БНБ спечелила 205 млн. лв. от преоценка на злато

Българска народна банка е спечелила 205 546 000 лв. от преоценка на златото и други благородни метали през 2007 г. Новата им пазарна стойност е определена на базата на фиксинга в евро на Лондонския пазар на благородни метали. Печалбата от преоценката на ценните книги е 27 729 000 лв.
Това гласи одитен доклад на Сметната палата за превишението на приходите над разходите на БНБ.През 2007 г. действа нова информационна система за управление на брутния международен валутен резерв TREMA. Тя позволява коректно и надеждно разграничаване между реализираните и нереализираните разлики от преоценките на портфейлите, управлявани от мениджърите на БНБ. При направената проверка за съответствие между нормативно регламентираните и взетите счетоводни операции е установено, че нереализираните печалби от преоценка на фючърси са за 9 387 000 лв. През годината БНБ е отписала стари монети и банкноти с неизтекъл срок на обмяна за 4 484 000 лв. Превишението на приходите над разходите на централния трезор за 2007 г. е 450 178 000 лв., като са отчетени общо приходи в размер на 764 293 000 лв. и общо разходи от 314 114 000 лв. Вноската на БНБ към държавния бюджет е 250 634 000 лв.и е преведена по сметка на Министерство на финансите. От общо реализираните риходи от БНБ за 2007 г. за 764 293 хил. лв. най-висок е делът от инвестиции на международните валутните резерви на банката-над 94 на сто. По данни от годишния отчет на Управление „Емисионно“ около 93,6 на сто от активите са деноминирани в евро и около 6,4 на сто в злато. Високият дял на активите в евро определя същественото влияние на политиката в Еврозоната както върху доходността на инвестициите, осъществени от БНБ, така и върху капиталовите печалби и загуби от управлението на валутните резерви. През септември 2007 г., поради задълбочаващата се кредитна криза на финансовите пазари, централната банка въвежда мерки за ограничаване на кредитния риск. Със заповед на подуправителя, ръководещ Управление „Емисионно“, е ограничен максималният срок до падежа на предоставяните депозити във валута при контрагентите на БНБ от първа група. Предвид продължаващата криза на международните финансови пазари рестрикционните мерки са продължени със заповед на подуправителя до 31 декември 2007 г. По данни от годишния отчет на Управление „Емисионно“ нетната доходност от управлението на международните резерви за 2007 г. е 3,63 на сто. Общата доходност на активите от инвестиции е 3,71 на сто; 0,89 на сто от валутна преоценка на активи и пасиви и разход по пасиви – 0,97 на сто от международните резерви.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *