БСК не подкрепя предложените промени в Закона за Сребърния фонд

БСК излага аргументите си. Основният мотив – ниската доходност на фонда, е неприемлив, поради следните причини: отговорност за управлението на средствата на фонда има неговият Управителен съвет, в чийто състав влизат министрите на финансите и на труда и социалната политика, трима представители на държавата и по един представител на синдикатите и на работодателите. Именно с тяхно решение средствата на фонда са били депозирани в БНБ, вместо да се пласират на международните финансови пазари. БНБ, от своя страна, е инвестирала средствата в международни ДЦК и е постигнала съответната доходност. Приходите от тази доходност не са отишли във фонда, а в държавния бюджет, съгласно действащото законодателство. По този начин практически е извършена национализация на доходността на фонда за сметка на средствата, постъпили в държавния бюджет. В този смисъл, намаляването на доходността на фонда е следствие от целенасочени действия, с цел пренасочване на съществен ресурс и увеличаване на приходите в държавния бюджет. Твърдението, че фондът е с ниска доходност, означава, че той е зле управляван, а основната отговорност се носи от представителите на държавата, които имат квалифицирана тежест при формиране политиките за управление на средствата на фонда. Именно затова те трябва да поемат своята отговорност. С цел увеличаване приходите в бюджета се извършва и друго заобикаляне на изискванията на закона, като приватизационните процедури се извършват от и за сметка на държавните предприятия, а средствата от приватизация не постъпват в Сребърния фонд. По същество, с подобни действия се нарушава волята на законодателя и философията на създаването на фонда. Другата причина е предложението за влагане на средства на фонда в български ДЦК не може да не доведе до преоценка на позициите на българската и международната финансова общност. Фактически министърът на финансите ще получи правото да закупи емитираните от самия него ДЦК със средства на управлявания от него фонд! Не трябва да се забравя, че подобни „финансови транзакции“ направи преди време Гърция с цел влизане и текущо изпълнение на изискванията на Еврозоната. За подобни операции преди 10 години бяха осъдени български търговски банки, които с такива методи се опитваха да ги капитализират. Предложението за промяна на закона не е придружено с предварителна оценка на въздействието, която да отчете следните потенциални опасности: рязко ще намалее ликвидната маса на фискалния и общ валутен резерв, което се следи много внимателно от всички международни институции. Това ще доведе до увеличаване на риска и възможно намаляване на кредитния рейтинг на страната ни, а оттам – оскъпяване на ресурса, който може да привлича банковият сектор. Освен това, всяка промяна в кредитния рейтинг на страната ни води до негативни сигнали към потенциалните чуждестранни инвестиции, доколкото и в момента те са драматично ограничени; ще намалее валутното обезпечение и паричната маса в обращение с последващ натиск върху продажбите, работните места, доходите и работните заплати; Ще се повишат лихвите по кредитите, с които се финансира българската икономика, а това е една допълнителна опасност от задълбочаване на съществуващата криза; Пласирането на средства от фонда в държавни ДЦК ще дестабилизира фондовия пазар в страната. БСК настоява средствата, необходими за погасяване на задълженията по държавния външен дълг, да се осигурят чрез емитиране на глобални облигации на международните пазари, без да се намалява паричната маса в обращение. Това ще бъде и един добър измерител за стабилността на икономиката ни. От БСК настояват още да се изготви и представи задълбочена оценка на въздействието, в т.ч. за икономическите и финансовите последици от промените – и преди приемането на предлаганите промени в закона, и 6 месеца след като се извърши плащането по външния дълг през януари 2013 г. Обществото трябва да знае как се управляват публичните средства и какви са ефектите от това управление. НСТС да изиска и вземе под внимание становището на БНБ по предложения проект на закон. Управителният съвет на Сребърния фонд да изготви и представи Стратегия за управлението на средствата на фонда, както и гарантиране на неговата бъдеща капитализация. Да се прекрати практиката на заобикаляне разпоредбите на Закона за Сребърния фонд, с цел решаване на бюджетни проблеми за сметка на сигурността на пенсионната система, в т.ч. извършване на приватизация чрез държавни предприятия, инвестиране на средствата на фонда в нисколихвени депозити на БНБ и др.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *