Спадът на общинските приходи продължава

Спадът в приходите на общините не секва и анализът на данните в края на първото тримесечие на 2018 г. спрямо края на 2017 г., както и спрямо същия период на 2017 г., показва отново срив на средния дял на приходите в общите постъпления за страната – 36,36 % спрямо 38,02 % за същия период на миналата година и 38,39 % в края на 2017 г.Според Министерството на финансите приходите превишават разходите към края на първото тримесечие на 2018 г. при 78 общини или 29 % от тях, подобрение спрямо същия период на миналата година при 61 общини или 23 %, но към края на 2017 г. този резултат е факт само при 9 % или 24 общини. Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления по-висок от средния за страната не се променя значително и в трите разглеждани периода. Наличните в края на март 2018 г. задължения за разходи към годишния размер на разходите на общините достига 4,2 % (при 5,3 % към 31.03.2017 г. и 7,2 % към 31.03.2017 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 81 (при 73 за същия период на миналата година и 63 към края на 2017 г.). Към 31.03.2018 г. в 22 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто (при 30 общини за същия период на миналата година и 27 в края на 2017 г.). Като цяло, приходите на общините са около 40 % от общия размер на постъпленията им (приходи и трансфери), като делът на общините с равнище на този показател над средното за страната е 15,5 % (около 41 общини).

Просрочените задължения на общините към 31.03.2018 г. са в размер на 147,9 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 138,3 млн. лв., като са формирани от 141 общини (53,2 % от общия брой общини). Над 46 % (124 общини) завършват първото тримесечие на 2018 г. без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 34,7 % (92 общини), като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 48,0 млн. лв. В същото време 55 общини (20,8 % от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 10,4 млн. лв. Само 3 общини (Генерал Тошево, Ябланица и Разград) запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 3,6 млн. лв. и съставляват около 2,5 % от размера на просрочените задължения в бюджета.

Общинският дълг и общинските гаранции към 31.03.2018 г. възлизат на 1 253,0 млн. лв., в т.ч 576,5 млн. лв. вътрешен (46,5 %) и 662,5 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 50,5 % от общия размер на дълга). Спрямо края на 2017 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 22,9 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 19,5 млн. лв. и на намаление на размера на външните заеми с 3,4 млн. лв.

От началото на 2018 г., на основание чл. 130е, ал. 4 във връзка с чл. 130ж от ЗПФ, министърът на финансите не е съгласувал планове за финансово оздравяване на общини.

Усилията на Министерството на финансите продължават и през следващите тримесечия в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските бюджети. Препоръчително е общините да приемат и изпълняват оздравителни планове при наличие не само на три или повече от показателите по чл. 130а от ЗПФ, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така те ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *