Аукцион за част от емисия бе проведен от БНБ

Аукцион за продажба на част от емисия бе проведен Българската народна банка /БНБ/, с който на заинтересованите клиенти бе предложена част от емисия  № BG 20 400 17 217/25.01.2017 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 25.07.2027 г.

Аукционът за продажбата се проведе при условията, определени от Министерството на финансите. Какво гласяха те в предварителната обява за провеждането на продажбата:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 50 000 000 лв. и лихвен процент 1.95% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До  участие  в  аукциона  бяха  допуснати  поръчки  със  съвкупна  номинална  стойност   211 000 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 93 500 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 4.22. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 101.12 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 50 000 000 лв. номинална стойност,  в  т.ч.  несъстезателни поръчки  в размер  на  25 000 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

 

Цена на 100 лв. номинал Годишна доходност
Минимална 101.45 лв. 1.81%
Максимална 102.39 лв. 1.71%
Среднопретеглена 101.84 лв. 1.76%

В аукциона участваха 11 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Припомняме, че в съответствие със Закона за БНБ и Закона за държавния дълг Българската народна банка (БНБ) действа като фискален агент и депозитар на държавата. Въз основа на сключени договори с Министерството на финансите (МФ) и при пазарни условия и цени на услугите, БНБ събира и предоставя на МФ периодична информация за сметките на бюджетните предприятия в банки в страната и действа като агент по държавни дългове.

За изпълнение на посочените функции централната банка е изградила и непрекъснато развива и усъвършенства набор от системи: система за провеждане на аукциони за ДЦК /(АДЦК/, електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК  (ЕСРОТ), система от сметки за сетълмент на ДЦК (СДЦК), система за вписване на обстоятелства при учредяване на залози върху ДЦК (РОЗ), автоматизирана система за регистриране и обслужване на външния дълг (АС РОУД) и система за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв (ИОБФР).

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *