Може би не чисто и просто бизнес

В основата на се­гашната криза стои идеологията на един неадекватен начин на живот.С малко късмет и добра политическа воля ще се създаде нов баланс. Пре­ходът към него се оказва по-скъп и изисква повече усилия от предвижданите. Но промяната е очаквана и желана, правителствата трябва да улеснят прехода, а не да спъват необходими­те процедури.
Експлозията
В опит да заситят алчността си някои започнаха да спе­кулират с цените на петро­ла, на продуктите от първа необходимост и храните – надуха ги като балон. Пла­тиха си до известна степен за това кощунство – със срива на кредитни гиганти, но наред със спекулантите продължават да плащат и невинни граждани по цял свят.
Поредицата от правител­ствени мерки, предприе­ти през 2009 г., доказва колосалния провал на ре­гулациите. Но всъщност конкретни решения на кон­кретни хора доведоха света до световна криза. Засега не се очертава тя да води към глобален икономиче­ски крах, затова е твърде вероятно всъщност да вър­не световната икономика в правилното русло.
Имало начини…
„Даже най-сериозните кризи създават неимоверни въз­можности за хо­рата и фирмите» разполагащи със средства и идеи

май сред 1500 висши слу­жители на фирми от це­лия свят сочи, че повечето фирми не само оцеляват в световната икономическа буря, а от някои дори зая­вяват, че търсят и намират нови възможности да ре­ализират продукцията си. Според 75% от анкетирани­те фирмите им не са търси­ли капитали от външни из­точници от средата на март 2009 г. нататък, а в 81% от компаниите няма нужда от такива капитали.
Според анкетираните правителствата на техните страни имат възможност да предприемат конкретни, строго определени и ко­ординирани стъпки за ак­туализиране на рамковите правила и икономическата политика, за инвестиране в инфраструктурата и под­помагане на редица
► Президентът на САЩ Барак Обама заяви, че най-сигурният път към излизането от глобалната рецесия са инвестициите в екологичното развитие на икономиката
банковия.
Резултатите от това про­учване сочат, че даже най-сериозните кризи създават неимоверни възможности за хората и фирмите, раз­полагащи със средства и идеи.
Кризата променя оцен­ката на високорисковите инвестиции, пазарите се нормализират и се уста­новява реалната стойност на някои нематериални и материални инвестиции.
По-малко = повече
Обобщавайки възможнос­тите, които се създават на личностно, национално и международно равнище, бихме казали, че кризата е донесла:
– рязък спад в цената на петрола и в резултат нама­ляване на производствените разходи;
– снижаване на инфла­цията и на следващ етап създаване на търсене;
– поевтиняване на сурови-
ните и впоследствие нама­ляване на инфлацията;
– спад в цените на не­движимите имоти и съз­даване на възможности за покупки;
-намалени цени на акции­те и възможност за покупка на акции от фирми с насто­яще, а и бъдеще, които се търгуват на ниски нива.
В сегашния момент е въз­можно да се правят прог­нози. Но за мен всяка опас­ност е равна на възможност. Опасността от обща криза на доверието във финансо­во-икономическата система е реална, но смятам, че тя дава изключителна въз­можност да съградим нова икономическа структура. Доста дълго време отбяг­вахме неудобните въпроси. Всичко се оказа илюзия.
Нереалното
Казваме, че имаме благо­денствие, но то е илюзорно, ако го измерваме с растежа на финансовите продукти, а
в същото време се унищо­жава околната среда напри­мер или расте поколение, което ще има много по-теж­ки здравословни проблеми от предишното. Сегашната криза е моментна действи­телност. Банките оцеляват със заеми. Борсите създават икономически балони. Не­движимите имоти остават недосегаеми. Доста непри­ятно. Но именно тази цена плащаме за един изопачен механизъм, който трябва да променим.
Президентът на САЩ Барак Обама заяви, че ре­шението е да инвестираме в екологичното развитие. Всички, търсим нов произ­водствен модел – САЩ в генетичната механика, Япо­ния в роботиката. Колкото и привлекателно да изглежда всичко това, най-важното е да се завърнем към основа­та – тя е сбърканата част.
Завой в мисленето
В основата на кризата, коя-
то преживяваме, стои иде­ологията на един неадеква­тен начин на живот. САЩ са смятани за най-силната световна икономика, но то­ва е само на хартия. Реално търговският им дефицит е такъв, че са като човек, жи­веещ нашироко със заеми – а не правеха ли точно това и банките, които фалираха? Но в крайна сметка иконо­мическата мощ е въпрос на съществени производ­ствени възможности. Те ос­вен всичко останало пред­полагат и манталитет на трудолюбие, дисциплина, честност, законност – точно това, което образованието не ни дава.
Въпросът не е тясно тех­нически. Логично е, че оце­лелите в кризата ще излязат от нея по-силни. Онези, които действат адекватно сега, после ще са много по-печеливши. Необходимо е много малко – здрав разум, добре обмислени ходове и никаква паника.

Йоаким КАЛАМАРИС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *