Безработица през третото тримесечие е 7%

Коефициентът на безработица през третото тримесечие на 2016 г. е 7.0%, или с 1.3 процентни пункта по-нисък спрямо същия период на 2015 година.

Безработните лица са 229.0 хил., като в сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на безработните лица намалява с 50.3 хил., а коефициентът на безработица – с 1.3 процентни пункта, сочат обявените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Притеснително обаче е, че икономически неактивните лица в трудоспособна възраст 15 – 64 навършени години, са 1 437.7 хил., или 30.9% от населението в същата възрастова група. От тях 157.6 хил., или 11.0%, са обезкуражени лица, като техният брой остава същият както през третото тримесечие на 2015 година.

През третото тримесечие безработицата намалява и при мъжете, и при жените, като коефициентът на безработица достига 7.4% за мъжете и 6.5% за жените. От общия брой на безработните лица през третото тримесечие на 2016 г. 130.1 хил. (56.8%) са мъже и 98.9 хил. (43.2%) – жени.

От всички безработни 14.2% са с висше образование, 50.3% – със средно, и 35.5% – с основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2016 г. продължително безработни (от една или повече години) са 142.4 хил., или 62.2% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 4.3%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. намалява с 0.9 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 4.7% за мъжете и 3.9% за жените.

От общия брой на безработните лица 41.0 хил., или 17.9%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 11.8% (12.6% за мъжете и 10.7% за жените). В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. стойността на този коефициент е по-ниска с 0.6 процентни пункта, като намаление се наблюдава само при жените – с 2.2 процентни пункта.

През третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 052.7 хил., от които 1 623.7 хил. са мъже и 1 429.1 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 49.9%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 0.4 процентни пункта. При мъжете този дял е 55.2%, а при жените – 45.0%.

През третото тримесечие на 2016 г. 63.5% от заетите лица работят в сектора на услугите, като броят им достига 1 939.1 хиляди. В индустрията са заети 893.5 хил. души, (29.3% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство – 220.1 хиляди (7.2%).

От всички заети 3.5% (105.6 хил.) са работодатели, 7.6% (232.7 хил.) – самостоятелно заети (без наети лица), 88.4% (2 697.3 хил.) – наети лица, и 0.6% (17.2 хил.) – неплатени семейни работници. От наетите лица 2 010.2 хил. (74.5%) работят в частния сектор, а 687.1 хил. (25.5%) – в обществения. В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на наетите лица намалява и в двата сектора – с 1.0% в частния и с 0.6% в обществения сектор.

От всички наети лица 140.9 хил., или 5.2%, са с временна работа.

През третото тримесечие на 2016 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

– Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 988.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 64.2% (67.5% за мъжете и 60.9% за жените).

– Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 38.9% (44.0% за мъжете и 33.6% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 68.5%, съответно 72.0% за мъжете и 65.0% за жените информира infostock.bg. Спрямо третото тримесечие на 2015 г. този коефициент намалява с 0.3 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 0.1 процентни пункта, а при жените – с 0.4 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 547.5 хил., или 55.6% от населението в същата възрастова група (59.4% от мъжете и 52.1% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 – 64 години се увеличава с 1.0 процентен пункт, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 0.7 и с 1.2 процентни пункта.

 

 

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *