Банките очакват ускоряване на кредитирането

Банките у нас участват в регулярна анкета на БНБ и според нея финансовите посредници  считат, че кредитирането ще се ускорява умерено и през третото тримесечие на 2018 г. Общата балансова оценка остава без промяна спрямо предходната анкета. Аналогичен е резултатът при очакванията им относно дългосрочните кредити и овърдрафта на фирмите.Според анкетираните дългосрочните кредити на домакинствата ще се забавят леко, но ще продължат да нарастват с умерен темп. Положителна промяна спрямо отрицателния резултат от
предходната анкета е налице при кредитите в евро за домакинства, но те ще нарастват с много слаб темп. Като се има предвид малко побавното прогнозирано нарастване на дългосрочните
кредити за фирми и домакинства спрямо това на общия обем кредити може да се заключи, че банките очакват относително по-високи ръстове на краткосрочните кредити през третото тримесечие.
Прогнозите от предходното изследване за нарастване на кредитирането се реализираха. Към края на юни годишният темп на растеж на кредитите за частния сектор се ускори от 5.6% в края на
март до 6.7% в края на юни. Кредитът за домакинствата отново имаше водеща роля, но този за нефинансови предприятия също продължи да се ускорява. Дългосрочните кредити както за предприятия, така и за домакинства, надхвърлиха очакванията,след като темповете на растеж на кредитите с матуритет над 5 години бяха видимо по-високи от общите ръстове в съответните сегменти.
Банките повишават нагласите си за акумулирането на привлечен ресурс от НФП спрямо предходното издание, когато предвиждаха минимално нарастване. Без промяна остават очакванията
относно депозитите от домакинства, като краткосрочните ще бъдат по-предпочитани от дългосрочните.
Вероятно това се дължи на близките до нула лихвени проценти, при което домакинствата виждат банковите депозити като временна безрискова опция до вземането на решение за потребление или за влагането им в по-доходна форма на спестяване. За разлика от предходните издания, в настоящата анкета участниците смятат, че депозитите от чуждестранни финансови институции ще се увеличат
леко през третото тримесечие на 2018 г. Предишната им прогноза за слабо понижение през второто тримесечие не се сбъдна, след като в периода март – юни реализираха нарастване от 6%.
Липсва съществена промяна в очакванията на търговските банки относно силата на конкуренцията от други банки, лизингови компании и небанкови финансови институции. Според анкетираните,
тя ще продължи да нараства успоредно с очакваното нарастване на икономическия растеж, заетостта и доходите и респективно увеличаващото се търсене на заемни ресурси и подобри опциите за спестявания.

*****

Изследването е осъществено на базата на анкети, като събраните отговори се обобщават така, че отговорите на отделните участници в анкетата остават анонимни и не се оповестяват публично.
Търговските банки са отговаряли само на анкетата, предназначена за търговски банки, независимо че някои от тях изпълняват и дейност на инвестиционни посредници.

 

Financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *