НСИ отчита 10.8% спад при превозите на товари

Намаление с 4.5% се наблюдава и при извършената работа, която е резултат от действителното разстояние, на което са превозени товарите.
Превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт намаляват с 0.7%, а извършената работа – с 1.7% спрямо предходното тримесечие.
През четвъртото тримесечие на 2011 г. превозените товари от сухопътния транспорт по предварителни данни нарастват с 4 583.5 хил. тона в сравнение със съответното тримесечие на 2010 година. Увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози – съответно с 24.0 и 16.1%.Същевременно извършената работа се увеличава с 457.6 млн. тонкилометра, или със 7.3%, като при вътрешните превози увеличението е с 18.1%, а при международните превози – с 3.4%.
През четвъртото тримесечие на 2011 г. превозените пътници от железопътния и автобусния транспорт са 132 832.9 хиляди, или с 8.1% по-малко спрямо същия период на предходната година. Намалението на превозените пътници от железопътния транспорт е с 12.7%, а от автобусния транспорт – със 7.9%, и се дължи както на вътрешните, така и на международните превози.Същевременно извършената работа е 3 194.4 млн. пътниккилометра, или с 1.4% по-малко. Намалението се дължи основно на железопътния транспорт, където спадът през четвъртото тримесечие на 2011 г. в сравнение със същото тримесечие на 2010 г. е с 13.1%.Фиг. 5. Превозени пътници и извършена работа от сухопътния транспорт по тримесечия
При превозените товари от водния транспорт през четвъртото тримесечие на 2011 г. се наблюдава спад от 33.7% спрямо същото тримесечие на 2010 г., който се дължи както на морския, така и на речния транспорт. При морския транспорт, който през текущото тримесечие е извършвал само международни превози, намалението на превозените товари е с 43.2%, а при речния транспорт – с 21.0%.Извършената работа, измерена в тонкилометри, също отбелязва спад от 39.9% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 година. При морския транспорт намалението е с 39.3%, а при речния транспорт – с 46.3%, и е в резултат не само на количеството на превозените товари, но и на по-малкото средно превозно разстояние.
Броят на превозените пътници от водния транспорт през четвъртото тримесечие на 2011 г. намалява спрямо същия период на предходната година с 2.3%, което изцяло се дължи на морския транспорт.Извършената работа се увеличава с 20 хил. пътниккилометра, или с 2.9% в сравнение със съответния период на 2010 г., в резултат на по-дългото средно превозно разстояние при морския транспорт.
През четвъртото тримесечие на 2011 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили 73 363 хиляди пътници. Спрямо съответното тримесечие на 2010 г. превозените пътници са с 1.5% по-малко. Намалението е в резултат на превозната дейност на метрополитена (с 10.2%), докато при тролейбусния и при трамвайния транспорт има увеличение – съответно с 2.2 и 0.1%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също намалява спрямо съответния период на 2010 г. с 4.6%. Увеличение от 1.9% се наблюдава само при тролейбусния транспорт.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *