Още 6 млн. лв. за лични асистенти за общините

Още над 6 милиона лева по схемата „Независим живот“ ще бъдат насочени допълнително към общините, в които има най-голяма потребност от лични и социални асистенти и домашни помощници. Финансовият ресурс е останал неусвоен след изтичане на допълнителния срок (9.05.2016 г.) за подаване на проектни предложения от общините. С разпределянето на допълнителните средства ще се обхванат повече нуждаещи се лица. До настоящия момент по процедура „Независим живот“ са сключени договори с 248 общини и райони на общини на обща стойност 121 406 810, 10 лева. С 25 общини предстои да бъдат сключени договори на стойност 12 534 164, 99 лева.

По процедурата беше определен допълнителен срок за кандидатстване на 23 общини и райони на общини, които не подадоха проектни предложения в рамките на първите три срока за кандидатстване. След изтичането на допълнителния срок 09.05.2016 г. проектни предложения подадоха 20 общини и райони на общини, които са на обща стойност 10 000 000 лева. Община Сухиндол, община Ковачевци и район Панчарево на Столична община не подадоха проектни предложения и в рамките на допълнителният срок.

В Министерството на труда и социалната политика постъпиха писма от общини, които с определения максимален бюджет не успяват да удовлетворят доста голяма част от заявените потребности на лицата с увреждания от услуга за социално включване. Доводите на общините са свързани с големия териториален обхват, който обхващат, големият брой население, вкл. лицата с увреждания, както и ниския процент на удовлетвореност на заявените потребности.

В тази връзка Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ разработва система за допълнително разпределение на неусвоения ресурс по схемата, съгласно критерии, свързани с броя на заявените потребности в рамките на проект „Нови възможности за грижа“, броят на лицата с увреждания на територията на дадената община и процентното съотношение на удовлетворените заявки по цитирания проект.

Общините, като бенефициенти, сами определят процедурата за избор на личните асистенти, както и критериите, на които те трябва да отговарят. Общините поставят и конкретните параметри за целевата група, към която да бъде насочена услугата. В този смисъл, всяка община сама прави проучване, за да определи нуждите, според спецификата, на местно равнище и за кандидатите за лични и социални асистенти и помощници в рамките на проекта, и за ползвателите.

Предстои да бъде обявена операция „Развитие на социалното предприемачество“ с бюджет 15 млн. лв. Чрез изпълнението й ще се предостави подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост. Ще бъдат допустими и дейности за социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество, подобряване на капацитета и човешките ресурси. Целта е да се подобри социалната и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика чрез обучения и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.

Допустимо ще бъде и осигуряване на оборудване и адаптиране на работни места. По операция „Развитие на социалното предприемачество“ ще могат да кандидатсват социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, в партньорство с образователни и обучителни организации и институции, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации.

Чрез изпълнението на операцията ще се повишат възможностите за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия и специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и други представители на рискови групи което е важна предпоставка за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството на живот и стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *