Годишният отчет на БНБ: рапорт даден, рапорт приет!

Годишният отчет на БНБ за 2017 г, в съответствие с изискванията на член 1, алинея 2, член 50 и член 51 от Закона за Българската народна банка бе представен от управителя Димитър Радев пред депутатите. Отчетът съдържа преглед на икономическото развитие и подробна информация за изпълнението на функциите и задачите на БНБ, произтичащи от Закона за БНБ, както и за други дейности на Банката през 2017 г. Представени са също отчет за изпълнението на бюджета на БНБ, консолидиран финансов отчет (одитиран) към 31 декември 2017 г., придружен от становище на международните одитори, и информация за решения на Управителния съвет на БНБ по чл. 17, ал. 5 от Закона за БНБ. През 2017 г. БНБ продължи да изпълнява своята основна цел – поддържане на ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична поли тика в съответствие с изискванията на Закона за БНБ. БНБ изпълняваше и другите функции и задачи според възложения ѝ по закон мандат – в т.ч. управление на брутните международни валутни резерви; съдействие за функционирането на платежните системи и упражняване на платежен надзор; политика по резервите на банките в БНБ; управление на наличнопаричното обращение; поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите; дейност във връзка с функцията по преструктуриране на кредитни институции; участие в Европейската система на централните банки и в работата на институциите на Европейския съюз; изпълнение на функцията на фискален агент и депозитар на държавата; статистическа дейност.

През годината продължи работата и в други сфери от компетентност на БНБ – Централния кредитен регистър; Регистъра на банковите сметки и сейфове; изследователската дейност; управлението на човешките ресурси; вътрешния одит. В рамките на общия си мандат през 2017 г. БНБ отдели допълнителни ресурси за изпълнение на задачи в следните четири направления:

• Оптимизация на общия управленски модел в БНБ – изменения в Закона за БНБ възложиха на Управителния съвет на БНБ ком- петентности, упражнявани досега от подуправителите, ръко- водители на управления „Банково“ и „Банков надзор“, свързани с прилагането на надзорни мерки и мерки за ранна намеса, и издаването на одобрения, разрешения и съгласия в предвидени от закона случаи; към настоящия момент съответната оптимизация на управлението и вземането на решения от ръководните органи на БНБ вече е приложена на оперативно ниво.

• Продължаване на реформите и развитието на банковия надзор – в това число приехме Наръчник за банковия надзорен процес; предложихме нови нормативни решения на надзора върху кредитирането на вътрешни свързани лица, голяма част от които бяха въведени с промените в Закона за кредитните ин- ституции; оценихме готовността на банките за въвеждането на новия Международен стандарт за финансово отчитане № 9; продължихме хармонизирането на надзорните практики с тези в Европейския съюз чрез въвеждане на насоки на Европейския банков орган.

• Развитие на приложната рамка на дейностите, свързани с възстановяване и преструктуриране на банки – разработихме нови правила и методологии, свързани с практическото прилагане на функцията по преструктуриране на кредитни институции, в това число методология за определяне на индивидуалните годишни вноски на банките и клоновете от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки.

• Промени на нормативната уредба в областта на платежните услуги, системи и надзор – във връзка с въвеждането на Втората директива за платежните услуги извършихме значителна работа по подготовката на новия Закон за платежните системи и платежните услуги, който влезе в сила от 6 март 2018 г.; успоредно с това БНБ продължи да хармонизира и платежните надзорни практики с тези в Европейския съюз чрез въвеждане на насоки на Европейския банков орган.

В заключение Димитър Радев използва случая да информира народните представители за много доброто състояние на банковия сектор през годината. Капиталовата адекватност и ликвидността според него са над средните в Европейския съюз, растежът на кредита продължава, необслужваните кредити намаляват, отчетената печалба доближава най-високите равнища в исторически план, а процесът на консолидация на собствеността се задълбочава…

 

Кольо МИНКОВСКИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *