БТК пада от БФБ считано от днес

Продължавайки пътя на отписване на Българска телекомуникационна компания АД-София (5BT) като публично дружество, като поредна стъпка е вземане на решение от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ (решение № 814-ПД/31.10.2013 г.), с което отписва Българска телекомуникационна компания АД-София като публично дружество.

С това решение се отписва издадената от дружеството емисия акции в размер на 288 764 840 лева, разпределена в 288 764 840 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1.00 лев всяка от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

На основание чл. 37, ал. 2, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, се прекратява регистрацията на Основен пазар, Сегмент акции Standard на емисията акции, издадена от Българска телекомуникационна компания АД-София, ISIN код BG1100005997, борсов код 5BT. Емисията се прекратява считано от 06.11.2013 год. Последната дата за търговия е 05.11.2013 г

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *