Управителите на фирми с невнесени данъци отговарят с личното си имущество

Ревизията е приключила с ревизионен акт, като на лицето са вменени данъчните задължения, включително и дължимите лихви за ревизирания период.

Повече