Аукцион пласира ДЦК за 50 млн. лева

Аукцион бе проведен след предварителното оповестяване в законен срок от Българската народна банка. Той беше  за продажба на част от емисия № BG 20 300 17 110/22.02.2017 г. (четиригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 22.02.2021 година. Той се проведе при регламинтираните условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 50 000 000 лв. и лихвен процент 0.30% годишно. Датата на плащане на одобреното количество е 21.06.2017 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До  участие  в  аукциона  бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност   103 000 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 9 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.06. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.78 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 50 000 000 лв. номинална стойност,  в  т.ч.  несъстезателни поръчки  в размер  на  9 000 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

 

Цена на 100 лв. номиналГодишна доходност
Минимална100.83 лв.0.07%
Максимална101.03 лв.0.02%
Среднопретеглена100.92 лв.0.05%

 

В аукциона участваха 11 първични дилъри на Държавни ценни книжа /ДЦК/.

Министерството на финансите заяви и стратегията си, че ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Ето и информацията за събитието от сайта на финансовото министерство: „Министерството на финансите преотвори емисия 4-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 22 февруари 2021 година. На проведения на 19 юни аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 50 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност от 0,05 процента, която е най-ниската до момента за лихвоносни ДЦК. Общият размер на подадените поръчки достигна 103,00 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,06. Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент е 59 базисни пункта.
Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките със 79,60 %, следвани от пенсионните фондове с 10,40 %. Други инвеститори придобиха общо 10 %.“

 

Милен АТАНАСОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *