Ръст от 4,4% на премиите през застрахователните брокери за 2009-та

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2009 г. е в размер на 688,138 млн. лв., от които 664,475млн. лв. в полза на застрахователи със седалище в България, 20, 488 млн.лв. в полза на чужди застрахователи и 3, 175 млн. лв. в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване. От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България 622, 658 млн. лв. са реализирани в общото застраховане и 41, 817 млн. лв. в животозастраховането. В сравнение с 2008 г. премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, нараства с 4,4 %, като в общото застраховане е отчетен ръст от 5,9 %, съответно в животозастраховането спад от (-13,3 %). В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход в полза на застрахователи по общо застраховане със седалище в България най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства“ (51,7 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (28,8 %), следвани от „Пожар и природни бедствия“ (9,0 %) и „Други щети на имущество“ (4,5 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България, е основно по застраховка „Живот“ и рента (89,9 %). Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 167,807 млн. лв., в т.ч. 164,606 млн. лв. – при посредничеството със застрахователи със седалище в България, 2, 839 млн. лв. – при посредничеството със застрахователи от други държави и 362 хил. лв. – при посредничество с дружества по доброволно здравно осигуряване. Комисионите на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България, са 25 % в общото застраховане и 21,9 % в животозастраховането. В общото застраховане полицата, която генерира най-висок дял на комисионите спрямо премийния приход е „Помощ при пътуване“ – 35,6%. На следващо място е „Гражданската отговорност“ на автомобилистите – 26,7%. Трета е застраховка „Правни разноски“ – 26,5%. След нея идва автомобилната застраховка „Каско“ – 25,8%.  Застраховка „Злополука“ генерира 25,5% от премиите, а „Гаранции“ – 24%. При животозастраховането застраховката с най-висок дял на комисиона спрямо премията е „Женитбена и детска застраховка“ – 65,9% и „Живот, свързана с инвестионен фонс“ – 46,2%. Общо 304 брокера са изпратили своите отчети от 316 регистрирани в КФН към края на м.г.. В личната класация на компаниите дружеството, което генерира отличителен от другите дял, е „Ай Енд Джи Иншурънс брокерс“ ООД – 7,70%. Вторият посредник с по-висок пазарен дял е „Ес Ди Ай груп“ ООД – 4,69%. Седем брокера реализират пазарен дял в рамките от 3 до 4%: „Райфайзен застрахователен брокер“ ЕООД – 3,75% „Деливъри брокер“ ООД – 3,68% „Уникредит – застрахователен брокер“ ООД – 3,25% „Марш“ ЕООД – 3,13% „Застрахователен брокер Тетра инс“ АД – 3,09% „Дженерал брокерс“ АД – 3,04% „Евролайф България“ ЕООД – 3,01%. Три компании имат дял от 2,22% до 2,72%. 11 посредника са отчели пазарен дял от 1% до 1,87%. 24 компании не могат да прескочат прага от 0,00% пазарен дял.
 

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *