част от кредита.

Сини чипове / Blue chips

Жаргон, използван за компании с много стабилни позиции в сектора си. Обикновенно сините чипове се характеризират с големи приходи и печалби, а дейността им е по-слабо зависима от цикличността на икономиката. Традиционно те са включени във водещите борсови индекси по света и са предпочитани от инвеститорите

Системно нарушение

Системно нарушение е налице, когато са извършени три или повече административни нарушения на закона или на актовете по прилагането му в срок до една година.

Сити

Централната част на Лондон, в която са съсредоточени управленията и офисите на най-големите банки, промишлени, търговски, застрахователни и пароходни компании, борсата. В преносен смисъл Ситито олицетворява английсата финансова индустрия и финансов капитал.

Скалпиране / Scalping

Търгуване в изключително кратки времеви интервали. Позициите се държат по няколко минути и се цели извличане на бързи печалби.

Сконтирана сума на активите

Намалената стойност на активите с размера на сконтовите проценти за ликвидност.

Сконтов кредит / Discount loan

Кредит, отпускан срещу лихва под формата на отстъпка от номинала на полицата, подписана или прехвърлена в полза на заемодателя; обикновено е краткосрочен.

Сконтов процент / Discount rate

Процентът, използван при сконтиране на ценни книжа, т.е. при отпускане на сконтов кредит.

Сконтово гише / Discount window

Специфичен термин за възможността за финансовите институции да получат сконтов заем от централната банка.

Скрита икономика / Underground economy

Разрешена от закона, но правно нерегламентирана стопанска дейност. Основен подбудителен мотив за такава икономика е да се избегне данъчното облагане.

Скрито закупуване

Скрито закупуване на акции на дадено дружество чрез името на довереник и други посредници. Тези действия са характерни, когато се планира поглъщане на дружество, без да се иска съгласието на акционерите и управителния му съвет.

Смарт банкова карта

Популярно наименование за чип банкова карта /вж. Чип банкова карта/.

Смесени фондове / Mixed funds

Инвестиционни фондове, инвестиращи както в капиталови, така и в дългови инструменти без преобладаваща политика с превес на единия или другия инструмент. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като смесени фондове, се получават от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно действие.

Сметка / Account

Брокерите откриват на своите клиенти следните видове сметки – cash /без предоставяне на брокерски кредит/, margin /с възможност за предоставяне на брокерски кредит/, option /за търговия с опции/, custody /с пълномощно – например, в полза на непълнолетни/, IRA /пенсионен/, joint /съвместен/ и т.н.

Сметки „ЛОРО”

Сметки, които се водят на клиента в чуждестранни банки-кореспонденти или на чуждестранни клиенти в баланса на банките.

Сметки „Ностро”

Сметки на дадена банка, които се водят в баланса на нейната банка кореспондент в чужбина.

Собствен капитал / Net worth

Част от пасива на баланса, показател за собствените източници на финансиране; включва основния и допълнителния капитал, законовите и допълнителните резерви, неразпределена печалба от предишни години и печалбата от текущата година.

Солидарен длъжник

Поръчител по дадено задължение.

СОФИКС / SOFIX

Индексът на БФБ–София представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден. Пазарната капитализация се определя като произведение от броя на емитираните акции и средно-претеглената им цена за деня. В индекса се включват най-ликвидните емисии, търгувани на регулирания пазар, отговарящи на следните условия: – Емисиите да са търгувани не по-малко от три месеца на регулиран пазар; – Пазарната капитализация на всяко от дружествата да не е по-малка от 2 милиона лева; – Броят на акционерите на всяко едно от дружествата да не е по-малък от 500 души; – Акциите на дружествата да са търгувани най-малко на 20 на сто от борсовите сесии през последните три месеца; Броят на дружествата, включени в базата за изчисляване на индекса, може да варира от 5 до 50.

Софтуерно базирани електронни пари / Software-based e-money

Продукти, представляващи електронни пари, които използват специализиран софтуер на персонален компютър и които могат, обикновено, да бъдат използвани за прехвърляне на електронна стойност чрез телекомуникационни мрежи като интернет например.

Социални плащания (трансфери) на правителството / Transfer payments

Парични плащания от правителството за пенсии помощи при безработица, майчинство, инвалидност и т. н. Това са бюджетни разходи, които по своето влияние върху съвкупното търсене и предлагане се различават значително от разходите на правителството за покупки на стоки и услуги.

Социалноосигурителни фондове / Social security funds

Дефинират се като централни, регионални и местни институционални единици, чиято основна дейност е да предоставят социални помощи.

Спекулант / Speculator

Спекулантът е лице, което обикновено поема по-висок инвестиционен риск, с цел получаване на по-висока възвръщаемост. Търгуваните инструменти обикновено са с висок левъридж и позициите се държат сравнително кратко време.

Спекулативен мотив / Speculative motive

Мотив за търсене на пари, според който то е в обратна връзка с лихвения процент.

Спекулативни валутни операции / Foreign exchange speculation

Покупко-продажба на конвертируеми валути с цел извличане на печалба от разликата във валутните курсове.

Спесимен

Документ, който удостоверява подписите на лицата, които имат право да представляват банката по сделките с трети лица, придружени с описание на обема на предоставената на тези лица представителна власт и начина на подписване на договорите от тези лица.

Спестовна институция / Thrift institution

Финансов посредник, приемащ депозити; в категорията се включват взаимно спестовните банки, спестивните и заемните асоциации и кредитните съюзи.

Спестовна сметка

Банкова сметка за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна книжка или друг аналогичен документ.

Спестовна облигация / Savings bond

Вид държавна ценна книга, не се търгува на финансовите пазари; в различните си варианти носи доход или под формата на отстъпка от номинала или под формата на купон.

Спестовни влогове

Парични суми, предназначени за натрупване, които са депозирани в банката без определен срок и могат да се изтеглят по всяко време от вложителя.

Спестовни депозити / Savings deposits

Депозити на виждане, носещи лихва и за чието изтегляне може да се изисква предизвестие; в България предизвестие не е необходимо, в тази категория се включват спестовните депозити на домакинствата, детските влогове и жилищноспестовните влогове.

Спестовни и заемни асоциации / Saving and loan associations

Вид спестовни институции в САЩ, приемащи депозити срещу дялове, по които плащат дивидент; първоначално активите им са били главно под формата на ипотеки.

Специални инвеститорски фондове / Special investors funds

Фондове при които дяловете/акциите са запазени за определени видове инвеститори.

Специалната събота вечер

Изненадващ опит за придобиване. Свързва се с факта, че много опити за поглъщане се обявяват през уикенда, за да се избегне прекалената публичност.

Специфична за предприятието стойност / Entity-specific value

Специфична за предприятието стойност е сегашната стойност на паричните потоци, които предприятието очаква да възникнат от продължаваща употреба на актив и от неговото освобождаване в края на полезния му живот или очаква да възникнат при уреждането на пасив.

Спот / Spot

Поръчка за покупка или продажба на даден актив, например валута, по текуща пазарна цена. Изпълнява се в срок от два работни дни от сключване на сделката. Котираната цена е спот цена. Противопоставя се на срочните (форуърдни) контакти.

Спот валутен курс / Spot exchange rate

Съотношение между покупателната способност на валутите, което се формира в резултат на текущите трансакции.

Спот курс / Spot rate of exchange

Обменен курс на валутата, обслужваща търговски сделки, които се изпълняват незабавно, т.е. до 48 часа след сключване на договора (т. нар. Спот сделки, касови операции).

Спот лихвен процент / Spot interest rate

Лихвен процент за спот сделки (за незабавно изпълнение).

Справедлива стойност / Fair value

Справедлива стойност е сумата, за която един актив може да бъде разменен между осведомени и желаещи страни в пряка/честна сделка помежду им.

Справка-декларация по ЗДДС / VAT declaration

Декларация, съставена въз основа на дневника за покупките и дневника за продажбите.

Спред купува-продава / Bid-Offer Spread

1) Разликата между курс „купува” и курс „продава” на даден финансов инструмент. 2) При търговия с опции означава едновременна покупка и продажба на опции от един и същи вид (put или call) на един и същ актив с еднакъв срок, но с различна цена на упражняване, когато спредът е вертикален. При хоризонталния спред също се осъществява едновременна покупка и продажба, но на опции с еднаква цена на упражняване и различен срок.

Спящата красавица / Sleeping beauty

Компания, която е идеална цел за придобиване, но засега не е получавала оферти и запитвания. Такава компания се нарича спяща красавица, защото има големи парични запаси, подценена пазарна стойност и огромен потенциал, но все още чака своя принц.

Средно срочни кредити

Кредити със срок за погасяване от една до три години.

Средства / Funds

Пари в брой, пари по сметки и електронни пари, както са определени в Директива 2000/46/ЕО.

Средства за сетълмент, наричани още платежни средствa / Settlement media, also referred to as means of payment

Активи или вземания по отношение на активи, които се използват за плащания.

Средство за натрупване / Store of value

Функция на парите като средства за запазване стойността на богатството. В ролята на средство за натрупване могат да бъдат използвани златото, банкнотите, ценните книжа, банковите сметки. Правилата за използването на средствата за натрупване за запазване и умножаване на богатството са разработени детайлно от теорията на портфолиото.

Срок на валидност на карта

Периодът, през който банковата карта може да бъде използвана. Върху всяка банкова карта е посочен срокът на валидност. Той винаги е до последния ден на посочения месец от съответната година. При изтичането на срока на валидност следва картодържателят да получи своята подновена карта, която е с нов срок на валидност. Издаваните в България дебитни карти обикновено са със срок на валидност 2 или 3 години, а кредитните карти – 1 или 2 години.

Срок на валидност на чека

Пътническите чекове са с неограничен срок на валидност.
Поименни чекове – на някои чекове издателят изрично посочва валидността – 60 дни, 90 дни, 365 дни от датата на издаване /например: Void after 60 days, Not valid after 90 days/. В повечето случаи върху чековете няма обозначен срок на валидност. Банковата практика определя за такива чекове срок на валидност в рамките на 180 дни от дата на издаване за трансгранични транзакции.

Срок на лизинговия договор

Периодът от време, през който лизингополучателя използва актива – предмет на лизинговия договор и заплаща периодични лизингови вноски. Договаря се между лизингополучателя и лизингодателя.

Срочен депозит / Time deposits

Депозит с по-голяма лихва, при който парите са блокирани за определено време, обикновено един, три, шест или дванадесет месеца. Депозираните парични средства могат да се теглят след изтичане на определения с договор между банката и клиента срок.

Срочна структура на лихвените проценти / Term structure of interest rates

Доходността на облигациите (финансовите инструменти), различаваща се само по срока, представена като функция на този срок.

Срочни сделки

Cделки с опции, фючърси и други сделки с ценни книжа, които предвиждат отлагане на техния сетълмент до определен срок.

Стагнация

Спадане на промишленото производство.

Статично пазарно равновесие / Statical market equilibrium

Пазарно равновесие в определен момент и при предварително зададени условия.

Стенд бай акредитив

Акредитив-заместител на банковата гаранция. Използва се най-вече от американските банки, които по принцип не могат законово да издават банкови гаранции.

Стенд бай кредит

Гарантиран кредит, при който кредитополучателят издава поредица краткосрочни ценни книжа срещу банкова гаранция за целия срок, предоставена под формата на споразумения, че гарантира да се закупи или намери купувач за цялата емисия ценни книжа.

Стенд бай споразумение / Stand by agreement

Вид кредитно споразумение с МВФ за поддръжка на платежния баланс.

Стипулация

Устен отговор по силата на който задължението възниква в момента, в който клиентът се задължава пред кредитора. Типичен пример за стипулация са сделките на борсата.

Стойност и навло

При този термин се счита, че продавачът е осъществил доставка, когато стоката премине през борда на плавателния съд, намиращ се в договореното за разтоварване пристанище. Продавачът покрива разходите и навлото, но куповачът поема риска от загуба или повреда на стоката, както и всички допълнителни разходи, след като стоката е разтоварена. Следва продавачът да извърши процедурите по митническото изчистване на стоките за износ. За него няма задължение да застрахова стоката. Терминът се използва само при морски и вътрешно воден транспорт.

Стойност на портфейла

Сборът от стойностите на всички активи в портфейла към даден момент плюс паричните средства. Стойността на портфейла е динамична величина, тъй като цените на търгуемите финансови активи постоянно се променят.

Стойност на ценните книжа в портфейла

Сборът от стойностите на всички активи в портфейла към даден момент минус паричните средства.

Стоки с незначителна стойност / Goods with insignificant value

Стоки с незначителна стойност и услуги с незначителна стойност са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице.

Стокова борса

Специално организиран пазар, на който се продават и купуват стоки. На стоковата борса могат да се сключват сделки спот (доставка на стоката веднага или за много кратък срок), сделки за доставка на определено място и към определен срок в бъдеще (форуърд договори), както и фючърсни договори.

Стоково-материални запаси / Inventory

Суровините, материалите, международните продукти и непродаваемата крайна продукция на фирмите, т. нар. продукция на склад.

Стоп поръчка / Stop Loss Order

Вид лимитирана поръчка, която се изпълнява при достигане на определена цена. Обикновено се използва за ограничаване на евентуалната загуба от открити позиции.

Сторно

Счетоводен способ за отстраняване на допуснати грешки при счетоводните записвания.

Суаповете за защита от кредитен риск (CDS)

Суаповете за защита от кредитен риск (CDS) традиционно се използват като застраховка от инвеститорите. Това е двустранна договореност между купувач и продавач на кредитна защита, чрез която се прехвърля кредитен риск при продукти с фиксирана доходност (облигации). Купувачът е собственик на съответния актив и прехвърля кредитния риск по него на продавача. Той от своя страна гарантира за актива и обезщетява купувача при загуби, причинени от реализиране на определено в договора кредитно събитие. Суапите могат да се използват от банки, които купуват кредитна защита без знанието или съгласието на заемателите. Компаниите могат да купуват кредитна защита върху дължимите плащания от клиентите им. Продавачи на кредитна защита при този вид суап са инвеститори, които са склонни да поемат допълнителен риск срещу увеличаване на доходите.Инвеститорите използват CDS, за да хеджират риска от останалите си вложения, а търговията с този вид суапове става все по-актуална в условията на несигурност.

Субординарно задължение

Задължение, което се издължава след някое друго, което е с първа поредност.

Субсидии в социалното осигуряване / State subsidies

Трансфери от държавния бюджет към социалното осигуряване за сметка на данъчни източници.

Суифт /S.W.I.F.T./

Наименованието е абривиетура от английското Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunications. Суифт представлява глобална телекомуникационна система за обмен на финансови съобщения между финансовите институции по свободни преводи, документарни акредитиви, инкаса, банкови гаранции, чекове, операции и др. Системата се използва основно за извършване на валутни преводи.

Суифт-код на банка

Точното английско наименование е SWIFT BIC /SWIFT Bank Identifier Code/ – 8 или 11 – символен код, уникален за всяка една банка, участваща в глобалната комуникационна междубанкова мрежа SWIFT.

Суич / SWITCH

Сделка, при която един ефект(ценна книга, валута) се заменя срещу друг ефект, например обмяна на клирингова валута за конвертируема или обратното, като се отчита дизажиото на клиринговата валута по отношение на конвертируемата.

Сума за картови операции

Това е максималната сума, която може да се изразходва с картата. Ако по сметката има повече пари, отколкото е сумата за картови операции, то:

чрез картата може да се използва само сумата, блокирана за картови операции;
остатъкът от парите може да се изтегли на каса, да се използва за преводи и други банкови операции.

Чрез определянето на сума за картови операции картовата сметка става многофункционална – може да се използва едновременно не само за картови операции, но и за касови операции, преводи, спестяване и ползване на потребителски кредит – овърдрафт.

Счетоводен финансов резултат / Accounting financial result

Счетоводен финансов резултат е печалбата (загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период преди начисляването на разходите за данъци от печалбата.

Съвместен контрол / Joint control

Съвместен контрол — договорено споделяне на контрол върху дадена стопанска дейност и съществува, само когато вземането на стратегически финансови и оперативни решения, свързани със стопанската дейност, изискват единодушното съгласие на страните, споделящи контрола върху дейността (съдружници).

Съпротива, Ниво на съпротива / Resistance

Ценово ниво, при достигането на което според техническите анализатори съществува вероятност курсът на валутата или инструмента да смени посоката на движението си и да поеме надолу; а ако то бъде преодоляно, по всяка вероятност ще последва значително придвижване нагоре.

Съучастия

Инвестиции на банките (фирмите), които осигуряват участие в капитала на съвместното предприятие, в което са насочени и срещу което получават част от печалбата.

Sideways Market

Ситуация на пазара, при която за известно време движенията на цената нагоре и надолу са сравнително малки и тя остава ограничена в тесен рейндж.

Sterling

Неофициално название, отнасящо се до спот-курса на валутната двойка GBP/USD.

Swissy

Пазарен жаргон за швейцарския франк.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Т

Такси

Определени суми, които се плащат от клиенти на банката за ползваните банкови услуги, улеснения и други.

Тарифа

Официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от банките по предлаганите от тях услуги.

Текущ ремонт / Routine repair

Текущ ремонт на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в

тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

Текуща бюджетна сметка

Банкова сметка за съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица.

Текуща доходност / Current yield

Отношение на годишния доход към текущата цена на един актив.

Текуща стойност / Present value

Дисконтираната стойност на паричните плащания в бъдещи периоди.

Текущи активи

Активи, непоказващи слабости, които биха застрашили изплащането им съгласно договорената схема. Такива активи са структурирани правилно и са осугурени във всяко отношение.

Темп на инфлация / Rate of inflation

Ежегодният темп на прираста на ценовия индекс, обикновено на индекса на цените на потребителските стоки. Измерва се с процентно изразения прираст на средното равнище на цените на потребителските стоки спрямо предходната година.

Теория за избора на портфейл / Portfolio choice theory

Теория, изучаваща факторите, от които зависи изборът на активи от икономическите агенти при формиране на техните инвестиционни портфейли . Основни фактори са богатството, рискът, ликвидността и очакваният доход от актива.

Теория за парите / Monetary theory

Раздел в икономическата теория, изучаващ въздействието на парите и паричната политика върху икономиката като цяло.

Теория за сегментираните пазари / Segmented markets theory

Теория за срочната структура на лихвените проценти, според която пазарите на облигации с различен срок нямат връзка един с друг и формираните на всеки от тях лихвени проценти са независими.

Теория на арбитражното ценообразуване

Теория за оценяване на активите, изведена от факторен модел с помощта на диверсификация и арбитражни аргументи. Теорията описва зависимостта между очакваните възвръщаемости от ценните книжа, при положение, че не съществуват възможности за обогатяване чрез безрискови арбитражни инвестиции.

Теория на Дау / Dow Theory

Метод, който се опитва да определи дългосрочните и краткосрочните тенденции в цените на фондовия пазар.

Теория на очакванията / Expectations theory

Теория за срочната структура на лихвените проценти, според която лихвеният процент по дългосрочна облигация е равен на средния от очакваните лихвени проценти по краткосрочни облигации с падежи през срока на дългосрочната

Теория на хаоса / Chaos Theory

Описва поведението на нелинейните системи, подмножество от нелинейния динамичен анализ, Теорията на хаоса е клон от математиката, фокусиран върху нерегулярното и комплексно поведение, което има подлежащ на изпълнение ордер. В капиталовия пазар, Теорията на хаоса прави опити да предскаже бъдещия път на капиталовите цени, включително внезапни промени, ставащи в периоди на интензивна пазарна дейност.

Терминали / Terminals

Електромеханични устройства, които позволяват на оправомощени потребители достъп до редица услуги. Потребителят има достъп до услугите на терминала чрез карта, която разполага с една или повече от следните операции: пари в брой, дебитиране, забавено дебитиране, кредитиране и електронни пари. Терминалите са места за физически достъп и могат да бъдат обслужвани терминали (изискват помощта на оператор или касиер) или необслужвани терминали (предназначени да се използват от картодържателя в самостоятелен режим).

Терминално устройство АТМ (АТМ) / Automated teller machine (ATM)

Електромеханично устройство, позволяващо на оправомощени картодържатели, които обикновено използват четими от машини пластмасови карти, да теглят пари в брой от сметките си и/или ползват други услуги, като справка за състоянието на сметка, прехвърляне на средства или приемане на депозити. Устройство, което предлага единствено справка за състоянието на сметка, не се класифицира като ATM. В статистиката се отразяват следните операции: операция „Теглене на пари в брой“, позволяваща на оправомощените потребители да теглят пари в брой от сметките си, като използват карта с операция „Пари в брой“ и операция „Кредитен превод“, позволяваща на оправомощените потребители да прави кредитни преводи, като използва платежна карта. Това определение следва смисъла на Директива 2000/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно предприемането, осъществяването и надзора над дейността на институциите за електронни пари.

Терминални устройства за електронен превод на средства на мястото на продажбата / Electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS) terminals

Терминални устройства ПОС, които съхраняват информация за плащанията чрез електронни средства. Те могат да са предназначени да предават такава информация за плащанията или онлайн (с искане за разрешение в реално време) или офлайн.

Терминали устройства за карти за електронни пари / E-money card terminals

Позволяват превод на електронни пари от издателя на електронни пари върху карта за електронни пари и обратно (терминали за зареждане/отнемане на парична стойност на карта за електронни пари) или от баланса на картата на баланса на бенефициера (терминални устройства, приемащи карти за електронни пари).

Терминални устройства ПОС / Point of sale (POS)

Устройства, които позволяват използването на платежни карти на физическо, а не на виртуално място на продажба. Място на продажба означава предоставяне на стоки и услуги на обслужвани или необслужвани терминали.

Технически анализ / Technical analysis

Метод за оценка и прогнозиране на стойността на активите, чрез данни за пазарната активност, като историческа цена и обем на търговията. Техническите анализатори използват графики на цените за прогнозиране на бъдещата активност.

Тик / Tick

Минималното възможно движение в цената на даден финансов инструмент.

Тип лист

Публикация за по-важните акции и дялове за индивидуалните акционери – физически лица. Тези публикации приличат много на листовките с рейтинга на конете, които се раздават на конни състезания. Някои от тях успяват да раздвижат цените на пазарите на акции и дялове.

Точка на прекратяване на производството / Break-even point

Обем на производството, при който общият приход се изравнява с общите издръжки и икономическата печалба е равна на нула.

Транзакции

Извършване на финансова операция с банкова карта като:

• Теглене на пари в брой от банкомат или ПОС терминал

• Плащане на стоки и услуги при търговци

• Плащане на стоки и услуги в Интернет

• Плащане на стоки и услуги по телефон

• Плащане на стоки и услуги от банкомат

• Прехвърляне на суми между сметки.

Транзакционни (чекови) депозити или сметки / Transaction amount

Депозитни сметки, от които титулярът може да тегли пари по всяко време, да нареди плащане или да издаде чек срещу тях.

Транзакционно търсене на пари / Transactions demand for money

Търсенето на пари, свързано с нивото на икономическата активност и зависещо от обема на транзакциите.

Транзакция по зареждане/отнемане на парична стойност на карта с електронни пари / E-money card-loading/card unloading transaction

Транзакция, която позволява превод на електронни пари от издателя на електронни пари към карта с функция за електронни пари и обратно.

Транзакция по закупуване чрез електронни пари / E-money purchase transaction

Транзакция, при която държателят на електронни пари извършва превод на електронни пари от своя баланс към баланса на бенефициера, или чрез карта за електронни пари или чрез друго устройство за съхранение на електронни пари.

Транзакции с пари в брой „на гише“ / Over-the-counter (OTC) cash transaction

Паричен депозит при или теглене на пари в брой от банка, като се използва банков формуляр. Тези транзакции не представляват плащания strictо sensu, тъй като те включват единствено промяна от централнобанкови пари в пари по банкова сметка или обратно.

Транзакции с пари в брой чрез АТМ / ATM cash transaction

Теглене на пари в брой от или паричен депозит по сметка, които се извършват чрез ATM, като се използва карта с операция „Пари в брой“.

Трансмисионен механизъм на текущите плащания / Current account transmission mechanism

Канал за пренасяне на инфлация, свързан с механизма на цените на стоките, с които се търгува на международния пазар, или който предизвиква директен натиск върху търсенето от кейнсиански тип.

Трансфер

Прехвърляне, превод по извършени плащания.

Трансферна заработка / Transfer earning

Доход от производствен фактор, при най-добрата му алтернативна употреба, който възпира нерационалното му преместване към други сфери на приложение.

Трансферни плащания / Transfer payments

Плащания, осъществявани от държавата към домакинствата, които не са за заплащане на оказани услуги. Това са пенсии, стипендии, помощи за безработни и др.

Трансферно ценообразуване / Transfer pricing

Формиране на специфични ценови взаимоотношения между компанията майка и нейните задгранични филиали, с оглед преодоляване на данъчното или митническото бреме. Смисълът е в баланса на компанията-майка или нейните филиали да се покаже по-малък доход, ако данъците и митата в съответната страна са по-големи. Това става посредством подценяване или надценяване на суровините и материалите, които те взаимно си продават.

Транш

Предварително договорена сума по финансова операция, която се предоставя или ползва на части при определени условия.

Трасант
Издател на преводна полица (трата).

Трасат
Лице, приемащо полицата (тратата), което по този начин се задължава да заплати преводната полица.

Трата

Менителница, прилагана в международните разплащания, представляваща писмено нареждане на издателя до неговия длъжник за заплащане на трето лице.

Трезор

Банково хранилище за съхранение на пари, ценни книжа, благородни метали и други ценности.

Тренд / Trend

Трендът е осовната посока, в която се движи цената или пазарът. Той може да бъде краткосрочен, средносрочен или дългосрочен, в зависимост от изследвания времеви интервал. По време на тренда се наблюдават времени движения в противоположна посока, които се наричат корекции. Когато не може да се определи посоката на движение на пазара, т.е. когато той се движи в по-тесни граници е налице липса на тренд или консолидация.

Тристранна операция / Three partite operation

Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:

регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
стоките се транспортират директно от А до В;
посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.

Тройно магически час

Дата, на която настъпва падежа на три вида американски финансови инструменти:

Фючерсни договори с борсов индекс;
Опции за тези фючърсни сделки;
Опции за индивидуални заявки на акции по борсовия индекс.

Съвпадението на датата на падежа на трите вида финансови инструменти може да предизвика голямо движение на пазара.

Труд / Labor

Факторна услуга, свързана с физическите и умствени възможности на човека при производството на стоки и услуги.

Трудоемкост / Labor-intensive production

Понятие, използвано при измерването на разхода на труд за единица продукция.

Трудоспестяващи иновации / Labor-saving innovations

Технологично обновление на производството, в резултат на което нараства печалбата за сметка на заплатата.

Тръжна продажба

Метод за продажба на акции, разработен от американското правителство, който се използва по цял свят. При този метод продавачът определя цената, при която е склонен да продава акциите. Тази цена се нарича тръжна цена. След определянето на тръжната цена евентуалните кандидати за покупка се поканват да представят в писмена форма цената и условията, при които са склонни да закупят акциите, но с уговорката, че тази цена не може да бъде по ниска от тръжната. След обработката на тръжните оферти акциите се закупуват от този участник на пазара, който е заявил най-висока цена. Ако няма много заявки за цена над тръжната, офертата пада, а може дори да се стигне до оттегляне на заявката за продажба на съответните акции от емитента.

Търговец / Merchant

Професионалист, или орган представляващ група от професионалисти, който е упълномощен да получи средства срещу получаване на стоки или услуги, и който има споразумение с кредитна институция за получаване на такива средства (платежни средства). Търговецът може да използва сървър (сървър на търговеца), който може да позволи на клиента да избере платежни средства и който съхранява транзакцията за по-късно разплащане.

Търговия на гише / Over-the-counter

Over-the-counter или OTC се свързва с ценна книга, търгувана на различен от формалната фондова борса пазар. Под формална борса се разбира например БФБ-София и NYSE. Изразът се използва и при търговия с дадена ценна книга чрез дилърска мрежа на гише. Той се използва още и за дългови ценни книжа и други финансови инструменти, като деривати, които се търгуват чрез дилърски мрежи.

Търговия на маржин / Margin

Обикновено се отнася до търговия с ценни книжа със средства на заем. На практика се получава, че даден инвеститор търгува със средства на заем от брокера си и така може да придобие повече книжа отколкото би придобил с нормалните си финансови възможности. За този тип търговия се отваря специална маржин сметка, различна от общата ви сметка при посредника. За отварянето на така обикновено се изисква определен минимум от средства. Обикновено този тип търговия се счита за изключително рискован и не се препоръчва на ново-инвеститори.

Търговска банка / Commercial (deposit) bank

Банка, предоставяща широк диапазон от финансови услуги, най-вече откриване и обслужване на сметки и отпускане на заеми.

Търговски баланс / Balance of trade

Съставна част на платежния баланс, в която се записват операциите на търговията със стоки (видимата търговия). Когато бъдат включени и търговските операции с услугите (невидимата търговия), тогава балансът се нарича текущ платежен баланс или баланс по текущите операции.

Търговски ефекти

Всички инструменти за влагане на пари на капиталовия и паричния пазар – ценни книжа, облигации, бонове, акции, полици, менителници, записи на заповед и др.

Търговски кредит

Стокова форма на кредит, възникваща при отсрочване на плащането; задължение, оформено с полица.

Търговски регистър

Регистър, който се води към окръжните съдилища, където се вписват всички търговци и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона.

Търговски ценни книжа / Commercial papers

Краткосрочни полици, издадени от първокласни търговски фирми, банки и финансови компании, с обичаен срок от 2 до 27 години.

Търговско дружество

Юридическо лице, което обединява две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.

Търсене на пари / Demand for money

Основно понятие на паричната теория – означава търсенето на пари като вид актив, в който икономическите агенти държи богатството си – паралелно с финансови и реални активи. Търсенето на пари зависи от редица фактори, сред които лихвените проценти, дохода и др.

Търсене на труд / Demand of labor

Желанието на работодателите да закупят определено количество труд при дадена цена.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

У

Умерена инфлация / Moderate inflation

Бавно покачване на цените на стоките, услугите и работната сила, чийто темп на прираста не надхвърля едноцифрени числа.

Унитарна банка / Unit bank

Банка без клонове, характерна за САЩ

Уол Стриит Джърнъл

Най-успешният финансов ежедневник в САЩ. Собственост е на фирмата „Дау Джоунс”, която определя основния индекс на Нюйоркската фондова борса. „Уол Стриит Джърнъл” е един от малкото вестници, които са изцяло национални, с читатели от Маями до Сиатъл.

Управителен съвет

Орган при двустепенна система на управление. При нея акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет. Броят и членовете се определя в устава на дружеството, но не може да надхвърли девет души. Членовете на управителния съвет се избират от надзорен съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време. Правилникът за работа на управителния съвет се одобрява от надзорния съвет.

Управление на ликвидността на активите

Стратегия за посрещане на нуждите от ликвидност, използвана главно от малки банки, в които ликвидните фондове са вложени в сигурни активи, които при необходимост могат много бързо да се обърнат в парични средства.

Управление на пасивите

Възможностите незабавно да се осигурят парични ресурси за покриване на исканията, предявени към банката.

Управление на портфейл / Portfolio management

Формирането на инвестиционна стратегия зависи най-вече от стратегическите цели на инвеститора, нивото му на толерантност към риска и бъдещите му нужди от капитал. За формиране на различни стратегии е необходимо и наличието на различни по вид и брой финансови активи – акции, облигации, валути, деривативни инструменти и други. За опростяване моделът може да се сведе до две основни стратегии за управление на портфейла – пасивна и активна. Българският капиталов пазар все още е доста ограничен от страна на търгуваните продукти, което се пренася и върху възможностите за структуриране на голям брой стратегии.

Упражняване / Exercise

Упражняване на правата по опцията.

Ускорена инфлация / Accelerated inflation

Отличителна черта на ускорената инфлация са високите й темпове, които обикновено се измерват с трицифрени числа. Реалните доходи на стопанските агенти бързо спадат, а реалният лихвен процент става отрицателна величина.

Условен актив / Contingent asset

Условен актив е възможен актив, възникващ като последствие от минали събития и чието съществуване може да се потвърди от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от предприятието.

Условен влог

Спестовен влог, при който вносителят влага пари на името на друго лице, като поставя условия по изплащането му.

Условен пасив / Contingent liability

Условен пасив е:

а) възможно задължение, възникнало като последствие от минали събития и чието съществуване може да се потвърди само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от предприятието; или

б) сегашно задължение, произтичащо от минали събития, което не е било признато поради това, че:

– не е вероятно да се появи необходимост от изходящ поток от ресурси, съдържащи икономически ползи, за погасяване на задължението; или

– сумата на задължението не подлежи на оценяване с необходимата надеждност.

Условия на търговия / Terms of trade

Показател, дефиниран като отношение между количеството на дадена стока, което трябва да бъде произведено и доставено на пазара, за да се получи единица друга стока. В агрегиран вид, като аналитичен инструмент за вземане на макроикономически решения се пресмята като отношение на цените на експортните стоки към цените на импортните, което показва с единица експортен доход колко единици чуждестранни стоки могат да бъдат внесени.

Условни резидентни единици / Notional resident units

а) Нерезидентните единици, които имат център на икономически интерес на икономическата територия на държавата или

б) нерезидентни единици в качеството им на собственици на земя или сгради на икономическата територия на държавата, но само по отношение на транзакциите свързани с тази земя или сгради.

Услуги, извършвани по електронен път / Services, carried out via electronic way

Услуги, извършвани по електронен път са:

а) предоставянето на пространство в интернет, доставката на носители на съдържание в интернет (хостинг), дистанционната поддръжка на програми и апаратура по електронен път;

б) доставката на софтуер и актуализацията му по електронен път;

в) предоставянето на изображение, текст и информация и на достъп до бази данни по електронен път;

г) предоставянето на музика, филми и игри, в т.ч. лотарийни, хазартни игри и игри с парични и предметни награди, предоставяни по електронен път, както и на политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и прояви;

д) предоставянето на дистанционно обучение по електронен път.

Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.

Услуги с незначителна стойност / Services with insignificant value

Стоки с незначителна стойност и услуги с незначителна стойност са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице.

Участник / Participant

Лице, което е идентифицирано/разпознато от система за преводи и на което е разрешено да изпраща или което може да получава нареждания за превод за/от системата, директно или индиректно.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Ф

Факторен доход / Factor income

Доход от приложението на производствените фактори – рента, работна заплата, лихва и печалба, получавани от собствениците на съответните фактори – земя, труд и капитал.

Факторен пазар / Input market

Пазар на стоки и услуги, предназначени за производствена употреба.

Факторинг / Faktoring

Краткосрочно финансиране чрез продажба на вземане на трета страна, наричана фактор, която поема пълния риск по събиране на вземането, вкл. загубите.

Фалит / Bankruptcy

Законова процедура за уреждане на задълженията на физическо лице или фирма, които не са в състояние да посрещнат своите задължения към кредиторите.

Федерална резервна система (Фед) / Federal Reserve System (Fed)

Централната банка на САЩ.

Федерално и местно държавно управление / State and local government

Федерално държавно управление обхваща отделни институционални единици, упражняващи някои от функциите на държавното управление на ниво, по-ниско от централното държавно управление и по-високо от местното държавно управление, с изключение на администрирането на социалноосигурителните фондове. Местно държавно управление обхваща публичната администрация, чиято компетентност се простира само върху част от икономическата територия на отчитащата страна, с изключение на местните агенции на социалноосигурителните фондове.

Фигура / Figure

Изменение на цената със 100 пипса.

Фидуциарна емисия

Част от банкнотна емисия, която не е обезпечена с металически запас на емисионната банка.

Фиксинг

Определения от Централната банка курс за деня на лева към чуждестранни валути, така наречения базисен курс.

Фиксиран лихвен процент

Договорен твърд лихвен процент между банка и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита или депозита.

Фиксирано предлагане на земя / Fixed supply of land

Невъзможност от промяна в предлаганото количество земя за конкретен начин на употреба под въздействието на промени в нейната цена.

Финансиране

Осигуряване на парични средства за потребление или инвестиции за различен период от време и под различна форма.

Финансов лизинг

Характеризира се с дългосрочност на договора (от 5 до 10 години) и амортизиране на цялата или по-голямата част от стойността на оборудването. Фактически финансовият лизинг представлява форма на дългосрочно кредитиране. Съгласно НСС 17 това е лизингов договор, при който наемодателя прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Той трябва да отговаря най-малко на две от следните три изисквания (първото изискване е задължително): договорът да съдържа клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на наемателя; прехвърлянето на собствеността на наемателя да се извършва към края на срока на лизинговия договор; срокът на наемния договор да покрива по-голямата част от полезния срок на използване на актива.

Финансов одит

Проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установи законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.

Финансова година

Отчетната година за финансовите резултати на търговските банки.

Финансова дейност / Financing activities

Финансова дейност – дейност, която води до промени в размера и състава на внесения собствен капитал и привлечените средства на предприятието.

Финансова къща

Лица, които извършват банкови сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали. Те са специализирани в управлението на инвестиционни фондове, колективни инвестиционни схеми и доверително управление на чужди финансови активи.

Финансови деривативи / Financial derivatives

Финансови активи базирани или производни на различен базисен инструмент. Базисният инструмент е обикновено друг финансов актив, но може да бъде също стока или индекс.

Финансови институции

Институции, които извършват банкови сделки с разрешение, издадено от БНБ или от компетентния надзорен орган по банково дело на страните, в които те са регистрирани като банка, финансова къща, брокер и пр.

Финансови инструменти

Ценни книжа, опции, фючърси, стоки или други ценности, имащи стойност във валута или запис на валутна транзакция.

Финансови пазари / Financial markets

Пазари, на които става търговия с финансови инструменти и се извършва пряко финансиране на икономическите агенти. Според срока търгуваните инструменти се делят на парични и капиталови.

Финансови посредници / Financial intermidiaries

Институции, акумулиращи парични средства на икономическите агенти, които имат „излишък“ от тях, и насочващи ги към икономическите агенти, които изпитват „дефицит“. Посредниците работят чрез купуване на ценни книжа (финансови инструменти) или чрез отпускане на заеми.

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности / Financial auxiliaries

Финансови предприятия и квазикорпорации, които са ангажирани главно със спомагателни финансови дейности.

Финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране / Financial corporations engaged in lending (FCLs),

Класифицирани като ДФП, са специализирани главно във финансирането на активи за домакинства и нефинансови предприятия. В тази категория се включват предприятия специализирани във финансов лизинг, факторинг, ипотечно кредитиране и потребителско кредитиране. Тези финансови предприятия могат да упражняват дейност под правната форма на жилищно спестовна каса (building society), общинска кредитна институция, дружество със специална инвестиционна цел, създадено за да държи секюритизирани активи и пр.

Финансово изравняване

Използване на средства, взети като кредит за допълване на инвестиции.

Фирмена карта

Карта, издадена по фирмена банкова сметка. Картата се издава на конкретен служител на фирмата. На лицевата страна на картата се изписва името на картодържателя и името на фирмата.

Фиск

Термин, с който се означават финансовите интереси на държавата.

Фискална политика / Fiscal policy

Политика на правителството по отношение на държавните разходи, приходи и балансирането на бюджета. Използване на данъчната политика и правителствените разходи за управление на съвкупното агрегатно търсене. Фискалната политика намира документирано (институционализирано) изражение в държавния бюджет, който е и нейният главен инструмант за осъществяване на желаното влияние върху състоянието на макроикономиката. Съществува в две основни форми – рестриктивна и експанзионистична.

Фискална спирачка / Fiscal drag

Прилагане на прогресивно или пропорционално данъчно облагане с цел недопускане на прекомерно увеличаване на доходите и съвкупното търсене.

Флаг

Корективна фигура на графиката на техническия анализ, която се наблюдава след корекция на трендово движение. След приключване на флага се възобновява предишната тенденция.

Флоут / Float

Елемент от баланса на централната банка – наличност в процес на събиране (инкасиране) минус отложена наличност. По-общо представлява остатъците в разплащателната система.

Фонд / Fund

Дружество, което се занимава с инвестиране на средства в диферсифициран портфейл от активи (акции, облигаци, недвижими имоти и др.). Средствата се осигуряват от притежателите на дялови участия във фонда, като всеки от тях участва пропорционално в разпределението на бъдещите финансови резултати. Този процес е известен като „секюритизация“ на активите. Предимството, което индивидуалния инвеститор получава, като инвестира във фонд е намаляване на риска, тъй като фондът разполага с повече възможоности за диверсификация. Инвестиционните фондове могат да бъдат от отворен и затворен тип, като в първия случай постоянно осъществяват емитиране и обратно изкупуване на акции, а във втория – капиталът е фиксиран при създаването на фонда и може да бъде увеличаван в съотвествие с определени процедури.

Фондова борса / Stock market / Stock exchange

Пазар на ценни книжа. Главни носители на търсенето и предлагането на този пазар са корпорациите. Упълномощени от тях лица и институции (брокери) купуват или продават от тяхно или от свое име корпоративни акции и облигации. Фондовите борси могат да бъдат частни компании или публично-правни институции. Фондовата борса е мощен инструмент за привличане на паричен капитал. Състоянието на фондовата борса (курсът на ценните книжа) е изключително важен индикатор за състоянието на икономиката в текущия момент.

Фондове, инвестиращи в капиталови инструменти / Equity funds

Инвестиционни фондове, които инвестират предимно в акции и други капиталови инструменти. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като фондове, инвестиращи в капиталови инструменти, се получават от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно.

Фондовете за недвижими имоти / Real estate funds

Инвестиционни фондове, които инвестират основно в недвижими имоти. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като фондове за недвижими имоти се извличат от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно действие.

Фондове на фондове / Funds of funds

Инвестиционни фондове, които инвестират предимно в акции или дялове на инвестиционни фондове. Критериите за класифициране на инвестиционните фондове като фондове на фондовете се извличат от проспекта, правилата на фонда, учредителните документи, действащи устави или правилници, от документи за подписката или от инвестиционни договори, маркетингови документи, или друго изявление с подобно действие. Те следва да се класифицират в категорията фондове, в която те инвестират предимно.

Форекс /FOREX

Съкращение на Foreign Exchange /валутен пазар/.

Сдружение на банкови дилъри и брокери, осигуряващо чуждестранни валути и депозити, деноминирани в чуждестранна валута, предлагани от търговските банки на техните клиенти, които търгуват и пътуват в чужбина.

Форуърд / Forward

Сделка за хеджиране, при която страните се договарят едната да продаде, другата да купи на някоя по – следваща дата определено количество от установения актив по предварително договорени и цени и условия на изпълнение.

Форуърден валутен курс / Forward exchange rate

Валутно съотношение, формирано в резултат на трансакции, чиито падеж настъпва след два търговски (бизнес) дни. Мотив за форуръдните сделки е желанието на продавачите и купувачите на валута да се застраховат или да спечелят от промените на валутния курс до настъпване на падежа на трансакцията.

Форуърден лихвен процент / Forward interest rate

Лихвен процент по форуърдна (срочна) транзакция.

Форфетиране

Купуване от страна на търговска банка или финансова институция на вземане на износител от негов длъжник в чужбина. За износителя това е форма на вземането без право на обратен иск.

Фрактали / Fractals

Описание на математически модели, приложими за идентификация на модели от данни.

Франчайзинг

Предоставяне на интелектуална(индустриална) собственост, в това число ноу – хау, търговска марка, лого и т.н., срещу заплащане ( лихви, комисионни).

Фрий флоут / Free float

Процент свободно търгувани акции. Обикновено това са всички акции извън мажоритарния и големите миноритарни акционери. Важен показател при преценка на ликвидността на компанията.

Фрикционна (текуща) безработица / Frictional unemployment

Минималното равнище на безработицата в условията на пълна заетост. Предизвиква се от постоянните промени на трудовия пазар и е свързана с текучеството и миграцията на работната сила.

Фундаментален анализ / Fundamental Analysis

Както техническият, така и фундаменталният анализ има за цел прогнозиране посоката на пазарното движение. Фундаменталният анализ обаче се концентрира върху първопричините за това движение. Това означава, че фундаменталистите концентрират интереса си върху всички фактори, които могат да окажат влияние върху цената на разглежданата променлива.

Функция на потреблението / Consumption function

Непрекъснатата функция, описваща взаимовръзката между личните потребителски разходи и личния разполагаем доход.

Функция на спестяването / Savings function

Непрекъсната функция, която описва взаимовръзката между спестяванията и личния разполагаем доход. С нарастването на дохода нараства и потреблението, но не в същата степен гласи основният психологически закон, изведен от Кейнс. От него следва, че непотребяваната част се спестява. Функцията на спестяването е огледално отражение на функцията на потреблението.

Фючърс / Futures

Дериват, прехвърляем договор за покупка или продажба на определен актив, в определено количество със стандартизирано качество, по посочени цени и условия на доставка на или до фиксирана дата. Фючърсите се използват или за хеджиране или за спекулации, като реална доставка на актива обикновено не се извършва.

Flat /Square Position

Когато даден участник на пазара не е нито на дълга, нито на къса позиция, се казва, че е flat/square. Това е възможно в два случая – когато играчът няма отворена позиция или когато отворените му позиции взаимно се компенсират.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Х

Хардуерно базирани електронни пари / Hardware-based e-money

Включват продукти на електронни пари, които предоставят на клиента преносимо електронно устройство, обикновено карта с вградена интегрална схема, съдържаща микропроцесорен чип (напр. предплатени карти).

Хед Офис / Head office

Централен, главен офис на търговска банка, който ръководи дейността на нейните клонове, представителства и офиси.

Хеджиране / Hedging

1) Начин на намаляване на кредитния риск чрез извършване на срочни сделки така, че съществуващия риск по някоя предварително сключена сделка или налична позичия да бъде избегнат или сведен до минимум срещу заплащане на договорената цена на хеджирането; 2) Стратегия за елиминиране (неутрализиране) на инвестиционния риск. Често се основава на сделки с деривати.

Хедж фондове / Hedge funds

По смисъла на настоящите насоки означава колективни инвестиционни Хедж фондовете са финансови институции, които инвестират в агресивни портфейли, като използват деривативни инструменти като опции, финансов левъридж, къси продажби, лихвен арбитраж и други. Хедж фондовете не са обект на строги регулации, тъй като хората инвестиращи в тях обикновено разполгат със значителни финансови средства и целта им е предимно максимизиране на нормата на възвръщаемост.

Хибридни дългове

Сумите платени изцяло на разположение на търговската банка срещу издаване на ценни книги, при условие че тяхното изплащане не е гарантирано под никаква форма.

Хиперинфлация / Hyperinflation

При хиперинфлацията темповете на прираста на цените са толкова високи (достигащи пет и повече цихрени числа), че парите вече не са в състояние да обслужват обръщението. Стопанските агенти предпочитат бартерната размяна.

Холдинг / Holding

Акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление,с или без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Най-малко 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.

Хоризонтално изравняване на дохода / Horizontal equity

Преразпределяне на дохода между трудоспособните и нетрудоспособните лица.

Хроничен бюджетен дефицит / Chronical budget deficits

Наличие на системен бюджетен дефицит в продължителен период.

Хронологична регистрация

Регистрация, която отразява точно времето на постъпване на документите за обработка чрез БИСЕРА, като регистрира часа, минутата и секундата, посочени от банката или банковия клон, започнали плащането.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Ц

Цедент

Лице, което прехвърля своето вземане.

Цена/печалба на акция / P/E (price to earnings)

P/E е съотношението между текущата цена на дадена акция и нетната печалба на акция (нетната печалба на компанията разделена на броя акции в обращение). Само по себе си съотношението цена/печалба на акция не предоставя съществена информация. Обикновено се сравняват съотношенията цена/печалба на компании в един и същ сектор, или P/E на дадена компания спрямо общото P/E за пазара. Полезно е и сравнението на текущото съотношение цена/печалба на компанията с неговите исторически стойности.

Цена/продажби на акция / P/S (price to sales)

Сътношението между текущата цена на една акция и обема продажби на акция (стойността на приходите от продажби на компанията разделена на броя акции в обращение). P/S съотношението се сравнява с това на сходни компании или с общото за пазара, както и с историческите си стойности.

Цена/Счетоводна стойност на акция / P/B (Price/Book value per share)

Сътношението между текущата цена на една акция и нейната счетоводна стойност. Счетоводната стойност се определя, като собственият капитал на компанията, (разликата между активите и задълженията) се раздели на броя на акциите. P/B съотношението се сравнява с това на сходни компании или с общото за пазара, както и с историческите си стойности.

Цена, Застраховка, Навло

Счита се, че продавачът е доставил стоката, когато тя премине през борда на плавателния съд. Указва се задължението на продавача да осигури и плати разходите и навлото за доставка на стоките в уговореното пристанище. по море до определено пристанище. Продавачът е длъжен да сключи морска застраховка и да плати вноските по нея. Рискът и разходите след доставката се прехвърлят върху купувача. Продавачът поема митническото изчистване на стоката за износ.

Цена на затваряне / Closing Price

Курсът или цената на определена валута или финансов инструмент в края на търговията за даден ден.

Цена на преразпределението / Economic cost of redistribution

Аналитичен инструмент за оценка на преразпределителната политика на държавата, основаващ се на възможната размяна на ефективност и равенство. Изземването чрез данъците на част от дохода на богатите слоеве и предоставянето им на социално слабите, обикновено се съпътства от неблагоприятни ефекти – намаляване на стимулите за труд и предприемаческа активност у притежателите на високи доходи, и очакване на социални трансфери, вместо стремеж към пазарни доходи у социално слабите, но работоспособни слоеве.

Цена на придобиване / Cost

Цената на придобиване е сумата от заплатените парични средства или парични еквиваленти или справедливата стойност на друга престация за придобиването на един актив към момента на придобиването или създаването му или, където е приложимо, сумата, отнасяща се към този актив, когато е признат първоначално в съответствие с конкретни изисквания на други МСФО, например МСФО 2 Плащане на базата на акции.

Цена на упражнявяне / Exercise Price

Цена, по която купувачът на опцията може да упражни правото си да купи или продаде базисния актив.

Ценни книжа / Securities

Книжа, които дават на своите собственици правото да получават паричен доход. Те се делят на книжа с определена лихва и книжа с променлив доход. Към първите се отнасят, например облигациите, към вторите акциите. Общ термин за означаване на акции, облигации и други финансови инструменти, продавани на финансовите пазари.

Ценова дискриминация / Price discrimination

Продажби на един и същи продукт на различни цени за различните купувачи.

Ценова конкуренция / Price competition

Междуфирмена конкуренция чрез изменение на продажната цена.

Ценови лидер / Price leader

Водеща фирма с достатъчна пазарна мощ, което й позволява да определя ценовата политика в даден пазарен сектор.

Централен ежедневник

Bестник, който излиза всеки работен ден и се разпространява на територията на страната.

Централна банка / Central bank

Банката, която провежда паричната политика в дадена държава. Тя може да осъществява и надзор над банковата система и да организира разплащателната система.

Цесиор

Лице, върху което се прехвърля вземане.

Цесия

Договор, при който кредиторът отстъпва своите вземания и правата по тях на трето лице.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Ч

Частни емисии облигации / Privately issued bones

Облигации ограничени съгласно двустранно споразумение за определени инвеститори, ако облигациите са поне потенциално прехвърляеми.

Частни емисии ценни книжа / Private placements

Продажба на емисия от акции на единствен купувач или ограничен брой купувачи, без да бъдат предлагани публично.

Чек / Check

Писмено нареждане от едно лице (издател на чек) до друго лице (платец по чек; обикновено кредитна институция), с което се иска платецът да заплати определена сума на искане на издателя или на определено от издателя трето лице.

Видове чекове в зависимост от това, дали клиентът има сметка

Поименни – при тях клиентът /издателят/ има предварително разкрита сметка при съответната банка. Това е класическият тип чекове, които се издават по т.нар. чекова сметка /checking account/.
Предплатени чекове /pre-paid cheques/ – издават се само от финансови институции. При тях характерното е, че стойността на чека се предплаща от клиента, който не е необходимо да има сметка при съответната финансова институция. Към групата на предплатените чекове спадат чековете International Money Order /IMO/, известни още и като Global Money Order, пощенските чекове /Postal cheques/, касиерските чекове /Cashier's cheques/, а също така и пътническите чекове /Travellers cheques/.

Видове чекове в зависимост от това, дали сумата на чека може да бъде прехвърлена в полза на друго лице или организация:

Прехвърляеми, ордерни или още „чекове на заповед” /negotiable, transferrable, order cheques/: По този вид чекове се допуска прехвърляне на вземането от страна на бенефициента в полза на други лица или организации. Това става чрез джиросване, като е възможно и многократно последователно джиросване на чека в рамките на срока на валидност.
Непрехвърляеми /поименни/ чекове /non negotiable, non transferrable cheques/: Вземането по такива чекове може да се извърши само от бенефициента по чека и не може да се прехвърля на друго лице или организация. Обикновено върху чековете фигурира текст „Not negotiable” , „Not transferrable”, „Payee's account only” . Също така, при тези чекове вместо обичайния текст „Pay against this cheque to the order of …” , е изписано само „Pay …” , или друг подобен израз, изключващ думата „order” .

Чекове за банкови плащания

Издават се до размера на разполагаемия остатък по сметката на платеца и договорения кредит по тази сметка (овърдрафт).

Чекове на касиера

Чекове, подписани от касиера на банката от името на самата банка. Издават се на първокласни клиенти.

Чеково плащане / Cheque payment

Плащане чрез писменно нареждане на притежателя на средствата по банкова сметка за изплащане на определена сума на посоченото в чека лице.

Черен пазар

Пазар, на който продавачите продават стоки на купувачите на по-високи цени от официално действащите и утвърдени официално.

Черен рицар / Black knight

Компания, която отправя враждебна оферта за придобиване на друга. Свързва се с лошите герои от приказките, които искат да отвлекат принцесата.

Чип банкова карта

Банкова карта с вграден компютърен чип, изпълняващ същата функция като магнитната лента. Обикновено чипът замества магнитната лента, но е възможно да присъстват едновременно върху една карта. Предимствата на чипа пред магнитната лента са:

има много по-голяма памет, т.е. могат да се запишат повече данни /включително и информация, даваща възможност на картодържателя да участва в промоции въз основа на извършени плащания с картата/
дава възможности за повече приложения /например една и съща карта може едновременно да е банкова, да се използва и като карта за достъп или да съхранява медицински данни за лицето/
транзакциите с чип карта са по-сигурни, тъй като чип-картите по-трудно се фалшифицират.

Чист външен доход / Net external income

Разлика между доходите на граждани и фирми, извън страната, и доходите на чуждите граждани и фирми вътре в страната.

Чист вътрешен продукт / Net internal product

Разлика между БВП и амортизациите.

Чиста печалба

Печалбата, оставаща на разпореждане в предприятието след отчитане на данъците.

Чисти данъци / Net taxes

Разликата между данъците и социалните плащания на правителството.

Чисти инвестиции / Net investments

Разликата между брутните инвестиции и амортизациите.

Чисти косвени данъци / Net indirect taxes

Разликата между косвените данъци и субсидиите

Чисто национално благосъстояние / Net national welfare

Пресмята се като от БВП (БНП) се извади стойността на нанесените щети на околната среда и се прибави стойността на свободното време, плюс резултатите от неотчетената стопанска дейност.

Човешки капитал / Human capital

Концепция, която отдава приоритетно значение на качествената характеристика на работната сила при интерпретацията на труда като производствен фактор. Факторът труд започва да носи белезите на капитал, когато се инвестират средства за квалификация и образование на работната сила.

Чуждестранни инвестиции

Всяко вложение на чуждестранно лице, включително като едноличен търговец или чрез клон, или чрез дружество с чуждестранно участие с повече от 50 % в: акции и дялове от търговски дружества; право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти; собственост върху предприятие; облигации, и други ценни книжа; кредит за повече от пет години.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Ш

Шипинг / Shipping

1) Доставка, превоз 2) Шпингови сертификати – използват се на борсите за търговия на фючърсни инструменти. Шипинговия сертификат е договор с лицензирана от борсата логистична институция, която трябва да достави даден актив на притежателят на сертификата. Доставката се осъществява според условията посочени в договора.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Щ

Щраус / Ostrich

Инвеститор, който пренебрегва важна информация и други фактори, влияещи на пазара и на цената на акците. Идва от приликата с поведението на птицата, която при опасност крие главата си в пясъка.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Ю

Юридически лица

Носители на права и задължения, придобиващи ги чрез своите органи за управление. Юридически лица са търговските дружества и сдруженията с нестопанска цел .

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Я

Японски свещи / Candlestick charts

Инструмент на техническия анализ. Представлява графично представяне на цената на даден актив за определен период от време. Изобразяват се цените на отваряне и затваряне, най-високата и най-ниската стойност за периода.

One thought on “Финансов речник

 • 01.09.2016 в 16:50
  Permalink

  Здравейте,
  Във връзка с публикуване на информация по смисъла на чл.27, ал.1 отНаредба 2 от 17.09.2003 „за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулуран пазар на ценни книжа и за рзкриването на информация от публичните дружества и др. емитемти на ценни книжа“, имамаме интерес да влземе в контакти с вашата медия, относно сключване на договор за публикуване на информация по реда на горната наредба.
  При проявен интерес от ваша страна, моля да ни отговорите на настоящото запитване ил да се обадите на тел. 0884600469. Т. Иванова.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *