Промоционалният депозит – уловки и тънкости

Офертите за депозити изпълниха публичното пространство. През последните няколко месеца ясно проличава стремежът на банките за привличане на свеж ресурс от фирмите и населението.
Финансовата криза се оказа причина за спиране на външното финансиране на банките от банките – майки. Това разбира се стана причина за промяна в поведението на повечето трезори. Те преориентираха политиката си от кредитна към депозитна експанзия. Това неминуемо се отрази върху доходността по срочните депозити в посока на увеличение. Успоредно с тези процеси лихвените проценти по предоставяните от банките кредити рязко увеличиха равнищата си, като достигнаха нива от преди и повече години назад.
Промоция по срочен депозит най-общо казано представлява предоставяне на по-високи лихвени проценти по конкретен продукт. Промоцията също така може да бъде изразена и чрез въвеждане на нов промоционален срочен депозит от конкретна банкова институция.
Общото в двата случая обаче е, че по-високите лихвени равнища се прилагат и важат за определен период от време, обикновено между месец, месец и половина. След изтичане на промоционалния срок на депозита, банката действа по два начина – или подновява срокът или спира предлагането на конкретната оферта.

Внимавайте, когато откривате промоционален срочен депозит
Наред с общите знания, които трябва имате за вида лихва, изплащането й, дали се капитализира или не, добре е да знаете още нещо. Лихвеният процент, който трезорът предоставя е на годишна база.
Освен това съображение, обикновено промоционалните лихвени условия са валидни единствено за първоначалния срок на депозита и рядко съществува вероятност той да бъде подновен при същите лихви.
Предложенията, които предоставят възможност за подновяване на депозита за същия срок и със същите лихвени условия са по-скоро изключение, отколкото правило. В повечето случаи след изтичане на промоционалния срок на депозита, той има възможност да бъде подновен с по-ниски лихви като стандартен срочен депозит. Така например ако вложим 5000 BGN на промоционален срочен депозит, по който банката предоставя 7% лихва за срок от 6 месеца, на падеж (след 6 месеца) вложителят ще получи лихви в размер на 175 BGN.
Имайки в предвид, че депозитът се разглежда като възможно най-нискорисковата инвестиция, сумата е съвсем приемлива. След тези 6 месеца, обаче депозитът не може да бъде подновен при същите лихвени условия. Ако не разпоредите друго, депозитътавтоматично се подновява като стандартен срочен депозит за същия срок и обикновено с доста по-ниска лихва – около 3-4% на годишна база.
Причината депозитът да не може да бъде подновяван на практика кара вложителите на падеж да прехвърлят средствата си от една в друга банка, за да се възползват от по-високите лихви. Не е рядкост и възползване от няколко промоции в рамките на една банкова институция. В този случай обаче е възможно да съществуват някои ограничения. Такова например се явява увеличаване наличността по спестовната сметка с определен размер. Така самата минимална сума за откриване на депозита става по-висока, в сравнение с обичайния случай. Казано с други думи цената да получите по-високата лихва е да довнесете определена сума към сеществуващата.
Гарантирани ли са промоционалните срочни депозити?
Промоционалните лихвени условия по срочни депозити и спестовни сметки на банките попадат в обхвата на Закона за гарантиране на влоговете. Това означава, че за тези влогове държавата осигурява пълно гарантиране на сумите до максимално определения размер до 100 000 BGN на едно лице в една банкова институция. Промоционалните лихвени условия по депозитите не бива да се считат за депозити, при които банката е предоставила привилегировани лихвени условия, при които Фондът не осигурява защита. Фактът, че по-високите промоционални лихви се предоставят на широк кръг от вложители, които банката обичайно прилага към своите вложители, означава, че тези депозити са защитени.
3- и 6- месечните промоции са най-атрактивни
Практиката покзва, че най-изгодни са промоциите за срок от 3, 6 и по-рядко 12 месеца. Напоследък се наблюдава, обаче и предлагане на по-нестандартни срочности за срок от 4, 5, 13 или 18 месеца.
В последно време ставаме свидетели също и на все по-сложни и отличаващи се схеми на олихвяване, което в крайна сметка се отразява на доходността. Зачестяват случаите, при които банките предоставят по-изгодни лихви при авансовите си депозити, като отново се набляга на срочност със срок 1, 3 или 6 месеца.
Кога лихвите ще започнат да падат
Имайки предвид, че една голяма част от промоциите на банките по срочни депозити са с краен срок края на месец март, считаме, че поне до тогава високото лихвено равнище, което се наблюдава в момента по депозити ще се запази.
Разбира се, по-дългосрочни прогнози едва ли е уместно да се правят сега. Въпреки, че лихвените проценти на международните финансови пазари понижиха равнището си, се очаква да бъдат запазени високите лихвени проценти по депозити поне месец напред. Какво ще се случи след това предстой да узнаем.
Промоциите са хубаво нещо, но е видно, че не винаги всичко се знае за тях. Ако искаме максимално да се възползваме от тях, тогава трябва да подхождаме трезво към всяко едно предложение.Те са различни и поднесени по разнообразни начини за това е нужно внимателно вникване в условията, за да не се окаже, че една оферта поднесена по атрактивен начин всъщност не е най-добрия избор.

Моите пари
Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *