ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2023

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД

 

ЕИК по БУЛСТАТ: 115086942

LEI код: 8945006JQA0MDRQA9D12

 

Съдържание

 

 

Изображение1

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

 

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД ПРЕЗ 2023 г.

 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА

І. Предмет на дейност

КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИАД – Пловдив е акционерно дружество, вписано в Регистъра за търговски дружества под № 79558, том 946 по ф.д.№ 9101/2003г. Капиталът на дружеството е 6 000 016 лв., разпределен в 6 000 016 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителните директори: ю.л. “ИТ АКАДЕМИЯ” АД, ЕИК 115310365, представлявано от Петър Нейчев Нейчев - самостоятелно, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов – заедно.

КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИАД е с предмет на дейност:

ІІ. Основна дейност

През 2023 година дружеството реализира приходи в размер на 658 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от обичайна дейност в размер на 657 хил.лв. и финансови приходе в размер на 1 хил. лв.

КЛЮЧОВИ ДАННИ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Приходи

658

83

Разходи

147

124

Нетна печалба/загуба за периода

511

 (41)

Активи

8 908

8 387

Собствен капитал

7 469

6 958

 

 

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към  31.12.2023 г.

 

БЕЛЕЖКИ

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

АКТИВИ

 

 

 

Нетекущи активи

 

 

 

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

6

30

33

Инвестиционни имоти

7

2315

1785

Нематериални активи

8

7

7

Финансови активи

9

6500

6500

Вземания

10

22

31

 

 

8874

8356

Текущи активи

 

 

 

Материални запаси

 

3

2

Вземания

11

30

27

Финансови активи

12

1

1

Парични средства

13

-

1

 

 

34

31

Всичко активи

 

8908

8387

КАПИТАЛ  И  ПАСИВИ

 

 

 

Капитал и резерви

 

 

 

Акционерен капитал

14

6000

6000

Резерви

15

3773

3773

Финансов резултат от минали години

16

(2815)

(2774)

Финансов резултат за периода

16

511

(41)

 

 

7469

6958

Дългосрочни пасиви

 

 

 

Задължения

17

904

886

 

 

904

886

Текущи пасиви

 

 

 

Задължения

18

535

543

 

 

535

543

Всичко капитал и пасиви

 

8908

8387

 

Дата: 27.03.2024г.

Бележките са неразделна част от тези финансови отчети.

Изображение1

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

Към  31.12.2023 г.

 

БЕЛЕЖКИ

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Приходи

2

657

             82

Разходи за материали и услуги

3

(42)

(61)

Разходи за персонал и осигуровки

4

(6)

             (13)

Амортизации

 

(4)

(4)

Балансова стойност на продадени активи

 

-

(1)

Други разходи за дейността

 

(64)

(14)

Печалба/ (загуба) от оперативна дейност

 

541

(11)

Финансови приходи

5

1

1

Финансови разходи

5

(31)

(31)

Финансови приходи/(разходи),нетно

 

(30)

(30)

Печалба / (загуба) преди данъци

 

511

(41)

Разход за данъци върху доходите

 

-

-

Нетна печалба за годината

 

511

(41)

Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци

 

-

-

Общ всеобхватен доход за годината

 

511

(41)

 

Дата: 27.03.2024г.

Бележките са неразделна част от тези финансови отчети.

Изображение1

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Към  31.12.2023 г.

 

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Парични потоци от оперативна дейност

 

 

 

Парични постъпления от клиенти

 

21

30

Парични плащания на доставчици и персонал

 

(58)

(105)

Платени/ възстановени данъци

 

(8)

(7)

Други постъпления и плащания от оперативната дейност

 

17

4

Паричен поток от дейността

 

(28)

(78)

Парични потоци от инвестиционна дейност

 

9

(31)

Парични потоци от финансова дейност

 

18

52

Нетни парични потоци

 

(1)

(57)

Парични средства в началото на годината

 

1

58

Парични средства в края на периода

 

-

1

 

Дата: 27.03.2024г.

Бележките са неразделна част от тези финансови отчети.

Изображение1

 

 

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към  31.12.2023

 

Акционе-

рен капитал

BGN’000

премии от емисии

BGN’000

общи

резерви

BGN’000

Резерв от преструк- туриране BGN’000

други

резерви

BGN’000

Печалба

BGN’000

 загуба

BGN’000

Общо

BGN’000

Салдо на 31.12.2021

6000

107

3085

565

16

      1019

(3793)

6999

Резултат за периода

-

-

-

-

-

       -

 (41)

(41)

Други изменения

-

-

         -

-

-

        -

       -

-

Салдо на 31.12.2022

6000

107

3085

565

16

 1019

(3834)

6958

Резултат за периода

-

-

-

-

-

511

-

511

Други изменения

 

-

-

-

-

-

-

-

Салдо на 31.12.2023

6000

107

3085

565

16

    1530

(3834)

7469

 

Дата: 27.03.2024г.

Бележките са неразделна част от тези финансови отчети.

Изображение1

 

 

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

към  31.12.2023

 

1.СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

На територията на Република България действат Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз. Международните стандарти за финансови отчети сa приети със Закона за счетоводството.  За България през 2023г. е приложима рамката на МСС.

Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), валутата на дружеството.

ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Ръководството представя своя годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31 декември 2023г., изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти, което е и в съответствие с Националното счетоводно законодателство.

Основа за изготвяне на финансовите отчети

Настоящите финансови отчети са изготвени за периода от 1 януари 2023г. до 31 декември 2023г. в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2009 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

За текущата финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респ. от Комитета за разяснения на МСФО към БМСС и приети от Европейската комисия, в сила от 01.01.2022г., които са били уместни и приложими за неговата дейност.

Дружеството изготвя и консолидирани финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), разработени и публикувани от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС) и одобрени от Европейския съюз. В тях инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с МСФО 10 Консолидирани финансови отчети.

Промени  в  счетоводната  политика

Дружеството не е променяло счетоводната си политика през текущия период.

Ефекти от промяна в обменните курсове

Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството води счетоводните си регистри в лева. Фиксингът на българския лев е фиксиран към еврото 1 EUR = 1.95583 BGN. Финансовите отчети са изготвени в хиляди лева.

Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс на БНБ към датата на сделката.

В годишния финансов отчет и в междинните финансови отчети паричните и непаричните позиции в чуждестранна валута се отразяват, както следва:

- паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителен курс, а текущо през годината - по централния курс на Българската народна банка към датата на съставяне на отчета.

- непаричните позиции, които се отчитат по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се оценяват, като се използва валутният курс към датата, към която е определена справедливата стойност.

Курсовите разлики възникнали при промяна на обменните курсове се отразяват в Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.

Приходи  

Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане.

Разходите се отразяват в Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход през периода, през който са възникнали.

Разходите, извършени от дружеството през текущия отчетен период, които са свързани с получаване на приходи и изгоди през следващ отчетен период, се отчитат като разходи за бъдещи периоди.

Данъци

Според българското данъчно законодателство дружеството е задължено за данък печалба /корпоративен данък/. Данъчната ставка за данък печалба е 10 %. Отсрочените данъци са заделени при данъчна ставка 10 %.

Дружеството е регистрирано по Закона за данък добавена стойност и е задължено с данък 20 % за извършените продажби.

Българското данъчно законодателство е обект на различни тълкувания и непрестанни промени. В тази връзка тълкуванието на данъчното законодателство от данъчните власти по отношение на сделките и дейността на Дружеството може да не съвпада с това на Ръководството. В резултат на това данъчните власти могат да изразят съмнение по отношение начина на изчисление на пренесените данъчни загуби, както и да определят допълнителни данъци, глоби и лихви.

Данъчните власти могат да извършват проверки на финансовите отчети и документация за предходните пет години от настоящия данъчен период и да определят допълнителни глоби. Ръководството на Дружеството не разполага с информация, която би довела до значителни задължения в тази област.

Имоти, машини, съоръжения и оборудване  

Имотите, машините, съоръженията и оборудването са активи, които имат цена на придобиване над 500 лева и самостоятелно определяем полезен срок на ползване.

Първоначално дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.

Последващи разходи – с последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.

Оценка след първоначалното признаване - След първоначалното признаване като актив имотите, машините, съоръженията и оборудването се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации. През предходен период имотите, машините, съоръженията и оборудването са се отчитали по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации.

Възстановимост на балансовата стойност – Дружеството не определя възстановима стойност. При наличие на достатъчно надеждни условия предприятието преразглежда балансовата стойност на дълготрайните материални активи и определя тяхната възстановима стойност.

Отписването на дълготрайни материални активи от баланса е при продажба или когато активът окончателно бъде изведен от употреба и след отписването му не се очакват никакви други икономически изгоди.

Имотите, машините, съоръженията и оборудването се амортизират по линейния метод през техния полезен срок на експлоатация, като отчетната се намалява до размера на остатъчната им стойност със следните годишни амортизационни норми:

 

2023

2022

Сгради и съоръжения

4 %

4 %

Машини и оборудване

30 %

30 %

Компютри

50 %

50 %

Автомобили

25 %

25 %

Други

15 %

15 %

 

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба.

Инвестиционни имоти

Класифициране на активи като инвестиционни имоти.

Инвестиционен имот е имотът (земята или сградата или части от сграда, или и двете), държан (от собственика или лизингополучателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, или и за двете, отколкото за:

Като инвестиционни имоти в съответствие с изискванията на МСС 40 “Инвестиционни имоти” в предприятието се класифицират:

- земя, притежавана с цел дългосрочно увеличаване на стойността на капитала, а не с цел краткосрочна продажба в хода на обичайната дейност;

- земя, притежавана за неопределено понастоящем бъдещо използване;

- сграда, притежавана от отчитащото се предприятие (или държана от отчитащото се предприятие на финансов лизинг) и  е отдадена по един или повече оперативни лизинга; и

- сграда, която не се ползва, но се притежава, за да бъде отдадена по един или повече оперативни лизинга.

Признаване на инвестиционен имот - Инвестиционният имот се признава, когато:

- има вероятност дружеството да получава икономически изгоди от инвестиционния имот, на основата на наличните данни в момента на първоначалното признаване;

- цената на придобиване на инвестиционния имот може да бъде оценена достоверно.

Първоначално оценяване на инвестиционен имот - Първоначалното оценяване на инвестиционен имот се извършва по неговата цена на придобиване. Разходите по сделката се включват в първоначалната оценка.

Цената на придобиване на закупен инвестиционен имот включва неговата покупна цена и всички преки разходи, като:

- професионалните хонорари за правни и други услуги;

- данъци по прехвърлянето на имота;

- други преки разходи по сделката.

Цената на придобиване на инвестиционен имот, построен по стопански начин, е неговата цена на придобиване на датата, когато е завършено строителството или разработването на имота.

При прехвърляне на друг имот в инвестиционен имот той се завежда със стойност, равна на балансовата стойност на имота, по която се е отчитал до момента .

Инвестиционни имоти, получени в резултат на безвъзмездна сделка се оценяват по справедлива стойност.

Инвестиционни имоти, получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон първоначално се оценяват по оценката, приета от съда и всички преки разходи.

В първоначалната оценка на инвестиционния имот в съответствие с изискванията на МСС 40 се включват всички трайно прикрепени дълготрайни активи, без които инвестиционния имот не би могъл да се ползва по предназначение.

Последващо оценяване на инвестиционните имоти след първоначалното придобиване - След първоначалното признаване като актив, всеки инвестиционен имот, собственост на предприятието, се отчита по Модел на справедливата стойност” - предприятието, оценява всички свои инвестиционни имоти по тяхната справедлива стойност.

Освобождаване от инвестиционни имоти - Инвестиционен имот трябва да бъде отписан (изваден от баланса) при освобождаването или когато инвестиционният имот е трайно изваден от употреба и никакви бъдещи икономически изгоди не се очакват от неговото освобождаване.

Нематериални Активи  

Нематериалните активи представляват установими непарични активи без физическа субстанция, които се използват при производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели.

Първоначалната оценка на нематериални активи при придобиването им се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.

Оценката след първоначалното признаване - нематериалният актив се отчита по цена на придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка.

Възстановимост на балансовата стойност – Дружеството не определя възстановима стойност. При наличие на достатъчно надеждни условия предприятието преразглежда балансовата стойност на дълготрайните нематериални активи и определя тяхната възстановима стойност.

Отписването на дълготрайни нематериални активи от баланса е при продажба или когато не се очакват бъдещи икономически ползи от неговото използване или от последваща продажба.

Нематериалните активи се амортизират по линейния метод със следните амортизационни норми:

 

2023

2022

Софтуер

50 %

50 %

Други  нематериални активи

15 %

15 %

Права върху интелектуална собственост

15 - 33.33%

15 - 33.33%

 

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба.

Материални запаси

Стоково - материалните запаси са краткотрайни активи под формата на стоки, предназначени за продажба.

Стоково-материалните запаси се записват в баланса на дружеството по историческа цена (доставна цена), в която се включват цената на закупуване и всички преки разходи, извършени във връзка с доставянето им до сегашното им местоположение и състояние.

При отписването на стоково - материалните запаси се използва метода на средно претеглената стойност.

В края на отчетния период се прави оценка на нетната реализируема стойност на стоково-материалните запаси.

Нетна реализируема стойност

Оценката на нетната реализируема стойност се базира на най-сигурните съществуващи данни по време на съставянето на тази оценка, като се отчитат колебанията в цените и себестойността.

Дългосрочни финансови активи

Дългосрочните финансови активи са участия в капиталите на дъщерните и асоциираните дружества, както и такива с характер на малцинствено участие.

За отчитане на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия за целите на консолидацията същите се преизчисляват съгласно метода на собствения капитал.

Първоначално активите се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи по придобиването им.

Оценка след първоначалното признаване - След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен финансов актив се отчита по цена на придобиване, намалена с натрупаната евентуална загуба от обезценка.

Отписването на дълготрайни финансови активи от баланса е при продажба и когато са отдадени правата на собствеността.

Краткосрочни финансови активи

Краткосрочните финансови активи са „Финансови активи, държани за търгуване”, класифицирани по МСС 32.

Последващо отчитане на финансови активи - След първоначалното им признаване финансовите активи се оценяват по справедлива стойност, която не се коригира с очакваните разходи по продажбата или друг вид освобождавания на финансовите активи, когато са класифицирани като:

- финансови активи, държани за търгуване;

- финансови активи, обявени за продажба.

Кредитен риск

Кредитният риск за дружеството е свързан преди всичко с неговите вземания от предоставените средства на дружества от групата и други контрагенти.

Сумите представени в баланса са на нетна база. Не са правени обезценки за съмнителни вземания, и не са оценени като такива от ръководството на база предишен опит и текущи икономически условия.

Пазарен риск

Пазарният риск е резултат от изменението в пазарните условия – промяна на пазарни цени на финансовите инструменти, на валутните курсове и на лихвените проценти.

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с принципа за действащо предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи да извършва дейността си в близко бъдеще.

Дружеството също така изготвя и консолидиран финансов отчет в съответствие с изискванията на МСФО, включващ Дружеството и дъщерните и асоциираните предприятия. За да могат да придобият пълна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, както и промените във финансовото състояние на Групата като цяло, потребителите на този неконсолидиран финансов отчет е необходимо да го четат заедно с консолидирания финансов отчет на Групата за същия отчетен период.

“Корпорация за технологии и иновации” АД притежава контролно участие пряко и непряко в 11 на брой дъщерни дружества. В допълнение на настоящия неконсолидиран финансов отчет, Дружеството ще представи консолидиран финансов отчет на Дружеството и дъщерните предприятия. Инвестициите в дъщерните дружества в настоящия финансов отчет се посочват по цена на придобиване. Съгласно този метод Дружеството вписва капиталовите си инвестиции по цена на придобиване и годишно извършва преглед за евентуална обезценка.

2. НЕТНИ ПРИХОДИ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Приходи от продажба на стоки

-

2

Приходи от продажба на услуги

59

80

Други приходи

598

-

Общо

657

82

 

Дружеството реализира приходи от продажба на услуги в размер на 59 хил.лв., в т.ч. приходи от наеми и консумативни разходи в размер на 59 хил.лв. Други приходи се формират от приходи от последваща оценка на инвестиционни имоти в размер на 587 хил.лв. и приходи от обезщетения и неустойки в размер на 11 хил.лв.

 

3.РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Разходи за материали

9

22

Разходи за външни услуги

33

39

Общо

42

61

 

Разходите за външни услуги са разпределени както следва:

Разходите за материали включват разходи за ел.енергия, вода и др. в размер на 9 хил.лв., в т.ч. разходи за ел.енергия – 9 хил.лв.

4.РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Разходи за заплати

5

11

Разходи за социални осигуровки

1

2

Общо

6

13

 

Средният списъчен брой на служителите към 31.12.2023год. е 1 служител.

5.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Приходи от лихви

1

1

Разходи по лихви

(30)

(30)

 

(29)

(29)

Други приходи/разходи

(1)

           (1)

Общо

(30)

(30)

 

Финансовите приходи се формират от приходи от лихви в размер на 1 хил.лв. Финансовите разходи са в размер на 31 хил.лв., в т.ч. разходи за лихви – 30 хил.лв. и други разходи - 1 хил.лв.

Финансови приходи/разходи, нетно – (30)  хил.лв.

6. ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Отчетна стойност

Сгради

Транспортни средства

Други ДМА

Разходи за придобиване на ДМА

Общо

Към 31.12.2022

43

18

77

-

138

Придобити

-

-

-

-

-

Изписани

-

-

-

-

-

Към 31.12.2023

43

18

77

-

138

Амортизация

 

 

 

 

 

Към 31.12.2022

11

18

76

 

105

Амортизация за периода

2

-

1

-

3

Изписана

-

-

-

-

-

Към 31.12.2023

13

18

77

-

108

Балансова стойност

 

 

 

 

 

Към 31.12.2022

32

0

1

 

33

Към 31.12.2023

30

0

-

-

30

 

Дружеството притежава следните недвижими имоти/сгради/:

  1. Сграда едноетажна в гр.Пловдив, бул.Христо Ботев №27 А на стойност 43 хил.лв.

 

7. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

Отчетна стойност

           Земи

     Сгради

            Общо

Към 31.12.2022

265

1520

1785

Придобити

-

-

-

Изписани

-

-

-

Последваща оценка в увеличение

63

524

587

Последваща оценка в намаление

-

57

57

Към 31.12.2023

328

1987

2315

 

Дружеството притежава следните инвестиционни имоти:

1.Административна сграда – трети етаж в гр.Пловдив, бул.Христо Ботев №27 А на стойност 1 287 хил.лв.

2.Земя и сгради «Тракийски стан», находяши се в  гр.Пловдив, ул.Пълдин 3-5-7 на стойност 498 хил.лв.

Към 31 декември 2023г. Дружеството няма заложени нетекущи активи /земи, сгради, инвестиционни имоти/. Инвестиционните имоти /земи и сгради/ за последен път са преоценени от независими оценители във връзка с представянето им във финансовия отчет към 31.12.2023 година. На тази основа са начислени приходи от последваща оценка на инвестиционните имоти през текущия период в размер на 587 хил.лв. и разходи от последваща оценка в размер на 57 хил.лв.

 

8.НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 

Права върху собственост

Платформи и сайтове

Програмни продукти и други нематериални активи

Общо

Отчетна стойност

 

 

 

 

Към 31.12.2022

87

10

41

138

Придобити

1

-

-

1

Изписани

-

-

-

-

Към 31.12.2023

88

10

41

139

Амортизация

 

 

 

 

Към 31.12.2022

87

3

41

131

Изписани

-

-

-

-

Амортизация за периода

-

1

-

1

Към 31.12.2023

87

4

41

132

Балансова стойност

 

 

 

 

Към 31.12.2022

0

7

0

7

Към 31.12.2023

1

6

0

7

 

Дружеството притежава нематериални дълготрайни активи – лиценз за откриване на учебен център “Индийски Институт по Хардуерни Технологии” по договор за франчайз в размер на 87 хил.лв., корпоративен сайт и вътрешна корпоративна система в размер на 10 хил.лв. и програмни продукти и други нематериални дълготрайни активи в размер на 41 хил.лв. През текущия период дружеството придобива търговска марка в размер на 1 хил. лв.

9. ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Дългосрочните финансови активи на дружеството включват:

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Дялови участия

6500

6500

- в дъщерни предприятия

6500

6500

- в асоциирани предприятия

-

-

- други

-

-

Общо

6500

6500

 

Дяловите участия на дружеството са разпределени както следва:

В дъщерни предприятия:

31.12.2023

BGN’000

31.12.2023

% пряко участие

31.12.2022

BGN’000

31.12.2022

% пряко участие

Пловдив Tех Парк АД

2670

50.81

2670

50.81

Етик Финанс АД

1678

66.00

1678

66.00

Атлас Юнион ЕООД в ликвидация

0

100.00

0

100.00

Популярна каса 95 АД

1237

90.67

1237

90.67

ИТ Академия АД

31

59.94

31

59.94

Орфей Клуб Уелнес АД

848

20.38

848

20.38

Съединение Мениджмънт АД в ликвидация

0

50.00

0

50.00

ПЧЕКИТ Пловдив ООД

2

40.00

2

40.00

ПЧЕКИТ ООД

0

40.00

0

40.00

ИТ Университет ЕООД

5

100.00

5

100.00

СМАРТ ЕНЕРДЖИ 21 ООД

29

58.00

29

58.00

 

6500

 

6500

 

 

Поради това, че акциите, издадени от български емитенти, не се търгуват активно на фондовите пазари, справедливата им стойност не може да бъде определена с достатъчна степен на сигурност. Дружеството е оценило, че към 31.12.2023год. чрез алтернативни процедури не съществуват обективни доказателства за обезценка на дългосрочните финансови активи.

10. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Вземания от свързани предприятия (Бележка 19)

22

31

Общо

22

31

 

Вземанията от свързани предприятия се формират от предоставени дългосрочни заеми.

11.КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Вземания от свързани предприятия (Бележка 19)

12

-

Вземания от клиенти и доставчици

1

3

Предоставени аванси

7

4

Вземания по търговски заеми

6

6

Други краткосрочни вземания

4

14

Общо

30

27

 

Други краткосрочни вземания

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Вземания от подотчетни лица

3

12

Други вземания

1

2

Общо

4

14

 

Вземанията от свързани предприятия включват вземания от свързани предприятия по продажби на стоки и услуги. Други краткосрочни вземания включват вземания от подотчетни лица, лихви по заеми, други дебитори.

12.ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Финансови активи, държани за търгуване:

31.12.2023

BGN’000

31.12.2023

брой акции/дялове

31.12.2022

BGN’000

31.12.2022

брой акции/дялове

Арбанаси АД

-

-

-

-

Иновационен център Орфей ООД

1

1

1

1

Автотрансснаб АД

 

1

 

1

Агроелмонтажстрой АД

0

82

0

82

Бронз ТМ АД - Д.Оряховица

0

18349

0

18349

Пазарджик - БТМ АД

 

10

 

10

Аугуста 91 АД

 

159

 

159

 

1

18602

1

18602

 

Краткосрочните финансови активи се оценяват след първоначалното им признаване, по справедлива стойност. Дружеството е оценило, че към 31.12.2023год. чрез алтернативни процедури не съществуват обективни доказателства за преоценка на финансовите активи, държани за търгуване.

13.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Парични средства в брой

-

-

Парични средства в безсрочни депозити

-

1

В т.ч. блокирани парични средства

-

-

Общо:

-

1

 

14.ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Общият размер на основния капитал към 31.12.2023 год. е в размер на 6,000,016 лв. Разпределен е на 6,000,016 броя поименни безналични акции с номинал 1 лв. всяка.

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Основен капитал

6,000

6,000

Общо

6,000

6,000

 

Структурата на капитала на дружеството съгласно акционерната книга от Централния депозитар към 31.12.2023г.  е :

Акционер

Бр.акции

Процентно участие

Фондация Международен институт за изследване на кооперациите

3 192 500

 53.21

Други юридически лица

546 354

9.11

Физически лица

2 261 162

 37.68

 

15.РЕЗЕРВИ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Премии от емисии

107

107

Общи резерви

3,085

3,085

Резерв от преструктуриране

565

565

Други резерви

16

16

Общо

3,773

3,773

 

16.ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Неразпределена печалба/Непокрита загуба

(2815)

(2774)

Печалба/загуба за годината

511

(41)

Общо

(2304)

(2815)

 

През отчетния период дружеството е на печалба в размер на 511 хил.лв.

Печалбата се формира основно от начислени приходи през текущия период от последваща оценка на инвестиционни имоти в размер на 587 хил.лв. и разходи от последваща оценка на инвестиционни имоти в размер на 57 хил.лв.

 

17.ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Задължения към свързани предприятия (Бележка 19)

817

817

Задължения по получени търговски заеми

87

69

Общо

904

886

 

Задълженията към свързани предприятия се формират от получени дългосрочни заеми.

18.КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Задължения към свързани лица (Бележка 19)

519

534

Задължения към доставчици

1

2

Задължения към персонала

-

1

Задължения към осигурителни предприятия

-

-

Данъчни задължения

8

4

Други краткосрочни задължения

7

2

Общо

535

543

 

Задълженията към свързани предприятия включват задължения към свързани предприятия по доставки на стоки и услуги, задължения от лихви по заеми, други кредитори. Други краткосрочни задължения включват задължения към подотчетни лица, лихви по заеми, други дебитори и кредитори.

19. СВЪРЗАНИ ЛИЦА

19.1. Вземания и задължения

Дългосрочни вземания от свързани лица – бележка 10

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Популярна каса 95 АД

22

31

Общо

22

31

 

Креди- тодател

Кредитополучател

Размер на заема

Хил.лв.

Годишна лихва (%)

Неизпла

тена главница

Хил.лв.

Неизпла

тена лихва

Хил.лв.

Срок за изпла

щане

Вид

на заема

 

КТИ АД

Популярна каса 95 АД

33

4.48

22

2

17.10.2025

Дългосрочен

 

Краткосрочните вземания от свързани лица – бележка 11

 

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

 

1.Вземания със свързани лица по продажби

 

 

Етик Финанс АД

10

-

 

10

-

 

2.Вземания със свързани лица по предоставени заеми

 

 

Популярна каса 95 АД

2

-

 

2

-

Общо

12

-

 

 

Дългосрочни задължения към свързани предприятия – бележка 17

 

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Етик Финанс АД

5

5

Пловдив Тех парк АД

812

812

Общо

817

817

 

Кредитодател

Кредито- получател

Размер на заема

Хил.лв.

Годишна лихва (%)

Неизпла

тена главница

Хил.лв.

Неизпла

тена лихва

Хил.лв.

Срок за изпла

щане

Вид

на заема

Етик Финанс АД

КТИ АД

13

5.00

5

3

09.07.2017

Дългосрочен

Пловдив Тех парк АД

КТИ АД

200

3.00

137

30

16.01.2021

Дългосрочен

Пловдив Тех парк АД

КТИ АД

675

3.00

675

109

31.12.2021

Дългосрочен

 

Краткосрочни задължения към свързани предприятия – бележка 18

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

1.Задължения свързани лица по продажби и доставки

 

 

ИТ Академия АД

76

77

Орфей Клуб Уелнес АД

250

268

 

326

345

2.Други задължения свързани лица

 

 

Орфей Клуб Уелнес АД

32

                31

Популярна каса 95 АД

7

                 7

Етик Финанс АД

3

2

Пловдив Тех парк  АД

151

149

 

193

              189

Общо

519

              534

 

Кредитодател

Кредито- получател

Размер на заема

Хил.лв.

Годишна лихва (%)

Неизпла

тена главница

Хил.лв.

Неизпла

тена лихва

Хил.лв.

Срок за изпла

щане

Вид

на заема

Пловдив Тех парк АД

КТИ АД

60

3.00

7

4

16.06.2022

Краткосрочен

Орфей Клуб Уелнес АД

КТИ АД

30

3.00

30

2

17.06.2022

Краткосрочен

 

През отчетният период няма сключени сделки между свързани лица, които да оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството.

20. ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

 

31.12.2023

BGN’000

31.12.2022

BGN’000

Пасиви по отсрочени данъци

-

-

Общо

-

-

 

21. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на този доклад, които да променят финансовите отчети към 31.12.2023г.

22.ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финансовите отчети са одобрени от Ръководството на дружеството на 27.03.2024 год. и са подписани  от негово име от:

 

Дата: 27.03.2024 год.

Град Пловдив

 

Изображение1

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2023 г.

 

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД

I. OБЕКТИВЕН ПРЕГЛЕД, КОЙТО ПРЕДСТАВЯ ВЯРНО И ЧЕСТНО РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, КАКТО И НЕГОВОТО СЪСТОЯНИЕ, ЗАЕДНО С ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО

1. Всички важни събития за предприятието през 2023г.

1.1. През 2023г. „Корпорация за технологии и иновации“ АД продължи дейността си в условията кризисната международна ситуация около войната в Украйна и конфликта в Израел.  

1.2. През 2023г. продължи изграждането на регионалната иновационна екосистема в Южен Централен район на Република България по модела на четворната спирала на иновациите с четирите основни участници: университети, индустрия, държавни органи и гражданското общество, при който модел става дума за преминаване от икономика на знанието към икономика на обществото. „Корпорация за технологии и иновации АД“ е инициатор и главен двигател в този процес.

1.3. На 10.11.2023 г. в „Пловдив Тех Парк“ се проведе Петата Международна научна конференция  „Изкуствен интелект и Електронно лидерство” – AIEL-2023. Организатори на събитието бяха Институтът по информатика и иновативни технологии, дъщерното дружество "Пловдив Тех Парк" АД и "Корпорация за технологии и иновации" АД. Форумът събра заедно специалисти, учени, преподаватели и докторанти, както и всички, които желаят да научат повече за развитието на изкуствения интелект и принципите на е-лидерството. В програмата на конференцията бяха включени представители на българската наука и бизнес с интересни и много актуални теми, свързани с приложението на изкуствения интелект. Сред тематичните направления по време на събитието са изкуственият интелект, електронното лидерство, дигитализация, иновативни технологии и големи данни в икономиката, електронно обучение и др.

1.4. От 30.09.2023г. е прекратен трудовия договор с Ангел Стоянов Механджийски като Директор за връзки с инвеститорите на “Корпорация за Технологии и Иновации” АД, от 02.10.2023г. за Директор за връзки с инвеститорите е назначена Радостина Димитрова Нейчева., е-мейл: dvi.holdingkti@gmail.com

1.5. На 10.10.2023г. „Корпорация за технологии и иновации“ АД, като един от учредителите и член на Сдружение "Долина за дълбокотехнологични иновации - Пловдив" постигна успех в предварителната процедура и Южен Централен район на Република България беше включен на Европейската карта на регионите, изявили интерес да изградят регионална иновационна долина и да създават партньорства с други долини. Съгласно Новата Европейска програма за иновации ще бъдат определени за финансиране до 100 региона, които да ангажират и подобрят координацията и насочеността на своите инвестиции и политики в областта на научните изследвания и иновациите на регионално равнище. Очаква се тези региони да дадат приоритет на 3-4 междурегионални иновационни проекта, включително в областта на дълбоките иновации, свързани с ключови приоритети на ЕС.

Предстои ни дълъг път и работа за изграждане на нашата регионална иновационна екосистема, за да попаднем в списъка на 100-те избрани долини.

1.6. По инициатива на „Корпорация за технологии и иновации“ АД и дъщерното дружество „Пловдив Тех Парк“ АД на 06.04.2023г. беше проведено учредително събрание на сдружение в обществена полза „Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив“. Сдружението беше вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на 18.04.2023г.

Основната цел на Сдружение ДДТИ – Пловдив е да работи за изграждане, утвърждаване и развитие на регионалната долина за дълбокотехнологични иновации, като ключов компонент от стремежа на Новата европейска програма за иновации в Европейския съюз и да бъде координатор между членовете на екосистемата.

Регионалната екосистема, наречена „Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив“ ще включва изследователи, висши училища, научноизследователски организации, предприемачи, инвеститори и иновативни стартъпи,  които да си сътрудничат за осъществяване на целите на Сдружението и да споделят своите знания и опит в областта на дълбоките технологии.

1.7. Дъщерното дружество „Пловдив Тех Парк“ АД развива регионална продуктова ниша в Образователен научно-технически комплекс, включващ Професионална гимназия, Професионален колеж и проект Висше училище. В избраната продуктова ниша, върху чието развитие и усъвършенстване компанията целенасочено работи през годините, са отразени и в корпоративните ценности: доверие, иновации и грижа за клиентите.

1.8. Проектът за новото висше училище в Пловдив – Международното Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ – www.mvuiel.eu) има 2 бакалавърски и 2 магистърски специалности пряко ориентирани към изграждане на специалисти по Изкуствен интелект и Е-лидерство. В своята мисия новото ВУ има за цел създаваните бъдещи специалисти да се справят с практическите проблеми на индустрията, да решават не само познати, но и непредвидени проблеми и най-вече да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда. Продължават усилията по откриване на висшето училище.

1.9. През 2023г. дъщерното дружество „Орфей клуб уелнес“ АД продължава работата по проекта „Орфей Мрежа“ и усъвършенстването на софтуерната разработка на туристическата платформа “ClubXchain” както и събирането на информация за базата данни с използването на изкуствен интелект, което съществено променя досегашния начин на работа и осигурява предоставянето на по-добра и по-пълна информация на потребителите.

1.10. През м.март 2023г. беше изготвен индивидуалният годишен одитиран финансов отчет на дружеството за дейността му през 2022г. и е представен в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството и в медията ФинансБГ.

2. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът

А. Рискови фактори за сектора в който емитентът развива дейност:

1. Кредитен риск

Кредитният риск на държавата е рискът от невъзможност или нежелание за посрещане на предстоящите плащания по дълга. В това отношение България постоянно подобрява позициите си на международните дългови пазари, което улеснява достъпа до средства в подкрепа на общото управление на разходите на държавата. Така например, в края на октомври 2005 г. Standart&Poors повиши до 'BBB' дългосрочен и 'A-3' краткосрочен държавен кредитен рейтинг с положителна перспектива в чужда валута, и 'BBB+' дългосрочен и 'A-2' краткосрочен държавен кредитен рейтинг в местна валута със стабилна перспектива. На 1 март 2006 година рейтинговата агенция Moody’s повиши кредитния (дългосрочен и краткосрочен) рейтинг на България в чужда и местна валута до Baа3. Според рейтинговата агенция Fitchratings дългосрочният рейтинг на България в чужда валута е ВВВ, а в местна валута ВВB+.

Повишаването на оценките на кредитния риск на страната е в резултат на постигнатите резултати в сферата на стабилизацията на макроикономическата среда, постигането на устойчив темп на растеж след 1997 година и добре капитализирания валутен борд.

Прогнозите за развитие на България и очакванията на Международния валутен фонд се базират на запазването на системата на валутен борд и след присъединяването на страната към Европейския съюз.

2. Валутен риск

Валутният риск представлява възможността за негативна промяна на съотношението между курса на лева към чуждите валути и влиянието на тази промяна по отношение на възвръщаемостта от инвестиции в страната.

През 1997 година в България е въведен валутен борд, при което българският лев е фиксиран към еврото. Системата на валутен борд доведе до стабилизиране на българската икономика, намаляване на инфлацията, устойчив растеж, редуциране на големия бюджетен дефицит и положителна оценка от международните рейтингови агенции. Системата на фиксиран курс пренася движението на курса евро/щатски долар в движение на курса щатски долар/лев. В този смисъл валутният риск от една страна е близък до валутния риск при движението на цената на евро/щатски долар, а от друга страна, е еквивалентен на политическия риск на страната.

3.Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени равнища в страната. Това би се отразило върху дейността на Дружеството, доколкото при равни други условия промяната на лихвените равнища води до промяна в цената на финансовия ресурс, използван от Дружеството при осъществяване на различни проекти. В резултат от въведения валутен съвет както и в резултат от въведената методика за изчисляване на основния лихвен процент на базата на първичния   пазар   на   тримесечни   държавни   ценни книжа лихвените равнища в България са стабилни. Членството на България в ЕС оказва допълнително положително влияние върху запазване на стабилността в лихвените равнища.

4.Политически риск

Политическият риск се свързва с риска от смяна на Правителството на една държава и промени в законодателната система, в частност данъчната уредба, което да доведе до допълнително облагане на доходите от инвестиции.

Политическата ситуация в страната може да се опише като стабилна.

На 29.03.2004 г. България получи положителен отговор на дългогодишните си усилия за присъединяване към НАТО.  От 01.01.2007 г. Р. България е член на ЕС. Ето защо рискът от изменение на нормативната база в по-дългосрочен план е минимален и се свежда до евентуалното цялостно привеждане на българското законодателство в съответствие с европейското.

5.Инфлационен риск

Инфлационният риск е рискът от намаление на покупателната сила на местната валута, което би довело до увеличаване на цените на стоките и услугите. Инфлацията намалява реалните доходи и се отразява в намаление на вътрешното потребление. Системата на валутен борд контролира паричното предлагане, но външни фактори (напр. повишаването на цената на петрола) могат да окажат натиск в посока на увеличение на ценовите нива. Очаква се присъединяването на страната ни към ЕС и стабилното представяне на икономиката ни да окажат натиск към доближаване на ценовите равнища към тези на останалите страни от ЕС, т.е. инфлацията в страната да бъде по-висока от средния темп на инфлация в страните, членки на ЕС. Към настоящият момент и като цяло механизмът на валутен борд осигурява гаранции, че инфлацията в страната ще остане под контрол и няма да има неблагоприятно влияние върху икономиката на страната, и в частност върху сектора, в който дружеството развива дейност.

Б. Рискови Фактори за емитента:

1. Ликвиден риск за дейността на дружеството.

Ликвидният риск, относим към дейността на „Корпорация за технологии и иновации” АД, се свърза с възможността за липса на достатъчно налични средства за посрещане на текущите задължения. Това може да се случи както при значително забавяне за заплащане на дължимите суми от страна на клиентите на Дружеството, така и на неправилно управление на паричните потоци, свързани с основната и финансовата дейност. За да се гарантира възможността Дружеството да посреща редовно краткосрочните си задължения, се налага внимателно оценяване на ликвидността и изготвяне на план за действие при ликвидна криза

2. Управленски риск

Възможно е ръководството на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД да приема и осъществява управленски и инвестиционни решения, които да не доведат до очакваните възвръщаемост и ефективност.

3. Лихвен риск

Нарастване на разходите за лихви, лихвеният риск е свързан с промени в нивата на пазарните лихвени проценти, които биха могли да доведат до увеличаване на лихвените разходи и съответно намаляване на финансовия резултат на Дружеството.

4. Риск от дейността на икономическата група

Възможно е малка или по-голяма част от дъщерните Дружества на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД да влошат икономическото състояние и финансовите си резултати. Това ще доведе до общо влошаване  на резултатите на цялата консолидирана група. Това ще бъде лоши сигнали за инвеститорите, които биха повлияли негативно върху цените на акциите на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД. От друга страна няма да бъдат получени дивиденти от дъщерните дружества, което допълнително би повлияло върху цените на акциите.

5. Други видове риск

 Съществува риск от зависимостта от експертни познания, както на управителните органи (посочен като управленски риск), така също и от познанията на другите експерти, които “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД използва системно или инцидентно за планиране, развитие, анализ и оценка на дейността.

Потенциалните инвеститори трябва да имат предвид, че съществува риск от появата на необичайни конкурентни условия, изтичане срок на патент, търговска марка и зависимост от малък брой потребители или доставчици (относими както към “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, особено към неговите дъщерни дружества). Това ще повлияе негативно върху “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД и цялата консолидирана група, което в крайна сметка ще рефлектира върху ликвидността и цените на акциите на инвеститорите.

В. Рискове за акционерите на дружеството:

1. Основен риск

Основният риск и несигурност за акционерите на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД  е вероятността тяхната инвестиция в акции на дружеството да не запази своята стойност, както и да не генерира очакваната от тях възвръщаемост. Той се генерира от следните три вида риск:

2. Ценови риск

Ценовият риск за акционерите на Дружеството произтича от промени на цените на неговите акции, в резултат на които акционерите биха могли да реализират загуба от препродажба на притежаваните от тях ценни книжа. Промяната на цената на акциите зависи от въздействието на различни по вид и степен на влияние фактори – нетна стойност на активите на дружеството, постигнати финансови резултати, репутация, търсене и предлагане на публичните пазари, икономическо състояние и перспективи за развитие на страната и др. Дружеството не гарантира, че цената на предлаганите от него ценни книжа ще се запазва и ще повишава своята стойност. То няма да осъществява обратно изкупуване на ценните си книжа с цел запазване на текущи пазарни цени.

3. Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденти.

Финансовият резултат зависи от множество фактори – умението и професионализма на мениджърския екип, развитието на пазара на интернет реклама и информационни услуги, икономическо развитие на страната и региона и др. Следва да се отбележи, че намерението на съществуващите към датата на този Документ мениджъри е поддържане на дивидентна политика за разпределяне на минимум 20% от реализираната печалба под формата на дивидент. Гаранции за изплащането на дивиденти обаче не съществуват.

4. Ликвиден риск

Ликвидният риск произтича от несигурността за наличието на развито пазарно търсене на ценните книжа на дружеството за определен период от време, което е свързано с трудности по тяхното продаване или закупуване с оглед на предотвратяване на евентуални загуби или реализиране на капиталови  печалби.

Този риск е доста съществен за развиващ се капиталов пазар, какъвто е пазарът на ценни книжа в България.

II.Aнализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите; при изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях

Управлението на дружеството определя изготвянето на финансовия отчет за 2023г. на базата на принципа  за „действащо предприятие” като обосновано.

Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута. Това изключва валутен риск.

Дружеството има дългосрочни задължения в размер на 904 хил. лв., дългосрочни финансови активи в размер на 6500 хил. лв., дългосрочни търговски и други вземания в размер на 22 хил. лв.

Текущите пасиви към 31.12.2023г. са в размер на 535 хил. лв., в това число задължения към свързани предприятия 519 хил.лв.

Текущите активи са в размер на 34 хил.лв., в това число материални запаси 3 хил.лв., търговски и други вземания 30 хил. лв., финансови активи, държани за търгуване 1 хил.лв., парични средства в размер на 0 хил.лв.

През отчетния период дружеството е на печалба в размер на 511 хил.лв.

Бизнес моделът е начин, по който една компания създава приходи и печалба или най-общо създава ценности, чрез който нараства нейната стойност.

Основният бизнес модел на „Корпорация за технологии и иновации“ АД е инвестиционен, като главните ресурси на компанията са дългосрочни инвестиции в ценни книжа (акции) на дъщерни дружества, чието притежаване и търговия би довело до приходи и положителен финансов резултат.

Във връзка с дългосрочната стагнация на капиталовия пазар в България и ниските обороти на БФБ-София ръководството на „Корпорация за технологии и иновации“ АД осъществява стратегическа преориентация на бизнес модела към иновационен тип, като чрез холдинга и дъщерните дружества разработва и реализира значими иновативни проекти, като Образователен Научно-Технически Комплекс (ОНТК) – Професионална Гимназия по Информатика и Компютърни Науки „Академик Благовест Сендов“, Професионален Частен Европейски Колеж по Иновативни Технологии, Проект за Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“, Образователен проект „Грийн Уни Мрежа“ за децентрализирано дистанционното обучение  по информатика и компютърни науки, проект "Долина за дълбокотехнологични иновации - Пловдив".

В дейността си „Корпорация за технологии и иновации“ АД залага също така на устойчивото развитие и постигането на баланс между социалните и екологичните принципи за социално оправдано и екологосъобразно икономическо развитие.

III. Всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Не са налице, които да са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

IV. Вероятното бъдещо развитие на предприятието

„Корпорация за технологии и иновации” АД, като дружество от холдингов тип, осъществява своята дейност в управление и участие в други търговски дружества. Основните тенденции за последната финансова година в дейността на Корпорация за технологии и иновации” АД биха могли да бъдат отнесени към областта на организационни дейности с цел подобряване ефективността и конкурентоспособността на дъщерните дружества.

Управлението на дружеството предвижда развитието на няколко организационно-управленски проекта:

Проект "Долина за дълбокотехнологични иновации - Пловдив".

 

Реализиране на срочни локални и функционални проекти в дъщерните дружества.

В термина проект влагаме следното съдържание: проектът е работа, която има начало и край. Тя се планира и контролира, може да бъде сведена до успешен край и създава промяна. Независимо от голямото разнообразие по обем и сложност всички проекти ще планираме и осъществяваме в следните 4 фази:

Управлението на проектите е процес, в който ръководителя на проекта планира и контролира включените в проекта задачи и използваните от организацията ресурси (хора, пари, съоръжения, време), за да го осъществи. По същество в управлението на проекти влагаме следното съдържание: умело прилагане на техники за постигане на желаните резултати по зададен критерий в рамките на определен период от време.

Плановото реализиране на посочените проекти изисква:

Разходите се осигуряват по пътя на самофинансиране на основата на приходите от дейността на емитента.

Вследствие на осъществяването на проектите се подобряват финансово-икономическите показатели на дъщерните дружества и на консолидираната група, като цяло.

Предвижда се дружеството и „икономическата група” да се развива в следните перспективни направления:

Конкретните инвестиционни намерения се изразяват в следното:

В областта на финансовata консултантско-счетоводна дейност:

В областта на туристическите продукти и услуги.

Предметът на дейност на „Орфей клуб уелнес” АД е „Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и приложение на програми за здравословен начин на живот; развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина.” 

В пазарната ниша на уелнеса Дружеството се търси висок пазарен дял по пътя на диференциацията, профилирането чрез иновативности в определена степен с уникалност на своите продукти и услуги, както и на своя бизнес-модел и на своята бизнес-мрежа.

С цел утвърждаване на търговската марка „Орфей клуб уелнес” и популяризиране на дейността си дружеството разработва две съвременни туристически платформи, а именно: www.tripxv.com  и www.clubxchain.com, която е базирана на блокчейн технологиите.

TripXV.com  е уникална туристическа и социална платформа, чиято основна цел е да обедини пътници и хора, които искат да пътуват бързо и лесно, само в 4 прости стъпки. Платформата е уникална, защото дава възможност на потребителите да резервират хотели, самолетни билети и да избират атракции само с няколко щраквания на мишката. Едно от най-големите предимства на TripXV е, че дава възможност за пътуване в група хора със сходни интереси. Автоматизираната система позволява на потребителя да се присъедини към група или да покани приятелите си, така да се впуснат в приключение.

www.clubxchain.com – туристическа блокчейн платформа. Основната целева група на платформата са хората от средната класа от цял свят. Иновативният елемент в сравнение с традиционните туристически платформи е използването на технология блокчейн, който дава на изпълнителите, доставчиците и потребителите на платформата и нейните услуги - сигурност, точност и бързина при изпълнение на транзакциите и дава възможност за точно изпълнение на ангажиментите чрез използване на интелигентни договори.

В областта на обучението и образованието.

На територията на дъщерното дружество „Пловдив Тех Парк“ АД в гр. Пловдив се изгражда Образователен Научно-Технически Комплекс, който включва:

Особено важни за развитието на Образователния комплекс на територията на дъщерното дружество „Пловдив Тех Парк“ АД са два проекта, които ще дадат новия облик на Дружеството:

- Развитието на „Пловдив Тех Парк“ като пълноценна среда за развитие на информационните и други високотехнологични технологии в гр.Пловдив и областта чрез създаване на бизнес-акселератор, лабораторен комплекс, логистика и т.н.;

- Откриване на Международно висше училище по информатика и електронно лидерство /МВУИЕЛ/ като център за обучение и трансфер на информационни технологии. Проектът за МВУИЕЛ получи положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация в началото на 2020г. и предстои одобрението му от Министерски съвет и Народно събрание.

V. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност

„Корпорация за технологии и иновации АД“ е инициатор и главен двигател в процесa по изграждане на регионалната иновационна екосистема в Южен Централен район на Република България, наречена „Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив“ по модела на четворната спирала на иновациите с четирите основни участници: университети, индустрия, държавни органи и гражданското общество, при който модел става дума за преминаване от икономика на знанието към икономика на обществото.

VI. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

През 2023г. Дружеството не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции по реда на чл. 187д от Търговския закон.

VII. Наличието на клонове на предприятието;

Към 31.12.2023г. „Корпорация за технологии и иновации“ АД няма регистрирани клонове.

VIIІ. Използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват и:

а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането:

Не се провеждат политики по хеджиране в „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Всички цени на акциите, търгувани на фондовата борса са изложени на колебания, които са в резултат на публично оповестена информация за резултати, събития и т.н., касаещи конкретно дружество, или пък в резултат на общо движение на цените на голяма част от акциите. Колебанията в цените могат да бъдат както в посока на увеличение, така и в посока на намаление, като при това тези движения могат да бъдат сравнително резки и за продължителен период от време. Колебанията на цените могат да доведат до обезценка на акциите, спрямо друг, предходен момент и да бъдат причина за реализиране на загуби от страна на инвеститорите. Възможно е, поради различни причини, свързани с нестабилност на политическата обстановка в страната и в региона, с резки и неблагоприятни изменения в законодателството и в инвестиционната среда, както и вследствие на мащабни природни катаклизми или терористични актове да бъдат повлияни в отрицателна посока цените на търгуваните на борсата акции.

Кредитния риск за „Корпорация за технологии и иновации“ АД е е свързан със загуба поради неплащане на задълженията на длъжник на заем или  друг вид дълг, и коя да е част от него - главница, лихва, купони или всичко.

Ликвидният риск, относим към дейността на "Корпорация за технологии и иновации” АД, се свърза с възможността за липса на достатъчно налични средства за посрещане на текущите задължения. Това може да се случи както при значително забавяне за заплащане на дължимите суми от страна на клиентите на Дружеството, така и на неправилно управление на паричните потоци, свързани с основната и финансовата дейност. За да се гарантира възможността Дружеството да посреща редовно краткосрочните си задължения, се налага внимателно оценяване на ликвидността и изготвяне на план за действие при ликвидна криза.

Възможно е малка или по-голяма част от дъщерните Дружества на „Корпорация за технологии и иновации“ АД да влошат икономическото състояние и финансовите си резултати. Това ще доведе до общо влошаване  на резултатите на цялата консолидирана група. Това ще бъдат лоши сигнали за инвеститорите, които биха повлияли негативно върху цените на акциите на „Корпорация за технологии и иновации“  АД. От друга страна няма да бъдат получени дивиденти от дъщерните дружества, което допълнително би повлияло върху цените на акциите.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Сумата на нетните приходи от продажби за 2023 год. е 657 хил. лв., като увеличението им в сравнение с 2022 год. е с 575 хил. лв. Промяната основно се дължи на  начисбени приходи през текущия период от последваща оценка на инвестиционните имати в размер на 587 хил.лв.

Финансовите приходи за 2023 г. са в размер на 1 хил.лв.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Всички приходи са от вътрешния пазар, а по категории дейността се разпределят както следва:

 

№ по ред

 

Приходи  по категория дейност

 

Приходи (х.лв)

 

Отн. дял

1

Приходи от наеми и конс. разх.

59

8.98%

2

Приходи от обезщетения и неустойки

11

1.67%

3

Приходи от последваща оценка на инвестиционни имоти

587

89.35%

 

Общо

657

100.00%

 

3. Информация за сключени съществени сделки.

През отчетния период не са сключвани съществени сделки

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество, е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

За дружеството свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации ” АД.

Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът  че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2023г. не са настъпвали събития и показатели с необичаен за емитента характер, които да имат съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване на финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Инвестиции в дъщерни предприятия.

№ по ред

Наименование

Мерна единица

Количество

Балансова стойност (лв.)

1

ЕТИК ФИНАНС АД

бр.

3,166,385

1,678,184.05

2

ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД

бр.

2,669,945

2,669,945.00

3

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

бр.

848,010

848,010.00

4

ПОПУЛЯРНА КАСА - 95 АД

бр.

1,360,000

1,237,192.00

5

АТЛАС ЮНИОН ЕООД

бр.

50

0.00

6

ИТ АКАДЕМИЯ АД

бр.

109,626

30,919.44

7

СЪЕДИНЕНИЕ МЕНИДЖМЪНТ АД

бр.

150,000

0.00

8.

ПЧЕКИТ Пловдив ООД

бр.

200

2,000

9.

ИТ Университет ЕООД

бр.

500

5,000

10.

ПЧЕКИТ ООД

бр.

120

120

11.

СМАРТ ЕНЕРДЖИ 21 ООД

бр.

14500

28420

 

 

Общо:

8 319 336

6 499 790.49

 

Инвестиции в други предприятия.

№ по ред

Наименование

Мерна единица

Количество

Балансова стойност (лв.)

1

ТРАНССТРОЙ – ВАРНА АД

бр.

86.00

36.46

2

ДЕБЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

бр.

10.00

3.52

3

ВЪЗХОД  АД

бр.

5.00

4.89

 

 

 

Общо:

101.00

44.87

 

Инвестиции в краткосрочни финансови активи.

№ по ред

Наименование

Мерна единица

Количество

Балансова стойност (лв.)

1

БРОНЗ - ТМ АД ДОЛНА ОРЯХОВИЦА

бр.

18,349.00

0.00

2

АУГУСТА 91 АД ХИСАР

бр.

159.00

144.77

3

ПАЗАРДЖИК - БТМ АД

бр.

10.00

5.23

4

ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ОРФЕЙ ООД

бр.

1.00

1,000.00

5

АГРОЕЛМОНТАЖСТРОЙ АД

бр.

82.00

0.00

6

АВТОТРАНССНАБ АД

бр.

1.00

1.00

 

 

Общо:

18 602.00

1 151.00

 

Инвестиционни имоти.

№ по ред

Наименование

Мерна единица

Количество

Стойност в лв. на актива по баланса

1

„Тракийски стан” – гр.Пловдив

бр.

1.00

1,085,000.00

2

Офис - бул. „Хр. Ботев” 27А – гр.Пловдив

бр.

1.00

1,230,000.00

 

 

Общо:

2.00

2,315,000.00

 

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

 

Кредито- дател

Кредито- получател

Размер на заема

Хил.лв.

Годишна лихва (%)

Неизпла

тена главница

Хил.лв.

Неизпла

тена лихва

Хил.лв.

Срок за изпла

щане

Предоставени гаранции и поемане на задължения

Вид

на заема

 

Етик Финанс АД

КТИ АД

13

5.00

5

3

09.07.2017

Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения.

Дългосрочен

Пловдив Тех парк АД

КТИ АД

200

3.00

137

30

16.01.2021

Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения.

Дългосрочен

Пловдив Тех парк АД

КТИ АД

675

3.00

675

109

31.12.2021

Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения.

Дългосрочен

Пловдив Тех парк АД

КТИ АД

60

3.00

7

4

16.06.2022

Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения.

Краткосрочен

Орфей Клуб Уелнес АД

КТИ АД

30

3.00

30

2

17.06.2022

Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения.

Краткосрочен

Атлас Финанс ЕООД

КТИ АД

69

4.00

69

4

19.08.2025

Едноличният собственик на капитала на дружеството е от икономическата група на Корпорация за технологии и иновации и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения. Заемът е за развойна дейност.

Дългосрочен

Евроконсулт инвестмънт ЕООД

КТИ АД

9

4.00

9

-

28.02.2025

Едноличният собственик на капитала на дружеството е от икономическата група на Корпорация за технологии и иновации и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения. Заемът е за развойна дейност.

Дългосрочен

Евроконсулт инвестмънт ЕООД

КТИ АД

9

4.00

9

-

14.03.2025

Едноличният собственик на капитала на дружеството е от икономическата група на Корпорация за технологии и иновации и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения. Заемът е за развойна дейност.

Дългосрочен

 

Получените от «Корпорация за технологии и иновации» АД към 31.12.2023 год. дългосрочни заеми са в размер на 904 хил. лв. и краткосрочни заеми в размер на 37 хил.лв., в т.ч. заеми получени от дружества от икономическата група в размер на 854 хил. лв.

9. Информация за отпуснатите от емитент, съответно от лице по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или техните дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.

 

Кредито- дател

Кредитопо-

лучател

Размер на заема

Хил.лв.

Годишна лихва (%)

Неизпла

тена главница

Хил.лв.

Неизпла

тена лихва

Хил.лв.

Срок за изпла

щане

Целта

за отпускане на заема

Вид

на заема

 

КТИ АД

Популярна каса 95 АД

33

4.48

22

2

17.10.2025

Заем за инвестиционно развитие

Дългосрочен

КТИ АД

ОБТК - Орфей АД

6

3

6

1

06.12.2020

Заем за оборотни средства

   Краткосрочен

 

Предоставените от «Корпорация за технологии и иновации» АД заеми са в размер на 28 хил.лв. към края на отчетния период, в т.ч. заеми предоставени на дружества от икономическата група в размер на 22 хил.лв.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период «Корпорация за технологии и иновации»  АД не е увеличавало капитала си и не е емитирало нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Не са извършвани и не са налице по-рано публикувани прогнози  от страна на «Корпорация за технологии и иновации» АД.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Политиката на «Корпорация за технологии и иновации» АД е насочена основно към ефективно управление на финансовите ресурси, така че да бъде обезпечена инвестиционната програма на дружеството и да се поддържа оптимален обем на оборотните средства. Свободните парични ресурси, получени чрез използването на финансови инструменти извън обичайната дейност, са разпределени заеми, при договорени най-добри условия за получаване на доход. „Корпорация за технологии и иновации“ АД обслужва всичките си задължения съгласно договореностите, така че няма евентуални заплахи, за които да се предвиждат мерки за отстраняването им.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Управлението счита, че следва да се даде положителна оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения на дружеството, както и че е малко вероятно да се промени структурата на финансиране на тази дейност.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

Дружеството е приело да спазва принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Комисия за финансов надзор и не са налице промени в тази насока през отчетния период.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Финансовите отчети на дружеството са съобразени с принципите на текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство.

Компанията има изградена система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомага тяхното ефективно управление. Системата за вътрешен контрол гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Корпоративното ръководство е подпомагано за дейността си от одитен комитет. Прилага се принципа за ротация при предложенията и избора на външен одитор.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През отчетната финансова 2023г. не са извършвани промени в управителните и надзорните органи на емитента.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения:

В размер на 0 хил. лв.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

Няма такива.

в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма такива.

Емитентът не е разпределял тантиеми.

18. За публичните дружества-информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа-вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

 

№ по ред

Членове на Съвета на директорите

Брой акции

%

1.

ИТ АКАДЕМИЯ АД, представлявано от:

810

0,01

 

1. Петър Нейчев Нейчев

293 119

4.89

 

2. Асен Иванов Конарев

41 736

0,70

 

3. Стефан Гълъбов Стефанов

12 558

0,21

2.

ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ» представлявана от:

3 192 500

53,21

 

Димитър Костадинов Гишин

2500

0.04

3.

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА

1250

0,02

 

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след  приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На дружеството не са известни каквито и да било договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Дружеството не е емитирало облигации.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения му капитал.

21. За публичните дружества - данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзка с инвеститорите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД e Радостина Нейчева, тел.: 0882 933 505,  E-mail: dvi.holdingkti@gmail.com

X. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН

1. Информация относно ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

В капитала на дружеството няма ценните книжа, които да не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Всички акции от капитала на „Корпорация за технологии и иновации“ АД се търгуват на „Българска Фондова Борса“ АД, алтернативен пазар www.basemarket.bg с борсов код KRS.

2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ” - Пловдив, ЕИК 131461623 притежава повече от 5% от акционерния капитал на емитента и той е в размер на 3 192 500 бр. акции или 53,21 %  от капитала на дружеството.

Другият акционер, който притежава повече от 5% от капитала на дружеството е „Балкан Сис” АД – Пловдив (заедно с влялото се в него „Обединена финансова компания” АД) притежава повече от 5% от акционерния капитал на емитента и той е в размер на 311149 бр. акции или 5,19%. Дружеството не е публично и е с едностепенна система за управление. Предметът на дейност на дружествата е разработки и търговия в сферата на информационните технологии.

3. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Никой от акционерите не притежава специални контролни права.

4. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни съществуването на някакви споразумения между акционерите относно прехвърлянето на акции или упражняването правото на глас.

5. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

За периода 2023 г. контролът върху Дружеството не се е променил в сравнение с предходния период.

XI. Eлектронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно обстоятелствата, настъпили през изтеклата година, или електронна препратка към избраната от емитента информационна агенция или друга медия, чрез която дружеството оповестява публично вътрешната информация.

Вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно обстоятелствата, настъпили през изтеклата година се публикува на интернет страницата на дружеството www.saedinenie.com, раздел „За инвеститори“, под-раздел „Регулирана информация“, а именно: https://saedinenie.com/regulatories

Медията, чрез която дружеството оповестява публично вътрешната информация е www.financebg.com , раздел “Бюлетин”.

 

Изображение1

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.100 н, ал.8 ЗППЦК ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД ПРЕЗ 2023 г.

I. На основание чл. 100н, ал.8, т.1, буква „а“ от ЗППЦК Съветът на директорите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД е приел в управлението на дружеството по целесъобразност да се спазва „Националния кодекс за корпоративно управление“, последно изменен през юли 2021г. и одобрен от Заместник председателя на КФН.

В дейността си „Корпорация за технологии и иновации“ АД през 2023 год. изпълняваше Националния кодекс за корпоративно управление за постигане на следните цели и задачи:

Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в дружеството - защита правата на акционерите, разкриване на информация и прозрачност, публичност, обективност, равнопоставеност, с цел постигане на по-добро управление от страна на корпоративното ръководство и най-добри практики при реализиране на същото, а също така устойчивото развитие е постигане на баланс между социалните и екологичните принципи, като социално оправдано и екологосъобразно икономическо развитие.

Поощряване на успешните стопански дейности на предприятието.

Увеличаване на изгодата за акционерите.

Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от  управлението и дейността на дружеството.

Съблюдаване за спазването на правата на акционерите и ефикасността на процеса за осигуряването им, както и необходимостта същия да бъде усъвършенстван .

Изпълнение  на политика на дружеството, предназначена предимно за директорите във връзка със зачитането на законовите и други права на акционерите .

Общуване с акционерите на дружеството, при което да им се разяснят напълно правата и начина на упражняването им с цел повишване на доверието в дружеството.

С приемането и прилагането на “Националния кодекс за корпоративно управление” в “ Корпорация за технологии и иновации” АД се прилагаше  принципа „спазвай или обяснявай”.  Това означава, че дружеството бе задължено да  спазва  кодекса, а в случай на отклонение  ръководството му  да изяснява причините за това, но такива случаи през 2023г. липсваха.

Информация за прилагането на Кодекса дружеството публикува в годишните си отчети и на своята  уеб страница.

В изпълнение на “Националния кодекса за корпоративно управление” дружеството изпълни следното:

1.1. Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.

1.2. Съветът на директорите контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.

1.3. Съветът на директорите  изпълнява политиката на дружеството в областта на риска и  контролира изградената  системата за управление на риска и вътрешен одит.

Компанията има изградена система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомага тяхното ефективно управление. Системата за вътрешен контрол гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Корпоративното ръководство е подпомагано за дейността си от одитен комитет. Прилага ли се принципа за ротация при предложенията и избора на външен одитор.

Финансовите отчети на дружеството са съобразени с принципите на текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство.

1.4. Съветът на директорите  следи за спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.  

1.5. Съветът на директорите следи за надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството.

1.6. Съветът на директорите дава  насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес планa на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности установени в устройствените му актове.

1.7. Съветът на директорите следи за спазване на приетата  политика на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите, както и предоставяне  на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.            

1.8. При осъществяване на функциите си през годината  членовете на Съвета на директорите се ръководеха  в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

1.9. Съветът на директорите се отчете  за своята дейност пред Общото събрание на акционерите през 2023 год.

2.1. Избора и състава на  СД  е съобразен със  закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

2.2. В договорите за възлагане на управлението, сключени  с членовете на Съвета на директорите се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

3.1. Броят на членовете и структурата нa Съвета на директорите е съобразен и съответства на  устройствения акт на дружеството.  

3.2. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на независимите директори е съобразен с нормативните изисквания  и  гарантират интересите на акционерите.  

 3.3. Съветът на директорите е осигурил  надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и  правата  на  акционерите.

3.4. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите  следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и  управленска практика.

3.5. Членовете на Съвета на директорите  имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. След избирането им   членовете на Съвета на директорите са преминали обучение  по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството.

3.6. Създадени са условия предоставящи на членовете на Съвета на директорите  необходимото  време за изпълнение на  техните задачи и задължения.  

3.7. Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството е извършен  посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните им качества.     

4.1. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е одобрен  от Общото събрание  на дружеството.

4.2. В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление се предприемат мерки размерът и структурата на възнагражденията на членовете на СД  да отчитат:

4.2.1. Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета  на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

4.2.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

4.2.3. Необходимостта от съответствие на интересите  на  членовете  на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

4.3. Обсъждат се  и подлежи да се приемат правила съгласно които  възнаграждението на членовете на  Съвета на директорите да  се състои от  две части: постоянна част и допълнителни.

4.4. Възнагражденията на независимите директори са постоянни, като с приемането на новите правила същите отразяват и  участието в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството.

4.5. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите  имат лесен достъп до информацията за възнагражденията.           

5.1. Членовете на Съвета на директорите са декларирали, че ще избягват и няма да допускат  реален или потенциален  конфликт на интереси.   

5.2. Обсъждат се приемане на процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси, които да се предложат за приемане от ОС на дружеството, чрез актуализиране на устройствения акт.  

5.3.Членовете на Съвета на директорите са задължени   незабавно  да разкриват конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица.

5.4. Всеки конфликт на интереси в дружеството  се разкрива на Съвета на директорите.

6.1. Работата на Съвета на директорите  се подпомага от  комитет по одит.

6.2. Комитета по одит е създаден  въз основа на писмено определена структура,  обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане.

7.1. Ръководните органи на  дружеството  гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери. Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.

7.2.  Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители.

7.3. Ръководството осъществява ефективен контрол като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица, в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

7.4. Ръководството е изготвило  правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират  равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

7.5. Ръководството  е  организирало  процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

7.6. Ръководството  насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите.

8.1. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание следва да са  конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения  относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

8.2. Дружеството поддържа Интернет страницата си www.saedinenie.com

8.3. Ръководството има готовност да съдейства на акционерите, евентуално овластени от съда за включване на допълнителни  въпроси в дневния ред на Общото събрание, но такива  при ОС проведено през 2023 год. нямаше.

8.4. Ръководството  гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно  взетите решения на Общото събрание на акционерите.

9.1. Ръководството  утвърди  политиката за разкриване на информация в съответствие със  законовите изисквания и устройствения акт.

9.2. В съответствие с приетата политика по т. 9.1 се  поддържа система за разкриване на  информация.

9.3. Системата за разкриване на информация  гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и да не позволява  злоупотреби с вътрешна информация.    

9.4. Ръководството гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява  пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и   информирани решения и оценки.

9.5. Ръководството утвърди и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне  на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация, по начин който да  гарантира спазването на т. 9.2.

9.6. Като част от системата за разкриване на информация е разработена и се поддържа   Интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на  разкриваната чрез нея информация с оглед на приемането на разпоредбите на НККУ интернет страницата на дружеството се актуализира с препоръчителните данни.

10.1. Корпоративното управление осигурява ефективно взаимодействие със  заинтересованите  лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които  дружеството директно въздейства и които от своя страна  могат да повлияят на дейността му, в т.ч доставчици, клиенти, служители, кредитори, и други. Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на  влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие.

10.2. В своята политика спрямо заинтересованите лица ръководството се съобразява със законовите изисквания.  

10.3. Ръководството  поддържа ефективни връзки със заинтересованите лица.

11.За по-ефективно управление на дружеството и постигане целите на  програмата в дружеството има назначен Директор за връзки с инвеститорите, който осъществява ефективна връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в  ценни книжа в дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово-икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Директорът за връзка с инвеститорите подпомага членовете на Съвета на директорите при изпълнението на тяхното задължение за спазване на регулативните изисквания, особено тези, произтичащи от ЗППЦК и Наредба №2 на КФН. Основно е работено по изпълняването  на следните функции и задължения:

11.1 Представя редовно отчет за дейността и въпросите, които разглежда от името на акционерите.

11.2. Извършване прочит на всички, а при невъзможност на произволни запитвания или  писма от акционерите с цел определяне на видовете проблеми, с които се срещат акционерите.

11.3. Изготвя отчет за Общото събрание на акционерите, в който се включват както  плюсовете, така и минусите за акционерите и се предлагат конкретни мерки за решаване на проблемите.

11.4. Организира периодични срещи с инвеститорите, на които да се обсъждат техните въпроси и проблеми с дружеството.

11.5. Изготвя проучвания и анкети за мнението на акционерите за дружеството.

11.6. Съблюдава и осигурява своевременно изпращане на всички необходими отчети и  уведомления на дружеството  до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар  на който се търгуват ценните  книжа на дружеството и Централния депозитар.

11.7.Изготвя и предоставя комплект документи за членовете на СД и лицата на  ръководна длъжност, в които се посочват правата на акционерите, предвидени в българското законодателство, по-специално в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

11.8. Води  и съхранява пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството.

11.9. Изготвя и разпространява писмен доклад сред акционерите във връзка с подробностите около програмата и годишната й оценка.

11.10.Следи  тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното  управление за да се гарантира, че дружеството е в течение по въпросите в областта.

12. В изпълнение на своите задължения директора за връзки с инвеститорите изпълнява и възложените му допълнителни  функции.

12.1. На всеки три месеца СД на дружеството обсъжда и оценява работата и  необходимостта от промени или подобрения на дейността на Директора за връзка с  инвеститорите.

12.2. Изпълнени бяха и залегналите в Кодекса изисквания за професионална  квалификация и други изисквания към членовете на управителните органи, която да гарантира,  че е налице нужния разностранен опит и познания за вземане на ефикасни решения  от страна на  управителните органи.

12.3. За гарантиране на редовното провеждане на заседанията на управителния орган и  подготвеност на членовете му за вземане на ефикасни и компетентни решения  се спазва  изготвения  и приет предварителен график за провеждане на събрания на СД, който дава  възможност  всички или на по-голяма част от тях да участват ефективно в заседанията на СД.

12.4. В изпълнение на НККУ изпълнителните директори /заедно или поотделно/ уведомяват поне една седмица предварително членовете на СД за пълния  дневен ред на заседанието и при необходимост  им предоставят комплект писмени материали свързани с обсъжданите въпроси. Материалите съдържат всички документи необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневния ред.

12.5. Заседанията на СД  се протоколират подробно, включително вота на всеки член на управителните органи, както и мотивите за неговия вот по всяка точка от дневния ред - ако същият е мотивирал решението си.

12.6. Осигурено бе своевременно разкриване на информацията пред акционерите, за решенията вземани от СД, като за целта, протоколите от заседанията  се предоставят при поискване на акционерите, освен ако СД не е гласувал даден въпрос да не става обществено.

12.7. Съветът на директорите  успешно прилага вече разработената политика и процедури за незабавно, точно и цялостно разкриване на информация пред акционерите, както и ежегодно неговите членове представят декларации с подробна информация за преки и непреки сделки с дружеството и за участието и