2015 година – частните инвестиции продължават да спадат

През 2015 г. икономиката на България нарасна с 3% в реално изражение. Това бе най-високият растеж от 2008 г. насам, съобщават от Министерството на финансите. Той бе балансиран, с положителни приноси от външното и вътрешното търсене. Нетният износ беше определящ за нарастването на БВП. В резултат от продължаващата несигурност в глобален план, реалният растеж на световната икономика се забави, а световната търговия се влоши значително, главно поради процесите на преориентиране на икономиката на Китай и „охлаждането“ на други нововъзникващи икономики.

Под влияние на по-ниското търсене, международните цени на суровините и петрола отчетоха силен спад през 2015 г. Това се отрази в намаление на вътреш- ните цени както на производител, така и на потреби- тел. От гледна точка на инфлационните очаквания в страната, анкетите на НСИ показват, че към настоящия момент потребителите нямат намерение да от лагат във времето разходите си в очакване на продължаващо поевтиняване на потребителските стоки. В периода след 2009 г., износът на стоки и услуги е основният източник на икономически растеж в България. Износът надмина предкризисното си равнище още през 2010 г. Наблюдава се подобрение на неговата структура, което се изразява в повишаване на дела на стоките с висока и средна добавена стой- ност. През 2015 г., както и в предходните години, динамиката на износа бе подпомогната от подобре- ние на конкурентоспособността, която се отрази и в нарастване на дела на българския износ във вноса на ЕС.

За втора поредна година динамиката на БВП по фактори на труд свидетелства за водещ принос от страна на производителността на труда, подкрепен от нарастването на заетостта в страната. Нарастването на заетостта през 2015 г. се дължеше на повишеното търсене на труд в индустрията и услугите, което е предпоставка за устойчивост и за продължаване на възходящата динамика на показателя. Нарастването на заетите в промишлеността беше пряко свързано с повишените приходи от продажби в експортно ори- ентираните дейности и нарастването на добавената стойност в промишлеността. Увеличението на заетостта имаше основен принос към свиването на безработицата през 2015 г., но около 30% от него се дължеше на намалението на населението в трудоспособна възраст. Потреблението на домакинствата забави растежа си поради по-ниското нарастване на компенсацията на наетите.

Това се отрази в по-бавен растеж на добавената стойност в услугите. Инвестициите в основен капитал се увеличиха с 2.5% и за трета поредна година това се дължеше на публичните капиталови разходи и, по-специално, изплатените средства по програми на Европейския съюз за периода 2007-2013 г., включително национално съфинансиране. Частните инвестиции в икономиката продължиха да спадат. От друга страна, предприема- чите отчетоха по-висок дял на инвестициите за уве- личаване на производствения капацитет през 2015 г. Тази тенденция се очаква да продължи и през 2016 г., като се има предвид увеличеното натоварване на мощностите в промишлеността.

Кредитната активност през 2015 г. остана слаба. От гледна точка на търсенето, нефинансовите предприятия и домакинствата се въздържаха да поемат нови задължения. Това предпазливо поведение може да се свърже и със спада на частните инвестиции, както и с по-ниските растежи на частното потребление спрямо предходната година. Банковата система се характеризираше с нарастваща ликвидност и подобряващи се показатели за рента билност. Това бе вследствие на един от най-добрите финансови резултати след кризата – на фона на подготовката на банките за ПКА, в т.ч. нетните продажби на кредитни портфейли, слабото търсене на кредити и среда на намаляващи лихвени проценти. По-високите приходи от косвени данъци през 2015 г., дължащи се в голяма степен на подобрена събираемост, се отрази в значително нарастване на корективите. Делът на корективите в БВП се повиши и достигна 14.6%, което е близо до стойностите отчетени преди кризата.

 

Financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *