Как да запазя име на своята фирма?

Реших, ще ставам търговец. Стратегията за успешен бизнес с кетъринг услуги е в главата ми. Само още малко пари остава да спестя и съм готов за регистрация. Имам обаче оригинална идея за фирма –  “Вечер докато мога, сутрин, ако мога” ЕООД, която може дотогава и да е заета. Какво е решението?

Какво представлява запазването на фирма в Търговския регистър?

По закон фирмата е един от белезите на търговеца, с които той се индивидуализира и отличава от останалите “играчи” на пазара и двама търговци с една и съща фирма не може да има. Поради това като на бъдещ търговец търговският регистър ми предоставя възможност да си запазя фирма преди да съм се вписал. За целта мога да подам заявление по образец Д1. За тази услуга заплащам предварително такса, като ако подам заявлението по електронен път, таксата е на половина по-ниска от тази за подаване на хартия.

Важно! Ако искам да съм сигурен, че няма да платя таксата напразно, преди да стартирам процедурата по запазване, мога да проверя дали наименованието, което съм избрал, не е вече заето. За целта мога да направя безплатна справка тук.

Заявленията се разглеждат по реда на постъпването им. Тоест първият по време, е първи по право. Ако имам съмнения, че някой друг възнамерява да се регистрира под същата фирма, е по-добре да побързам.

При подаване на заявлението, длъжностното лице задължително проверява:

  • “улучил” ли съм заявлението;
  • дали търговец вече не е регистриран със същата фирма или пък фирмата е вече запазена;
  • платил ли съм дължимата такса.

Ако заявлението ми е изрядно, длъжностното лице въвежда информацията от него в списъка на запазените фирми. Ако нещо не е наред, ще ми бъдат дадени указания за отстраняване на нередовностите.

След като успешно “капарирам” желаната от мен фирма, мога да си извадя удостоверение за запазена фирма, тоест да си имам документ, удостоверяващ правата ми.

Списък на запазените фирми

Достъпът до списъка на запазените фирми е свободен чрез сайта на регистъра. Списъкът се състои от партиди на запазените фирми. За всяка запазена фирма се предоставя следната информация:

  • фирма – наименованието, под което ще извършвам търговска дейност (изписано на български език);
  • изписване на фирмата на чужд език (не е задължително);
  • заличаване на запазването – това мога да поискам само аз като заинтересовано лице;
  • заинтересовано лице – данни за мен: име/фирма/наименование и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ, в какво качество спрямо търговеца или клона на чуждестранен търговец, който ще бъде вписан подавам заявлението (съдружник, управител, едноличен собственик и т. н.);
  • дата на вписване – автоматично се попълва;
  • крайна дата на изтичане на правото на закрила.

 

Има ли значениe, кога ще се регистрирам като търговец със запазената фирма?

Да! Действието на запазената фирма е ограничено със 6-месечен срок. Ако в този срок аз подам заявление за вписване и успешно се впиша като търговец или получа отказ и обжалвам, мога да бъда спокоен – срокът се удължава до приключване на производството по обжалване. Ако реша да не обжалвам и подам ново заявление за вписване, срокът се удължава до приключване на регистрацията.

Важно! Не мога да прехвърля на друго лице правото върху запазената фирма. Ако постигна договорка с някого за това, то трябва да се изчака изтичането на 6-месечния срок, след който изгубвам правото си върху нея. След това лицето веднага трябва да подаде заявление за запазване на същата фирма на собствено основание, информира pravatami.bg.

Ами, действам! Дано всичко е наред и съвсем скоро не само запазена фирма в регистъра да имам, а и себе си да впиша като търговец.

 

 

 

 

 

Автор: Пенка Попова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *