Средната заплата достигна 865 лв. през декември

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2014 г. е 841 лв., за ноември – 833 лв., и за декември – 865 лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата e 847 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2014 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование“- с 14.5%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 13.0%.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.4%, „Транспорт, складиране и пощи“ – със 7.3%, и „Други дейности“ – с 6.3%. С най-значителен спад за този период е средната месечна заплата в икономическата дейност „Операции с недвижими имоти“ – с 14.0%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2014 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 1 791 лв.
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 543 лв.
• „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 524 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 564 лв.
• „Административни и спомагателни дейности“ – 595 лв.
• „Други дейности“ – 605 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства с 4.9%, а в частния сектор – с 1.4%.

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2014 г. намаляват с 47.4 хил., или с 2.1% спрямо края на септември 2014 г., като достигат 2.20 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2014 г. през четвъртото тримесечие на 2014 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 20.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9.9%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.9%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- с 1.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 22.2 и 17.7%.

В края на декември 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 4.5 хил., или с 0.2% по-малко в сравнение с края на декември 2013 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 9.6 хил., „Строителство“ – с 4.8 хил., и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 3.4 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.8%, „Други дейности“ – с 6.0%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 4.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на декември 2014 г. спрямо края на декември 2013 г. има в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ – с 6.7 хил., а в проценти – в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – по 3.0%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *