Бонусът на Инвестбанк е карта с одобрен лимит

Бонусът на Инвестбанк за стартиралата промоционална кампания за новоотпуснати потребителски кредити до края на м. август 2017 година е и картата с одобрен лимит. Промоционален потребителски кредит се отпуска бързо и улеснено, без поръчители, в лева и евро, за срок до 10 години, в размер до 35 000 лв. или равностойност в евро. 

Банката не начислява такса за управление и предсрочно погасяване.  С промоционален потребителски кредит клиентите могат да посрещнат своите текущи нужди – за ремонт, покупка на автомобил, екскурзия или почивка, образование, семейни събития, както и за обединяване на задължения при изключително изгодни условия.

Кредитите се предлагат при атрактивни лихвени условия, изплащат се на равни месечни вноски, като лихвата за първата година е фиксирана, а за останалия срок на кредите се прилага прозрачно образуван плаващ лихвен процент, базиран на 12 M SOFIBOR/ EURIBOR + фиксирана надбавка. Клиентите могат да се възползват от възможността за намаляване на лихвата по кредита, при превод на работна заплата и ползване на услугите SMS-известяване и Интернет банкиране. Като специален бонус за кредитополучателите Инвестбанк предоставя кредитна карта с предварително одобрен лимит.

Към края на първото тримесечие на 2017 г. Инвестбанк формира излишък на общо собствен капитал след приспадане на капиталовите буфери и остатъка от прегледа на качеството на активите (AQR) в размер на 10,63 млн. лв. и изпълни препоръките на БНБ от стрес теста, проведен през 2016 г. Изпълнението на препоръките на БНБ бе постигнато чрез предприети мерки по отношение на кредитния портфейл, в т.ч. неговата диверсификация и минимизиране на риска,  управлението на придобитите от банката активи, съществено нарастване на приходите /ръст над 25% спрямо 2015 г. /и оптимизиране на административните разходи.

Одитираният финансов отчет на банката към края на 31.12.2016 г. показва много добри качествени и количествени финансови показатели – печалбата на Инвестбанк преди провизии и данъчно облагане е в размер на 25 532 хил. лв., което е 2 пъти повече спрямо отчетената за 2015 г. Общите приходи от дейността през 2016 г. бележат 25% ръст спрямо предходната година,  в резултат от нарастването на нетния лихвен доход и нетните приходи от такси и комисиони. През 2016 г. Инвестбанк отчита много добро управление на активите и пасивите, като резултат от това е същественият ръст на нетния лихвен доход от 46,96%.

Балансовото число на Инвестбанк е над 1,9 млрд. лв., което е отлична предпоставка за продължаващо устойчиво развитие. Банката поддържа много добра ликвидност – коефициентът на ликвидните активи в края на 2016 г. е 35,9%.

Инвестбанк е стартирала работа по въвеждането на МСФО 9  финансови инструменти (Международен стандарт за финансово отчитане), като са сформирани екипи с представители на бизнес и риск звената, съвместно с външна консултантска компания с международен опит при внедряване на стандарта.

През 2017 г. Инвестбанк продължава да изпълнява програмата си за устойчиво развитие, като печалбата за първото тримесечие на 2017 г. преди провизии и данъчно облагане е в размер на 7 824 хиляди лева.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *