БФБ допусна до търговия 1 753 564 акции на „Евроинс“

БФБ допуска до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент “А” последваща емисия обикновени, поименни, безналични с право на глас акции, издадени от ЗД Евро инс АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Размерът на емисията преди увеличението е 9 999 992 лв., а размер на увеличението – 1 753 564 лв.След увеличението съответно размерът на емисията ще е 11 753 556 лв. Номиналната стойност на една акция е 1 лев. Определената дата на въвеждане за търговия е 24 април, петък.
Вкрая на февруари Комисията за финансов надзор вписва последваща емисия от акции, издадени от ЗД Евро инс АД – София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *