282,6млн. за 225 проекта за околна среда и климат

ЕК одобри финансирането на 225 нови проекта по програмата LIFE+ на Европейския съюз за околната среда, съобщи пресслужбата на ЕК. Избраните проекти са представени от бенефициенти от всички 28 държави членки на ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, изменението на климата и политиката в областта на околната среда, както и информирането и комуникациите по екологични проблеми в Европа. По проектите ще бъдат инвестирани общо около 589,3 млн. евро, от които 282,6 млн. евро ще бъдат предоставени от ЕС.
Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „През последната година от настоящия програмен период програмата LIFE+ отново демонстрира способността си да оказва съществена финансова подкрепа за проекти в областта на околната среда и
опазването на природата със значителна добавена стойност за ЕС.
Последните проекти ще допринесат в решаваща степен за опазване, съхраняване и увеличаване на природния капитал на Европа, а също така ще спомогнат за постигането на устойчив растеж чрез инвестиции в нисковъглеродна икономика с ефективно използване на ресурсите. Широко признатият успех на LIFE+ и нейните проекти осигури приемането наскоро на регламент за нова програма LIFE с увеличен бюджет за действия в областта на околната среда и климата през периода 2014-2020 г.“
Европейският комисар въпросите на климата Кони Хедегор заяви: „Радвам се да видя, че тази година също са постъпили толкова много новаторски проекти. За да ги осъществим, ние ще предоставим повече от 41,2 милиона евро за общия бюджет от 109,4 милиона евро. Нарастващият брой проекти по програма LIFE дава своя принос към действията по климата. Искаме този принос да се увеличи още: новата програма LIFE за периода 2014-2020 г. ще предвижда над 850 милиона евро, посветени на действията по климата. Това ще увеличи приблизително три пъти сумите, изразходвани в тази област.“
В отговор на последната покана на комисията с краен срок юни 2013 г. за представяне на предложения тя получи 1 468 предложения. От тях 225 бяха избрани за съфинансиране по трите компонента на програмата: LIFE+ „Природа и биологично разнообразие“, LIFE+ „Политики и управление в областта на околната среда“ и LIFE+ „Информация и комуникации“.

1) Чрез проектите по LIFE+ „Природа и биологично разнообразие“ се подобрява природозащитният статус на видове и местообитания, застрашени от изчезване. От получените 342 предложения Комисията
избра за финансиране 92 проекта на партньорства между природозащитни организации, държавни органи и други участници.
Проектите ще се ръководят от бенефициери от 25 държави членки и общите инвестиции в тях са на стойност 262,5 млн. евро, от коитоЕС ще предостави около 147,9 млн. евро. Повечето от проектите
(79) са по направлението „Природа“, като ще допринесат за прилагането на Директивата за птиците и/или Директивата за местообитанията и за мрежата „Натура 2000“. Останалите 13 проекта са по направлението „Биологично разнообразие“ на LIFE+ за пилотни схеми за решаване на по-общи проблеми на биологичното разнообразие.
2) Проектите по LIFE+ „Политики и управление в областта на околната среда“ са с пилотен характер и допринасят за разработването на новаторски идеи, технологии, методи и инструменти. От получените 961 предложения Комисията избра за финансиране 125 проекта на широк кръг организации от публичния и частния сектор. Избраните проекти ще се ръководят от бенефициери от 22 държави членки и общите инвестиции в тях са на стойност 318,5 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 130,8
млн. евро.
По този компонент на програмата Комисията ще предостави над 41,2 млн. евро за 33 проекта(с общ бюджет от 109,4 млн. евро), които са пряко свързани с борбата срещу изменението на климата.
Избраните проекти, които ще бъдат осъществени в Австрия, Белгия, Германия, Испания, Франция, Гърция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Швеция и Обединеното кралство, са посочени в
приложението към настоящото съобщение за медиите. Много проекти за решаването на други проблеми също ще окажат непряко въздействие върху емисиите на парникови газове.
Други важни области, на които са посветени проекти, включват отпадъците и природните ресурси, иновациите, водите и химикалите.
3) Чрез проектите по LIFE+ „Информация и комуникации“ се разпространява информация и се повишава осведомеността по екологични проблеми. От получените 165 предложения Комисията избра за финансиране осем (8) проекта на широк кръг природозащитни и/или екологични организации от публичния и частния сектор. Проектите ще бъдат осъществени в шест държави членки – Австрия, Кипър, Гърция, Унгария, Полша и Румъния, като по тях ще се инвестират общо 8,3 млн. евро, от които ЕС ще
предостави около 3,9 млн. евро.
Половината от осемте проекта са свързани с политиката на ЕС в областта на околната среда, три са насочени към повишаване на осведомеността относно проблеми по защитата на природата и биоразнообразието, а последният е посветен на предотвратяването на горски пожари.

Контекст

LIFE+ е европейският финансов инструмент за околната среда с общ бюджет от 2,1 млрд. евро за периода 2007-2013 г. Всяка година комисията пуска по една покана за представяне на предложения за проекти по LIFE+.
Програмата LIFE ще продължи през периода 2014-2020 г. съгласно регламента за нова програма LIFE за действия в областта на околната среда и климата. Общият бюджет на програмата за този период е 3,4 млрд. евро по цени от декември 2013 г., като тя ще включва подпрограма за околната среда и подпрограма за действия по климата.

Проекти по LIFE+ от 2013 г. в България

България (BG) 1 проект (0,5 млн. евро)

LIFE+ „Природа“ (1 проект – 0,5 млн. евро)

LIFE „Крайречни гори“ (Изпълнителна агенция по горите): Общата цел на проекта е да се подобри природозащитният статус на алувиални гори с черна елша и планински ясен в две български зони от значение за Общността. С проекта се цели също да се подобри базата от знания и да се изгради капацитет на местно равнище за възстановяване и управление на тези алувиални гори.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *