45% ръст на привлечените средства отчитат инвестиционните фондове

Към края на юни 2013 г. средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 1211.3 млн. лева. Техният размер се увеличава с 375.8 млн. лева (45%) в сравнение с юни 2012 г. (835.6 млн. лева) и намалява спрямо март 2013 г. с 16.9 млн. лева (1.4%), показват данните на БНБ за второто тримесечие.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2013 г. е 1.5%, което представлява повишение с 0.4 процентни пункта спрямо юни 2012 г. (1.1% от БВП).

Към края на юни 2013 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 621.1 млн. лева, като спрямо същия месец на 2012 г. те се увеличават с 266.2 млн. лева (75%). В сравнение с март 2013 г. (575.3 млн. лева) активите нарастват с 45.7 млн. лева (8%).

Към края на второто тримесечие на 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 49.7 млн. лева (36.7%) до 184.9 млн. лева при 135.2 млн. лева към юни 2012 г., а на балансираните фондове се увеличават с 9.9 млн. лева (11%) до 100.5 млн. лева при 90.5 млн. лева към края на юни 2012 г. Спрямо март 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 18.5 млн. лева (11.1%), а на балансираните фондове намаляват с 0.3 млн. лева (0.3%). Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации, се повишават с 206.9 млн. лева (162.4%) до 334.2 млн. лева към юни 2013 г. при 127.4 млн. лева към края на юни 2012 г.5 В сравнение с март 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 27.5 млн. лева (9%).

Към края на юни 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял 53.8% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 35.9% към юни 2012 г. и 53.3% към март 2013 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 29.8% от общата сума на активите към юни 2013 г. при относителен дял от 38.1% към юни 2012 г. и 28.9% към март 2013 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. депозитите нарастват със 187.6 млн. лева (130.3%) до 331.6 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 45 млн. лева (35.7%) до 171.1 млн. лева, а средствата в ценни книжа, различни от акции, се повишават с 32.6 млн. лева (70.5%) до 78.8 млн. лева.

В сравнение с март 2013 г. депозитите се увеличават с 30 млн. лева (10%), инвестициите в акции и други форми на собственост нарастват с 9.4 млн. лв. (5.8%) и средствата в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 2.8 млн. лева (3.7%). Към края на юни 2013 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите – 53.4%, акции и други форми на собственост – 27.6%, и ценни книжа, различни от акции – 12.7%, при съответно 40.6%, 35.5% и 13% към юни 2012 г. Към март 2013 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите – 52.4%, акции и други форми на собственост – 28.1%, и ценни книжа, различни от акции – 13.2%.

Към края на второто тримесечие на 2013 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 83.5%, и в евро – 12%, при съответно 79.1% и 14.7% към юни 2012 г. Към март 2013 г. активите, деноминирани в български лева, са 81.8%, а тези в евро са 13.2%.

Географската структура на ценните книжа6 в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2013 г. инвестициите в България, се увеличават на годишна база с 66.3 млн. лева (42.7%) до 221.6 млн. лева при 155.4 млн. лева към края на юни 2012 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 12.2 млн. лева (58.7%) до 33 млн. лева при 20.8 млн. лева към края на юни 2012 г. В сравнение с март 2013 г. инвестициите в България се повишават с 18.8 млн. лева (9.3%), а инвестициите в страни от Европейския съюз се понижават с 3.1 млн. лева (8.7%). Към юни 2013 г. относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 80.1% спрямо 80% към юни 2012 г. и 77.1% към март 2013 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *