Печалбата на БАКБ нараства с над 15% през деветмесечието

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) приключва деветмесечието с реализиран положителен финансов резултат в размер на 6,2 млн. лв. след данъчно облагане, което е с 15,2% повече спрямо година по-рано, показва консолидираният отчет на банката, разпространен чрез БФБ – София.

Постигнатото е показателно за подобряването на резултатите от дейността, като се има предвид, че през деветмесечието на 2016 г. групата отчете значителен извънреден приход вследствие на продажбата на притежаваното участие във Visa Europe. Съпоставката на приходите от основна дейност (приходи от лихви) за двата периода показва увеличение с 542 хил. лв. до 28,8 млн. лв. Основен дял във формираните приходи от лихви заемат тези от кредитна дейност – 96,2%. Доходността от междубанковите депозити продължава да е ниска, като отчетените приходи са 209,9 хил. лв. при 199 хил. лв. за същия период на 2016 г.

Към 30 септември нетният лихвен доход е в размер на 21,061 млн. лв., или с 1,564 млн., лв. повече спрямо година по-рано. При нетните доходи от такси и комисиони се отчита минимално увеличение спрямо миналата година до 3,963 млн. лв., или около 15% от оперативните приходи на групата.

За изминалите девет месеца на годината броят на клиентите се е увеличил с 60%, което е основа за разширяване на дейността, посочва банката в доклада си.

Разходите за дейността намаляват за деветмесечието, което основно се дължи на намаление на разходите за провизии от 6,2 млн. лв. до 3,2 млн. лв.

Към края на третото тримесечие активите на гупата възлизат на 1,2 млрд. лв., като спрямо края на 2016 г. увеличението е с 12,3%. Групата отчита увеличение на кредитния портфейл по отчетна стойност с 6,7% за година до 859,3 млн. лв. Провизиите за обезценка възлизат на 119,1 млн. лв. и осигуряват покритие от 13,8% на кредитния портфейл по отчетна стойност, като намаляват с 6,5% през деветмесечието, информира investor.bg.

От началото на годината акциите на БАКБ поскъпват с 32%, а през последните 12 месеца цената им се увеличава с 46,67% при пазарна капитализация от 162,963 млн. лв.

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *