Топ 5 на българските стоки

Веселин Илиев, главен директор „Външноикономическо сътрудничество“, БСК
България вече е на 63 място в света по износ на стоки, с 2 места по-нагоре спрямо 2012. През последните 5 години българските фирми постигат средногодишен ръст на износа от 15%. През същия период, световният внос расте с 10% средногодишно, т.е. изместваме други доставчици на глобалните пазари. Както и досега, България е лидер в износа на някои нишови продукти. Такава трябва да бъде и по-нататъшната специализация – продуктова, а не секторна. Икономиката няма 2 или 3 водещи и структуроопределящи отрасли и не може да се очаква България да е експортен лидер в цял сектор. Изложената по-долу информация цели да покаже различна гледна точка при търсенето и обработката на данни за световната търговия.

Износ на България за 2013 и тенденции в периода 2009-2013

Както и в предишни години, водещите експортни групи стоки на България са горива и мед, следвани от електрически и електронни изделия и машини. През последните десетина години експортният ръст при горива и мед изпреварва ръста на световния внос, но и при двете групи стоки ръстът през 2013 се забавя. Износът на електроника и електротехника през последните 5 години (2009-2013 г.) бележи средно годишен ръст 15%, докато световният внос расте с 9% за същия период, т.е. страната ни печели пазарен дял. През 2012 тази група стоки отбеляза спад с 12%, но 2013 бе с растеж 25%, което компенсира изоставането предишната година. Износът на машините и части за 5 години отбелязва среден ръст 17% при средногодишен ръст на световния внос 8%. Много силен ръст има при житните растения – средно 31% за 5 години при ръст на световния внос от 13%, а само 2013 ръстът е 50%. Следващите групи продукти са облекла, различни от трикотажните, маслодайни семена, фармацевтични продукти, желязо и стомана. При облеклата има известно раздвижване през 2013. Ако към това се добави и ръстът от 14% за 2013 при трикотажните изделия, може би виждаме знаци за край на дълго продължилата криза в сектора. През последните 5 години традиционно добре се представя износът на маслодайни семена – средно 17% ръст на нашия износ при 14% ръст на световния внос; има голям скок от 38% през миналата година. Износът на фармацията също бележи рекорди – съответно 20% срещу 4% световен внос. Изостават желязо и стомана – регистрира се не само спад от 12% през 2013, но и загуба на пазарен дял в периода 2009-2013. Малко по-добре се представят изделията от желязо и стомана. Сравнително бедната на природни ресурси България регистрира впечатляващи 55% ръст в износа на руди, шлаки и пепели. Наистина, по-голямата част от ръста се дължи на нараснали цени. Добре се представят износителите на пластмасови изделия, автомобилната промишленост, велосипеди, мебели и тютюн. Повечето от останалите групи стоки също бележат ръст. Сред по-важните експортни групи спад за 2013 имаме при оптична и медицинска апаратура, неорганична химия, торове и някои месни продукти.
По отношение мястото ни в света, на най-предни позиции вече са следните групи стоки: олово и изделия от олово, където заемаме 14 място сред износителите, следват житните растения – 15, маслодайни семена – 16, и оръжия и муниции – 18 място.
Миналогодишният ни преглед включваше 13 стокови групи с износ над 500 милиона щ.д., докато сега в листата ни попаднаха 15 групи. Също за сравнение, през 2012 тези стокови групи формираха малко под 18 милиарда щ.д., а през 2013 водещите 15 стоково групи генерират над 21 милиарда щ.д.

Разбираемо, нашият интерес е по-голям към анализа по подпозиции на Хармонизираната система, които изтъкват нишови продукти, конкурентоспособни в глобален план. През последните 5 години (2009-2013) при всички стоки с износ над 200 млн.щ.д., с изключение на електроенергия, комплекти проводници за автомобили и тютюни на листа, ръстът в стойност изпреварва ръста в количество. Това означава, че част от ръста на износа се дължи на повишени цени, а не на повече произведена и изнесена продукция. При средни и тежки нефтени деривати и при маслодаен слънчоглед ¾ от ръста се дължи на ценови нараствания.
В стойностно изражение през 2013, България има най-голям износ на средни и тежки нефтени деривати, но за периода 2009-2013 средногодишният ръст е 24% при ръст на световния внос от 20%. Следващи в експортната ранглиста са леки нефтени деривати със средногодишен ръст за периода 2009-2013 от 25 %, от които над половината се дължат на по-високи цени. При рафинирана катодна мед има 16% средногодишен ръст срещу 7% ръст на световния внос. България запазва водещо място в света при износ на нерафинирана анодна мед вече няколко години. Средногодишният ръст е 32%. Износът на пшеница продължава да чупи рекорди и бележи стабилен ръст от 33% за 2009-2013, увеличава експортни цени и заема нови пазари. България се изкачи едно място нагоре и е на 11 място в света по износ на пшеница, като всички държави преди нас имат поне 3-4 пъти по-голяма територия! Традиционно за последните години, въпреки негативните данни за 2012, слънчогледовите семена заемат все повече пазарни ниши, ръстът 2013 спрямо 2012 е 46%, а усреднено за 2009-2013 – 21%. Износът на медикаменти продължава да расте, 2013 спрямо 2012 – 31%, средно за 5 години – 23, при ръст на световния внос за същия период – 3%. В този преглед непременно трябва да споменем нов продукт сред водачите – царевица; 2013 спрямо 2012 – 125% ръст, средно за 5 години – 42%, при ръст на световния внос за същия период – 17%. По износ на царевица вече сме на 11 място в света.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *