КФН отне лиценза на Позитива АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник

На заседанието си на 23.06.2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) реши, че отнема издадения на „Позитива“ АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и назначава квестори на дружеството.

Със същото решение за квестори на дружеството са назначени Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Михайлов Полинчев с адрес за кореспонденция: гр. София, пл. „П. Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2 и със срок до назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик или изчерпване на всички активи на дружеството, които могат да бъдат осребрени в срока на квестурата, но не повече от 3 месеца. Квесторите вземат решения с единодушие и упражняват правомощията си съвместно.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

На заседанието си на 23.06.2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) реши още:

2. Отказва да издаде лиценз на „Лидиа Еф Екс” ООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

3. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Матадор Прайм” OOД, с което изиска от дружеството да представи допълнителни документи, а именно нотификационни форми на български и английски език, във връзка с намерението на „Матадор Прайм” OOД да извършва инвестиционна дейност на територията на Унгария и Италия при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон.

4. Утвърждава „ БДО България“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.

5. Утвърждава „БДО България” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД.

6. Утвърждава „БДО България“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД.

7. Утвърждава „БДО България“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” АД.

8. Съгласува избора на одиторите „Захаринова и партньори” ООД и „Атлас одитинг“ ООД за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОД „Топлина” АД и управляваните от него фондове , информира infostock.bg.

9. Прие на второ четене Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация. Правилникът е публикуван на страницата на КФН и ще бъде обнародван в Държавен вестник.

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *