Допълнителните пенсионни фондове имат положителна доходност, отчита КФН

Комисията за финансов надзор публикува пазарен обзор на допълнителното пенсионно осигуряване, в който разглежда състоянието на сектора и основните аспекти на дейността му. Към 30.06.2010 г. на пазара работят девет пенсионносигурителни дружества, които управляват двадесет и осем фонда за допълнително пенсионно осигуряване. Акумулираните към 30.06.2010 г. нетни активи във фондовете за допълнителното пенсионно осигуряване са в размер на 3.447 млрд. лева.
В това число, в универсалните пенсионни фондове са натрупани 2 455 079 хил. лв., в професионалните пенсионни фондове 465 237 хил. лв., в доброволните пенсионни фондове 524 501 хил. лв. и в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми 2 328 хил. лв.
Нарастването на нетните активи в допълнителното пенсионно осигуряване в периода 2005 г. – 2010 г. надхвърля 209%, показват изчисления на база приведените данни.
От натрупаните в универсални пенсионни фондове 2.455 млрд. лева до края на първото полугодие, най-голям относителен дял /26%/ е инвестиран в държавни ценни книжа, 25% са вложени в акции и други дялови инструменти, 22% са в банкови депозити, 21% в корпоративни облигации и 3% в инвестиционни имоти.
От натрупаните в ППФ 465 милиона лева, с най-голям относителен дял от 28% са инвестициите в акции и други дялови инструменти, 23% са вложени в корпоративни облигации, 22% са в държавни ценни книжа, 20% в банкови депозити и 2% в инвестиционни имоти.
От натрупаните в доброволни пенсионни фондове 524.5 млн. лева, най-голям относителен дял от 28% е инвестиран в корпоративни облигации, 28% са вложени в акции и други дялови инструменти, по 17% са в банкови депозити и държавни ценни книжа и 7% в инвестиционни имоти.
Над 3.8 милиона души са осигурени във фондове за допълнително пенсионно осигуряване. В това число 2 998 878 в УПФ, 232 187 в ППФ, 605 237 в ДПФ и 4 879 в ДПФ по ПС. Спрямо 2005 г., ръстът е 29%.
В представените резултати за постигнатата доходност за периода от 2005 г. до 30.09.2010 г. от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се вижда, че за всички години освен за 2008 г. постигнатата доходност е положителна.
Средноаритметичната доходност за 2007 г. за ППФ и УПФ е в размер съответно на 17.04% и 17.19%. Тъй като голяма част от активите на пенсионните фондове са инвестирани във финансови инструменти, световната финансова и капиталова криза оказа сериозно влияние върху тяхната пазарна стойност. За 2008 г. доходността на фондовете е съответно минус 22.77% и минус 21.14%. През 2009 г. се наблюдава относително възстановяване и постигнатата средноаритметична доходност. От началото на 2010 г. до 30.09.2010 г. средноаритметична доходност за ППФ и УПФ също е положителна и е в размер съответно на 3.10% и 3.43%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *