Форум дискутира финансовите иновации

Форум, посветен на разработката и прилагането на иновативни решения във финансовата сфера днес започна своята работа в българската столица. Той се организира за четвърта поредна година от Асоциация „Банка на годината“. Участниците във работния форум бяха поздравени от подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково” Нина Стоянова /на снимката/ при откриването на Финансовия форум „Иновации“. Според нея през последните години се наблюдава тенденция на нарастване обема на електронната търговия, електронните плащания и появата на иновативни платежни услуги. Все по-осезаема е необходимостта от предоставяне на електронни услуги, както от частните компании, така и от публичните органи.

С дигитализацията на услугите и иновациите в сферата на плащанията са настъпилри редица промени, което наложи ревизирането на Директивата за платежните услуги и приемането на изцяло нова Втора директива за платежните услуги във вътрешния пазар, по чието транспониране се работи от края на 2016 г. В директивата са заложени редица изисквания към доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) относно плащанията, извършвани по електронен път и в интернет среда.

Новата директива за платежните услуги въвежда два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда – услуги по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка, и регулира дейността на доставчиците, които ги предлагат. Предвиждат се промени по отношение на информационните изисквания и правата и задълженията на ползвателите и доставчиците на платежни услуги, подчерта в приветствието си Нина Стоянова.

Разширен е обхватът на платежните операции, попадащи в приложното поле на директивата, като вече са включени и операциите, при които само един от доставчиците е на територията на ЕС и които се извършват във всички валути, а не както досега, само за операциите, които се извършват изцяло в рамките на ЕС и са деноминирани в евро или във валутите на държавите членки.

Важна област на директивата, осигуряваща защита на ползвателите на платежни услуги, осъществявани в интернет или по друг дистанционен способ, е въвеждането на задълбочено установяване на идентичността на платеца от доставчика на платежни услуги. То включва използването на поне два елемента за идентификация при извършване на плащане, категоризирани като знание (нещо, което само ползвателят знае), притежание (нещо, което само ползвателят притежава) и характерна особеност (нещо, което характеризира ползвателя), които са независими, така че нарушаването на един елемент не влияе на надеждността на останалите, а процедурата е разработена по начин, който защитава поверителността на данните за установяване на идентичността.

От тези три елемента в практиката към момента най-често прилагани от доставчиците на платежни услуги са паролите (нещо, което само ползвателят знае) и еднократни динамични кодове за потвърждаване на дадено плащане, генерирани от токен устройства или получени чрез съобщение през личния мобилен телефон или имейл (нещо, което само ползвателят притежава). Относно третия елемент, касаещ характерна особеност на клиента, т.е. нещо, което характеризира ползвателя, може да бъде посочена идентификацията чрез биометрични данни, като например пръстовия отпечатък, разпознаване на ириса и др.

Също така, доставчиците на платежни услуги ще трябва да въведат мерки за смекчаване и механизми за контрол на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността на предоставяните от тях платежни услуги, като  в процес на  разработване са Насоки на Европейския банков орган в тази област. В случай на значим операционен или свързан със сигурността инцидент, доставчиците на платежни услуги ще имат задължение за докладване до компетентния надзорен орган.

Нина Стоянова конкретизира в близък план, че директивата ще бъде въведена с нов Закон за платежните услуги и платежните системи, който се очаква до средата на годината да бъде изпратен в Министерството на финансите за внасяне в Министерски съвет и за приемане от Народното събрание при спазване на срока за въвеждане на директивата от държавите – членки на Европейския съюз, до 13 януари 2018 г. В новия закон ще бъдат пренесени и текстовете  на останалите директиви, регулиращи платежната инфраструктура и услуги – Директивата за окончателността на сетълмента, Втората директива за електронните пари и Директивата относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции. Наред с това прилагането на Регламента за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и на Регламента за обменните такси за платежни операции, свързани с карти, които вече са в сила и за нашата страна, създадоха допълнителни условия за интеграция на европейския пазар на плащанията.

Разпоредбите на Втората директива за платежните услуги и въвеждащият я нов закон имат за цел осигуряване на по-благоприятна и сигурна среда за пазарните участници и по-добро гарантиране на правата на ползвателите на платежни услуги при отчитане на промените, свързани с развитието на технологиите, заключи в приветствието си подуправителят на БНБ.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *