Аукцион на съкровищни облигации обяви БНБ

Аукцион за продажба на  лихвоносни съкровищни облигации със срочност седем години и шест месеца (2 738 дневни) от отворен тип ще проведе на  23 октомври 2017 г. Българска народна банка /БНБ/. Продажбата е с  фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 401 17 215/27.09.2017 г. с падеж 27.03.2025 г. при следните условия, определени от Министерството на финансите чрез писмо № 17-01-563/11.10.2017 г.:

 

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)
85 000
Лихвен процент0.80% годишен лихвен процент
Дата на плащане25.10.2017 г.
Брой на дните от датата на емисията (27.09.2017 г. до датата на отваряне/плащане (24.10.2017 г. вкл.),за които се изчислява натрупаната лихва28

Допълнителни условия:

  1. В съответствие с Наредба №5 първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.
  2. В съответствие с Наредба №5 по решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка или в трета страна.
  3. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид следното:

  1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 401 17 215/27.09.2017 г. на аукционен принцип.
  2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество различно от предварително обявеното.

Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите от Наредба № 5 на МФ и БНБ до 30 състезателни поръчки.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 9145-1332.

Припомняме, че миналия месец БНБ също проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 401 17 215/27.09.2017 г. (седем години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 27.03.2025 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 85 000 000 лв. и лихвен процент 0.80% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 286 400 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 54 900 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 3.37. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.48 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 85 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 42 500 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

100.36 лв.0.75%

Максимална

101.68 лв.0.57%

Среднопретеглена

100.79 лв.0.69%

В аукциона  тогава участваха 11 първични дилъри на ДЦК.

 

Милен АТАНАСОВ 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *