Бюджетен излишък за 2017г.

 В края на годината Финансовото министерство разпространи информация, че очаква бюджетен излишък в размер на 800 млн. лв. по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа за 2017 г., или приблизително 0,8% от прогнозния БВП. По отношение на поставената задача за годината бюджетното салдо ще има номинално подобрение с над 2,1 млрд. лева.                    

Приходите и помощите по КФП за 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 35,2 млрд. лв. /99,4% от годишния разчет/.  Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 103% спрямо разчета за годината, като съпоставени с предходната година, те нарастват с около 9%.

Разходите по консолидираната фискална програма /вкл. вноската на България в бюджета на ЕС/ за 2017 г. се очаква да бъдат в размер на близо 34,4 млрд. лв., което е  около 94% от годишния разчет.

Увеличението на разходите спрямо миналата година, които бяха в размер на 32.5 млрд. лева, е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, очакван резултат от разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г. и юли 2017 г., и увеличението на два пъти през 2017 г. на размера на минималната пенсия /от юли и октомври/, както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 декември 2017 г. от централния бюджет, възлиза на 888,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство.

Министерството отчита излишък към края на ноември от 2,4% от БВП и салдото по КФП на касова основа към края на ноември 2017. е положително в размер на близо 2,4 млрд. лв. /2,4% от прогнозния БВП/. Постъпилите приходи и помощи по КФП към ноември са в размер на 31,9 млрд. лв., или 90% от годишните разчети. 

Приходите от данъци и осигурителни вноски, възлизат на 26,8 млрд. лв. Приходите от преки данъци са в размер на 4,8 млрд. лв., а от косвени данъци са над 13,4 млрд. лв. Постъпленията от ДДС са в размер на 8,6 млрд. лв. Размерът на невъзстановения ДДС към 30 ноември е 62 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на близо 4,6 млрд. лв., а постъпленията от мита са 174 млн. лв. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 7,6 млрд. лв. Неданъчните приходи са в размер на 3,9 млрд. лв., а приходите от помощи са 1,2 млрд. лв.

Разходите по КФП /вкл. вноската на България в бюджета на ЕС към ноември 2017 г. възлизат на близо 30 млрд. лв., което е 80,3% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на почти 27,6 млрд. лева.

Размерът на фискалния резерв към 30 ноември е 11,9 млрд. лв., в т.ч. 11,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Правителството одобри още разходи за над 1 млд. лева за 2017г.

Петър Къртев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *